Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β2 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με την προσθήκη και την τροποποίηση διατάξεων, για την εφαρμογή διαφανών διαδικασιών στον τρόπο επικοινωνίας και ελέγχου των φορολογουμένων, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο για κάθε ευνοούμενη πολιτεία, γιατί συμβάλλει στην δημιουργία ενός υγιούς κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που πρέπει να διέπει τις οικονομικές σχέσεις των πολιτών με το κράτος.

Στο πλαίσιο αυτό η ΝΙΚΗ με αίσθημα ευθύνης, θα συμβάλλει θετικά και θα προτείνει την βελτίωση συγκεκριμένων διατάξεων του υπό συζήτηση σχεδίου, που κρίνονται αναγκαίες για τον στόχο που έχει τεθεί, δηλαδή να ελαχιστοποιηθούν οι προστριβές και η ταλαιπωρία των φορολογουμένων, ώστε να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας δικαίου, στη σχέση του φορολογούμενου με τη Φορολογική Διοίκηση και τέλος να δοθεί η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων που χάθηκαν για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό οφειλετών.

Η ψηφιακή επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με τους φορολογουμένους, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου, ως προς την κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων και αρχείων, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το περιεχόμενο των εγγράφων, που δόθηκαν ή όχι από και προς την φορολογική αρχή.
Όλα τα έγγραφα θα κοινοποιούνται με την ανάρτησή τους στο λογαριασμό που διαθέτει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ. Η επικοινωνία με τις «κλασικές» μεθόδους (επιστολές, επιδόσεις κλπ.) θα γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις.
Ωστόσο η ψηφιακή επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με τους φορολογουμένους, δεν θα πρέπει να δημιουργεί αποκλεισμούς σε όσους δεν έχουν την πρόσβαση και την απαιτούμενη γνώση της χρήσης τους.
Προτείνουμε η επικοινωνία με τις «κλασικές» μεθόδους να διατηρηθεί για πολίτες άνω των 70 ετών εφόσον το επιθυμούν, δεδομένου ότι κατά τεκμήριο δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση νέων τεχνολογιών.

Στο άρθρο 9 ορίζεται η έκδοση Ερμηνευτικών εγκύκλιων και οδηγιών για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Προτείνουμε την προσθήκη μιας νέας παραγράφου όπου για πολύπλοκα φορολογικά θέματα οι θεσμικοί φορείς όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι Ενώσεις Λογιστών Φοροτεχνικών να μπορούν να αιτούνται προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ την έκδοση Ερμηνευτικών εγκύκλιων και οδηγιών για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.

Ένα σημαντικό μέτρο που καθυστέρησε να εφαρμοστεί και θα συμβάλλει στην αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, είναι σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12 η άμεση – αυτόματη ενημέρωση του συστήματος, μόλις τακτοποιηθούν οι οφειλές σε τρίτους, που θα ξεκλειδώνει αυτόματα και θα επιτρέπει την άμεση χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας. Έτσι η δημιουργία της νέας υπηρεσίας διαλειτουργικότητας, με την οποία θα μπορούν άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, να επικοινωνούν οnline με την ΑΑΔΕ, θα μειώσει την γραφειοκρατία και την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών, που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρήσει τους πολίτες.
Με τη ρύθμιση αυτή κυρίως οι ΟΤΑ αλλά και άλλοι φορείς του Δημοσίου θα επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ μόνο ηλεκτρονικά (αντί των επιστολών που ανταλλάσσουν σήμερα), είτε για την απαγόρευση απόδοσης της ενημερότητας είτε για την άρση της απαγόρευσης αυτής.
Έτσι, αντιμετωπίζονται περιπτώσεις π.χ. που ο φορολογούμενος έχει εξοφλήσει οφειλές προς το Δήμο αλλά δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα επειδή η ΑΑΔΕ δεν έχει ενημερωθεί για την εξόφληση.
Να τονίσουμε ότι η εφαρμογή της διάταξης εξαρτάται από την άμεση δημιουργία της νέας υπηρεσίας διαλειτουργικότητας, ελπίζουμε να μην υπάρξουν και εδώ καθυστερήσεις.

Στο Άρθρο 12 παρ. 4 προβλέπεται, σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών, η Φορολογική ενημερότητα ,να έχει περιορισμένη ισχύ ενός (1) μήνα. Προτείνουμε η ισχύς να διευρυνθεί σε δύο (2) μήνες γιατί σε πλείστες των περιπτώσεων οι φορολογούμενοι δεν θα προφταίνουν να κάνουν χρήση της ενημερότητας με ισχύ ενός (1) μήνα και θα επανέρχονται με νέο αίτημα.

