ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ α) Τόν Παναγιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην τῆς Ὀρθοδοξίας μας, β) Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος και γ) Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκαννήσου. ΘΕΜΑ: Ἡ χρῆσις τῆς μάσκας εἰς τόν ναόν εἶναι βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

Παναγιώτατε, Πολυσέβαστε καί Παμφίλτατε Πάτερ και Δέσποτα,
· Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Ἕνας γεγηρακώς πλέον Ἀρχιερεύς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἕνας ταλαίπωρος, ἁμαρτωλός, ἀνάξιος καί ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός Σας καί, τέλος, ἕνας «σχολάζων» πλέον Μητροπολίτης ἀποτολμᾷ νά ἀπευ-θυνθῇ πρός Ὑμᾶς δημοσίως, ἐφαρμόζων τά λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὅτι «τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως πρέπει καί νά ἐλέγχωνται» ([1]), προκειμένου νά καταστήσῃ Ὑμᾶς κοινωνούς τῶν ἀνησυχιῶν, αἵτινες κατακλύζουν τήν ταλαίπωρον ψυχήν του!
Ἀφορμήν διά τήν τολμηράν ταύτην ἐνέργειάν μας ἀπετέλεσεν ὁ προσφάτως γενόμενος ἐκκλησιασμός τοῦ πιστοῦ τέκνου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κ. Νικολάου Νικολοπούλου εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Παντα-νάσσης τῶν Πατρῶν κατά τήν ἑορτήν τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (Βλ. σχόλιον τῆς Ἐφημερίδος Πελοπόννησος τῆς 9ης.09.2020).
Ὁ κ. Νικολόπουλος προσῆλθεν εἰς τόν Ναόν χωρίς νά φέρῃ εἰς τό πρόσωπόν του τήν γνωστήν μάσκαν προφυλάξεως ἀπό τόν μολυσμόν του Κορωνοϊοῦ! Τήν μάσκαν-δαιμονικῆς ἐμπνεύσεως-τήν ὁποίαν, δυστυχῶς, ὄχι μόνον Ὑμεῖς φέρετε, ἀλλά καί συνιστᾷτε πρός τούς πιστούς τόσον Ὑμεῖς προσωπικῶς, Παναγιώτατε Δέσποτα, ὅσον καί ἀρκετοί Μητροπολῖται τῆς Ἑλλάδος!

Ἠρωτήθη, λοιπόν, ὁ κ. Νικολόπου-λος διατί, καθ’ ὅν χρόνον, προσερχόμενος εἰς τούς κλειστούς χώρους, φέρει συνεχῶς τήν μάσκαν καί λαμβάνει πάντοτε μέτρα προστασίας, διατί εἰς τόν Ναόν της Παντανάσσης προσῆλθεν χωρίς τήν μάσκαν; Διατί ἐπιδεικνύει αὐτήν τήν «χαρακτηριστικήν ἀλλά ἐπιλεκτικήν ἀπείθειαν»;
Εἰς ταῦτα ἀπήντησεν ἀκριβῶς μετά ἑξῆς βαθυστόχαστα λόγια:

«Στούς ἱερούς Ναούς ἔρχομαι βεβαιόπιστος
γιά τήν χάρι τοῦ Θεοῦ καί τόν ἁγιασμό μου»!

Τά λόγια ταῦτα καί ἰδιαιτέρως ἡ λέξις «βεβαιόπιστος» μᾶς συνεκλόνισεν! Ἕνας εὐσεβής πιστός ἄνθρωπος προσέρχεται πρός ἐκκλη-σιασμόν καί εἰσέρχεται εἰς τόν Ναόν χωρίς νά φέρῃ τήν μάσκαν, διότι κυριαρχεῖται ἀπό τήν πίστιν, ὅτι ἐκεῖ βασιλεύει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί συνεπῶς ὁ πιστός ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΘΗ, ΑΛΛ’ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ! Ἐπαναλαμβάνω, ὅτι ἡ πρωτόγνωρος λέξις «βεβαιόπιστος» μᾶς συνεκλόνισεν! Ἐκ τοῦ στόματος ἑνός λαϊκοῦ Μέλους τῆς Ἐκκλησίας ἠκούσθησαν τά λόγια, τά ὁποῖα ὤφειλον νά ἐξέρχωνται συνεχῶς ἐκ τῶν ἀρχιερατικῶν χειλέων!

