Παρέμβαση του Αρχιμανδρίτη Σαράντη Σαράντου στο ΕΚΚΛΗΣΙΑonline

                                                                                                                    Ἡ ἑπόμενη ημέρα

(μετά τήν πορεία διαμαρτυρίας
γιά τά Θρησκευτικά)
26-10-2017

Ἦταν μεγάλος ὁ ἐνθουσιασμός τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας, ὅταν μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, συνέτασσαν τό πρῶτο Σύνταγμα τοῦ νεοσύστατου ἑλληνικοῦ κράτους. Ἀκόμα πιό μεγάλη ἦταν ἡ συγκίνησή τους, ὅταν πάνω ἀπό τά ἐξόχως δημοκρατικά ἄρθρα του στερέωναν, σ’ αὐτό τό πολυπόθητο, τήν εὐλογημένη προμετωπίδα

«εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»

.

Ἀπό τότε μέχρι σήμερα προσαρμόζονταν καί οἱ ἐπί μέρους νόμοι πάνω σ’ αὐτήν τήν ἐν Τριάδι πίστη καί τήν ἐν Τριάδι ὁμολογία. Αὐτή ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ οὐράνια πολιτεία, ἦταν τό ἀρχέτυπο, τό πρότυπο πολιτείας καί γιά τήν ἐπίγεια ἑλληνική πατρίδα.

Δυστυχῶς κάποιοι ἐκ τῶν «ἐπωνύμων» προγόνων μας παραπλανήθηκαν ἀπό τόν Διαφωτισμό καί τόν ἄθεο κατ’ οὐσίαν οὐμανισμό τῆς Εὐρώπης. Θαμπώθηκαν ἀπό τά φθαρτά κάλλη του καί μέ διαφόρους τρόπους πάσχισαν νά τά εἰσαγάγουν καί ἐδῶ, σ’ αὐτόν τόν τόπο ὅπου εὐωδιάζουν ἅγια λείψανα γνωστῶν καί μή, μαρτύρων καί ἡρώων, πού θυσιάστηκαν ὡς ὁλοκαυτώματα

«γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία»

.

Ὁ εὐρωπαϊκός διαφωτισμός καί ὁ σκοτεινός οὑμανισμός δέν δί-στασαν νά συνεργασθοῦν μέ τούς θρησκευτικούς μισιοναρίους τοῦ παπισμοῦ καί τοῦ προτεσταντισμοῦ γιά νά «ἐκπολιτίσουν», νά «μορφώσουν» καί νά «ἐκσυγχρονίσουν» τόν νεοέλληνα, πού ἦταν σάν στρεῖδι κολλημένος στήν πολύ μακρά και ἀείζωη παράδοσή του. Ὁ ὀρθόδοξος λαός μας ἀντιμετώπισε τούς παραπάνω κινδύνους ἀλλοτρίωσης τῆς ταυτότητάς του μέ τήν ἑνότητα τῆς μιᾶς πίστεως στόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Ἐν τῷ μεταξύ τή σκυτάλη τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ πῆρε ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων, πού βρῆκε στό δρόμο της τούς μεταπατερικούς θεολόγους.
Τό 1963, φοιτητές ὄντες τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπι-στημίου Ἀθηνῶν δεχθήκαμε σφοδρό πόλεμο κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Ἀποφάσισε ἡ τότε κυβέρνηση Καραμανλῆ νά μή διορίζει θεολόγους στά σχολεῖα, καθόσον οἱ τεχνοκράτες τότε πολιτικοί εἶχαν προωθημένα σχέδια. Τό κράτος ἔλεγαν, χρειάζεται μηχανικούς καί γεωπόνους, ὄχι θεολόγους.

Οἱ φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἄρχισαν ἀγώνα. Πρωτοπαλλήκαρο τῶν φοιτητῶν, ὁ τώρα ἐπώνυμος π. Γεώργιος Μεταλληνός. Ὅλοι οἱ φοιτητές χυμένοι στούς δρόμους Πανεπιστημίου καί Σταδίου ἐπί ὀκτώ μῆνες ἀσταμάτητα διαδήλωναν, ὅτι εἶναι ἀποφασισμένοι νά καταστείλουν τίς «ἄθεες» κυβερνητικές ἀποφάσεις, γιά νά μή στερηθεῖ ἡ νέα γενιά τή σώζουσα χριστιανική παιδεία ὑπέρ ἧς, καί ὄχι μόνο, εἶχε θυσιαστεῖ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Πάνω ἀπ’ ὅλους τούς φοιτητές, ἀτσάλινη ψυχή τοῦ ἀγῶνα, ὁ πα-τήρ Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Ἀφιλάργυρος, ἀνιδιοτελής, ἐν Χριστῷ μαχητικός μέ στεντόρια φωνή κάλυπτε τά ψευδοεπιχειρήματα τῶν τυραννίσκων πολιτικῶν. Τό κίνημα πῆρε διαστάσεις. Τέτοιες πυρκαγιές δέν σβήνουν εὔκολα. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά διορισθοῦν πολλοί θεολόγοι καί μάλιστα μέ ἔνθεο ἐν Χριστῷ ἐνθουσιασμό.

