Αρχιεπίσκοπος: Η Εκ­κλη­σία μας θε­λει να δι­α­τη­ρη­θεί η ι­στο­ρική μνήμη και η ε­θνική ταυ­το­τητα. Αυτό βε­βαια σε κα­μία πε­ρι­πτωση δεν συ­νε­πα­γε­ται δι­α­θεση εκ­δι­κη­τι­κο­τη­τας ή φα­να­τι­σμού. Θυ­μο­μα­στε τη Γε­νο­κτο­νία και ευ­χο­μα­στε να μην ε­πα­να­λη­φθεί. Ε­πι­θυ­μούμε την ει­ρη­νική συ­νυ­παρξη με τους γει­το­νι­κούς λα­ούς, αλλά και δεν θα σβη­σουμε κα­μία σε­λίδα από τη μα­κρο­χρονη ι­στο­ρία μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.Ιερώνυμος,στο σύντομο χαιρετισμό του, ο οποίος ανεγνώσθη στο Α’ Επιστημονικό Συνέδριο Μικρασιατικής Μνήμης της Εκκλησίας της Ελλάδος, τόνισε επίσης: «Η ε­πε­τειος των 100 ε­των από τη Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή μας κα­λεί να α­να­τρε­ξουμε στις Ελ­λη­νι­κες και Χρι­στι­α­νι­κες ρι­ζες του πο­λι­τι­σμού των Α­λη­σμο­νη­των Πα­τρι­δων και να αν­τλη­σουμε ελ­πι­δο­φόρα μη­νυ­ματα από αυ­τες, να τι­μη­σουμε τη μνήμη των πο­λυ­α­ρίθμων θυ­μα­των του τουρ­κι­κού ε­θνι­κι­σμού και να α­να­λο­γι­σθούμε τα δεινά που ε­πε­φερε ο Δι­χα­σμος, ω­στε να μην ε­πα­να­λη­φθούν πα­ρο­μοια τρα­γικά λάθη που ο­δη­γη­σαν σε μία από τις με­γα­λυ­τε­ρες τρα­γω­δίες του Ελ­λη­νι­σμού».

Διαβάστε αναλυτικά το χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπο κ. Ιερωνύμου στο Α΄ Συνέδριο Μνήμης Μικρασιατικού Ελληνισμού:

Ἀ­ξι­ό­τιμoι ἐκ­πρό­σω­ποι τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σεως,

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι,

Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τοι,

Ἐ­κλε­κτοί προ­σκε­κλη­μέ­νοι,

Μέ πε­ρισσή χαρά χαι­ρε­τίζω τήν ἔ­ναρξη τοῦ Α΄ Ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ Συ­νε­δρίου τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, τό ὁ­ποῖο ἔ­χει ὡς θέμα: «Ἡ κα­τάρ­ρευση τῶν Αὐ­το­κρα­το­ριῶν (1914-1923) καί ἡ Γε­νο­κτο­νία τῶν Χρι­στι­α­νῶν ἀπό τούς Ὀ­θω­μα­νούς καί τούς Νε­ο­τούρ­κους: Μι­κρά Ἀ­σία, Πόν­τος, Ἀ­να­το­λική Θράκη, Ἀρ­μέ­νιοι, Ἀσ­σύ­ριοι».

Ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, διά τῆς Εἰ­δι­κῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Πο­λι­τι­στι­κῆς Ταυ­τό­τη­τος, ἔ­χει ἤδη δώ­σει δεί­γματα τοῦ ἐν­δι­α­φέ­ροντός της γιά τήν ἐμ­βριθῆ καί ἀ­προ­κα­τά­λη­πτη μά­θηση τῆς ἱ­στο­ρίας καί τή δι­α­φύ­λαξη τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς μνή­μης, κα­θότι αὐτά μᾶς συν­δέ­ουν μέ τό πα­ρελ­θόν καί τίς ρί­ζες μας, νο­η­μα­το­δο­τών­τας συ­νάμα τό μέλ­λον. Ἔτσι λ.χ. κατά τήν πε­ρί­οδο 2012-2020 δι­ορ­γα­νώ­θη­καν 10 Ἐ­πι­στη­μο­νικά Συ­νέ­δρια καί ἐκ­δό­θη­καν οἱ ἀν­τί­στοι­χοι Τό­μοι γιά τή ση­μαν­τική ἐ­πέ­τειο τῶν 200 ἐ­τῶν ἀπό τήν Ἑλ­λη­νική Ἐ­πα­νά­σταση τοῦ 1821.

