Δημοσιεύτηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τα άρθρα 101-172, (όλο Μέρος Δ’ του Νομοσχεδίου) να αφορούν τις αλλαγές που προωθούνται στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, τόσο στην Δευτεροβάθμια βαθμίδα όσο και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ).

To Υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι τα βασικά σημεία του Νομοσχεδίου είναι:

• Κληρικοί Δημοσίου μόνο με πτυχίο από Σχολή Μαθητείας Κληρικών ή από ΑΕΙ – Αναβαθμίζουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των κληρικών

• Συνένωση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών από 4 σε 2 – Καλύτερες προοπτικές για τους νέους μας, εξορθολογισμός Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας.

Το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει εξ ολοκλήρου και σε νέα βάση την δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και ανώτατη εκκλησιαστική εκπαίδευση, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας του κλήρου. Συγκεκριμένα, η δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση εντάσσεται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπό την εποπτεία του κράτους, ενώ τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές των εκκλησιαστικών σχολείων θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων, οδηγώντας στη συνολική αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, δημιουργούνται τρεις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ), μέσω της μετατροπής υφιστάμενων εκκλησιαστικών σχολείων, οι οποίες θα αποτελούν δομές μεταδευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης με διετές πρόγραμμα σπουδών. Στο εξής, απαραίτητη προϋπόθεση για να μισθοδοτηθεί ένας κληρικός από το δημόσιο θα είναι η κατοχή Διπλώματος ΣΜΥΚ ή πτυχίου ΑΕΙ, δίνοντας τέλος στο φαινόμενο μισθοδοσίας αποφοίτων δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου ως κληρικών.

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του χάρτη της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ο αριθμός των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μειώνεται από τέσσερις σε δύο, οι οποίες θα λειτουργούν στην Αθήνα και την Κρήτη, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών.

Δείτε τους τίτλους των άρθρων και διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

 ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Άρθρο 101 Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 102 Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 103 Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 104 Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 105 Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία
Άρθρο 106 Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 107 Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 108 Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 109 Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 110 Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολειων
Άρθρο 111 Θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών
Άρθρο 112  Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 113  Μετάθεση – τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους
Άρθρο 114 Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
Άρθρο 115 Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών
Άρθρο 116 Προγράμματα σπουδών
Άρθρο 117 Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων
Άρθρο 118 Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών
Άρθρο 119 Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 120 Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 121 Σύνδεση με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής
Άρθρο 122 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 123 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 124 Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 125 Σχολική Εφορεία
Άρθρο 126 Μαθητική εστία
Άρθρο 127 Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 128 Κάλυψη δαπανών λειτουργίας
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

 

Άρθρο 129 Μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 130 Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 131 Δίπλωμα ιερατικής μαθητείας
Άρθρο 132 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 133 Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 134 Εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 135 Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 136 Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 137 Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 138 Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 139 Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 140 Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 141 Διευθυντές των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 142 Στέγαση των  Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 143 Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών
Άρθρο 144  Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
Άρθρο 145 Χρηματοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 146 Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 147 Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών με φορείς
Άρθρο 148  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους
Άρθρο 149 Εστίες ιεροσπουδαστών
Άρθρο 150 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 151 Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 152  Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλά Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης
Άρθρο 153 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
Άρθρο 154 Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 

Άρθρο 155  Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Άρθρο 156  Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006
 ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 157  Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 158   Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013
 ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

 

Άρθρο 159 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο 160 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο 161 Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Συντονσιμού και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
Άρθρο 162 Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

 

Άρθρο 163 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄

 

Άρθρο 164 Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 165  Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
Άρθρο 166  Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄14) και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 167  Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄ 14)
Άρθρο 168  Λοιπές μεταβατικές διατάξεις για τη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 169 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες – Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
 ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 170 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄
Άρθρο 171 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Δ΄
 ΜΕΡΟΣ Η΄

ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 172 Έναρξη ισχύος

 

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει κάθε άρθρο από το Νομοσχέδιο:

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Άρθρο 101

Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Η δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 102

Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. 1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) υπηρετούν τους σκοπούς της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Τα Ε.Σ. ιδρύονται και λειτουργούν με ειδικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοση της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Οι επιμέρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι μαθητές/μαθήτριες να: α) οικοδομούν ένα ολοκληρωμένο μορφωτικό πλαίσιο, πεδίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης, καθώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο κόσμο, β) διερευνούν τις κύριες πτυχές της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευματικότητας, τέχνης, παράδοσης και ζωής και να ευαισθητοποιούνται  ως προς τη σύγχρονη δυναμική τους,  γ) κατανοούν την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραδόσεων προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης και δ) εμπεδώνουν την ανάγκη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 3. Στους ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους των Ε.Σ. συμπεριλαμβάνονται: α) η ανάπτυξη ειδικών δράσεων που προσανατολίζονται στον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των σχολείων, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών, β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), γ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης, δ) η συνεργασία και η σύνδεση με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

Άρθρο 103

Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

 1. Συστήνεται Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο είναι αρμόδιο να προτείνει, να γνωμοδοτεί και να εισηγείται για θέματα του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού και θέματα των εκπαιδευτικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) του άρθρου 129 σχετικά με: α) την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας και μεταφορά της έδρας των εκπαιδευτικών μονάδων, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, γ) την κατάρτιση ή αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, δ) την προκήρυξη και συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές/μαθήτριες, τους ιεροσπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, ε) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές από Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) σε Ε.Σ., τη φοίτηση, τις εξετάσεις, τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών και των ιεροσπουδαστών και την οργάνωση της μαθητικής και ιεροσπουδαστικής ζωής εν γένει και στ) τη μελέτη κάθε άλλου σχετικού θέματος, το οποίο παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. 2. Για τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τις εκπαιδευτικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελείται από τα εξής επτά (7) μέλη:

α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τους σκοπούς του άρθρου 102, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

γ) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) δύο (2) κληρικοί ή άλλα πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, τα οποία προτείνονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τους αναπληρωτές τους,

ε) έναν (1) κληρικό ή άλλο πρόσωπο κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το οποίο προτείνεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν (1) Διευθυντή ή εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) ή υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Ε.Σ. του παρόντος νόμου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός, με βάση ιδίως τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, την εμπειρία και την εν γένει προσφορά τους στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.

 1. 3. Για τα θέματα που αφορούν στις Σ.Μ.Υ.Κ. και στο διδακτικό προσωπικό τους, η σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Ε. διευρύνεται σε εννέα (9) μέλη, ως εξής: α) τα επτά (7) μέλη της παρ. 2 και β) δύο (2) μέλη που προτείνονται, αντίστοιχα, από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της περ. β΄ είναι κληρικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα ή πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης του ιερού κλήρου, τα οποία έχουν επιπροσθέτως τουλάχιστον μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες: α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές πανεπιστημίων, β) σύμβουλοι ή πάρεδροι του Ι.Ε.Π., γ) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, δ) καθηγητές δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 2. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Ε. είναι τετραετής. Η συμμετοχή στο Ε.Σ.Ε.Ε. είναι άμισθη. Τα έξοδα των μετακινήσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Ε. επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. 5. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός, και διατίθεται λοιπό προσωπικό για την διοικητική υποστήριξη και λειτουργία του. Στο Ε.Σ.Ε.Ε. μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

6.To Ε.Σ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τις συνεδριάσεις του συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το Ε.Σ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από την Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. 7. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένου θέματος.
 2. 8. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

Άρθρο 104

Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. 1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια στεγάζονται μαζί με τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή και υποδιευθυντή και λειτουργούν ως «Εκκλησιαστικό Σχολείο» (Ε.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συστέγαση των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και τη λειτουργία τους υπό ενιαία διεύθυνση.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η λειτουργία ή μεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.
 3. 3. Αν Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθμό των εκατόν είκοσι (120) μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε αυτό, επί τρία (3) συνεχόμενα σχολικά έτη, αναστέλλεται η λειτουργία του. Αν λειτουργεί μόνο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ο ελάχιστος αριθμός μαθητών είναι εξήντα (60).
 4. 4. Τα Ε.Σ. της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται από τα όρια του ελάχιστου αριθμού μαθητών της παρ. 3.
 5. 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την κατάργηση, αναστολή λειτουργίας, μεταφορά έδρας ενός Ε.Σ. και ιδίως αυτά που αφορούν στη φύλαξη του αρχείου των μαθητικών θεμάτων, την αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από αυτά που περιλαμβάνονται στο αρχείο, την διάθεση του εξοπλισμού του σχολείου και της σχολικής βιβλιοθήκης και τη διαχείριση χρηματικού υπολοίπου της σχολικής εφορείας.
 6. 6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., ορίζεται η ονομασία κάθε Ε.Σ.

 

Άρθρο 105

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

 

 1. 1. Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ανήκει στην δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση και λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο.
 2. 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της κατά το άρθρο 6 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους (από 16.9.1926 ν.δ., Α’ 309) Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως (Δ.Ι.Σ.) της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους θεσπίζεται κανονιστική διάταξη μέσω της οποίας εξειδικεύονται όλα τα θέματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική, διοικητική και διαχειριστική λειτουργία της Αθωνιάδας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: α) το καθεστώς του Αγίου Όρους, β) τις διατάξεις του παρόντος, γ) τις ανάγκες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, και δ) την ιδιαίτερη σημασία του Αγίου Όρους για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την Ορθοδοξία ειδικότερα.