Οὕτω, λοιπόν, ἕνας «σχολάζων» Μητροπολίτης ἀπεφάσισεν νά ὑπερβῇ τά ὅρια τῆς εὐγενοῦς συμπεριφορᾶς καί νά ὀχλήσῃ Ὑμᾶς, θέτων ἕκαστον Ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν Του ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων! Διότι ἡ χρῆσις τῆς μάσκας ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καταδεικνύει τήν ἀπιστίαν τῆς ψυχῆς μας! Δέν εἶναι δυνατόν ἕνας εὐσεβής πιστός ἄνθρωπος νά ἐμφορῆται ἀπό πίστιν πρός τόν Θεόν μεγαλυτέραν ἐκείνης, τήν ὁποίαν ἔχομεν ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ! Διότι, Παναγιώτατε Δεσποτα καί Σεβα- σμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, ἄς μή λησμονῶμεν τά λόγια τοῦ Κυρίου μας: «Ὑμεῖς ἐστέ τό ἅλας τῆς γῆς. Ἐάν δέ τό ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» ( [2]).
Ἡ χρῆσις τῆς μάσκας ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ὀρθοδόξων συνιστᾷ ἄρνησιν τῆς πρός τόν Θεόν πίστεως! Εἶναι προδοσία τῆς πίστεως! Εἶναι ἐκκοσμίκευσι καί ὑποδούλωσις τῆς ψυχῆς εἰς τόν μισόκαλον Δαίμονα! Εἶναι ἀπιστία ἐν τοῖς πράγμασιν! Εἶναι «φυλάκισις τῆς πίστεως» κατά τήν σοφήν ρῆσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου! ([3] ). Διότι ὁ ἄπιστος δύναται ὄντως ὄχι μόνον νά φυλακίζῃ τήν πρός τόν Θεόν πίστιν του, ἀλλά ἀκόμη καί νά τήν ποδοπατῇ! Ὄχι ὅμως καί Ἡμεῖς, οἱ κατά φύσιν καί θέσιν ὑπερασπισταί τῆς πίστεως!
Ἔπειτα ἀπό τά εἰσαγωγικά ταῦτα λόγια ἐπιτρέψατέ μοι, παρακαλῶ, νά εἰσέλθω εἰς τήν οὐσίαν τοῦ ζητήματος. Ἐκ προοιμίου ἐπικαλοῦμαι τήν συμπάθειάν Σας καί τήν ὑπομονήν Σας!

Τό ζήτημα τῆς χρήσεως τῆς μάσκας ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝΥΧΙΣ! Εἶναι ἕνα ἄκρως σοβαρόν ζήτημα, καθ’ὅσον συνδέεται ἄμεσα μέ τόν βαθμόν τῆς πρός τον Φιλάνθρωπον Θεόν πίστεως, ἥτις δέον νά ὑπάρχῃ εἰς τήν ψυχήν κάθε πιστοῦ χριστιανοῦ καί ἰδιαίτατα εἰς τήν καρδίαν τοῦ Ἀρχιερέως! Συνεπῶς ὅσοι ἐξ ἡμῶν τῶν Ἀρχιερέων, οἵτινες ἱστάμεθα «εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ», προτρέπομεν τούς πιστούς νά προσέρχωνται εἰς τόν Ναόν, φέροντες τήν γνωστήν -δαιμονικῆς δέ ἐμπνεύσεως- μάσκαν ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΕΤΕΡΟΥ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ! Καί τοῦτο, διότι ὁ Χριστός οὐδέποτε θά προέβαινεν εἰς μίαν τοιαύτην σύστασιν πρός τούς πιστούς Του. Ἔργον καί σκοπός τῆς ἀποστολῆς μας εἶναι νά ἐπαυξάνωμεν τήν πρός τόν ἀληθινόν Θεόν πίστιν τῶν χριστιανῶν μας καί οὐχί βεβαίως νά ἐνισχύωμεν τήν ὀλιγοπιστίαν τῆς ψυχῆς των! Βλέποντες, λοιπόν, οἱ ταλαντευόμενοι εἰς τήν πρός τόν Θεόν πίστιν χριστιανοί τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην νά τελῇ τήν θείαν λειτουρ-γίαν φέρων τήν μάσκαν εἰς τό πρόσωπόν Του, οἱ μέν ὀλιγόπιστοι δικαιώνουν τόν ἑαυτόν των, ἐμμένοντες εἰς τήν ὀλιγοπιστίαν των, οἱ δέ πιστοί χριστια-νοί ὄχι μόνον ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΝΤΑΙ, ἀλλά κρίνοντες καί ἐπικρίνοντες τόν εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ ὄντα Ἀρχιερέα των, ἁμαρτάνουν!
Πρός επικύρωσιν τοῦ ἰσχυρισμοῦ μας παραπέμπομεν Ὑμᾶς εἰς τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου «πρός Μαγνησιεῖς»:

1ον. Πρός τούς πιστούς λέγει:
«ΠΡΕΠΟΝ ΟΥΝ ΕΣΤΙΝ ΜΗ ΜΟΝΟΝ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ· ……. ΙΗΣΟΥΝ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ».
Δηλ. φέρομεν τόν Σωτῆρα Χριστόν μέσα μας, διά τοῦτο δέ και φέρομεν τό ὄνομα χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς!

