ΑΡΧΙΜ. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗΣ: Όλοι οι πιστοί είναι άγιοι; Όσοι συνειδητά είναι μέλη τού σώματος τού Χριστού, όσοι ζούν «εν Πνεύμάτι», όσοι αγαπούν τίς αρετές, καί δή τήν ταπεινοφροσύνη, όσοι ομολογούν «ενώπιον τών ανθρώπων» τόν Ιησού Χριστό.

Όσοι προσφέρουν τή ζωή τους «ως θυσίαν ζώσαν», όσοι καλλιεργούν τήν προσευχή καί τά προσφέρουν όλα στήν ελεημοσύνη, όσοι «προσκαρτερούν» τήν αληθινή λατρεία καί τή μετοχή στήν ευχαριστιακή ζωή τής Εκκλησίας, όσοι περιπατούν «ως πάροικοι καί παρεπίδημοι» εδώ καί νοσταλγούν τή βασιλεία τών ουρανών, όσοι ακολουθούν τό άγιο Ευαγγέλιο καί αγωνίζονται γιά τήν χριστομίμησι, όσοι ποθούν νά γίνουν «συμπολίται τών αγίων καί οικείοι τού Θεού», όσοι θεωρούν μάταιά ταά τού κόσμου τερπνά καί επιζητούν τά ηδέα τών εν Χριστώ αρετών, όσοι πρό παντός υπέρ πάν άλλο πρόσωπο ή πράγμα αγαπούν τόν Χριστό καί τίς εντολές Του τηρούν, όσο γίνεται πιό πιστά, όλοι αυτοί στήν Καινή Διαθήκη καλούνται «άγιοι».

Καί όλοι αυτοί δέν ανήκουν στήν εν ουρανοίς Εκκλησία «τών πρωτοτόκων». ‘Ανήκουν στά ζώντα μέλη τής επί γής’Εκκλησίας. Στήν Καινή Διαθήκη 65 φορές αναφέρονται άγιοι, χωρίς φυσικά νά έχη προηγηθή καμμία αγιοκατάταξις. Όχι μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά σύνολα αγίων. Δηλαδή καί η Εκκλησία τής γής κρύβει στούς κόλπους της χριστιανούς, πού ακολουθούν τήν προτροπή: «Δίωκετε τόν αγιασμόν, ού χωρίς ουδείς όψεται τόν Κύριον» (Εβρ. ιβ/ 14). Καί η γή κρύβει στά σπλάχνα της σώματα κεκοιμημένων αγίων, πού περιμένουν τήν κοινή ανάστασι, γιά νά ενωθούν μέ τίς αγιασμένες ψυχές τους. Καί ο ουρανός έχει υποδεχθή εκατομμύρια αγίων, πού ζούν τή δόξα τού εν Τριάδι Θεού.

Τά τελευταία χρόνια παρατηρούνται αλλεπάλληλες αγιοκατατάξεις προσώπων, είτε επό τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, είτε από άλλες αυτοκέφαλες Εκκλησίες. Αντί νά εκφρέση κανείς απορίες ή ερωτηματικά γιά τυχόν εσπευσμένες αγιοκατατάξεις, άς θυμήσουμε μερικά πράγματα:

Γιά τούς μάρτυρες, πού βεβαιωμένα (χρονικά, ιστορικά καί ουσιαστικά) υπέστησαν γιά τό όνομα τού Χριστού βασανιστήρια καί «εξέχεαν το αίμα αυτών», όχι μόνο δέν χωρεί αμφισβήτησις, αλλ’ ούτε απαιτείται χρόνος γιά νά γραφή τό όνομά τους στό αγιολόγιο τής Εκκλησίας.

Γιά ενάρετους χριστιανούς καλόν είναι νά τηρήται τό τής σχετικής παραδόσεως. Μετά τήν παρόδο 100 ετών από τής κοιμήσεώς τους, εφ’ όσον στή συνείδησι τού πληρώματος τής Εκκλησίας (όχι ενός τόπου) έχει εδραιωθή η πεποίθησις αγιότητας, μπορεί νά επισφραγισθή η πεποίθησις αυτή μέ πράξι αγιοκατατάξεως, όχι αγιοποιήσεως. Τήν αγιοποίησι τήν ενεργεί ο Θεός. Η εν τή γή Εκκλησία αναγράφει στά Δίπτυχα ονόματα καί νέων αγίων.

Από πλευράς οσιότητας αναφέρουμε σπουδαίο άγιο τόν όσιο Νικόδημο τόν Αγιορείτη. Από σκοπιάς μαρτυρίου αναφέρουμε τόν μεγάλο ιερομάρτυρα Κοσμά τόν Αιτωλό. Ο πρώτος εκοιμήθη το 1809. Ο δεύτερος μαρτύρησε τό 1779 . Η αγιοκατάταξίς τους πότε πραγματοποιήθηκε; Μετά τό 1940!

Η Εκκλησία δέν είναι κάποιο ετοιμόρροπο οίκημα, πού έχει ανάγκη από έκτακτα υποστηλώματα, γιά νά μή σωριαστή καί χαθή. Δέν έχει ανάγκη από εσπευσμένες αγιοκατατάξεις, γιά νά μή… πέση. Τά ονόματα, πού εσχάτως γράφτηκαν στά Δίπτυχα, είναι γραμμένα στόν ουρανό (Λουκ. ι/ 20). Τό κύριο βέβαια είναι, πάνω από όλα τά ονόματα νά έχουμε τό «υπέρ πάν Όνομα». Οι άγιοι, παλαιοί καί νεώτεροι «εν Πνεύματι Αγίω», τό όνομα τού Μοναδικού Σωτήρος επικαλούνται καί δοξολογούν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.