 

Άρθρο 106

Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

 

 1. 1. Το Εκκλησιαστικό Λύκειο του ιδρύματος με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Ρ.Ε.Σ.) ανήκει στη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση, υπηρετεί τους σκοπούς του άρθρου 102 και σε συνδυασμό με το άρθρο 133 τη διαθήκη των ιδρυτών της Ρ.Ε.Σ. Υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα εκπαιδευτικά θέματα και από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης.
 2. 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. καθορίζονται τα ειδικά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών και των μαθητικών θεμάτων. Η γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αυτή ζητείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

 

Άρθρο 107

Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα ιδρύματα κοινωφελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν να παραχωρούν δωρεάν κατά χρήση κτίρια που ανήκουν στην κυριότητά τους προκειμένου να στεγάζονται Ε.Σ. Για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την στέγασή των Εκκλησιαστικών Σχολείων(Ε.Σ.) συνάπτεται σύμβαση του Υπουργείου με τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.
 2. 2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 μπορούν να μεταβιβάζουν με δωρεά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χώρους που ανήκουν στην κυριότητά τους για την ανέγερση σχολικού κτιρίου από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση Ε.Σ.. Για την δωρεά συνάπτεται σύμβαση. Η αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ. ολοκληρώνεται εντός επτά (7) ετών από τη σύναψη της σύμβασης δωρεάς, εκτός εάν με τη σύμβαση ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου ή αυτή που ορίζεται στη σύμβαση, ο δωρητής δικαιούται να λάβει χρηματική αποζημίωση από το Δημόσιο ίση με την αξία που είχε το ακίνητο κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης δωρεάς.
 3. Για την καταλληλόλητα των κτιρίων της παρ. 1 και των χώρων της παρ. 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα σχολεία τη δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα κριτήρια, τη διαδικασία και το όργανο που αποφαίνεται σχετικά.
 4. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη σύναψη και τους όρους των συμβάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5.Το εκκλησιαστικό λύκειο της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε κτίριο του κτιριακού συγκροτήματος του ιδρύματος, σύμφωνα με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. , η οποία καθορίζει και τον αύλειο χώρο του.

 

Άρθρο 108

Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1.Τα όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία τους, είναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής και γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων. Όταν ο Διευθυντής προσωρινά απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή ή εφόσον δεν έχει οριστεί υποδιευθυντής από τον αρχαιότερο καθηγητή. Για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα  των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ε.Σ ισχύουν οι διατάξεις για τα σχολεία της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος έκθεση πεπραγμένων για την λειτουργία του σχολείου, την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Ο σύλλογος διδασκόντων, πέραν των γενικών αρμοδιοτήτων που ασκούν οι σύλλογοι διδασκόντων στις σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέτει επιπλέον ειδικές αρμοδιότητες ως εξής: α) μπορεί να ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, δύο (2) καθηγητές ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγενών ειδικοτήτων της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έναν καθηγητή κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, β) αποφασίζει για τη δημιουργία των ομίλων της παρ. 1 του άρθρου 117, γ) προτείνει τη λειτουργία των θερινών προγραμμάτων της παρ. 4 του άρθρου 117.
 2. 3. Ο σύλλογος διδασκόντων του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων για κάθε πράξη ή παράλειψη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. ή μέλους αυτού που παρακωλύει, δυσχεραίνει, ματαιώνει τη λειτουργία του σχολείου ή αντιβαίνει στους σκοπούς των Ε.Σ. του άρθρου 102.
 3. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της ΡΕΣ κοινοποιεί στο Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος τις άδειες του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που ο ίδιος χορηγεί.

 

Άρθρο 109

Διευθυντής Εκκλησιαστικών Σχολείων

 

 1. Ως Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας στη δημόσια, γενική ή εκκλησιαστική εκπαίδευση και πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία.
 2. Τον Ιανουάριο που προηγείται της λήξης της θητείας του Διευθυντή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 111, η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) προκηρύσσει διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντών για τα Ε.Σ.. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις Διευθυντών Ε.Σ. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τρία (3) συνολικά Ε.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης.
 4. Τα κωλύματα επιλογής που ισχύουν για τους υποψηφίους για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύουν και για τους υποψηφίους για τις θέσεις διευθυντών Ε.Σ. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
 5. Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Ε.Σ. διακρίνονται σε έξι (6) κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Α.Ε.Ι. ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (InternationalStandardBookNumber, ISBN), τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν αυτής που αποτελεί προϋπόθεση διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) η διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από προϋπηρεσία σε θέσεις Υποδιευθυντή ή Διευθυντή στις σχολικές μονάδες που έχει υπηρετήσει ή σε άλλες θέσεις ευθύνης,

στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

 1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό (100). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται αυξημένος αριθμός αξιολογικών μονάδων στο κριτήριο της περ. ε’ και στα υποκριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ. δ’ της παρ.5 για τους διευθυντές των Ε.Σ..
 2. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει ενιαίο πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά με τους υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 3. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α` έως ε` της παρ. 5, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πινάκα της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 5. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. στ` της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρακτικό της συνεδρίασης του Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
 6. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. στ` της παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε., υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Μετά την κύρωσή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 7. Η τοποθέτηση των Διευθυντών σε Ε.Σ. γίνεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση διευθυντή είναι ο υποψήφιος να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στα Ε.Σ. που δηλώνει.
 8. 13. Η θητεία των Διευθυντών σε Ε.Σ. είναι τετραετής . Οι Διευθυντές, που τοποθετούνται σε Ε.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 122. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των Διευθυντών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου, οι Διευθυντές επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.
 9. Αν σε Ε.Σ. δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια των περ. α΄ έως και στ΄ της παρ. 5, Διευθυντής ορίζεται ένας από τους εκπαιδευτικούς του Ε.Σ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο110

Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων

 

 1. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών, εφόσον ο συνολικός αριθμός των μαθητών και τμημάτων του Εκκλησιαστικού Σχολείου (Ε.Σ.) δικαιολογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέση υποδιευθυντή, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του οικείου σχολείου, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή.
 2. 2. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο επιλέγει τον υποδιευθυντή. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων. Αν δεν υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο, τότε για την επιλογή του Υποδιευθυντή αποφασίζει σχετικά το Ε.Σ.Ε.Ε..
 3. 3. Η παρ. 4 του άρθρου 109 ισχύει και για την επιλογή υποδιευθυντή.

 

 

Άρθρο 111

Θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών

 

 1. 1. Η τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) στις κενές θέσεις γίνεται για θητεία τριών (3) ετών, η οποία λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.
 2. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Ε.Σ., μετά τη λήξη της θητείας τους, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι Διευθυντές και Υποδιευθυντές.
 3. 3. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση διευθυντή, ορίζεται νέος σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 109. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση υποδιευθυντή, το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) ορίζει νέο υποδιευθυντή, ο οποίος τοποθετείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 112

Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

 

 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους.
 2. Για οποιονδήποτε άλλο λόγο απαλλαγής εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 3. Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1.

Άρθρο 113

 

Μετάθεση – τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους

 1. 1. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) μπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετάθεσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ως διευθυντών ή υποδιευθυντών κατά περίπτωση.
 2. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Ε.Σ. επανέρχονται στις θέσεις που ανήκουν οργανικά ή που μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.
 3. Διευθυντής Ε.Σ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενή θέση διευθυντή άλλου Ε.Σ., με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης(Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν δεν υπάρχει κενή θέση διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση.

 

Άρθρο 114

Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

 

 1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) είναι μεικτά. Δικαίωμα φοίτησης σε αυτά έχουν ημεδαποί και αλλοδαποί απόφοιτοι δημόσιων ή ιδιωτικών δημοτικών σχολείων ή γυμνασίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 115. Δεν είναι δυνατή η φοίτηση μαθητριών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία.
 2. Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια είναι ίδια με τη διάρκεια φοίτησης στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους αποφοίτους των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων χορηγείται, αντιστοίχως, απολυτήριο ισότιμο με αυτό των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μαθητές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. Για την συγκρότηση των μαθητικών κοινοτήτων των Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Άρθρο 115

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

 

 1. 1. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στην Α’ τάξη κάθε Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και στην Α’ Τάξη κάθε Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης(Ε.Σ.Ε.Ε.), αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/ μαθητριών στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ.. Η απόφαση ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο το αργότερο έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) της επιλογής τους κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. του πρώτου εδαφίου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Ε.Σ. της επιλογής του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του. Η κατάθεση της αίτησης δεν αποκλείει τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τη συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2.Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή των αποφοίτων της Γ΄ τάξης γυμνασίου γενικής εκπαίδευσης ή Εκκλησιαστικού Γυμνασίου του ν. 3432/2006 (Α΄14) στην Α΄ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, στα μαθήματα των: Μαθηματικών, Γλώσσας και Θρησκευτικών, οι οποίες διενεργούνται κάθε σχολικό έτος και ολοκληρώνονται με τη σύνταξη αξιολογικού πίνακα με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, την επιλογή θεμάτων, τη διαδικασία, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων, την εξαγωγή αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους.

 1. Εάν υπάρξουν κενές θέσεις μέχρι τις τριάντα (30) Οκτωβρίου στην Α΄ Τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών/μαθητριών ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, αυτές συμπληρώνονται από τον αξιολογικό πίνακα της παρ. 2.
 2. Με τη διαδικασία της παρ. 2 μπορούν να καλύπτονται κενές θέσεις που προκύπτουν στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και στη Β΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου. Την ευθύνη για την ανωτέρω συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και τριμελής επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή ή εκπαιδευτικό της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 103. Κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.
 3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 1 έως 4, σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων, μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μαθητές που: α) είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών, β) είναι κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό σε τάξη αντίστοιχη με την Α΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου στην Ελλάδα και γ) προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π. και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες των περ. α΄έως γ΄ της παρ. 5, β) τα ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία, γ) τα αναγκαία δικαιολογητικά, δ) οι διαδικασίες επιλογής, ε) η ανάγκη λειτουργίας τάξεων υποδοχής, στ) η οργάνωση και λειτουργία τους, ζ) οι προϋποθέσεις ένταξης των μαθητών στις τάξεις αυτές, η) τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο και οι ώρες διδασκαλίας τους, θ) ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, ι) οι προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης, ια) η στελέχωση των τάξεων αυτών με εκπαιδευτικό προσωπικό και ιβ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 5. 7. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 1 έως 6 επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. μαθητές –μαθήτριες υπότροφοι των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που διαχειρίζεται η Ρ.Ε.Σ.

