Τόν Μονογενῆ Υἱό τοῦ Θεοῦ τόν ὁποῖο ἀπέστειλε ὁ Θεός στόν κόσμο, ὥστε ὅποιος πιστεύει σέ Αὐτόν νά μή χαθεῖ ἀλλά νά ἔχει αἰώνια ζωή.

τήν Ζωή ἐν τάφῳ

Αὐτόν πού εἶπε, ἐγώ εἶμαι ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ζωή

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, ὁ νοῦς μας προσεύχεται μέ τά λόγια τῶν Πατέρων μας μέσα στούς Ἱερούς Ναούς.

Προσευχόμαστε γιά μᾶς, γιά τήν Καστοριά, γιά ὅλο τόν κόσμο.

Καί ὁ νοῦς μας προσευχόμενος πηγαίνει στούς ἀσθενεῖς, εἴτε βρίσκονται στά σπίτια τους εἴτε στά νοσοκομεῖα,

στούς ἐμπολέμους καί στά ἀθῶα θύματα τοῦ ἀναπτυσσσόμενου παραλογισμοῦ τοῦ πολέμου, κάθε εἴδους πολέμου, συμβατικοῦ, βιολογικοῦ, οἰκονομικοῦ, ψυχολογικοῦ, κοινωνικοῦ, ἰδεολογικοῦ, πολιτιστικοῦ

στούς ἀνέργους πού εἶναι στήν ἐπαρχία μας περισσότεροι ἀπό τούς ἐργαζομένους

στούς νέους πού δέν μποροῦν νά βροῦν τόν δρόμο τους

σέ ὅσους προσπαθοῦν νά ἀναστήσουν τίς οἰκογένειές τους μέσα σέ ἕνα ἰδεολογικό περιβάλλον ἐχθρικό πρός τόν οἰκογενειακό τρόπο ζωῆς

στούς κεκοιμημένους φίλους καί συγγενεῖς

καί ἀκόμη ὁ νοῦς μας προσεύχεται γιά τίς ψυχές ὅλων ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, κυρίως τῶν νέων, πού πλανῶνται ἀπό τίς ἀπάνθρωπες ξένες κοσμοθεωρίες:

ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός, ὅτι θεός εἶναι ἡ τύχη,

ὅτι τόν κόσμο τόν δημιούργησαν καί τόν κατευθύνουν ἀπρόσωπες δυνάμεις,

ὅτι δέν ὑπάρχει ἀλήθεια καί αἰωνιότητα

ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τυχαία καί προσωρινή ὀντότητα πού χάνεται στόν τάφο …

ἤ ὅτι ὁ Θεός εἶναι πολεμοχαρής, ἐκδικητικός, ἀνασφαλής, ρατσιστής, ψυχρός καί ἀπρόσωπος καί ἀπρόσιτος, πού ἔχει ἀφήσει τόν κόσμο στήν τύχη του καί στίς φυσικές δυνάμεις, καί ὅτι δέν προνοεῖ γιά αὐτόν καί γιά τόν ἄνθρωπο.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀγαπητά μου παιδιά

Μή μένετε φοβισμένοι καί κλεισμένοι στά δωμάτιά σας, στίς ὀθόνες σας, ἐπηρεαζόμενοι ἀπό τούς πλουτοκράτες καί τούς δουλέμπορους τοῦ διαδικτύου. Μή μένετε κλεισμένοι στόν ἑαυτό σας.

Ἡ Παράδοσή μας εἶναι ζωντανή καί ἀπαντᾶ σέ ὅλα τά ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου, πού μένουν, δυστυχῶς, ἀναπάντητα ἀπό τίς σύγχρονες κοσμοθεωρίες τοῦ κόσμου αὐτοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ἡ κοινωνία τῶν Ἁγίων. Σέ αὐτή ἔχουμε τήν ἐλπίδα μας, σέ αὐτή μποροῦμε νά ἀκοῦμε τά λόγια αὐτά τῆς Ἀναστάσεως:

Μή φοβᾶσθε. Ζητεῖτε τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ. Δέν εἶναι στόν τάφο, γιατί ἀναστήθηκε ὅπως τό προεῖπε. Ἐλᾶτε, δεῖτε τόν ἄδειο τώρα τόπο, ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.

Φύγετε ἀπό τούς τάφους, μέ φόβο γιά τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεως καί μέ μεγάλη χαρά.

Χαίρετε! Μὴ φοβεῖσθε! Πεῖτε στούς ἀδελφούς σας νά πάνε στούς τόπους ἀσκήσεως καί προσευχῆς, καί ἐκεῖ θά δοῦν τόν Κύριο.

Νά, ἐγὼ -λέγει ὁ Κύριος- εἶμαι μαζί σας ὅλες τίς ἡμέρες, μέχρι τήν συντέλεια τοῦ αἰώνα.

Τώρα, στόν κόσμο αὐτό πού ζεῖ χωρίς Θεό, χωρίς προσευχή καί ἐλπίδα, ἔχετε λύπη. Ὅμως πάλι θά σᾶς δῶ, λέει ὁ Χριστός, καί θά χαρεῖ ἡ καρδιά σας. Καί τήν χαρά αὐτή, πού προέρχεται ἀπό τήν θέα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος καί Ἀναστάντος Χριστοῦ, κανείς δέν θά σᾶς τήν ἀφαιρέσει ποτέ.

Μή φοβᾶσθε, Πατέρες, ἀδελφοί καί παιδιά μου ἀγαπητά!

Δέν εἴμαστε μόνοι στόν κόσμο.

Δέν μᾶς ἔρριξαν τυχαῖα σέ ἀφιλόξενη γῆ.

Δέν ἔχουμε ἡμερομηνία λήξεως.

Ὁ δικός μας Θεός, μπορεῖ καί μᾶς συμπαθεῖ, γιατί ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔζησε ὅλα τά ἀνθρώπινα, χωρίς ἁμαρτία.

Ὁ δικός μας Θεός, ὁ Χριστός, εἶναι Φῶς, Ἀγάπη, Χαρά, Ἀνάσταση καί Ζωή.

Καλή Ἀνάσταση!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.