Αναφέρει το Πατριαρχείο:

Ἀπὸ Τρίτης, 27ης Σεπτεμβρίου/10ης Ὀκτωβρίου 2017 ἕως Τετάρτης 28ης Σεπτεμβρίου/ 11ης Ὀκτωβρίου 2017 ἔλαβε χώραν ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου ὑπὸ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν Φαναρίῳ.

Ἅμα τῇ ἀφίξει τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Κωνσταντινουπόλεως, ὑπεδέχθησαν Αὐτὸν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος. Τὴν μεσημβρίαν παρέθεσε γεῦμα πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος.

Τὴν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 28ης Σεπτεμβρίου/ 12ης Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπραγματοποίησε ἐπίσκεψιν εἰς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον εἰς Φανάριον.

Κατὰ τὴν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος ἐξέθεσε τὴν δημιουργουμένην εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καὶ εἰς τάς λοιπάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων σοβαρωτάτην δυσκολίαν ἐκ τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δικαστηρίου, διδούσης νομικὸν κῦρος εἰς τάς παρανόμους ἐνοικιάσεις τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Πύλην τοῦ Δαυΐδ -Jaffa Gate, εἰς τοὺς ἐποικιστάς – Settlers τῆς Ὀργανώσεως Ateret Kohanim καὶ ἐζήτησε τήν συμπαράστασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὴν ἀναίρεσιν τῆς δικαστικῆς ταύτης ἀποφάσεως καὶ τήν μὴ πραγματοποίησιν τῶν ἐν λόγῳ συμφωνιῶν

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἤκουσε μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τά ἐκτεθέντα ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν Αὐτοῦ διά τὴν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τούτου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀφορῶντος ὅλους τούς Χριστιανοὺς τῆς Ἁγίας Γῆς καὶ διά τὴν διατήρησιν τοῦ ὑφισταμένου καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τά ἀπό αἰώνων διαμορφωθέντα ὅρια τῆς Χριστιανικῆς, Ἀρμενικῆς, Ἑβραϊκῆς καί Μουσουλμανικῆς Συνοικίας (Christian Quarter, Armenian Quarter, Jewish Quarter and Moslem Quarter).

Μετὰ τὴν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετὰ τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ παρεκάθισεν εἰς Τράπεζαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προπεμπόμενος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Θεοδώρου ἀνεχώρησε διὰ τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν πρός τὸ Τὲλ Ἀβίβ.

 

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.