ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΜΗΣ, ΤΗΛΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης, ἀναγγέλλει μετά βαθείας κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἱεροθέου Κοενάκη ἡλικίας 78 ἐτῶν, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου καί Προηγουμενεύσαντος ἐν αὐτῇ, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη σήμερον 26 ην Μαρτίου 2022, νοσηλευόμενος εἰς τό Γενικόν Νοσοκομεῖον Ρόδου. Ὁ μεταστάς ἐγεννήθη ἐν Σύμῃ τήν 10η Ἀπριλίου 1944, ἔνθα διήκουσε καί τά ἐγκύκλια μαθήματα. Ἡ οἰκογένειά του ἐν συνεχείᾳ μετεγκατεστάθη προς βιοπορισμόν ἐν Πειραιεῖ, ὅπου ἔλαβε τό Ἀπολυτήριον τοῦ Λυκείου.

Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τήν Νομικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐργαζόμενος παραλλήλως ἐπί ἔτη εἰς τήν αδελφότητα Θεολόγων «Ἡ Ζωή». Τό ἔτος 1986 ἐπέστρεψε εἰς τήν γενέτειραν Νῆσον καί ἐγκατεβίωσε εἰς τήν Ἱερά Μονήν Πανορμίτου, ἔνθα τοῦ ἀνετέθησαν γραμματειακά καθήκοντα καί τήν 14η Νοεμβρίου 1988 ἐκάρη μοναχός ὑπό τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Γαβριήλ Μαργαρίτη. Τήν 1η καί 2α Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1989 ἐχειροτονήθη ἀντιστοίχως Διάκονος καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου Ἀποστόλου (Διμέλη), ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς μετανοίας του, τοποθετηθείς ἐν συνεχείᾳ ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος ἐν τῇ Ἐνορίᾳ Τιμίου Σταυροῦ Σύμης. Μετά τήν ἵδρυσιν τῆς νεοσυστάτου Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως καί τήν ἐκδημίαν τοῦ Καθηγουμένου Γαβριήλ τό ἔτος 2006, ὁ τότε Μητροπολίτης Σύμης κυρός Χρυσόστομος (Α΄) διόρισε τόν μακαριστόν ὡς Ἡγουμενεύοντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, προχειρίσας αὐτόν διά τό ἀνεπίληπτον τοῦ ἤθους του εἰς Πνευματικόν-Ἐξομολόγον.

Ἔκτοτε ὑπηρέτησε εὐόρκως καί μετ’ αὐταπαρνήσεως τήν Ἀρχαγγελικήν Μονήν τῆς μετανοίας του διακονήσας τάς λειτουργικάς καί πνευματικάς ἀνάγκας τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν αὐτῆς, τῶν ὁποίων τήν ἀγάπην καί ἐκτίμησιν ἀπήλαυσεν. Τόν Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους 2018 παρῃτήθη τῶν διοικητικῶν του καθηκόντων διά λόγους ὑγείας, ἐφησυχάζων πλέον ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ. Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις ἐκφράζει τά θερμά της συλλυπητήρια εἰς τούς κατά πνεῦμα καί κατά σάρκα οἰκείους τοῦ μεταστάντος, εὔχεται εἰς αὐτούς τήν ἄνωθεν παρηγορίαν καί προσεύχεται πρός τόν ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Κύριον διά τήν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν σκηναῖς δικαίων. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θά τελεσθῆ τήν Τρίτην 29 ην Μαρτίου καί ὥρα 11:00 π.μ. εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, ὁ δέ ἐνταφιασμός γενήσεται ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς, τηρουμένων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.