Ἡ θεολογική φωνή τους μέσα στά Γυμνάσια καί Λύκεια ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας ἀπάλειψε τόν σκοταδιστικό διαφωτισμό. Συστηματοποιήθηκε ἡ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στά παιδιά μας μέ ἐγχειρίδια καταρτισμένα μέ ὀρθόδοξο φρόνημα καί μέ ἄριστα παιδαγωγικό τρόπο.

Ποῦ νά φανταζόταν ὁ μακαριστός ἅγιος Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης καί ὁ πολυσέβαστος ἐν Χριστῷ ἀγαπητός ἀδελφός καί συλλειτουργός μας π. Γεώργιος Μεταλληνός τίς σημερινές ἐξελίξεις μέ τούς φακέλους τῶν θρησκευτικῶν!

Δέν εἶναι ἁπλῶς ἄθεοι οἱ διοργανωτές αὐτῶν τῶν φακέλων ἀλλά μισόθεοι καί μισάνθρωποι, ἀφοῦ σπρώχνουν τά παιδιά σέ λίαν ἐπικίνδυνες πανθρησκειακές ἀτραπούς.
Δέν θά ἐπιχειρήσω μιά νέα γενική ἤ λεπτομερῆ κριτική τῶν φακέλων τοῦ Δημοτικοῦ, τῶν φακέλων τοῦ Γυμνασίου καί τῶν φακέλων τοῦ Γενικοῦ Λυκείου.

Αὐτό θά γίνει σέ ἐπικείμενη ἡμερίδα ὅπου καί θά θρηνήσουμε γιά τήν ίδιοτέλεια τῶν κατασκευαστῶν τῶν ὡς ἄνω φακέλων καί τή στενή συνεργασία τους μέ τίς σκοτεινές δυνάμεις τῶν δικτατόρων τῆς νέας τάξεως μέ σκοπό τήν πνευματική κακοποίηση τῶν παιδιῶν μας.

Θά τονίσω ὅμως τόν ἀρνητικό ρόλο τῶν βιβλίων πού ἀπευθύνονται στούς διδάσκοντες δασκάλους καί καθηγητές. Ὅσοι διδάσκουν τά θρησκευτικά, μέ τό βιβλίο τοῦ καθηγητῆ καθοδηγοῦνται γιά τό πῶς θά μυήσουν τά παιδιά μας στήν πανθρησκεία, μέσα ἀπ’ τό παγκόσμιο πρόγραμμα Arigatou.

Μέ ὕπουλο τρόπο τονίζεται ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ ἑνότητα ὅλων τῶν παιδιῶν σέ μιά ἑνιαία θρησκεία, ἐνῷ ἀντιθέτως ἀναδρομικά ψέγεται ὅλο τό σύστημα τῶν κατηχητικῶν καί ὁμολογιακῶν θρησκευτικῶν μαθημάτων τοῦ παρελθόντος.

Ὁ δεινός εὐτελισμός τῆς παρελθοντικῆς κατηχήσεως ἀποσκοπεῖ στό νά ἐκφοβίσει κάθε δάσκαλο ἤ θεολόγο πού θά ἐπιχειρήσει νά ἐπαναφέρει τό ὀρθόδοξο μόνο μάθημα, τό κατηχητικό, στούς σημερινούς μαθητές.

Ἡ συγκέντρωση καί πορεία πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς 23ης Ὀκτωβρίου εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία γιά τούς παρακάτω λόγους, κατά τήν ταπεινή μας ἐκτίμηση:

1. Ὑπῆρξε φιλόξενη παραχώρηση τοῦ αὔλειου χώρου τοῦ Δημαρχείου Ἀμαρουσίου ἀπό τόν δήμαρχο κ. Γ. Πατούλη, ἐκπρόσωπος τοῦ ὁποίου προλόγισε την ἐκδήλωση.