2ον. Πρός ἡμᾶς τούς Ἐπισκόπους λέγει:

«Ἐπεί οὖν ἐν τοῖς προγεγραμμένοις προσώποις τὸ πᾶν πλῆθος ἐθεώρησα ἐν πίστει καὶ ἠγάπησα, παραινῶ, ἐν ὁμονοίᾳ Θεοῦ σπουδάζετε πάντα πράσσειν, προκαθημένου τοῦ Ἐπισκόπου εἰς τόπον Θεοῦ καὶ τῶν πρεσβυτέρων εἰς τόπον συνεδρίου τῶν Ἀποστόλων, καὶ τῶν διακόνων ……..πεπιστευμένων διακονίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὅς πρὸ αἰώνων παρὰ Πατρὶ ἦν καὶ ἐν τέλει ἐφάνη· πάντες οὖν ὁμοήθειαν Θεοῦ λαβόντες ἐντρέπεσθε ἀλλήλους καὶ μηδεὶς κατὰ σάρκα βλεπέτω τὸν πλησίον, ἀλλ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ» ( [4] ).
Παρακαλῶ, προσέξατε τί λέγει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος: νά μή ἀτενίζωμεν ὡς σάρκα τόν πλησίον μας, «ἀλλ’ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ»! Ἑπομένως ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ! Διότι «ὁμοήθειαν Θεοῦ λαβόντες, ……μηδεὶς κατὰ σάρκα βλεπέτω τὸν πλησίον». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ἑρμηνεύων τό χωρίον τοῦτο, σημειώνει: «Ἐδῶ «ὁμοήθεια» ἐννοεῖται τό χριστοκεντρικό φρόνημα, ἡ ἐν Χριστῷ ζωή»( [5] ).
Μέ ἄλλα λόγια, εἰσερχόμενος εἰς τόν Ναόν, εἰς τόν Οἶκον τοῦ Θεοῦ, (ΝΑΙ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ καί ΑΔΕΛΦΟΙ μου, ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ), διά νά συμμετάσχω εἰς τήν λατρείαν τοῦ Ζῶντος Θεοῦ, δίπλα μου καί ὁλόγυρά μου ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΣΑΡΚΕΣ, ἀλλά ἀδελφούς μου, οἱ ὁποῖοι, ἔχοντες τήν ὁμοήθειαν Θεοῦ, φέρουν τόν Χριστόν μέσα των καί συνεπῶς, ἄν καί ἁμαρτωλοί, εἶναι ἐνδεδυμένοι τόν Χριστόν, κατά τό «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε»! Ἄρα εἰς τόν Οἶκον τοῦ Θεοῦ εἶναι παντελῶς ἀπαράδεκτος ἡ χρῆσις τῆς μάσκας! Ὀρθῶς, λοιπόν, καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος εἶπεν, ὅτι ἡ μάσκα «φυλακίζει τήν πίστιν»!!!

Εὐκαιρίας δοθείσης τονίζομε, ὅτι εἰς τήν καθημερινήν μας ζωήν μας καί ἀναμιμνησκόμεθα καί ἐπικαλούμεθα τήν ἰδιότητα ταύτην, ὅτι δηλ. ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς εἴμεθα εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ! Ὡς παράδειγμα ἐπι- καλούμεθα τήν περίπτωσιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, ὁ ὁποῖος ὅλως προσφάτως, ἤτοι μόλις κατά τήν 15ην Αὐγούστου 2020, ἀποδεχθείς ὡς δῶρον ἕνα ἀρχιερατικόν Ἐγκόλπιον, εἰς τήν ἀντιφώνησίν του εἶπε τά ἑξῆς: «…ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι, τιμῶντας τό πρόσωπο τοῦ Ἐπισκόπου, οὐσιαστικά τιμᾶτε τό πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐφ΄ ὅσον ὁ Ἐπίσκοπος στέκεται εἰς Τόπον καί Τύπον Ἰησοῦ Χριστοῦ» ( [6] ).
Τούτων οὕτως ἐχόντων ἡ ἐκ μέρους τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱεράρχου, καθώς ἐπίσης καί τινων ἑτέρων Ἀρχιερέων, χρῆσις τῆς μάσκας ἐντός τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ, θά τό ἐπαναλάβωμεν, συνιστᾷ ΠΡΑΞΙΝ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ! Ἡ δέ σύστασις τοῦ Ἀρχιερέως πρός τούς πιστούς, ἵνα προσέρχωνται εἰς τόν Οἶκον τοῦ Κυρίου φέροντες μάσκαν, συνιστᾷ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΩΝ! Ὥστε, λοιπόν, Ἡμεῖς οἱ ἐξ ὁρισμοῦ τεταγμένοι, ἵνα ἐνισχύωμεν τήν πρός τόν Σωτῆρα Χριστόν σώζουσαν πίστιν τῶν χριστιανῶν, τελικῶς τήν ἐκριζώνομεν ἐκ τῶν καρδιῶν των καί τήν ……φονεύομεν! Κατά τά ἄλλα Ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς εἴμεθα ……..«εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ»! Ὦ, τῆς πλάνης! Ὁ Διάβολος πανηγυρίζει διά τήν πλάνην μας, ἐνῶ, ἀντιθέτως, ἡ Παναγία μας δακρύζει!!!
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ἡ σκέψις μας ἀνατρέχει εἰς τόν Ρῶσσον Άρχιεπίσκοπον καί Ἅγιον Ἰωάννην Μαξίμοβιτς, ὅταν ἀνεγνώσαμεν τόν βίον Του! (βλ. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ, ‘Εκδοση Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Πατρών). Τό κατωτέρω παρατιθέμενον ἀπόσπασμα μᾶς συνεκλόνισεν! Ἡ σκέψις μας ἠχμαλωτίσθη! Ἡ καρδία μας συνεκλονίσθη! Οἱ ὀφθαλμοί μας ἐδάκρυζον χωρίς διακοπήν!
Ἰδού τό σχετικόν, συγκλονιστικόν δέ, ἀπόσπασμα:

********
· Παναγιώτατε, Πολυσέβαστε καί Παμφίλτατε Πάτερ και Δέσποτα,

· Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Ἐν τῇ προσπαθείᾳ μου νά Σᾶς ἀποδείξω περαιτέρω, ὅτι πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν ὅσοι ἐξ Ὑμῶν χρησιμοποιεῖτε τήν μάσκαν ἐντός τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ κατά τήν τέλεσιν τῆς ἀναιμάκτου Θυσίας, διηρεύνησα καί ἐσημείωσα τά σημεῖα ἐκεῖνα τῆς θείας λειτουργίας, ὅπου τονίζεται ἡ πίστις πρός τόν Θεόν καί καταδεικνύεται, ὅτι ἡ προσφορά τῆς ἀναιμάκτου Θυσίας τελεῖται ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ καί ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΑΚΕΡΑΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΩΝ!
Σᾶς ὑπενθυμίζω τήν δέησιν ἀπό τα Εἰρηνικά:
«Ὑπέρ τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου καί τῶν μετά πίστεως, εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».

Ἐρώτησις 1η : Ἐάν πιστεύετε, ὅτι ὁ Ναός εἶναι ὄντως Οἶκος τοῦ Θεοῦ, καί μάλιστα ἅγιος Οἶκος, εἰς τί χρειάζονται οἱ μάσκες;

Ἐρώτησις 2α : Ἐφ’ ὅσον καλούμεθα νά προσευχηθῶμεν ὑπέρ τῶν μετά πίστεως εἰσερχομένων, διατί οὗτοι χρειάζεται νά φέρουν καί την μάσκαν! Ὅσοι, λοιπόν, ὀλιγόπιστοι «φυλακίζουν τήν πίστιν» των καί, εἰσερχόμενοι εἰς τόν Ναόν, φέρουν τήν μάσκαν, ΟΥΤΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΜΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΘΑ!