Άρθρο116

Προγράμματα σπουδών

 

 1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης(Ε.Σ.Ε.Ε.) και γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ώστε να περιλαμβάνονται τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης που υπηρετούν την επίτευξη του γενικού και ειδικού σκοπού και των επιμέρους στόχων του άρθρου 102.
 2. Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
 3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της παρ. 1 δύναται να προσαυξάνεται με επιπλέον ώρες διδασκαλίας αποκλειστικά για μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης και με ανώτατο όριο τις σαράντα δύο (42) ώρες εβδομαδιαίως. Στην Γ΄ Λυκείου οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας διατίθενται αποκλειστικά για τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.
 4. 4. Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) δεν εφαρμόζεται για τον ορισμό των θεμάτων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών που φοιτούν στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π., δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της Τ.Θ.Δ.Δ. και για τα θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων του πρώτου εδαφίου.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή αποτυπώνεται κατά την ιστορική της διαδρομή στα εκκλησιαστικά κείμενα.
 6. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των μαθητών/μαθητριών ως προς τη συμμετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθορίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε..

 

Άρθρο 117

Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων

 

 1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών/μαθητριών του Εκκλησιαστικού Σχολείου (Ε.Σ.) με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που εγκρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης(Ε.Σ.Ε.Ε.), δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής τους. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου. Σε συνεννόηση με το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορούν να καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου.
 2. Στα Ε.Σ. λειτουργούν υποχρεωτικά όμιλοι εκκλησιαστικών τεχνών, όπως βυζαντινή μουσική και αγιογραφία, αθλητικοί όμιλοι και όμιλοι για την εκμάθηση μίας εκ των ακόλουθων γλωσσών: ρωσική, αραβική, σερβική, ρουμανική, βουλγαρική και τουρκική. Η δαπάνη για την πρόσληψη των διδασκόντων των γλωσσών του πρώτουεδαφίου βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες πρόσληψης των διδασκόντων των γλωσσών του πρώτου εδαφίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..
 3. Για την εγγραφή των μαθητών των Ε.Σ. στους ομίλους απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων τους, γνώμη του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος και απόφαση του διευθυντή. Για την εγγραφή στους ομίλους του πρώτου εδαφίου μαθητών που φοιτούν σε άλλες δημόσιες σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που εδρεύει το Ε.Σ., απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων τους στον διευθυντή του Ε.Σ., γνώμη του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής και απόφαση του διευθυντή του Ε.Σ.
 4. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., κατόπιν πρότασης του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να λειτουργούν θερινά προγράμματα (summerschools) σε Ε.Σ. και να προβλέπονται συνεργασίες με εκκλησιαστικές σχολές της αλλοδαπής και ιδίως την Θεολογική Σχολή της Χάλκης και την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού που εδρεύει στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), καθώς και με σχολεία της ομογένειας.
 5. Με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) και σε συνεργασία με τον Διευθυντή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων και έγκρισης του Προϊσταμένου Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να διοργανώνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, σχολικές παραστάσεις, συμμετοχή σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς, με δαπάνη του ιδρύματος.

 

Άρθρο 118

Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών

Οι μαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους μαθητές της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως σχετικά με τη χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων και τις μετακινήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης(Ε.Σ.Ε.Ε.), προσαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

 

Άρθρο 119

Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2.Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ε.Σ., η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των  Ε.Σ., που υποβάλλονται από τους διευθυντές τους, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Η τοποθέτηση στα Ε.Σ. αφορά στο επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 11, ισχύουν από την κύρωσή τους, μέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.

 1. Με την προκήρυξη της παρ. 2 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών του Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία δεν λειτουργεί Ε.Σ. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε Ε.Σ. μίας (1) άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία (3) συνολικά Ε.Σ.
 2. Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (InternationalStandardBookNumber, ISBN), τα  άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί  από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν αυτής που αποτελεί  προϋπόθεση διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

 1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό (100). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται αυξημένος αριθμός αξιολογικών μονάδων στα υποκριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ. δ` της παρ. 5 για τους εκπαιδευτικούς των Ε.Σ..
 2. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά με τους υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 , ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι που δεν περιλήφθηκαν μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 3. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α` έως δ` της παρ. 5, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 5. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε` της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρακτικό της συνεδρίασης του Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
 6. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. ε` της παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε., υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Μετά την κύρωσή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 7. 12. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. γίνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί.
 8. 13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Ε.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 123 Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.
 9. Οι νεοεισερχόμενοι σε Ε.Σ. εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 123. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά, έπειτα από αίτησή τους, για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 13, στα οικεία Ε.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως.
 10. 15. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Ε.Σ.. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Ε.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Ε.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.
 11. 16. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Ε.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη.
 12. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Ε.Σ., μπορούν να καλύπτονται με διάθεση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά σειρά προτεραιότητας: α) εκπαιδευτικών που περιλήφθηκαν στους πίνακες του τέταρτου εδαφίου της παρ. 11 και δεν τοποθετήθηκαν σε Ε.Σ., οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, β) μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, γ) μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 13. Εκπαιδευτικός Ε.Σ., ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο διατίθεται κατά προτεραιότητα: α) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που εδρεύει το Ε.Σ., με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) σε σχολική μονάδα της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 14. 19. Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία για την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 12 ή την κάλυψη λειτουργικών κενών σύμφωνα με την παρ. 17 του παρόντος, απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς που προηγούνται.

Άρθρο 120

Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Οι διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες, καθώς και οι ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν οι ανάγκες των Ε.Σ. δεν καλύπτονται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, μπορούν να καλύπτονται από προσωπικό το οποίο μισθοδοτείται από την επιχώρια Μητρόπολη, μετά από αίτηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απόφαση του οικείου Μητροπολίτη.
 2. 2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη της οποίας ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.
 3. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.), η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη του οποίου ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά το Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος.
 4. Το Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος μπορεί να προσλαμβάνει, με δαπάνες του, γιατρό, νοσηλευτή, ψυχολόγο ή προσωπικό για την κάλυψη διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης ή παροχής εκπαιδευτικού έργου στο Εκκλησιαστικό Λύκειο ή στη Σχολής Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) της Ρ.Ε.Σ.. Απαγορεύεται η πρόσληψη από το Πολυμελές Συμβούλιο, με οποιαδήποτε σύμβαση ή σχέση εργασίας, προσώπου του πρώτου εδαφίου που είναι συγγενής με μέλος του Πολυμελούς Συμβουλίου εξ΄ αίματος ή εξ’ αγχιστείας κατά ευθεία μεν γραμμή μέχρι δευτέρου βαθμού, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου.

Άρθρο 121

Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής

 1. 1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) μπορεί να συνδέονται: α) με τις Θεολογικές σχολές και Τμήματα άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) της χώρας, β) με εκκλησιαστικά ιδρύματα εκπαιδευτικού ή μορφωτικού σκοπού, γ) με ερευνητικούς ή με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δ) με επιστημονικές ενώσεις, ε) με κοινωφελή ιδρύματα. Με κάθε φορέα μπορεί να συνδέονται περισσότερα του ενός Ε.Σ.. Η σύνδεση των Ε.Σ. με τους φορείς γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το περιεχόμενο της σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία.
 2. Τα Ε.Σ. μπορεί να πραγματοποιούν αδελφοποιήσεις με εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά σχολεία, σχολικές μονάδες της αλλοδαπής και με σχολεία της ομογένειας. Οι αδελφοποιήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 122

Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή  των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Για την αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Εκκλησιαστικών Σχολείων(Ε.Σ.), εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς: α) τον προγραμματισμό του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης (άρθρο 55), β) όργανα αξιολόγησης (άρθρο 56), γ) περιοδικότητα (άρθρο 57), δ) κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης (αρθρο 58), ε) διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 59), ενστάσεις (άρθρο 60). Αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων είναι το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) , μπορεί να προσαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

Άρθρο 123

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς: α) τα όργανα αξιολόγησης (άρθρο 62), β) τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (άρθρο 63), γ) την καταχώρηση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο (άρθρο 68), δ) διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (άρθρο 69), ε) ενστάσεις (άρθρο 75). Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι το Ε.Σ.Ε.Ε. Το έργο των εκπαιδευτικών στα Ε.Σ. αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 119 σε σχέση με τη θητεία τους. Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται αρνητικά δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε εκκλησιαστικά σχολεία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 119.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) , μπορεί να προσαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

 

 

 

 

Άρθρο 124

Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων.

 1. Η χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων(Ε.Σ.)πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:

α) από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.),

β) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με το οποίο συνδέονται  ή άλλον συνδεδεμένο  φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 121,

γ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής  απαιτείται απόφαση του Εποπτικού  Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και,

δ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..

 1. 2. Για τη συντήρηση, τα έξοδα, τις δαπάνες λειτουργίας και τον καθαρισμό των κτιρίων των Ε.Σ., πλην του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σοχλής (Ρ.Ε.Σ.), οι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) μπορούν να χρηματοδοτούν τη Σχολική Εφορεία του άρθρου 125 ή να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τις σχετικές εργασίες ή υπηρεσίες.