2. Ὑπῆρξε ἐπιτακτική ἀνάγκη γιά τή διοργάνωση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης. Γονεῖς καί μαθητές σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀγωνιοῦσαν καί ἀγωνιοῦν γιά τούς τόσο ἀσύμβατους μέ τήν παιδεία φακέλους τοῦ μαθήματος, τούς ὁποίους ἐπιστρέφουν στά Σχολεῖα. Ἕνα ἁπλό ξεφύλλισμα κραυγάζει γιά τόν εὐταλισμό τοῦ μαθήματος, ὅσο καί γιά τήν ἀδιαφορία τῶν κατασκευαστῶν πρός τήν ἑλληνική ὀρθόδοξη νεολαία καί τούς γονεῖς τους

3. Οἱ ἐναρκτήριοι σύντομοι χαιρετισμοί τῶν φορέων: Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, Ἑνωμένης Ρωμιωσύνης, Πανελλήνιας Ἕνωσης Φίλων Πολυτέκνων, Ἰνστιτούτου Καταναλωτῆ καί τῆς ὁμοτίμου καθηγήτριας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μαντουβάλου, τόνισαν τήν πρωτοφανῆ ἀπαξίωση τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως τῆς ἐκκλησίας μας καί τήν ἀνάδειξη τῆς ἀνεπιθύμητης πανθρησκείας.

4. Μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν ἄλλων φορέων, μέ τούς ὁποίους συνεργαστήκαμε γιά τήν ὀργάνωση τῆς ἐκδήλωσης, διαπιστώσαμε ἀμέσως ὅτι εἴχαμε τήν ἑνότητα τῆς πίστεως. Δέν χρειάστηκαν πολλές συναντήσεις. Ἡ θεία Χάρης ἀνεπλήρωσε τίς ἀδυναμίες μας και ἐπέφερε τό αἴσιον ἀποτέλεσμα, τήν ἐπιτυχία τῆς πορείας.

5. Ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔγινε ἀμέσως ἀντιληπτός ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν διαδηλωτῶν. Στό μέσον τῆς πορείας μᾶς πληροφόρησε ὁ ἀξιωματικός ὑπηρεσίας ὅτι μᾶς περιμένει ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου κ. Ἀγγελόπουλος γιά νά ἐπιδώσουμε τό ψήφισμα καί νά ἐκφέρουμε καί διά ζώσης φωνῆς τίς προτάσεις μας.

Στή συνάντησή μας μέ τόν γενικό Γραμματέα παρευρέθηκαν δύο ἅγιοι ἡγούμενοι, οἱ ὁποῖοι μέ θερμό πατρικό ἐνδιαφέρον ἐξέφρασαν ἀπόψεις γιά τή θρησκευτική παιδεία τῶν Ἑλληνοπαίδων. Τονίστηκε καί ἀπό τούς λοιπούς ἐκπροσώπους ὅτι εἶναι ἐπιβεβλημένη συνταγματικά ἡ ἰσονομία.

Ἴσα δικαιώματα ἔχουν τά ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα πού ζητοῦν μαζί μέ τούς γονεῖς τους, νά διδάσκονται τά ὀρθόδοξα θρησκευτικά, ὅπως σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους διδάσκονται τή δική τους θρησκεία τά Ἑλληνόπουλα τῶν ἑβραίων, τῶν μουσουλμάνων καί τῶν παπικῶν.

6. Ἔγινε φανερό ὅτι δέν εἴμαστε διατεθειμένοι νά ὑποχωρήσουμε στίς χωρίς καμία λογική ἀπαιτήσεις τῆς ἐξουσίας. Κατά τή συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου μέ τόν Ὑπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, ὁ τελευταῖος ὑποστήριξε ὅτι ὑπῆρξαν κάποιες σποραδικές ἀντιδράσεις γονέων. Ἐξακολουθεῖ νά πιστεύει ὁ κύριος ὑπουργός ὅτι εἶναι σποραδικές οἱ ἀντιδράσεις;

7. Ταπεινῶς φρονοῦμε καί ἐλπίζουμε ὅτι δίδεται μιά ἐπί πλέον εὐκαιρία στούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ξεφυλλίσουν τά βιβλία, τούς φακέλους τῶν θρησκευτικῶν γιά νά ἀποκτήσουν προσωπική ἄποψη.

Ἡ ἐν Χριστῷ ποιμαντική ἐμπειρία τους μπορεῖ νά μᾶς κινητοποιήσει σέ διακριτικότερες καί ἀποτελεσματικότερες μεθόδους γιά νά κονιορτοποιηθοῦν οἱ φάκελοι καί νά ἀνατείλει λαμπερή ἡμέρα μέ βιβλία θεοφωτίστων δασκάλων, καθηγητῶν θεολόγων καί Ἱεραρχῶν πού θά καθοδηγοῦν τά παιδιά μας στήν πανευτυχῆ χριστιανική ὀρθόδοξη βιοτή καί ὄχι στούς γκρεμούς τῆς μισοθεΐας καί μισανθρωπίας.

Ἀνατρέφοντας μέ τέτοια ὀρθόδοξη παιδεία τά παιδιά μας, γινόμαστε ἀντάξιοι τῶν προγόνων μας, ὥστε νά μπορέσει νά ἐπαληθευθεῖ ἡ ρήση τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι

«ὀφθαλμός καί διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης»

.

Ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις

ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Καραγιάννης Ανδρέας

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.