Ἑορτάζοντας καί πάλι τήν ἀρχή τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία ἐξετάσουμε τόν ἐσωτερικό μας ἑαυτό, νά ἀναθεωρήσουμε τίς πράξεις μας καί νά κάνουμε τόν ἀπολογισμό μας ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἄν καί ἱστορικά ἡ σημασία αὐτῆς τῆς ἑορτῆς δέν ὑπῆρξε ἐξ’ἀρχῆς ἡ πνευματική πρόοδος τῶν πιστῶν, ἐάν ἐντρυφήσουμε στήν ἱστορία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς «Ἰνδίκτου» θά μπορέσουμε, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, νά κατανοήσουμε καλύτερα τό νόημα πού ἔχει στίς μέρες μας ἡ ἑορτή αὐτή.

Ὁ ἑορτασμός τῆς ἀρχῆς τοῦ Νεόυ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους πηγάζει καί
προέρχεται ἀπό τόν ἀρχικό Βυζαντινό ἑορτασμό τῆς «Ἰνδίκτου», πού σημαίνει
«ὁρισμός», κατά τόν ὁποῖον ἄρχιζε προσμετρᾶται μία περίοδος 15 ἐτῶν, ἕνας
χρονικός κύκλος πού διαρκοῦσε δεκά πέντε χρόνια, μέ ἡμέρα ἔναρξης τήν 1η
Σεπτεμβρίου. Αὐτό ἔδινε τήν δυνατότητα καί τό χρονικό περιθώριο ὥστε νά
ἀνασυγκροτηθεῖ ὁ στρατός καί νά ὁλοκληρωθοῦν διάφορα δημόσια ἔργα, ἑνῶ
παράλληλα βοηθοῦσε στό νά συλλεγοῦν οἱ φόροι τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους ἀπό τήν
συγκομιδή τῶν καρπῶν τῶν γεωργῶν. Ἡ πρακτικότητα καί ἀποδοτικότητα αὐτοῦ
τοῦ συστήματος ὑπῆρξε τόσο σπουδαία ὥστε ὁ Αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός τό ἔκανε

Νόμο τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους τό ἔτος 537 μ.Χ. (Νεαραί Διατάξεις, 47). Ἔτσι, ἡ

«Ἴνδικτος» ἔγινε ἀναγκαῖο μέρος καί τμῆμα τῆς Βυζαντινῆς Διοικήσεως, καθώς ἔδινε
τήν δυνατότητα οἰκονομικῆς προόδου, εὐημερίας καί σχεδιασμοῦ καί στούς
Αὐτοκράτορες ἀλλά καί στούς ἀγρότες.

Στήν συνέχεια, ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου ἀπέκτησε μεγάλη σημασία καί θέση στήν
ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθώς ἡ ἔναρξη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους
σηματοδοτοῦσε καί τήν ἀρχή ἤ τήν ἀνανέωση τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν.
Συνεπῶς, καί στίς ἡμέρες μας, ἡ ἑορτή αὐτή μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά
ἀνασυγκροτηθοῦμε πνευματικά. Νά κοιτάξουμε πίσω, στό Ἐκκλησιαστικό Ἔτος πού
πέρασε, νά συλλογιστοῦμε, καί νά συνειδητοποιήσουμε τίς πνευματικές μας
ἐπιτυχίες ἤ παραλήψεις ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Νά ἐκμεταλλευτοῦμε τήν
εὐκαιρία καί νά ρωτήσουμε τούς ἑαυτούς μας: «Τί ἔχω κάνει σωστό καί τί λάθος; Πῶς
μπορῶ νά διορθώσω τά λάθη μου; Πῶς θά μποροῦσα νά ἐργασθῶ πνευματικά καί
νά ἀφιερώσω τήν ζωή μου στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία μέ περισσότερο ζῆλο;» Καί
ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα νά τά ἀπευθύνουμε μέ ἀπόλυτη εἰλικρίνια, μετάνοια καί
ὑπόσχεση στόν Θεό ὅτι θά προσπαθήσουμε νά γίνουμε παραδείγματα Ὀρθοδόξου
Χριστιανικῆς ζωῆς.