 

Άρθρο 125

Σχολική Εφορεία

 1. ΤαΕκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) έχουν ιδία πενταμελή Σχολική Εφορεία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας τους. Στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια που συστεγάζονται λειτουργεί μια κοινή Σχολική Εφορεία. Η θητεία των μελών των Σχολικών Εφορειών είναι διετής και σε αυτές μετέχουν: α) ο επιχώριος Μητροπολίτης ως Πρόεδρος με τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Ε.Σ. με το νόμιμο αναπληρωτή του, γ) ο Διευθυντής του Ε.Σ., τον οποίο αναπληρώνει ο υποδιευθυντής ή εφόσον δεν έχει οριστεί, ο αρχαιότερος καθηγητής, δ) ένα (1) εξέχον μέλος της τοπικής κοινωνίας που υποδεικνύεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη με τον αναπληρωτή του και ε) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Δήμου με τον αναπληρωτή του που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Σχολική Εφορεία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη της θητείας των μελών της απερχόμενης εφορείας και αναλαμβάνει καθήκοντα με τη λήξη της τελευταίας.
 2. Αν εκλείψει ο Μητροπολίτης, καθίσταται αυτοδικαίως τακτικό μέλος της Σχολικής Εφορείας ο Τοποτηρητής και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Τοποτηρητής καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου μέχρι την πλήρωση της θέσης του Μητροπολίτη και την ανάληψη των καθηκόντων του, οπότε ο τελευταίος εγκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Προέδρου και εκδίδεται νέα διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι τότε, η Σχολική Εφορεία ασκεί κανονικά όλες τις αρμοδιότητές της υπό τη συγκεκριμένη σύνθεση.
 3. 3. Η Σχολική Εφορεία συνεδριάζει, τακτικώς δύο (2) φορές το μήνα και εκτάκτως με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν έγγραφης αίτησης του Διευθυντή του Ε.Σ. ή δύο (2) μελών της, στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και οι σπουδαίοι λόγοι που επιβάλλουν την έκτακτη συνεδρίασή της. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Διευθυντής του Ε.Σ. και χρέη γραμματέα ένας εκ των καθηγητών του σχολείου που ορίζεται από τον Διευθυντή. Για όλα τα θέματα που αφορούν στη σύνθεση, συνεδρίαση, λειτουργία και λήψη απόφασης εφαρμόζονται τα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 4. Έργο κάθε Σχολικής Εφορείας είναι: α) η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Ε.Σ., όπως θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης ή αγοράς αναλώσιμων υλικών, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρησή του, γ) η επιμέλεια και η προμήθεια του κάθε είδους εξοπλισμού τους, όπως έπιπλα και εξοπλιστικά είδη ή βιβλία για τη βιβλιοθήκη, δ) η διενέργεια των πληρωμών για τις παραπάνω δαπάνες, ε) η είσπραξη και διαχείριση εσόδων που προέρχονται ιδίως από τις επιχορηγήσεις των δήμων, τις κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, χρηματοδότηση από τον  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με το οποίο συνδέονται τα σχολεία ή από  άλλο συνδεδεμένο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 121 και από  παροχές τρίτων και στ) η είσπραξη και διαχείριση εσόδων από προαιρετικές εισφορές του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για συγκεκριμένο έργο ή σκοπό, εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις, εκμετάλλευση του κυλικείου και κάθε άλλη πρόσοδο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., μπορεί να ανατίθενται και άλλες αρμοδιότητες στη Σχολική Εφορεία, συναφείς με το έργο της και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που προκύπτει κατά την άσκηση αυτού.
 5. 5. Ειδικά για την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, η σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία, οι αρμοδιότητες και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη Σχολική Εφορεία καθορίζονται με την κανονιστική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 105 του για τη λειτουργία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.
 6. Το Πολυμελές Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες της Σχολικής Εφορείας για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) και έχει την γενική επιστασία όλων των κτιρίων και του Ιερού Ναού στο κτήμα της Ρ.Ε.Σ. Το Πολυμελές Συμβούλιο υποβάλλει αναφορά στους πειθαρχικούς προϊστάμενους του π.δ. 47/2006 (Α΄ 48) για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ., η οποία μπορεί να συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον ν. 3528/2007 (Α΄26) και την κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 126

Μαθητική εστία

 1. Σε κάθε Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί μαθητική εστία για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής και σίτισης των μαθητών του. Δικαίωμα σίτισης έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του Ε.Σ., ανεξάρτητα αν διαμένουν σ΄ αυτήν.
 2. Οι μαθητικές εστίες της παρ. 1 των Ε.Σ., λειτουργούν υπό την ευθύνη της επιχώριας Μητρόπολης ή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» του άρθρου 26 του ν. 3432/2006 (Α΄14). Η μαθητική εστία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Η μαθητική εστία της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και της Πατμιάδας Σχολής λειτουργούν υπό την ευθύνη  της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και της Ιεράς Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, αντίστοιχα. Ο κανονισμός λειτουργίας κάθε μαθητικής εστίας καθορίζεται με απόφαση: α) του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της επιχώριας Μητρόπολης ή του Ν.Π.Ι.Δ.  «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» για τα Ε.Σ. που λειτουργούν σε Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, γ) της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή της Κρήτης και δ) της Ιεράς Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου για την Πατμιάδα Σχολή, και ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της μαθητικής εστίας. Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» ή στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτος» ή στο επίσημο δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος», αντιστοίχως.

3.Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία της μαθητικής εστίας βαρύνουν: α) την επιχώρια Μητρόπολη, εφόσον λειτουργεί υπό την  ευθύνη  της, β) την Εκκλησία της Ελλάδος, εφόσον λειτουργεί υπό την  ευθύνη του Ν.Π.Ι.Δ «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» του άρθρου 26 του ν. 3432/2006, γ) την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για τη μαθητική εστία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, δ) την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης για την Μαθητική Εστία της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και ε) τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου για τη Μαθητική Εστία της Πατμιάδας Σχολής.

 1. Η άδεια ίδρυσης μαθητικής εστίας εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διαπιστώνει την αδυναμία κάλυψης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της ανάγκης διαμονής και σίτισης των μαθητών Ε.Σ. στην περιοχή στην οποία λειτουργεί το σχολείο.
 2. Με όμοια απόφαση εκδίδεται άδεια λειτουργίας μαθητικής εστίας. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται η υποβολή αίτησης με σχετικό φάκελο από τους φορείς της παρ. 2, υπό την ευθύνη των οποίων λειτουργεί η εστία, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.
 3. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα δικαιολογητικά, ο τύπος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μαθητικής εστίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 4. Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί μαθητική εστία για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής και σίτισης των μαθητών / μαθητριών του με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου του ιδρύματος και υπό την ευθύνη του. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία της μαθητικής εστίας βαρύνουν το ίδρυμα. Ο κανονισμός λειτουργίας της μαθητικής εστίας καθορίζεται με απόφαση του Πολυμελούς, ο οποίος υποχρεωτικά κοινοποιείται στην Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του σχολείου.

 

Άρθρο127

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1.Για τα θέματα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), μπορεί να ορίζονται οι ημέρες αργίας, οι εορτές και οι εκδηλώσεις στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.).
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που συνδέονται με τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα και τον ειδικό σκοπό των σχολείων του παρόντος.

Άρθρο 128

Κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εγγράφονται κατ΄ έτος οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας των Ε.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

 

Άρθρο 129

Μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

 

Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) παρέχουν μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική ιερατική εκπαίδευση ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.).

Άρθρο 130

Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

Αποκλειστικός σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) είναι η εκπαίδευση υποψήφιων Κληρικών της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, με προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες, για να υπηρετήσουν στην Ελλάδα ή στις κοινότητες του απόδημου ελληνισμού.

Άρθρο 131

Δίπλωμα ιερατικής μαθητείας

 

 1. Στους απόφοιτους των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) χορηγείται δίπλωμα ιερατικής μαθητείας.
 2. 2. Το δίπλωμα ιερατικής μαθητείας αποτελεί προϋπόθεση για τον διορισμό σε κενή οργανική θέση εφημερίου, μετά τη χειροτονία του σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, σε ενορίες που βρίσκονται σε χωριά ή πόλεις με πληθυσμό έως σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός κατόχων διπλώματος ιερατικής μαθητείας σε κενή οργανική θέση εφημερίου σε ενορίες που βρίσκονται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) κατοίκων, εφόσον δεν εμφανίζονται υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή νομίμως αναγνωρισμένου πτυχίου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. ή πτυχιούχοι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Οι κληρικοί που είναι κάτοχοι διπλώματος ιερατικής μαθητείας, μετά τον διορισμό τους, εξελίσσονται στα Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 (Α΄176).
 3. 3. Η απόκτηση διπλώματος ιερατικής μαθητείας δεν θεμελιώνει δικαίωμα του κατόχου για διορισμό σε κενή οργανική θέση εφημερίου.
 4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός κληρικού σε κενή οργανική θέση εφημερίου, χωρίς τη λήψη του διπλώματος ιερατικής μαθητείας, σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, που ανήκουν σε ακριτική ή νησιωτική Μητρόπολη, αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχει ηλικία άνω του τριακοστού (30ού) έτους και όχι πέραν του πεντηκοστού (50ού), β) είναι έγγαμος και γ) είναι κάτοχος απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του ν. 3432/2006 (Α΄14), Εκκλησιαστικού Λυκείου του παρόντος, Γενικού Λυκείου ή απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο κληρικός υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που διορίστηκε επί δέκα (10) έτη και δεν επιτρέπεται η απόσπαση, μετάθεση και γενικά η μετακίνησή του το διάστημα αυτό. Μετά τον διορισμό του εγγράφεται σε Σ.Μ.Υ.Κ. της επιλογής του, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, και οφείλει εντός επτά (7) ετών από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καταθέσει το δίπλωμα ιερατικής μαθητείας στις αρμόδιες υπηρεσίες αλλιώς απολύεται αυτοδικαίως. Τόπος διεξαγωγής της ιερατικής μαθητείας, κατά τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 134, θεωρείται η υπηρεσία του στην οργανική θέση που διορίστηκε. Με απόφαση τουΕποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) μπορεί να επιτρέπεται στον κληρικό η παροχή εξ αποστάσεως σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης συγκεκριμένων ή όλων των θεωρητικών μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σ.Μ.Υ.Κ. στο οποίο έχει εγγραφεί.
 5. Η παρ. 2 δεν θίγει τις διατάξεις που ορίζουν ως προϋπόθεση για τον διορισμό σε κενή οργανική θέση εφημέριου τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 132

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στην Κρήτη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., μπορεί να καταργούνται, να αναστέλλεται η λειτουργία ή να μεταφέρεται η έδρα των Σ.Μ.Υ.Κ., να καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της κατάργησης, αναστολής λειτουργίας ή μεταφοράς έδρας, καθώς και τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ., τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδομής της και κάθε ειδικότερο θέμα.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Ε., θεσπίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ., ο οποίος είναι προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας τους.

