Τήν Τετάρτην, 27ην Μαΐου /9ην Ἰουνίου 2021, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἤτοι ἡ συμπλήρωσις τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν ἡμέραν αὐτήν, ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὄρθρος ὡς καί κατά τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα ἀκριβῶς ἐν ψαλμῳδίᾳ ὅλων τῶν Ἀναστασίμων τροπαρίων καί ἀκολούθως προσηνέχθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς θείας Λειτουργίας, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων κατῆλθον καί προσεκύνησαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως, ἐν ᾧ εἰς τό Καθολικόν ἐτελεῖτο πανηγυρική Πασχάλιος θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μετέχοντος ἐν Πασχαλίῳ χαρᾷ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν καί μοναχῶν.

Ληξάσης τῆς θείας Λειτουργίας ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἐζήτησεν τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Ὁποῖος παρέχων ταύτας, ηὐχήθη ἐν ὑγιείᾳ καί ἀγαλλιάσει καί τήν ἑορτήν τῆς εἰς οὐρανούς ἀναβάσεως, τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.