Ἐρώτησις 3η : Εἰς τόν Ναόν εὑρισκόμενοι Ἡμεῖς οἱ Λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΝ ΘΥΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ, ΑΛΛ’ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ! Διά τόν λόγον αὐτόν ἀκόμη καί αὐτοί οἱ Κατηχούμενοι, πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς θείας Μυσταγωγίας, καλοῦνται νά ἐξέλθουν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ! Σᾶς ἐρωτῶ: διατί λησμονεῖτε, ὅτι εἰς τήν φυλλάδα τῆς θείας λειτουργίας ὑπάρχει καί ἡ ἐντολή: «Ὅσοι Κατηχούμενοι προέλθετε……Μή τις τῶν Κατηχουμένων. Ὅσοι πιστοί ἔτι καί ἔτι τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»; Εἶναι, λοιπόν, δυνατόν Ὑμεῖς, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα καί Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς, ἐφ’ὅσον διά τῆς χρήσεως τῆς μάσκας ἔχετε φυλακίσει τήν πρός τόν Θεόν πίστιν, εἶναι δυνατόν, ἐπαναλαμβάνω, Ὑμεῖς νά παραμένετε ἐντός τοῦ Ναοῦ καί μάλιστα νά προσφέρετε τήν ἀναίμακτον Θυσίαν; Ποῖον ἆραγε ἐμπαίζομεν; Τόν Θεόν ἤ τούς ἀνθρώπους; Τελικά, μήπως ἐμπαίζετε τόν ἑαυτόν Σας; Παρακαλῶ, σκεφθῆτε στοχαστικά ἐν προκειμένῳ!
Συνεπῶς εἶναι δυνατόν ἕνας λαϊκός, πλήν ὅμως εὐσεβέστατος –ἄν καί πολιτικόν πρόσωπον- ἄνθρωπος νά προσέρχεται διά νά ἐκκλησιασθῇ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑΝ, ἐρωτώμενος δέ σχετικῶς, νά ἀπαντᾷ, ὅτι «Στόν ἱερό Ναό ἔρχομαι βεβαιόπιστος γιά τήν χάρι τοῦ Θεοῦ καί τόν ἁγιασμό μου», ἐνῶ Ἡμεῖς, οἱ πνευματικοί Ταγοί τοῦ Λαοῦ φέρομεν τήν μάσκαν; Ἡ περίπτωσις μοῦ ὑπενθυμίζει τό γραφικόν χωρίον: «Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι απέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις» ([7]).
********
ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΣΣΩΝ ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟ-ΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΘΑ ΕΛΕΓΟΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ: «ΕΝΤΡΕΠΩΝ ΥΜΑΣ ΓΡΑΦΩ ΤΑΥΤΑ, ΑΛΛ’ ΩΣ ΓΕΓΗΡΑΚΩΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗΙ ΧΡΙΣΤΟΥ … ΥΜΑΣΝΟΥΘΕΤΩ»( [8]) ΚΑΙ ΛΕΓΩ:
Ἡ πορεία τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας διαχρονικῶς καί ἀνά τούς αἰῶνας εἶναι πορεία θαυμάτων καί θαυμασίων γεγονότων! Κατά καιρούς, λοιπόν, ἐνεφανίσθησαν μικρόβια, ιοί μεταδοτικοί καί λοιμώδη νοσήματα, τά ὁποῖα πολλαπλῶς ἐταλαιπώρησαν τήν ἀνθρώπινη Κοινωνία! Παρά ταῦτα ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ἤ ΠΡΟΦΥΛΑ-ΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, δηλ. ἐντός τῶν ἱερῶν Ναῶν! Οἱ πρό ἡμῶν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς οὐδέποτε προέτρεψαν τούς χριστιανούς, ἵνα ἑορτάσωσιν τό Πάσχα, κεκλεισμένοι ἐντός τῶν οἰκιῶν των! Οὐδέποτε παρέλειψαν τήν καθιερωμένην ἱεράν λιτανείαν τοῦ Ἐπιταφίου κατά τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς! Οὐδέποτε ἐπίσης ἐπέβαλον εἰς τούς πιστούς τήν χρῆσιν μάσκας ἤ ἄλλου τινός προφυλακτικοῦ μέσου κατά τήν εἴσοδόν εἰς τόν Ναόν! Ἡ μοναδική διδασκαλία τῶν Ἀρχιερέων τοῦ χθές ἦτο ἡ παράκλησις καί προτροπή διά τήν σεμνήν περιβολήν καί ἐμφάνισιν ἀνδρῶν τε καί γυναικῶν κατά τήν προσέλευσίν των εἰς τόν Ναόν, κάτι τό ὁποῖον σήμερον οὐδόλως ἀκούεται! Ὥστε, λοιπόν, ἡ σήμερον παρεχομένη προτροπή διά τήν χρῆσιν τῆς μάσκας ἐντός τοῦ Οἴκου τοῦ Κυρίου, πολλῷ δέ μᾶλλον ἡ χρῆσις τῆς μάσκας ὑπό τῶν ἱερωμένων παντός βαθμοῦ κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας, (καθώς ἐπίσης καί ἡ χρῆσις «πλαστικά κουταλάκια» ἀντί τῆς ἁγίας Λαβίδος κατά τήν μετάδοσιν τῆς θείας Κοινωνίας), εἶναι ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ!

Παναγιώτατε Πατριάρχα τῆς Ὀρθοδοξίας,
Παρακαλῶ Ὑμᾶς νά σκεφθῆτε:

Εἰς τήν Χώραν μας ὑφίστανται Νοσοκομεῖα Λοιμωδῶν Νόσων, εἰς τά ὁποῖα ὑπηρετοῦν Ἐφημέριοι πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν νοσηλευομένων. Κατά καιρούς ἐμφανίζονται καί διαδίδονται λοιμώδη νοσήματα! Σᾶς ἐρωτῶ:

α) Ἐφηρμόσθη ποτέ ἡ χρῆσις μάσκας ὑπό τῶν Αἰδεσιμωτάτων Ἐφημερίων ( ἤ καί ἡ μέθοδος χρῆσις «πλαστικά κουταλάκια» τοῦ Σεβ. Ἀμε- ρικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου) κατά τήν ἐπιτέλεσιν τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς των; ΟΥΔΕΠΟΤΕ!