 

Άρθρο 133

Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων ΚληρικώνΡιζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

 

 1. 1. Ιδρύεται και λειτουργεί, μετά από γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) στο ίδρυμα με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.), η οποία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση υποψήφιων κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, σύμφωνα με τη διαθήκη των ιδρυτών της. Η Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος για όλα τα θέματα του διδακτικού προσωπικού, των ιεροσπουδαστών και των σπουδαστικών θεμάτων και εποπτεύεται από τη Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε κτίριο του ιδρύματος του κτιριακού συγκροτήματος του ιδρύματος, σύμφωνα με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της, η οποία καθορίζει και τον αύλειο χώρο του.
 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ., καθορίζονται τα ειδικά θέματα του διδακτικού προσωπικού, των ιεροσπουδαστών και των σπουδαστικών θεμάτων. Η γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αυτή ζητείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Ε.Σ.Ε.Ε..

Άρθρο 134

Εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών1. Η διάρκεια σπουδών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)  ορίζεται σε δύο (2) έτη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τα θεωρητικά μαθήματα, την ιερατική μαθητεία και την πτυχιακή εργασία.

 1. Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν: α) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία συνδέονται με τις αρχές του κράτους δικαίου, της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης και της άσκησης καθηκόντων διοικήσεως των Ενοριών, β) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία συνδέονται με το τελετουργικό έργο του πνευματικού- θρησκευτικού λειτουργού και την άσκηση ιερατικών καθηκόντων, γ) μαθήματα επιλογής που συνδέονται με τον διδακτικό ρόλο του θρησκευτικού λειτουργού-ποιμένα, τα οποία μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των Σ.Μ.Υ.Κ. ως προς τον τίτλο και το περιεχόμενο ή τις ώρες διδασκαλίας, χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθημάτων των Σ.Μ.Υ.Κ. εκπονείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και διανέμεται ηλεκτρονικά ή εντύπως από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», κατόπιν εγκρίσεως του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).
 2. 3. Η ιερατική μαθητεία διεξάγεται στους Ιερούς Ναούς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και λοιπούς εκκλησιαστικούς χώρους ή ιδρύματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων των Δωδεκανήσων. Μπορεί, επίσης, να διεξάγεται και σε Ιερούς Ναούς ή εκκλησιαστικούς χώρους ή ιδρύματα που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ή το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ή το Πατριαρχείο Αντιοχείας ή την Αρχιεπισκοπή του Σινά και βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη διεξαγωγή της ιερατικής μαθητείας δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
 3. 4. Η ανάθεση πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή περάτωση όλων των θεωρητικών μαθημάτων και διεξάγεται παράλληλα με την ιερατική μαθητεία κατά το δεύτερο έτος σπουδών.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτωνκατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., καθορίζονται:

α) Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα σπουδών των θεωρητικών μαθημάτων και η διαδικασία αξιολόγησης των σπουδαστών. Στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. περιγράφονται: αα) σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά μάθημα, ββ) διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, γγ) οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων.

β) Κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της ιερατικής μαθητείας και ιδίως οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών, οι επιδιωκόμενοι σκοποί και η διαδικασία αξιολόγησης των σπουδαστών.

 1. 6. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας.

 

Άρθρο 135

Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) έχουν Έλληνες πολίτες, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του ν. 3432/2006 (Α΄14), Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του παρόντος, Γενικού Λυκείου ή κάτοχοι απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που κατέχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές αποδεικνύεται με πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, στο οποίο σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής αναγράφονται και οι λόγοι της απαλλαγής.
 2. Δικαίωμα φοίτησης στις Σ.Μ.Υ.Κ. έχουν οι ομογενείς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους, είναι κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς εκείνους της παρ. 1 και έχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), μπορεί να επιτρέπεται η φοίτηση αλλοδαπών, πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς εκείνους της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής, μπορεί να θεσπίζονται δίδακτρα φοίτησης και το ύψος τους για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

Άρθρο 136

Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 1. Η εισαγωγή των ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) γίνεται κατόπιν επιλογής που πραγματοποιείται σε δύο (2) στάδια. Στο πρώτο στάδιο διενεργούνται οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι επιτυχόντες συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο κατά το οποίο εξετάζονται γραπτά.
 2. 2. Για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής συστήνεται για κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. πενταμελής Επιτροπή Επιλογής. Κάθε επιτροπή αποτελείται από: α) τρία (3) μέλη τα οποία ορίζει η Εκκλησία, β) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. των Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής ή έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01 της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ή Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) και γ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. των Φιλοσοφικών Σχολών της ημεδαπήςή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ή Ε.Σ., τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), καθορίζονται:

α) Ο αριθμός των εισακτέων στις Σ.Μ.Υ.Κ.. Στο Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Πολυμελούς Συμβουλίου.

β) Το χρονικό διάστημα, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

γ) Η κοινή ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων των Σ.Μ.Υ.Κ..

δ) Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των  Επιτροπών Επιλογής των Σ.Μ.Υ.Κ..

ε) Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης, τις θεματικές της εξεταστέας ύλης και τη βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων.

στ) Κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής.

 1. Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά: α) βιογραφικό σημείωμα, β) τους τίτλους της παρ. 1 του άρθρου 135 και γ) βεβαίωση Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ότι κατέχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί.

 

Άρθρο 137

Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

 

 1. Η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί την γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, την έφεσή του προς την ιεροσύνη και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις αρχές από τις οποίες εμπνέεται η Ορθοδοξία και ο Ιερός Κλήρος.
 2. 2. Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) συντάσσει πίνακα επιτυχόντων του πρώτου σταδίου και τον κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, η οποία τον αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή Επιλογής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί τον πίνακα του πρώτου εδαφίου και στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος.

 

Άρθρο 138

Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

 

 1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: α) ελληνική ιστορία και β) θρησκευτικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται στην κλίμακα ένα (1) έως είκοσι (20) και επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα (10) σε κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο.
 2. 2. ΤοΕποπτικό Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) επιλέγει τα κοινά θέματα των εξετάσεων και εκδίδει οδηγίες και διευκρινίσεις προς την Επιτροπή Επιλογής για τον τρόπο διόρθωσης των γραπτών δοκιμίων.
 3. Καθηγητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., βαθμολογούν τα γραπτά. Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) συντάσσει τον πίνακα των επιτυχόντων, τον οποίο αποστέλλει στο Ε.Σ.Ε.Ε.. Το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει τον πίνακα εισακτέων σε κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. και τον κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο πίνακας εισακτέων για κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. κυρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο πίνακας εισακτέων της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιείται και στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος.
 4. 4. Δεκτοί στις Σ.Μ.Υ.Κ. γίνονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά οι επιτυχόντες ωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός εισακτέων που προβλέπει η  απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 136. Μετεγγραφή εισαχθέντα σε άλλο Σ.Μ.Υ.Κ.  δεν επιτρέπεται.
 5. Αν μετά την κύρωση του πίνακα εισακτέων υπάρξουν κενές θέσεις ή αυτές προκύψουν λόγω μη εγγραφής επιτυχόντα, κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί, μέσω της ιστοσελίδας του, τον αριθμό των κενών θέσεων που προέκυψαν. Στην περίπτωση αυτή επιτυχών και μη εισακτέος δικαιούται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση του πρώτου εδαφίου να υποβάλει αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης, με βάση τη βαθμολογία του. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..
 6. Αν προκύψουν κενές θέσεις λόγω αποχώρησης εισαχθέντων εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, η Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της τον αριθμό των κενών θέσεων που προέκυψαν και καλεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλους τους επιτυχόντες και μη εισακτέους να υποβάλουν αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε, με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι.

 

Άρθρο 139

Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 1. Στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) έχουν δικαίωμα να διδάξουν τα θεωρητικά μαθήματα καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ιδίως των Θεολογικών Σχολών, το διδακτικό προσωπικό των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας γενικής ή της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού και οι κληρικοί που κατέχουν οργανική θέση εφημερίου, έχουν τα προσόντα διορισμού στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού.
 2. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύεται πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των Διευθυντών των ΣΜ.Υ.Κ., με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να διδάξουν στις Σ.Μ.Υ.Κ., να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το συγγραφικό και λοιπό έργο τους.
 3. 3. Οι υποψήφιοι για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων επιλέγονται από το Ε.Σ.Ε.Ε..
 4. 4. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται μπορούν να αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων επί τρία (3) έτη ή να διατίθενται για την συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στη Σ.Μ.Υ.Κ.. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. που επιλέγονται ή το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Α. απασχολούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την παροχή διδακτικού έργου. Οι κληρικοί που επιλέγονται τοποθετούνται στη Σ.Μ.Υ.Κ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Μητροπολίτη στη Μητρόπολη του οποία ανήκουν οργανικά, για θητεία τριών ετών. Το διδακτικό προσωπικό των Σ.Μ.Υ.Κ. δεν δικαιούται πρόσθετης αμοιβής από το Δημόσιο.
 5. 5. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του Διευθυντή και του λοιπού διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στις Σ.Μ.Υ.Κ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. 6. Η ιερατική μαθητεία διεξάγεται αποκλειστικά υπό την ευθύνη κληρικών.
 7. Τα κριτήρια, η διαδικασία στην οποία συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού προσωπικού των θεωρητικών μαθημάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Άρθρο 140

Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Όργανα διοίκησης των Σ.Μ.Υ.Κ. είναι σε εθνικό επίπεδο, το  Ε.Σ.Ε.Ε. και σε επίπεδο εκπαιδευτικής  μονάδας, ο Διευθυντής.