Κατ΄ αρχή η αυτοματοποίηση και αποστολή των συναλλαγών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, έδωσε την δυνατότητα στις φορολογικές αρχές, να ελέγχουν πλήρως την συναλλακτική κίνηση των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Επομένως με την παρ. 3 του άρθρου 14, σωστά οι προαναφερόμενες κατηγορίες που τηρούν βιβλία, σύμφωνα με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αντίγραφων βιβλίων στον φορολογικό έλεγχο.
Στο Άρθρο 14 παρ.1 και 2. αναγράφεται ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να ζητά εγγράφως πληροφορίες από τον φορολογούμενο καθώς και τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία του εντός δέκα (10) ημερών.
Προτείνουμε να επεκταθεί ο χρόνος των δέκα (10) ημερών σε είκοσι (20) ημέρες, για να μην αναγκάζεται ο φορολογούμενος να ζητά εγγράφως παράταση αυτού του λίγου χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου, μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, το χρονικό περιθώριο για την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ορίζεται σε έως ένα (1) έτος και με παρατάσεις μπορεί να φτάσει μέχρι τα δύο χρόνια. Αυτή η χρονική διάρκεια αποτελεί τροχοπέδη για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Δεν μπορεί ο φορολογούμενος να είναι εγκλωβισμένος για 2 ολόκληρα χρόνια σε ένα φορολογικό έλεγχο, με αβέβαιο αποτέλεσμα, που τον αναγκάζει να αναβάλλει κάθε περαιτέρω επενδυτική δραστηριότητα.
Προτείνουμε το διάστημα του φορολογικού ελέγχου, δεν θα πρέπει να ξεπερνά συνολικά τους 12 μήνες, μαζί με οποιαδήποτε παράταση.
Επίσης δεν προβλέπεται ορισμός διάρκειας για τους ελέγχους που είναι ήδη σε εξέλιξη και έχουν ήδη υπερβεί τη διάρκεια του έτους κατά τη δημοσίευση του νόμου. Υπάρχουν εντολές ελέγχου ανοιχτές αυτή τη στιγμή που έχουν αγγίξει τα 3, 4 ή και παραπάνω έτη και που εν τω μεταξύ κάποια ή και όλα τα έτη που εξετάζει ο έλεγχος έχουν ήδη παραγραφεί φορολογικά. Προτείνουμε το άρθρο 28 να έχει αναδρομική ισχύ και να περιλαμβάνει ρητά και τις εντολές ελέγχου που έχουν ξεπεράσει το ένα έτος με μεταβατική διάταξη.

Με την παρ. 4 του άρθρου 36 του σχεδίου νόμου, θεσμοθετείται η αυτοματοποίηση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η διαδικασία αυτή με τον αυτόματο, οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου, σημαίνει το τελείωμα της ταλαιπωρίας χιλιάδων φορολογουμένων, που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος, εκτός από μισθούς και συντάξεις και παράλληλα δεν έχουν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση, και παρά ταύτα έπρεπε να διαθέσουν ώρες και χρήματα, για να στείλουν την φορολογική τους δήλωση στην ΑΑΔΕ, την στιγμή που όλα τα στοιχεία για την φορολογία, ήταν γνωστά στις οικονομικές αρχές.