β) Ἐμολύνθη ποτέ κάποιος Ἐφημέριος ἐκ τῶν ὑπηρετούντων εἰς τά Νοσοκομεῖα Λοιμωδῶν Νόσων; ΟΥΔΕΙΣ καί ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ! Διατί, λοιπόν, Ὑμεῖς προσωπικῶς καί οἱ μιμηταί Ὑμῶν, χρησιμοποιεῖτε τήν μάσκαν ἐντός τοῦ Ναοῦ καί μάλιστα κατά τήν προσ- φοράν τῆς ἀναιμάκτου Θυσίας;

γ) Συγκλονιστική εἶναι ἡ μαρτυρία του π. Στεφάνου Νταλιάνη, ἐφη-μερίου εἰς τό Νοσοκομεῖον Λοιμωδῶν Νόσων (σήμερον ὀνομάζεται Γ.Ν. Δυτικῆς Ἀττικῆς «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»), ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ ἐκεῖ ἐπί τεσσα-ράκοντα καί ὀκτώ συναπτά ἔτη καί παρά ταῦτα, μέ τήν Χάριν του Θεοῦ, παραμένει ἀνεπηρέαστος καί ἀμόλυντος, παρά τό γεγονός, ὅτι συμφύρεται καθημερινῶς μέ διακοσίους περίπου πάσχοντας ἀπό λοιμώδη καί ἄρα μεταδοτικά νοσήματα!
Ὡς ὕψιστον γεγονός τῆς πρός αὐτόν προστασίας τοῦ Κυρίου ἀναφέρει τό ἑξῆς περιστατικόν: Ἡμέραν τινά πρό πολλῶν ἐτῶν, μετά τήν ἐκφώνησιν «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε», προσῆλθεν διά νά μεταλάβῃ κάποιος ἡλικιωμένος καί πολύ καταβεβλημένος ἀσθενής, πάσχων ἀπό την λοιμικήν νόσον τῆς λέπρας. Καθώς ὁ π. Στέφανος μετέδι- δεν εἰς αὐτόν τό τίμιον Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὁ λεπρός ΔΕΝ ΚΑΤΩΡΘΩΣΕ νά μεταλάβῃ τό σύνολον τοῦ εἰς τήν ἁγίαν Λαβίδα ὑπάρχοντος Ἀχράντου Σώματος καί Τιμίου Αἵματος τοῦ Κυρίου μας. Ἡ προσπάθεια τοῦ ἱερέως, ὥστε νά δεχθῆ οὗτος τό σύνολον τοῦ περιεχομένου εἰς τήν ἁγίαν Λαβίδα, ἀπέβη ἄκαρπος! Τό ἥμισυ τῆς θείας Κοινωνίας εἶχεν παραμείνει εἰς τήν ἁγίαν Λαβίδα! Ὁπότε ὁ ἱερουργῶν Ἐφημέριος π. Στυλιανός, ἀντί νά βυθίσῃ τήν ἁγίαν Λαβίδα εἰς τό Ἅγιον Ποτήριον καί νά κοινωνήσῃ τόν ἑπόμενον πιστόν, ἔθεσεν εἰς τό στόμα του (ὁ π. Στέφανος) τήν ἁγίαν Λαβίδα καί μετέλαβε ἐκεῖνος τό ὑπάρχον ὑπόλοιπον τῆς θείας μεταλήψεως! Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τόν ἐπροστάτευσεν! Ἔμεινεν ἀμόλυντος καί ὑγιέστατος! Δέν ὑπῆρχε τότε, βλέπετε, ἡ θεωρία περί μάσκας κλπ. ὥστε νά φοβηθῇ μήπως κολλήσῃ ἀπό τήν λέπραν! Ὑπῆρχεν ἡ θερμή καί ἀκλόνητος πίστις, ὅτι εἰς τόν Ναόν ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΜΕΝ ἀπό τά μικρόβια, τούς Κορωνοϊούς κλπ! Εἰς τόν Ναόν δέν μᾶς χρειάζονται προφυλακτικά καί προστατευτικά μέτρα! Ἡ μαρτυρία τοῦ π. Στεφάνου εἶναι πρόσφατος. Ὑπάρχει σέ Video, τό ὁποῖον φέρει ἡμερομηνίαν 17 Αὐγούστου 2020 καί διατίθεται εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν:
“https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/pneymatika-ofelima/6958521_sygklonistiki-martyria-toy-p-stefanoy-shetika-me-ti-theia”

