Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.

Ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.

Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν.

Τὰ γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Αδελφοί, ο Θεός που είπε να λάμψη φως από το σκοτάδι, αυτός έλαμψε μέσα μας, διά να φέρη εις φως την γνώσιν της δόξης του Θεού εν τω προσώπω του Ιησού Χριστού.

Έχομεν δε τον θησαυρόν αυτόν μέσα σε πήλινα σκεύη, διά να φανή ότι τέτοια υπερβολική δύναμις είναι του Θεού και δεν προέρχεται από μας. Πιεζόμεθα με κάθε τρόπον, αλλά δεν φθάνομεν σε αδιέξοδον, ευρισκόμεθα σε αδυναμίαν αλλ’ όχι σε απελπισίαν, διωκόμεθα αλλά δεν εγκαταλειπόμεθα, καταβαλλόμεθα αλλά δεν χανόμεθα.

Πάντοτε φέρομεν εις το σώμά μας τον θάνατον του Κυρίου Ιησού, διά να φανερωθή και η ζωή του Ιησού εις το σώμά μας. Διότι ενώ ζώμεν παραδιδόμεθα πάντοτε εις θάνατον χάριν του Ιησού, διά να φανερωθή και η ζωή του Ιησού εις το θνητόν μας σώμα. Ώστε ο μεν θάνατος συντελείται σ’ εμάς, αλλ’ η ζωή σ’ εσάς.

Αλλ’ επειδή έχομεν το ίδιο πνεύμα της πίστεως σύμφωνα προς ο,τι είναι γραμμένον, Επίστεψα και διά τούτο εμίλησα, και εμείς πιστεύομεν, διά τούτο και μιλάμε, διότι γνωρίζομεν ότι εκείνος που ανέστησε τον Κύριον Ιησούν θα αναστήση και εμάς διά του Ιησού και θα μας στήση μαζί μ’ εσάς ενώπιόν του.

Όλα γίνονται προς χάριν σας, ώστε καθώς η χάρις επεκτείνεται εις περισσοτέρους, να προκαλέση πλουσίαν την ευχαριστίαν προς δόξαν του Θεού.

Διαβάστε την ερμηνεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου:
Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
Ο Θεός, αδελφοί, κατά την δημιουργία του κόσμου είπε «ἐκ σκότους φῶς λάμψαι». Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος και τώρα διά του Χριστού έλαμψε στις καρδιές μας, για να φωτισθούμε προς σωτηρία και για να μεταδώσουμε τον φωτισμό αυτό «τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» και στους άλλους. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος για το έργο που έκανε ο Θεός στους Αποστόλους, για να φωτίσουν τον κόσμο με το φως της λυτρώσεως. Και προσθέτει ότι τον φωτισμό αυτόν τον είχαν οι Απόστολοι «ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν». Μέσα στα εύθραυστα σώματά τους. Για να φαίνεται καθαρά ότι «ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως» των Αποστόλων προερχόταν από τον Θεό. δεν ήταν δική τους, ανθρώπινη δύναμη. Γι’ αυτό και ενώ εθλίβοντο και έφταναν σε απορία και κατεδιώκοντο και φαινόταν ότι είχαν νικηθεί, δεν ήταν «στενοχωρούμενοι, καί ἐξαπορούμενοι καί ἐγκαταλειπόμενοι καί ἀπολλύμενοι». Δεν τους εγκατέλειπε ο Θεός, ούτε χάνονταν. Ενώ ακόμα καθημερινά περιέφεραν «τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι» και «ἀεὶ εἰς θάνατον παρεδίδοντο διὰ Ἰησοῦν», εν τούτοις δεν πέθαιναν. Γινόταν δε αυτό «ἵνα ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι καί ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ αὐτῶν φανερωθῇ». Για να φαίνεται σε όλους καθαρά ότι ο Ιησούς εξακολουθεί να ζει και με την άπειρη δύναμή Του μπορεί να σώζει τους Αποστόλους Του από τους καθημερινούς κινδύνους και από τον θάνατο που τους κύκλωνε. Δεν ήταν φυσική η δύναμη που έσωζε τους Αποστόλους από τους κινδύνους και τον θάνατο. Ήταν υπερφυσική, προερχομένη από τον Χριστό που ζει και βασιλεύει πάντοτε, με δύναμη θεϊκή.

Όπως δε τότε ζούσε ο Χριστός, έτσι ζει και σήμερα. Ζει και είναι και σήμερα παντοδύναμος. Και προστατεύει τους δικούς Του ανθρώπους από πειρασμούς και κινδύνους και εχθρούς και από αυτόν ακόμη τον θάνατο. Τους προστατεύει και τους βγάζει από αδιέξοδα και στενοχώριες πολλές και από κάθε κακό. Και η σύγχρονη πείρα των ευσεβών ανθρώπων έχει να δείξει πολλές τέτοιες περιστάσεις, όπου η δύναμη του Κυρίου Ιησού έσωσε. Συχνά δε με τρόπους θαυμαστούς. Ζει ο Χριστός και σκορπίζει στις ψυχές των δικών Του παρηγοριά, την ενίσχυση στις δυσκολίες, την υπομονή, την σωτηρία από ποικίλα δεινά. Γι’ αυτό και βλέπουμε τους πιστούς να είναι ειρηνικοί, χαρούμενοι, αισιόδοξοι, γεμάτοι ελπίδα. Άφοβοι και όταν δοκιμάζονται από ασθένεια ή οικονομική δυσκολία ή άλλες θλίψεις ή ακόμα και μπροστά στον θάνατο. Διότι ξέρουν ότι ο Χριστός ζει. Και ότι τους αγαπά και φροντίζει γι’ αυτούς. Και ότι είναι ο Παντοδύναμος, ο Οποίος τα πάντα μπορεί να κατορθώσει και από οποιαδήποτε δυσκολία και κίνδυνο μπορεί να σώσει. Ζει ο Χριστός και μπορεί και σήμερα να κατατροπώσει τους εχθρούς Του. Ζει και όπως το υποσχέθηκε είναι μαζί με τους δικούς Του κάθε ημέρα, για να τους συμπαραστέκεται και να τους βοηθεί και να κάνει τα δύσκολα εύκολα. Πόση δύναμη, αλήθεια, παίρνουμε από την βεβαιότητα ότι ο Χριστός ζει και φανερώνει την δύναμή Του και στην δική μας ζωή!

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.