Τήν Κυριακή 26η Ἀπριλίου τ.ἒ., τή λεγομένη τοῦ Ἀντίπασχα ἢ τοῦ Θωμᾶ, τήν Α’, δηλαδή, Κυριακή μετά τό Ἃγιο Πάσχα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Κάτω Σταυροῦ, πού περιβάλλεται ἀπό τήν ἁρμύρα τῆς θάλασσας καί τοῦ μπάτη τή δροσιά καί προέστη τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας τῆς Μεγάλης αὐτῆς Ἡμέρας. Ἂλλωστε τήν ἡμέρα αὐτή ἡ Ὀρθοδοξία θυμιέται τήν “καλή ἀπίστία” τοῦ δυσπίστου, ἀλλά ὂχι ἀπίστου Μαθητοῦ τοῦ Κυρίου, πού ἀναζήτησε νά ψηλαφήση τά ἀκήρατα χέρια καί τή ζωηφόρο πλευρά τοῦ Διδασκάλου Του γιά νά πειστῆ γιά τήν Ἀνάστασή Του...

Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθη ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Παν. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τσόλης, ὁ καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Περιοχῆς, μέ τούς λιγοστούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους, τούς Ἱεροψάλτες καί ἐλαχιστότατους ἐνορίτες του, λόγῳ τῶν ἀπαγορεύσεων περί μή διασπορᾶς τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κορωναϊοῦ. Οἱ θύρες τοῦ Ναοῦ ἦταν κλειστές, τά μεγάφωνα ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀνοιχτά πρός μετάδοση τοῦ νικηφόρου παιάνα τῆς Ἐκκλησίας ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ στόν πληγωμένο Λαό τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ οἱ ὃλες Ἱερές Ἀκολουθίες ἀναμετεδίδοντο μέ ἦχο καί εἰκόνα ἀπό τήν ἱστοσελίδα ERGO BLOG ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀναγνώσεως τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο (Ἰωάν. κ’ 19-31), πού στήν οὐσία ἐπισφραγίζει τήν πίστη καί τήν ὁμολογία τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἀνάσταση καί τόν Ἀναστάντα Κύριό μας, ἀνεφέρθη σέ αὐτή ταύτη τήν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὡς θεμέλιο ἀναντικατάστατο τῆς ὀρθοδόξου ἐμπειρίας καί ζωῆς. Τόνισε ὃτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας δέν βασίζεται στό συναίσθημα, οὒτε εἶναι ἀποτέλεσμα ψυχικοῦ καταναγκασμοῦ τῶν Μαθητῶν Του καί τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, ὃπως θέλει ἡ θεωρία τῆς ἀπομυθοποιήσεως τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ προερχομένη δυστυχῶς ἀπό τήν προτεσταντική παναίρεση, τή διαμοιρασμένη σέ πάνω ἀπό 300-400 Σέκτες, καί ἰδίως ἀπό τή Γερμανική Σχολή ἑρμηνείας τῶν Ἁγίων Γραφῶν! Πρόκειται γιά ἀδελφούς μας πού μένουν ἐμμονικά στόν Σταυρό καί τόν Τάφο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς τοῦ Χριστοῦ μας καί ὂντας καθαρά ἀπόγονοι τῶν Φράγκων καί τοῦ ἂκρατου – ἂθεου ὀρθολογισμοῦ τοῦ Γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ, ἢ καλύτερα ἀκόλουθοι τῆς θρησκείας τοῦ ὀρθοῦ λόγου, ἀδυνατοῦν νά δοῦν τόν κενό Τάφο τοῦ Ἰησοῦ, γιατί προσκρούουν στό λιθάρι τῆς ἀμφισβητήσεως πού ἒφραζε ἑρμητικά τόν Τάφο Ἐκείνου, στό λιθάρι πού καθισμένος ὁ λαμπροφόρος Ἂγγελος διαμηνύει πάντοτε τήν Ἀνάσταση!

Βροντοφώναξε ὁ Ἐπίσκοπός μας ὃτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ναζωραίου δέν εἶναι φαντασιοκόπημα, οὒτε χίμαιρα, οὒτε βασίζεται στό πιθανόν καί σέ ποσοστά πειθαναγκασμοῦ τῆς Θείας Ὁμάδος τῶν Μαθητῶν Του, ἀλλά εἶναι ἀδιάσειστα στηριγμένη στήν ὁμολογία τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν, Ματθαίου, Μάρκου, Λουκᾶ καί Ἰωάννη, αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων μαρτύρων τῆς κατά Χριστόν Οἰκονομίας καί στή μαρτυρία τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, τῶν ἑκατομμυρίων Μαρτύρων, Ὁσίων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν καί Ἁγίων, Κληρικῶν τε καί Λαϊκῶν Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, πού μέ τό αἷμα τους, τά δάκρυά τους, τίς χριστοπόθητες διαχρονικά ἀσκήσεις τους καί τοῦ Παύλου τή φωνή: «Νυνί δέ Χριστός ἐγείγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.» ( Α΄ Κορ. ιε΄ 20), «Γιατί τώρα ὁ Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, καί ἒγινε τό πρῶτο ξεκίνημα τῆς Ἀναστάσεως ὃλων αὐτῶν πού ἒχουν κοιμηθῆ»! Στό σημεῖο αὐτό ἀνεφέρθη στίς πάμπολλες μαρτυρίες τῶν Εὐαγγελιστῶν γιά τίς ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος σέ κλειστό χῶρο, σέ ἀνοιχτό χῶρο, νύχτα, ἡμέρα, στήν πορεία πρός Ἐμμαούς, στό περιγιάλι τῆς Γαλιλαῖας ἐνώπιον τῶν Μαθητῶν Του καί στό γεγονός ὃτι καί τροφή ἀκόμη ἒλαβε μετά τήν Ἀνάσταση ἐνώπιόν τους γιά νά τούς πείση ὃτι δέν εἶναι φάντασμα, ἀλλά ὀ Ζῶν Θεάνθρωπος, πού ἒλαβε «…πᾶσαν ἐξουσίαν ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Ματθ. κη’ 18)!

Τέλος ὁ Δεσπότης ἀνεφέρθη μέ πικρία στά σχεδιαζόμενα μέτρα ἀπό τήν Πολιτεία περί εἰσόδου μας στή Β΄ φάση τῶν μέτρων γιά τόν Κορωναϊό, πού θέλουν οἱ Ἐκκλησίες μας νά ἀνοίγουν μετά τίς 19 μηνός Ἰουνίου τ.ἒ.! Καί ξεκαθάρισε ὁ Δεσπότης: «Ἂν τά μέτρα αὐτά λαμβάνωνται πρός ἀποφυγήν τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας, τότε μπράβο στό Κράτος καί τόν Πρωθυπουργό μας, οἱ ὁποῖοι μέχρι σήμερα, συναινοῦντος τοῦ Λαοῦ μας, τά ἒχουν καταφέρει ἂριστα! Ἂν ὃμως ἐνεξήγητα καί ἐκδικητικῷ τῷ τρόπῳ καταβάλλεται προσπάθεια ταπείνωσης τῆς Ἐκκλησίας καί ἐπιβολῆς τοῦ συστήματος τοῦ Καισαροπαπισμοῦ στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία ἀπό τήν ἀχάριστη Ἑλληνική Πολιτεία, τότε αὐτό δέν θά περάση! Σάς θυμίζω καί πάλι τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστόδουλου· ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΛΩΣΑΝΕ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΟΠΗΚΕ! Αὐτά πρός γνῶσιν καί συμμόρφωσιν!».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.