δ΄) Συγκλονιστική ἐπίσης εἶναι καί ἡ μαρτυρία τοῦ Ἱερομονάχου π. Χρυσάνθου Κουτσουλογιαννάκη, ὁ ὁποῖος ἐπί δέκα (10) συναπτά ἔτη ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν νῆσον Σπιναλόγκα, ὅπου παλαιότερον ἀπεστέλλοντο πρός ἀπομόνωσιν οἱ ἐκ λέπρας πάσχοντες ἀδελφοί μας. Μετέδιδε τήν θείαν Κοινωνίαν εἰς τούς λεπρούς καί ἐν τέλει «κατέλυε», δηλ. ἐδέχετο ὁ ἴδιος ὡς πάντοτε συμβαίνει, τό ὑπόλοιπον τῆς θείας Κοινωνίας! Ἐχρησιμοποίει τήν αὐτήν ἁγίαν Λαβίδα (δέν ἐγνώριζε, βλέπετε, τήν συνταγήν «πλαστικά κουταλάκια» τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου), ἐνηγκαλίζετο καί ἐχαιρέτα πατρικῶς ὅλους τούς ἀσθενεῖς! ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΜΕΙΝΕΝ ΑΜΟΛΥΝΤΟΣ! Ἀπό τήν νῆσον Σπιναλόγκα ἀνεχώρησε τελευταῖος καί ἀμόλυντος! ( [9] ).

Προκειμένου, λοιπόν, νά Σᾶς τονίσω τήν πλάνην, εἰς τήν ὁποίαν ἔχετε ἐμπλακῆ, ἀνέτρεξα εἰς τό κείμενον τῆς θείας λειτουργίας καί ἐπέλεξα τά σημεῖα ἐκεῖνα, διά τῶν ὁποίων καταδεικνύεται αὕτη! Ἀποδεικνύεται δηλ., ὅτι ἡ χρῆσις τῆς μάσκας ἐντός τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ μεταθέτει καί συγχρόνως μετακινεῖ τούς χρήστας ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας!

Εἰς τά κατωτέρω παρατιθέμενα ἀποσπάσματα θά παρατηρήσετε, ὅτι κατά την διάρκειαν τῆς θείας λειτουργίας ἱκετεύομεν τόν Φιλάνθρωπον Κύριόν μας:
· Νά προστατεύῃ τούς πιστούς καί ὄχι τούς ἀπίστους.
· Νά θεραπεύῃ τούς νοσοῦντας, νά διαφυλάττῃ δέ καί νά διασώζῃ τούς ἐν θαλάσσῃ πλέοντας, τούς κουρασμένους ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς, τούς αἰχμαλώτους κλπ.
· Νά μᾶς λυτρώνῃ ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνά-γκης.
· Νά ἐπιβλέπῃ ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί τόν ἅγιον Οἶκον, ὅπου ἡμεῖς εὑρι-σκόμεθα.
· Νά μᾶς πλουτίζῃ, παρέχοντας πρός ἡμᾶς πλούσια τά ἐλέη Του καί τούς οἰκτιρμούς Του.
· Νά εὐλογήσῃ «τήν κληρονομίαν»Του, δηλ. τό ἐκκλησίασμα.
· Νά μή ἐγκαταλείπῃ ὅσους ἐλπίζουν εἰς τόν Αὐτόν.
· Νά μᾶς πλουτίσῃ μέ πλῆθος Ἀγγέλων, «συλλειτουργούντων ἡμῖν καί συνδοξολογούντων» τήν ἀγαθότητά Του.
· Νά μᾶς συγχωρῇ μέ τήν πατρικήν Του ἀγάπην «πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον καί νά ἁγιάσῃ «τάς ψυχάς ἡμῶν καί τά σώματα».
· Νά δεχθῇ τήν ἱκεσίαν μας «ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν» μας, ἤτοι τάς ἁμαρτίας «πάντων τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καί παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει καί τῇ ἐνορίᾳ ταύτῃ, τῶν ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καί ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου».
· Νά μᾶς χορηγήσῃ «Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν».
· Νά τακτοποιήσῃ καί νά συνδράμῃ ἕκαστον ἡμῶν «κατά τήν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν». Ὅλως ἰδιαιτέρως ἱκετεύομεν: Κύριέ μας τοῖς πλέουσιν σύμπλευσον, τοῖς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον, τοὺς νοσοῦν- τας ἴασαι ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν».