Συμφωνούμε με την παρ. 5 του άρθρου 36 με το οποίο θεσπίζεται η δυνατότητα του ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου, στις περιπτώσεις που συντρέχει συνδυασμός κριτηρίων από τα οποία προκύπτει άμεσος και επικείμενος κίνδυνος φοροδιαφυγής (π.χ. εποχικές νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις, ή όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα). Εδώ και δεκαετίες παρατηρείται το φαινόμενο εποχικές νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις να λειτουργούν για λίγο χρονικό διάστημα και να κλείνουν από τη μία μέρα στην άλλη χωρίς να αποδίδουν ούτε ένα ευρώ φόρο.
Προτείνουμε στις περιπτώσεις όπου ενεργοποιείται η διάταξη ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου και προκύπτουν σημαντικά ποσά, να προβλέπεται η Φορολογική Διοίκηση να δύναται να αναστέλλει τη χρήση Α.Φ.Μ. ή να προβαίνει σε απενεργοποίησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 6 του άρθρου 10 του παρόντος νομοσχεδίου.
Είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι ορισμένες επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν συστηματικά, έχουν «εικονικούς» νόμιμους εκπροσώπους αλλοδαπούς ή υπέργηρους πολίτες με «καθαρά ΑΦΜ», πρόκειται κυρίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (νυκτερινά κέντρα, εστιατόρια, ταβέρνες, φούρνοι κλπ) και πρατήρια υγρών καυσίμων, ώστε να προστατεύεται ο πραγματικός δικαιούχος – ιδιοκτήτης της επιχείρησης που φοροδιαφεύγει.
Προτείνουμε η Φορολογική Διοίκηση να δύναται να αναστέλλει τη χρήση ή να προβαίνει σε απενεργοποίησή του Α.Φ.Μ., εκτός των «εικονικών» νομίμων εκπροσώπων και κατόπιν σχετικής έρευνας, των πραγματικών δικαιούχων – ιδιοκτητών των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν και άμεσα να δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τους. Το διοικητικό μέτρο, από κοινού με την ήδη διευρυμένη αλληλέγγυα ευθύνη για τους εν τοις πράγμασι διοικούντες και την ήδη τυποποιημένη ποινική ευθύνη των υποκρυπτόμενων προσώπων, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη δυνατή πρόληψη και αποθάρρυνση των επιχειρηματιών, εκείνων, οι οποίοι, εργαλειοποιούν την οικονομική ένδεια ή την προκεχωρημένη ηλικία συμπολιτών μας, για να καθιδρύσουν εικονικές και κατάφορτες με φορολογικά χρέη επιχειρήσεις, εισπράττοντας μη αποδοθέντα χρηματικά ποσά ΦΠΑ.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του σχεδίου νόμου, ορίζει ότι εάν εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική η παραγραφή παρατείνεται για περίοδο ενός (1) έτους από τη λήξη της πενταετίας.
Το κόμμα μας προτείνει ο χρόνος παραγραφής να είναι απόλυτος και καταληκτικός στα πέντε (5) έτη καθότι η Φορολογική Διοίκηση έχει όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία (my data, e timologio, διασύνδεση POS και Ταμειακών Μηχανών, κ.λ.π.) για να ολοκληρώνει τους Φορολογικούς Ελέγχους.
Η πρόβλεψη, άλλωστε, μιας σειράς λόγων που δικαιολογούν την μονοετή παράταση της προθεσμίας παραγραφής, από κοινού με την θεσπισμένη εξαιρετική δυνατότητα δεκαετούς παρέκτασης της πενταετούς παραγραφής, απηχούν μια ξεπερασμένη αντίληψη για μια αργόσυρτη και γραφειοκρατικώς αγκυλωμένη φορολογική διοίκηση. Κάτι που πλέον, δεν ισχύει, δεδομένου του ότι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών υφίσταται η αναγκαία, ψηφιακή πλέον, υπεροπλία διοικητικών εργαλείων, με αποτέλεσμα να πρέπει να επαναξιολογηθεί με την δέουσα προσοχή το σκέλος της χρονικής διάρκειας παραγραφής, δεδομένου ότι σε αλλοδαπές έννομες τάξεις, η τριετία θεωρείται ένα αδιαπραγμάτευτο και σύμφωνο με την αρχή της διοίκησης, δικαιοπολιτικό όριο.
Προτείνουμε δε για εταιρείες που οι φορολογικοί έλεγχοι δεν εντοπίζουν παραβάσεις και δεν έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, ως επιβράβευση ο χρόνος παραγραφής να μειώνεται στα τρία (3) έτη.

Εν συνεχεία, το άρθρο 75 περί αποδοχής πράξεων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, είναι στην σωστή κατεύθυνση διότι όταν οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που οφείλονται μειώνονται, τότε και ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί την κύρια οφειλή πιο εύκολα. Αυτό θα συμβεί διότι το Δημόσιο μπορεί μεν να εισπράττει φαινομενικά λιγότερα, αλλά θα εισπράττει, οι φορολογούμενοι επειδή θα επιβαρύνονται λιγότερο θα έχουν συμφέρον να κάνουν χρήση των εν λόγω διατάξεων και οι υποθέσεις για Διοικητικές Επιλύσεις Διαφορών και Δικαστήρια θα περιοριστούν. Θα πρέπει όμως να αξιολογηθεί εκ νέου, το ύψος της έκπτωσης στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις, ούτως ώστε να μην βρεθούμε πάλι προ των πυλών μιας νέας αναγκαίας σύστασης Εξωδικαστικών Επιτροπών, οι οποίες κατατείνουν στην δικαστηριακή αποσυμφόρηση. Αν, επί παραδείγματι, μέχρις και της δικαστικής προσφυγής το πόσο της έκπτωσης εκκινεί από 75% και φθάνει, προ των δικαστικών πυλών, στο 50% (σε περιπτώσεις εφάπαξ καταβολών),ένας φορολογούμενος θα σκεφθεί σοβαρά το ενδεχόμενο να μην προσφυγεί στη δικαιοσύνη, γεγονός που συνεπάγεται τόσο 1. την αποσυμφόρηση της δικαστηριακής ύλης όσο και 2. την ταχεία εισπραξιμότητα των καταλογισθέντων ποσών και προστίμων.