 

Άρθρο 141

Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ.

 

 1. 1. Ο Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) είναι κληρικός που κατέχει οργανική θέση εφημέριου σε Ιερά Μητρόπολη της ελληνικής επικράτειας, μέλος του διδακτικού προσωπικού της σχολής και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).Η θητεία του διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεώνεται. Ο διευθυντής λαμβάνει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης και το επίδομα που προβλέπει το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176) για την κατοχή θέσης Διευθυντή δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
 2. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,

β) μεριμνά και έχει την ευθύνη:

βα) για την τήρηση των νόμων, των αποφάσεων, των οδηγιών και των εγκυκλίων που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης,

ββ)  για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση και συνεργασία, με το Ε.Σ.Ε.Ε. και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την επίλυση κάθε θέματος σχετικού με τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,

γ) αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό συγκεκριμένα καθήκοντα  που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο της Σ.Μ.Υ.Κ., με την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και με την εφαρμογή προγραμμάτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής,

δ) χορηγεί στο προσωπικό της Σ.Μ.Υ.Κ. τις νόμιμες άδειες,

ε) για κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ. θέμα.

 1. Αν ο Διευθυντής κωλύεται ή απουσιάζει, προσωρινά, ορίζει μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ. που τον αναπληρώνει.
 2. 4. Εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Διευθυντής πριν τη λήξη της θητείας του, τότε επιλέγεται ως Διευθυντής μέλος του διδακτικού προσωπικού για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.
 3. 5. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Διευθυντών των Σ.Μ.Υ.Κ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..
 4. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί στο Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος τις άδειες που ο ίδιος χορηγεί σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 2.
 5. 7. Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος έκθεση πεπραγμένων για την λειτουργία της σχολής, την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Άρθρο 142

Στέγαση των  Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. 1. Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) μπορούν να στεγάζονται σε κτήρια των Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Ενοριών, Ιερών Μονών, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων κοινωφελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου ή δευτέρου βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 133. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα ιδρύματα κοινωφελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής κάθε είδους φόρων και τελών για την ακίνητη περιουσία που παραχωρούν δωρεάν για τη στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ..
 2. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ. ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. καθώς και του Πολυμελούς Συμβουλίου για την Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.).

 

Άρθρο 143

Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών

 

Το Δημόσιο καλύπτει τις ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες των ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)εφόσον δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικώνρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

 

Άρθρο 144

Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Α.Ε.Α.

 

1.Οι κάτοχοι του διπλώματος ιερατικής μαθητείας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)δύνανται να εισάγονται στα Τμήματα των Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής ή στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται με την επιμέλεια των ιδρυμάτων υποδοχής.

 1. 2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν σε εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ιδρύματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.
 2. 3. Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων των ιδρυμάτων υποδοχής, οι υποψήφιοι που εισάγονται μπορούν να απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, υποχρεωτικών και επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στη Σ.Μ.Υ.Κ., αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την εισαγωγή τους.
 3. 4. Τα αρμόδια όργανα των ιδρυμάτων υποδοχής αποφασίζουν τη διενέργεια των εξετάσεων και καθορίζουν τις προϋποθέσεις, τους όρους, τη διαδικασία εισαγωγής και εγγραφής, το χρόνο και τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταστέα μαθήματα, τον αριθμό των εισακτέων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.
 4. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους κατόχους του διπλώματος ιερατικής μαθητείας των Σ.Μ.Υ.Κ. διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 145

Χρηματοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων

Οι λειτουργικές δαπάνες, οι δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού και οι συνήθεις δαπάνες συντήρησης των κτιρίων στα οποία λειτουργούν οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων (Σ.Μ.Υ.Κ.) βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου για τη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) βαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του ιδρύματος, ως μη επιδοτούμενο ή επιχορηγούμενο, οι οποίες εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος του ιδρύματος.

 

Άρθρο 146

Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συστήνεται ιδία τριμελής (3) εφορεία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) και ορίζονται οι αρμοδιότητές της. Η θητεία των μελών είναι διετής και σε αυτές μετέχουν: α) ο επιχώριος Μητροπολίτης ως Πρόεδρος με τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ., με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 141, γ) ένα εξέχον μέλος της τοπικής κοινωνίας που υποδεικνύεται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με τον αναπληρωτή του.
 2. Το Πολυμελές Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες της Εφορείας για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.)και έχει τη γενική επιστασία όλων των κτιρίων και του Ιερού Ναού στο κτήμα της Ρ.Ε.Σ.

 

Άρθρο 147

Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικώνμε φορείς

 

Οι Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών(Σ.Μ.Υ.Κ.) μπορεί να συνδέονται: α) με τις Θεολογικές Σχολές και τις Α.Ε.Α. της χώρας, β) με ερευνητικούς φορείς και γ) με κοινωφελή ιδρύματα. Η σύνδεση των  Σ.Μ.Υ.Κ., το περιεχόμενό της, οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν  ο φορέας ή το κοινωφελές ίδρυμα υπάγεται ή εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

 

Άρθρο 148

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικώνκαι του προσωπικού τους

 

1.Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών(Σ.Μ.Υ.Κ.) και η αποδοτικότητα του διδακτικού προσωπικού, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

 1. Στο τέλος του δεύτερου (2ου) έτους σπουδών της κάθε σειράς εισαγωγής διενεργείται εσωτερική αξιολόγηση των Σ.Μ.Υ.Κ.. Ειδικότερα, το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου οι τελειόφοιτοι των Σ.Μ.Υ.Κ. αξιολογούν με ειδικές εκθέσεις το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθημάτων, την ιερατική μαθητεία και τους διδάσκοντες, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή.
 2. Στο χρονικό διάστημα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2, ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. αξιολογεί με ειδική έκθεση το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθημάτων και την ιερατική μαθητεία.
 3. Στα τέλη Μαΐου κάθε τετραετίας διενεργείται τόσο από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) όσο και από την Εκκλησία της Ελλάδος εξωτερική αξιολόγηση για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1 από τις Σ.Μ.Υ.Κ.. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των παρ. 2 και 3 αποτελούν τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση των Σ.Μ.Υ.Κ.. Το Ε.Σ.Ε.Ε. με βάση την έκθεση αξιολόγησης γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο της αξιολόγησης στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.
 4. 5. Η εξωτερική αξιολόγηση της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. διενεργείται τόσο από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.)όσο και από το Ε.Σ.Ε.Ε.. Το Ε.Σ.Ε.Ε. με βάση την έκθεση αξιολόγησης γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο της αξιολόγησης στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.
 5. 6. Η διαδικασία, ο τρόπος, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σ.Μ.Υ.Κ. και του προσωπικού τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης.

 

Άρθρο 149

Εστίες ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. 1. Οι ανάγκες σίτισης και διαμονής των ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) καλύπτονται και βαρύνουν την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης.
 2. Σε κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί εστία ιεροσπουδαστών για την εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης και διαμονής των ιεροσπουδαστών.
 3. Από την ίδρυσή τους οι εστίες ιεροσπουδαστών λειτουργούν υπό την ευθύνη του Ν.Π.Ι.Δ. «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας της εστίας ιεροσπουδαστών με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της. Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» ή στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτλος».
 4. 4. Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των αναγκών σίτισης και διαμονής ιεροσπουδαστών Σ.Μ.Υ.Κ. στον ίδιο χώρο που λειτουργεί Ε.Σ. ή μαθητική εστία Ε.Σ..
 5. 5. Στη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί εστία για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής και σίτισης των ιεροσπουδαστών του με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου του ιδρύματος και υπό την ευθύνη του. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία της εστίας βαρύνουν το ίδρυμα. Ο κανονισμός λειτουργίας της εστίας καθορίζεται με απόφαση του Πολυμελούς, ο οποίος υποχρεωτικά κοινοποιείται στην Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και της Σ.Μ.Υ.Κ..

 

Άρθρο 150

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α) την έναρξη και λήξη του σπουδαστικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές των  Σ.Μ.Υ.Κ.

β) τις εγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής,  τους τίτλους σπουδών των Σ.Μ.Υ.Κ.,

γ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους με παράταση του διδακτικού έτους των  Σ.Μ.Υ.Κ.,

δ) την οργάνωση της ιεροσπουδαστικής ζωής και ε) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των  Σ.Μ.Υ.Κ..

 

Άρθρο 151

Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων  και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 1. Τα υφιστάμενα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Γυμνάσια μετατρέπονται σε Εκκλησιαστικά Σχολεία(Ε.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα Ε.Σ. αρχίζουν να λειτουργούν από το σχολικό έτος 2022 – 2023, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) αρχίζουν να λειτουργούν από το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023.

 

Άρθρο 152

Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλά Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης

 

 1. 1. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς και η Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης (Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Χανίων) του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) λειτουργούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021 – 2022. Οι μαθητές των σχολείων αυτών εγγράφονται για το σχολικό έτος 2022-2023 σε σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλο Ε.Σ. της επιλογής τους.
 2. 2. Από το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς λειτουργεί η Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς και στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης λειτουργεί η Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 153

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε περιφερειακά όργανα του Υπουργείου, στους διευθυντές των Ε.Σ. και Σ.Μ.Υ.Κ , το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων, πράξεων και γενικά κάθε είδους εγγράφων που αφορούν σε θέματα των Ε.Σ. και Σ.Μ.Υ.Κ..