Ἡ ἀπόφαση μας νά ἀφιερώσουμε ἀκόμα περισσότερο τήν ζωή μας στόν Κύριο
καί τήν Ἐκκλησία Του εἶναι σπουδαίας σημασίας, ἰδιαίτερα γιά ἐμᾶς πού εἴμεθα
ἐνεργά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν Ἐνοριῶν μας. Ἀς συλλογιστοῦμε μέ
εἰλικρίνια ἐάν συμμετέχουμε τακτικά στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας καί
νά προσπαθήσουμε νά εἴμεθα ἀκόμα πιό τακτικοί στήν λειτουργική καί Μυστηριακή
ζωή. Ἀς σκεφθοῦμε πόσο συχνά προσφέρουμε τήν ταπεινή μας προσευχή στόν Θεό
καί ἀς ἐνδυναμώσουμε αὐτήν τήν σχέση μαζί Του μέ περισσότερη καί θερμότερη
προσευχή. Ἀς ἀναρωτηθοῦμε ἐάν προσφέραμε τήν βοήθεια μας στούς πτωχούς καί
στίς ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας μας, καί νά προσπαθήσουμε νά βοηθήσουμε ἀκόμα
περισσότερο, πρός δόξαν Θεοῦ. Ἀς ἐξετάσουμε τήν πνευματική μας ζωή ὥστε νά
διαπιστώσουμε ἐάν εἴμεθα πράγματι πνευματικοί ἄνθρωποι, διότι πῶς θά μᾶς
ὠφελήσει ἕνας ἐξωτερικός ἑοστασμός τῆς Ἰνδίκτου, ὅταν δέν προσπαθοῦμε νά
ἀλλάξουμε τούς ἑαυτούς μας καί τίς ζωές μας γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ;

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἔχουμε πράγματι διέλθει, καί ἀκόμα διερχόμεθα, ἕναν
πολύ δύσκολο χρόνο, γεμάτο μέ προβλήματα καί δοκιμασίες λόγῳ τῆς πανδημίας
τοῦ κορονοϊοῦ. Οἰκογένειες ἔχασαν ἀγαπημένα τους πρόσωπα, ζοῦν οἰκονομικές
δυσκολίες, καί τόσα ἄλλα προβλήματα. Τώρα ὅμως εἶναι ἡ κατάλληλα στιγμή γιά
ὅλους ἐμᾶς νά ἀξιολογήσουμε τήν πνευματική μας ζωή καί νά ἐπαναφέρουμε τούς
ἑαυτούς μας στόν σωστό δρόμο, τόν δρόμο τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἐυχαριστῶντας
Τον γιά ὅλες τίς δωρεές πού μᾶς ἔχει χαρίσει καί παρακαλῶντας Τον νά παρέχει τό

ἔλεός Του σέ ὅλους μας. Τώρα ὅμως εἶναι καί ἡ εὐκαιρία νά ἀφιερώσουμε καί πάλι
τούς ἑαυτούς μας στό ἔργο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας, καθώς συνεχίζουμε νά
δίδουμε τήν βοήθειά μας σέ κάθε ἄνθρωπο ἀνεξαιρέτως, διατηρῶντας πάντοτε στίς
καρδιές μας τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε, καί
οὕτως ἀναπληρώσατε τόν νόμον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλάτ. 6,2).

Εὐχόμενος ὅπως ὁ πολυεύσπλαχνος Κύριος εὐλογεῖ ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές
σας μέ τά Οὐράνια ἀγαθά Του, καί χαρίζει σέ ὅλους ἕνα πνευματικά καρποφόρο Νέο
Ἐκκλησιαστικό Ἔτος, διατελῶ

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.