Τέλος τα Άρθρα 87, 88, 89, 90 και 91 αναφέρονται στις ρυθμίσεις οφειλών και την απώλεια αυτών.
Με τα παραπάνω άρθρα του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις που είχαν πρακτικά χαθεί επειδή οι φορολογούμενοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα δύο ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος, που δεν αναγνώρισε μια πληρωμή ως εμπρόθεσμη.

Η επανένταξη όλων αυτών των οφειλετών μπορεί να γίνει εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Οι ρυθμίσεις τους δεν έχουν διαγραφεί από τους λογαριασμούς τους στο TAXISnet αλλά παραμένουν «παγωμένες» στο σύστημα, με γνωστοποιημένο στους οφειλέτες τον κωδικό πληρωμής τους, που δεν είναι άλλος από την Ταυτότητα Ρυθμιζόμενης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) της κάθε ρύθμισης και εφόσον:
Από τώρα και μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του νέου φορολογικού νομοσχεδίου για τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πληρώσουν, χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Ρυθμιζόμενης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) της κάθε χαμένης τους ρύθμισης, όλες τις μηνιαίες δόσεις της που άφησαν απλήρωτες και έγιναν εκπρόθεσμες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΥΠΕΘΟΟ, περίπου 230.000 ρυθμίσεις χάθηκαν λόγω του αυστηρού πλαισίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με βάση εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, περίπου 1,2 δισ. ευρώ «χάθηκαν» από τα κρατικά ταμεία, ποσό το οποίο θα μπορέσει να εισπραχθεί εφόσον οι φορολογούμενοι αναβιώσουν τις ρυθμίσεις που έχασαν μετά και τις αλλαγές που θα επέλθουν μέσω του νέου Κώδικα.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που σε αυτές τις 230.000 ρυθμίσεις που «χάθηκαν» οι φορολογούμενοι αξιοποιήσουν τη «δεύτερη» ευκαιρία που τους δίνεται καταβάλλοντας τις δόσεις που είναι σε εκκρεμότητα το Δημόσιο θα καταφέρει να εισπράξει περί το 1,2 δισ. ευρώ. Βασική προϋπόθεση, είναι οι δόσεις να πληρωθούν μέχρι το τέλος της ρύθμισης μαζί με τις υπόλοιπές υποχρεώσεις που θα υπάρχουν.

Στην πράξη η αναβίωση των παραπάνω ρυθμίσεων απαιτεί οι φορολογούμενοι να είναι σε θέση να αποπληρώσουν μεγάλο αριθμό δόσεων, κάτι που πρακτικά δεν θα είναι εφικτό για την πλειοψηφία των οφειλετών, θα αφορά μόνο μικρό αριθμό οφειλετών που διαθέτουν ρευστότητα.
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πανδημία δημιούργησε νέα χρέη που σε πολλές περιπτώσεις αθροίστηκαν με τα χρέη της περιόδου της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.

Η πρότασή του κόμματός μας είναι η επανένταξη όλων των οφειλετών των ρυθμίσεων που χάθηκαν σε μια νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που θα περιλαμβάνει και τυχόν νέα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31-12-2023.
Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους φορολογουμένους που μέχρι σήμερα δεν είχαν ενταχθεί σε καμία ρύθμιση πλην όμως δημιούργησαν νέα χρέη κατά την πανδημία. Επίσης η ίδια δυνατότητα θα πρέπει να δοθεί και στους κληρονόμους οφειλών.

Το κόμμα μας θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αναγνωρίζοντας ότι αρκετές διατάξεις κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ωστόσο η κυβέρνηση δεν τόλμησε να υιοθετήσει μια γενναία διάταξη για τις ρυθμίσεις χρεών, παρόλο που είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει χιλιάδες συμπολίτες μας.

Ευχαριστώ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.