 

Άρθρο 154

Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης

 

Όπου από τις διατάξεις Μέρους αυτού απαιτείται γνώμη, εισήγηση ή πρόταση αρμόδιου οργάνου, αυτή διατυπώνεται, εφόσον δεν ορίζεται από επί μέρους διατάξεις διαφορετικά, το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος ή τη γνωστοποίηση του σχετικού θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση η πράξη μπορεί να εκδίδεται απ’ ευθείας από το αποφασίζον όργανο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 

Άρθρο 155

Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 1. 1. Πτυχιούχοι των Προγραμμάτων Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Ανώτατων Επαγγελματικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) δύνανται να κατατάσσονται στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πτυχιούχοι των Προγραμμάτων Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής των Α.Ε.Α. στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται με την επιμέλεια του τμήματος υποδοχής.
 2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4. Στην επιλογή των υποψηφίων πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενοςαριθμός εισακτέων.
 3. 3. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος αυτού, τα οποία διδάχθηκαν πλήρως στο Πρόγραμμα Σπουδών των Α.Ε.Α. προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Πρόγραμμα Σπουδών των Α.Ε.Α προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθήματων στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής.
 4. 4. Η Συνέλευση του τμήματος υποδοχής, αποφασίζει τη διενέργεια των εξετάσεων και καθορίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους, τη διαδικασία εισαγωγής και εγγραφής,τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το εξάμηνο κατάταξης το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πέμπτου (5ου), το χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων, την επιτροπή κατατάξεων, τα εξεταστέα μαθήματα και την ύλη τους, τον αριθμό των εισακτέων, ο οποίος είναι τουλάχιστον είκοσι (20) και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.
 5. 5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους πτυχιούχους των Προγραμμάτων Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής των Α.Ε.Α. διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 156

Οργάνωση και Πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006

 

 1. Το άρθρο 1 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες είναι παραγωγικές σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 

 1. Το άρθρο 3 του ν. 3432/2006 τροποποιείται ως εξής:

«Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουν ως αποστολή:

α) να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού,

β) να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο,

γ) να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, τα μνημεία και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία,

δ) να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο.»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πρόσβαση στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α. Αθηνών και Π.Α.Ε.Α. Κρήτης έχουν μόνο άρρενες υποψήφιοι που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην Α.Ε.Α. Αθηνών και στην Π.Α.Ε.Α. Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, οι απόφοιτοι του οποίου εντάσσονται σε μισθολογική βαθμίδα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών είναι διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων και η φοίτηση σε αυτά είναι υποχρεωτική. Για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄25).».

 

 1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3432/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Συστήνεται πενταμελές Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο (Α.Ε.Σ.), το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος του Α.Ε.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και μπορεί να είναι Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή Ομότιμος Καθηγητής Α.ΕΙ. ή επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενος από το χώρο των επιστημών και των γραμμάτων.2. Το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και απαρτίζεται από δύο (2) Καθηγητές Α.Ε.Ι. που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και δύο (2) εκπροσώπους της Εκκλησίας που ορίζονται ένας (1) από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ένας (1) από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.»

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 157

Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 1. Σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους μαθητές/τριες με εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές ή άλλου είδους ανάγκες, καθώς και στις οικογένειές τους, στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης, παρέχονται προγράμματα έγκαιρης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης. Ειδικότερα, τα προγράμματα του πρώτου εδαφίου σχεδιάζονται και υλοποιούνται, με τη διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και τη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριων, από τα οικείαΚέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και τις αρμόδιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), όπου αυτές λειτουργούν.
 2. Για τους μαθητές/τριες που πρόκειται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και από σχετική ιατρική γνωμάτευση προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων υποστηρικτικής παρέμβασης, οι γονείς/ κηδεμόνες τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών/τριών, από τον Σεπτέμβριο προ του έτους της πρώτης εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο, προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης αυτών και των οικογενειών τους με την έναρξη της φοίτησής των μαθητών/τριών στην οικεία σχολική μονάδα.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων έγκαιρης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π αναφορικά με την πρώιμη/έγκαιρη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού καθορίζονται θέματα συντονισμού και συνεργασιών, που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων.

 

΄Αρθρο158

Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης– Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013

 

Στην παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4115/2013(Α΄24), προστίθενται περιπτώσεις ιβ) και ιγ), ως εξής:

«ιβ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, αναλαμβάνει ως αναθέτουσα αρχή τη διενέργεια διαγωνισμών και ως φορέας κατασκευής του έργου, κατά την έννοια του ν.4412/2016 (Α΄147, διορθ.σφαλμ.Α΄200 και Α΄206), την εκτέλεση συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή νέων κτιρίων φοιτητικών εστιών ή την ανακαίνιση ή ανακατασκευή υφιστάμενων κτιρίων φοιτητικών εστιών, που ανήκουν σε Α.Ε.Ι., με χρηματοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους.

ιγ) Με όμοια απόφαση, αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της οικονομικής διαχείρισης φοιτητικών εστιών, που ανήκουν σε Α.Ε.Ι., κατά την έννοια του άρθρου 12 και πλέον αυτών που αναφέρονται σ’ αυτό, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους».

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

 

Άρθρο159

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. ΤαΠεριφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι ΣυντονιστέςΕκπαιδευτικού Έργου, που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161,συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α΄102), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας στις Εκπαίδευσης. Για την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται με την παρ. 1 του άρθρου 161, μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου.

 1. Από την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, λήγουν οι θητείες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Για τη λήξη της θητείας τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν. Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συμμετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, οι τελευταίοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη αυτών και μετά τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, έως την ανασυγκρότηση των εν λόγω συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 161.
 2. Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και τη λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ., κατά τον χρόνο παύσης της λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, μπορεί να λύονται αζημίως για το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76).

4.Εν εξελίξει κατά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παρ. 1 επιμορφωτικά σεμινάρια και συναφείς δράσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υλοποιούνται και ολοκληρώνονται με ευθύνη των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που υλοποιούνται από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, καθώς και δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων οργανικών μονάδων για τη χρηματοδότηση των πράξεων αυτών. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπεισέρχονται ως εργοδότες στις συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την υλοποίηση των ανωτέρω πράξεων και οι συμβάσεις αυτές συνεχίζονται ως τη λήξη τους.   5. Τα αρχεία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δημόσια περιουσία.

 

 1. Έως τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στις υποπερ. γγ΄ και δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως ισχύουν έως την έναρξη ισχύοςτης παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και μετά τη λήξη της θητείας τους στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄102).

 

7. Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο αυτό έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 52 του παρόντος.  Οι  Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

 1. Οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. διατηρούνται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με εξαίρεση τις θέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες καταργούνται. Για τα πρόσωπα που έχουν καταλάβει οργανικά θέσεις που καταργούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συνιστώνται ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες διατηρούνται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., που κατέχουν τις προσωποπαγείς αυτές θέσεις, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 29.
 2. Για τη μεταφορά ή την κατάργηση θέσεων, τη σύσταση νέων θέσεων και τη μεταφορά του προσωπικού που προβλέπονται στις παρ. 1 και 8 εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10.Τα κτίρια που έχουν παραχωρηθεί για τη στέγαση Κ.Ε.Α., με συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δήμων, χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

 1. Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 γίνεται λόγος για το ΚΕ.Σ.Υ. νοείται το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 2. 12. Τα αρχεία των υπευθύνων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία μεταφέρθηκαν στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τα σχετικά με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό αρχεία των Κ.Ε.Σ.Υ. μεταφέρονται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται οι Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του άρθρου 25 του παρόντος.
 3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λήξη θητείας, αυτή επέρχεται αζημίως για το Δημόσιο.
 4. Οι υπεύθυνοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων υπευθύνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Α΄του παρόντος.

 

Άρθρο160

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

 1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ τουΜέρους Α΄ του παρόντος και τουλάχιστον έως τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί. Οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι υπεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

 

 1. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4692/2020 (Α΄111), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ του παρόντος.
 2. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4713/2020 (Α΄147), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ του παρόντος.
 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων(Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και γ) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 4. Κατά την πρώτηεπιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 30 ανέρχεται στις 75 μονάδες.Το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 δεν μοριοδοτείται. Τα κριτήρια των περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες, σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33.
 5. Η προϋπόθεση της υποπερ. στα΄ της περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 29 σχετικά με την θετικά αξιολογημένη θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ισχύει για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή σε θέση διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. από το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής. Αν προκηρυχθούν οι θέσεις πριν από την έναρξη του ανωτέρω σχολικού έτους, δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι έχουν διανύσει δώδεκα (12), τουλάχιστον, μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με οργανική θέση ή θητεία αρκεί, σε περίπτωση που στη διάρκεια της θητείας τους έχει λάβει χώρα αξιολόγηση, να μην έχουν αξιολογηθεί αρνητικά ή να μην έχουν απόσχει από τη διαδικασία αξιολόγησης.

7.Τα εδάφια δεύτερο και τρίτοτης παρ. 11 του άρθρου 29 δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης των περ. α΄ και β΄ της παρ. 4 του παρόντος.

 

Άρθρο161

Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

 

 1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)και οι θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 (Α΄102) αντίστοιχα, καταργούνται.

 

 1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται: α) ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., νοείται ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ή Σχολικός Σύμβουλος, νοείται Σύμβουλος Εκπαίδευσης, γ) ΠΕ.Κ.Ε.Σ., νοείται το ΠΕ.Σ.ΕΠ..

 

Άρθρο162

Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του. Ο επανακαθορισμός των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) γίνεται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣΒ΄

 

Άρθρο163

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α’  102), όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αξιολογούνται κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες της θητείας τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣΔ΄

 

Άρθρο 164

Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

 

Έως την επιλογή και την τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 και την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 103, ορίζονται Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων.