Ἡ ἐ­πέ­τειος τῶν 100 ἐ­τῶν ἀπό τή Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή μᾶς κα­λεῖ νά ἀ­να­τρέ­ξουμε στίς Ἑλ­λη­νι­κές καί Χρι­στι­α­νι­κές ρί­ζες τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ τῶν Ἀ­λη­σμο­νή­των Πα­τρί­δων καί νά ἀν­τλή­σουμε ἐλ­πι­δο­φόρα μη­νύ­ματα ἀπό αὐ­τές, νά τι­μή­σουμε τή μνήμη τῶν πο­λυ­α­ρίθμων θυ­μά­των τοῦ τουρ­κι­κοῦ ἐ­θνι­κι­σμοῦ καί νά ἀ­να­λο­γι­σθοῦμε τά δεινά πού ἐ­πέ­φερε ὁ Δι­χα­σμός, ὥ­στε νά μήν ἐ­πα­να­λη­φθοῦν πα­ρό­μοια τρα­γικά λάθη πού ὁ­δή­γη­σαν σέ μία ἀπό τίς με­γα­λύ­τε­ρες τρα­γω­δίες τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ.

Ἰ­δι­αι­τέ­ρως ἡ Ἐκ­κλη­σία μας τιμᾶ τούς Ἁ­γί­ους Ἐθνο­ϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρες τοῦ 1922, μέ κο­ρυ­φαία μορφή τόν Ἅγιο Χρυ­σό­στομο Σμύρ­νης, γιά τόν ὁ­ποῖο θά γί­νουν εἰ­δι­κές ἀ­να­φο­ρές στό πα­ρόν Συ­νέ­δριο. Τι­μοῦμε ἐ­πί­σης ὅλους τούς ἐ­κτε­λε­σθέν­τες, τούς ἀ­γνο­ου­μέ­νους, τούς ξε­ρι­ζω­μέ­νους, τούς πρό­σφυ­γες πού ἦλ­θαν ἀπό τή Μι­κρά Ἀ­σία, τόν Πόντο καί τήν Ἀ­να­το­λική Θράκη.

Ἡ ἐ­πι­στη­μο­νική ἔ­ρευνα ἔ­χει ὡς ἀν­τι­κεί­μενο τήν ψύ­χραιμη με­λέτη τῶν γε­γο­νό­των καί γι΄ αὐ­τόν τόν λόγο θε­ωρῶ ἰ­δι­αι­τέ­ρως ση­μαν­τικό αὐτό τό Συ­νέ­δριο. Ἡ Ἐκ­κλη­σία μας θέ­λει νά δι­α­τη­ρη­θεῖ ἡ ἱ­στο­ρική μνήμη καί ἡ ἐ­θνική ταυ­τό­τητα. Αὐτό βέ­βαια σέ κα­μία πε­ρί­πτωση δέν συ­νε­πά­γε­ται δι­ά­θεση ἐκ­δι­κη­τι­κό­τη­τας ἤ φα­να­τι­σμοῦ. Θυ­μό­μα­στε τή Γε­νο­κτο­νία καί εὐ­χό­μα­στε νά μήν ἐ­πα­να­λη­φθεῖ. Ἐ­πι­θυ­μοῦμε τήν εἰ­ρη­νική συ­νύ­παρξη μέ τούς γει­το­νι­κούς λα­ούς, ἀλλά καί δέν θά σβή­σουμε κα­μία σε­λίδα ἀπό τή μα­κρό­χρονη ἱ­στο­ρία μας.

Εὐ­χα­ρι­στοῦμε τούς ἐ­κλε­κτούς ὁ­μι­λη­τές, οἱ ὁποῖοι προ­θυ­μο­ποι­ή­θη­καν νά μᾶς κα­τα­θέ­σουν τήν πο­λύ­τιμη γνώση τους καί τά πο­ρί­σματα τῶν πο­λυ­ε­τῶν ἐρευ­νῶν τους.

Συγ­χαίρουμε τόν Πρό­ε­δρο τῆς Εἰ­δι­κῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Πο­λι­τι­στι­κῆς Ταυ­τό­τη­τος Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη Δη­μη­τρι­ά­δος καί Ἁλ­μυ­ροῦ κ. Ἰ­γνά­τιο, τόν Πρό­ε­δρο τῆς Ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς γιά τή δι­ορ­γά­νωση τῶν Συ­νε­δρίων καί Κο­σμή­τορα τῆς Σχο­λῆς Κλασ­σι­κῶν καί Ἀν­θρω­πι­στι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Δη­μο­κρι­τείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θρά­κης κ. Ἐμ­μα­νουήλ Βαρ­βούνη, τά Μέλη καί τόν Γραμ­μα­τέα τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς, κα­θώς καί τούς συ­νερ­γά­τες αὐ­τῆς γιά τή δι­ορ­γά­νωση τοῦ Συ­νε­δρίου καί τή μέ­χρι τώρα προ­σφορά τους.

Εὐχόμαστε καλή ἐ­πι­τυ­χία στίς ἐρ­γα­σίες τοῦ Συνε­δρίου μας καί τή χάρη τοῦ Δω­ρε­ο­δό­του Κυ­ρίου πρός ὅλους.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.