Άρθρο 165

Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

 1. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021, συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.
 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ακολουθείται η ειδική διαδικασία των παρ. 3 και 4, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τη μεταφορά της οργανικής θέσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γενική δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 3. Η οργανική θέση των μόνιμων εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων μεταφέρεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην περιοχή μετάθεσης της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους κοινούς κλάδους και ειδικότητες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται χωροταξικά το εκκλησιαστικό σχολείο.
 4. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της παρ. 3 πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.
 5. 5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2022 – 2023, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής σε Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.), σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 119 του παρόντος νόμου, παράλληλα με τη διαδικασία μεταφοράς της οργανικής τους θέσης, η οποία προβλέπεται στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
 6. 6. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 έχουν, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα να αιτηθούν την μετάταξή τους σε Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκάνησου. Κατόπιν αποδοχής της αίτησής τους από τον οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται η μετάταξή τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών.
 7. 7. Οι διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών στα Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 109 του παρόντος. Οι παρ. 2 έως και 6 του παρόντος εφαρμόζονται και στους Διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006.
 8. 8. Για τα υπηρεσιακά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 3 του παρόντος, αρμόδιο παραμένει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006.
 9. 9. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) εντάσσονται στη διαδικασία μεταφοράς των οργανικών τους θέσεων από τη Ρ.Ε.Σ. στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 5. Η μισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 166

Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Τα Ε.Σ. στεγάζονται στα ίδια κτίρια, στα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στεγάζονται, κατά δωρεάν παραχώρηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα ήδη λειτουργούντα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006. Τα κτίρια αυτά εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 107 επισκευάζονται ή ανακατασκευάζονται, με πρωτοβουλία του κυρίου του ακινήτου, εντός επτά (7) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από εθνικούς ή ενωσιακούς  πόρους της κεντρικής κυβέρνησης ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
 2. 3. Εντός εννέα (9) ετών από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 126 του παρόντος, οι υφιστάμενες εστίες του πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006, οι οποίες λειτουργούν για τη διαμονή και σίτιση των μαθητών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, οφείλουν να λάβουν την άδεια λειτουργίας της παρ. 5 του άρθρου 126 του παρόντος. Οι απαραίτητες εργασίες ώστε τα υφιστάμενα κτίρια των εστιών αυτών να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 126 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και υλοποιούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης σε συνεργασία με την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ή τους κατά τόπους Ο.Τ.Α..

 

Άρθρο 167

Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006.

 1. Το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στις θέσεις που κατέχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 2. 2. Για το προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος, ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο λειτουργεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της υποπερ. ββ΄της περ. α΄της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), αντίστοιχα. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 παύει να έχει αρμοδιότητα επί υπηρεσιακών και πειθαρχικών θεμάτων του προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος.

 

Άρθρο 168

Λοιπές μεταβατικές διατάξεις για τη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

 1. 1. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε). του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) λήγει με τη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 103 του παρόντος. Από τη συγκρότησή του το Ε.Σ.Ε.Ε. ασκεί και τις αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
 2. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 104, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα των τριών (3) συνεχόμενων σχολικών ετών που διανύεται από το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής.
 3. 3. Η συγκρότηση των νέων Σχολικών Εφορειών και η ανάληψη των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 125, ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τότε Σχολικές Εφορείες που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, μπορεί να παραταθεί μία (1) μόνο φορά η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.

 

Άρθρο 169

Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες –

Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

β) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 η λειτουργία των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α Βελλάς Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών. Μετά τη μεταφορά και συγχώνευσή  τους, όργανα διοίκησης του ενιαίου Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών είναι τα  όργανα διοίκησης της Α.Ε.Α. Αθηνών. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου (Α.Ε.Σ.), ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα που ανακύπτουν από τη μεταφορά και συγχώνευση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, την κατάργηση, συγχώνευση, μεταφορά, κατανομή, ανακατανομή των θέσεων του τακτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση των εγγεγραμμένων φοιτητών, τα υπολειπόμενα εξάμηνα φοίτησης, την κατοχύρωση της βαθμολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, εκτός από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3.

γ) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 η λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών. Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος η λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης. Τα  Προγράμματα Σπουδών που συγχωνεύονται συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήψη πτυχίου των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών υπό την επιφύλαξη της παρ. 3. Μετά τη μεταφορά και συγχώνευση τους όργανα διοίκησης των Προγραμμάτων Σπουδών των προηγούμενων εδαφίων  είναι τα  όργανα διοίκησης της Α.Ε.Α. Αθηνών και της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, αντίστοιχα. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα που ανακύπτουν από τη μεταφορά και συγχώνευση των Προγραμμάτων Σπουδών των προηγούμενων εδαφίων, την κατάργηση, συγχώνευση, μεταφορά, κατανομή, ανακατανομή των θέσεων του τακτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία  εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση των εγγεγραμμένων φοιτητών, τα υπολειπόμενα εξάμηνα φοίτησης, την κατοχύρωση της βαθμολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, εκτός από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3.

 1. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του παρόντος εκδίδονται εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 2. Ειδικά η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 4 του άρθρου 156 του παρόντος, ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στις Α.Ε.Α. Αθηνών και Π.Α.Ε.Α. Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25). Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών, κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023.
 3. Με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία συγκροτείται το Α.Ε.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3432/2006, όπως οι παράγραφοι αυτοί αντικαθίστανται με την παρ. 5 του άρθρου 156 του παρόντος, λήγει η θητεία των μελών του Α.Ε.Σ. με την επταμελή σύνθεσή του, το οποίο συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 134768/Ζ1/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 690). Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

5.Οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων μεταφέρονται στις ΑΕΑ Αθηνών και Κρήτης αντίστοιχα, με κριτήριο το μεταφερόμενο και συγχωνευόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τα πρώτα εδάφια των περ. β’ και γ’ της παρ. 1. Στην περίπτωση μελών διδακτικού προσωπικού που διδάσκουν μαθήματα και στα δύο Προγράμματα Σπουδών, οι θέσεις τους μεταφέρονται στην ΑΕΑ στην οποία έχει μεταφερθεί το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών. Αν διδάσκουν ίσο αριθμό ωρών και σα δύο Προγράμματα Σπουδών, οι θέσεις τους μεταφέρονται στην ΑΕΑ στην οποία έχει μεταφερθεί το Προγράμματα Σπουδών, το οποίο θα επιλέξουν.

6.Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, η οποία μεταφέρεται και συγχωνεύεται στην Α.Ε.Α. Αθηνών δύνανται να υποβάλλουνμία φοράαίτηση σε κάθε Τμήμα ή Τμήματα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος(Α.Ε.Ι.) της επιλογής τους πλην των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας Αττικής, για να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ.Εντός της ίδιας προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α.Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν το μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών το οποίο μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών δύνανται να υποβάλλουνμία φορά αίτηση σε Τμήμα ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της επιλογής τους πλην Περιφέρειας Αττικής, για να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ.Εντός της ίδιας προθεσμίας του εδαφίου α΄ της παρούσης τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν το μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, το οποίο μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Κρήτης δύνανται να υποβάλλουνμία φορά αίτηση σε Τμήμα ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της επιλογής τους πλην Περιφέρειας Κρήτης, για να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από το οποίο θα πρέπει να τεκμαίρεται η ανάγκη προκήρυξης της θέσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η θέση προκηρύσσεται από τον Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τόσο την επαρκή στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος όσο και τη συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος και του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού ή καλλιτεχνικού έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.Στην προκήρυξη ορίζεται η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Στη διαδικασία εκλογής για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Α. των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παρούσης. Για τα όργανα, τη διαδικασία της εκλογής και το διορισμό εφαρμόζονται τα άρθρα 19 και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύουν. Οι μη εκλεγέντες δεν έχουν δικαίωμα, για κανένα λόγο, να ζητήσουν νέα κρίση ή να υποβάλουν νέα αίτηση. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση άγονης εκλογής. Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου η θέση που αυτός είχε στην Α.Ε.Α. μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Τμήμα του Α.Ε.Ι. στο οποίο εξελέγη ως μέλος Δ.Ε.Π. Η μεταφορά της θέσης διαπιστώνεται με σχετική πράξη του Πρύτανη, η οποία μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην ημερομηνία του διορισμού. Από τον διορισμό του, αυτός που διορίσθηκε υπάγεται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π.

7. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 το μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ιωαννίνων αντίστοιχα σε θέση αντίστοιχη αυτής που κατέχει με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία – εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση και λόγοι υγείας.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο170

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄

Καταργούνται:

α) η παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193),

β) τα άρθρα 1 έως 46 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 172 του παρόντος,

γ) οι υπ’ αρ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018  (Β’ 2316), Φ.351.1/41/157241/Ε3/21.09.2018 (Β’4196),158733/ΓΔ4/24.09.2018 (Β’ 4299),Φ.353.1/21/159794/Ε3/26.09.2018 (Β΄4412), Φ.361.22/39/159796/Ε3/26.09.2018  (Β’4412), Φ.361.22/40/159791/Ε3/26.09.2018 (Β’ 4412), Φ.361.22/41/159789/Ε3/26.9.2018 (Β΄4424),Φ.353.1/23/183930/Ε3/31.10.2018  (Β’ 4940),Φ.353.1/24/183985/Ε3/31.10.2018 (Β’ 4940, διόρθ. σφάλμ. Β΄5549), 211108/Ε2/06.12.2018 (Β’ 5643), 222084/ΓΔ4/27.12.2018 (Β’5919),222180/ΓΔ4/27.12.2018 (Β΄5933), 222076/ΓΔ4/27.12.2018 (Β’ 5934), Φ.353.1/6/50177/Ε3/01.04.2019 (Β’ 1096) και Φ.353.1/13/70066/E3/07.05.2019 (Β΄1688) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 171

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Δ΄

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) τα άρθρα 2, 21, 27, 29, 31 και 32 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14),

β) οι παρ. 2 του άρθρου 3, 2 και 3 του άρθρου 4, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 5, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 7, τα άρθρα 19, 20, 22, 23, 24 και 25 του ν. 3432/2006,

γ) το άρθρο 41 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),

δ) η υπ’ αρ. 144322/Α2/15.11.2010 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 1847),

ε) κάθε διάταξη  για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα ίδια θέματα.

 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο172

Έναρξη ισχύος

 

1.Με την επιφύλαξη των παρ. 2,3,4 και 5 οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 27 ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τους Προϊσταμένους των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 2. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 51 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

4.Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 131 ισχύουν από 1.1.2025.

 1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 ισχύουν για την εισαγωγή των υποψηφίων από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.
Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.