· Παναγιώτατε, Πολυσέβαστε καί Παμφίλτατε Πάτερ και Δέσποτα,
· Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Σᾶς ἐρωτῶ μέ πᾶσαν εἰλικρίνειαν:

Εἶναι ποτέ δυνατόν, ὅταν Ὑμεῖς, ἱερουργοῦντες, φέρετε τήν μάσκαν τῆς ἀπιστίας εἰς τό πρόσωπόν Σας, εἶναι ποτέ δυνατόν, ἐπαναλαμβάνω, νά προσεγγίζετε τόν Θεόν καί νά ὑποβάλλετε τοι-αῦτα αἰτήματα; Ἀφοῦ, δηλ. Ὑμεῖς ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ, ὅτι ἐντός τοῦ Ναοῦ δέν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά μολυνθῆτε ἀπό τόν Κορωνοϊόν, πῶς θά προσευχηθῆτε ὑπέρ τῶν νοσούντων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν;
Ἤ καί ἀντιθέτως: Εἶναι ποτέ δυνατόν ὁ Πανάγαθος Θεός νά δεχθῇ Ὑμᾶς τελεσιουργοῦντας τό Μυστήριον τῆς Σωτηρίας καί να ἀποδεχθῇ τά ὡς ἄνω αἰτήματά Σας, ἀφοῦ, φέροντες τήν μάσκαν ἐντός τοῦ Ναοῦ, ἀμφισβητεῖτε τήν παντοδυναμίαν Του;
Ἄρα, φέροντες τήν μάσκαν ἐντός τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ, φεῦ, «πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν»!!!! Εἶσθε αἰχμάλωτοι του μισοκάλου Δαίμονος!

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἐπισφραγίζων τήν παροῦσαν μακροσκελεστάτην ἀδελφικήν ἀνα-φοράν μου πρός Ὑμᾶς, Παναγιώτατε Δέσποτα καί Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι τοῦ Χριστοῦ, ὑπερασπισταί τῆς χρήσεως της δαιμονικῆς μάσκας εἰς τόν Οἶκον τοῦ Θεοῦ, Σᾶς παραθέτω:

α) Τό τροπάριον ἀπό την Μικράν Παράκλησιν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ὁποῖον καί Σᾶς εὐτελίζει!
«Μεταβολή τῶν θλιβομένων,
ἀπαλλαγή τῶν ἀσθενούντων ὑπάρχουσα,
Θεοτόκε Παρθένε,
σῶζε πόλιν καί Λαόν,
τῶν πολεμουμένων ἡ εἰρήνη,
τῶν χειμαζομένων ἡ γαλήνη,
ἡ μόνη προστασία τῶν πιστῶν».
Καί
β) τό Ἀπολυτίκιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Τρυπητῆς, Πολιούχου Αἰγίου, τῆς καί Ζωοδόχου Πηγῆς! Σᾶς τό παραθέτω ὡς ἕνα ἠχηρόν ράπισμα πρός Ὑμᾶς, οἱ Ὁποῖοι, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, ἀλλοιώνετε τό περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως.

«Ὁ Ναός Σου, Θεοτόκε, ἀνεδείχθη παράδεισος,
ὡς ποταμούς ἀειζώους ἀναβλύζων ἰάματα,
ὧ προσερχόμενοι πιστῶς,
ὡς Ζωοδόχου ἐκ Πηγῆς,
ρῶσιν ἀντλοῦμεν καί ζωήν τήν αἰώνιον,
πρεσβεύεις γάρ Σύ τῷ ἐκ Σοῦ τεχθέντι
Σωτῆρι Χριστῷ
σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».

Ὁ ὑπογράφων τήν παροῦσαν δέν θά ἠδύνατο νά προσέλθῃ εἰς τόν Ναόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου φέρων μάσκαν καί νά ψάλῃ τά λόγια αὐτά!
Ἐάν παρ’ἐλπίδα δέν Σᾶς ἔπεισα μέ ὅσα παραπάνω ἀνεφέρθησαν, θά ἐπισφραγίσω τό παρόν τολμηρόν διάβημα μέ τά λόγια του Ἀρχιποίμενος καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τούς Μαθητάς Του. Τά λόγια αὐτά ἀπευθύνονται καί πρός Ὑμᾶς, ἐφ’ὅσον ὁ Ἀρχιερεύς έχει τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν! Ἰδού, λοιπόν, τά λόγια τοῦ Κυρίου μας, διά τῶν ὁποίων προσδιορίζεται καί ἡ Ὑμετέρα ἀποστολή:

«…ΚΑῚ ΕἾΠΕΝ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Σ· ΠΟΡΕΥΘΈΝΤΕΣ ΕἸΣ ΤῸΝ ΚΌΣΜΟΝ ἍΠΑΝΤΑ ΚΗΡΎΞΑΤΕ ΤῸ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΠΆΣΗΙ ΤΗ͂Ι ΚΤὉ ΠΙΣΤΕΎΣΑΣ ΚΑῚ ΒΑΠΤΙΣΘΕῚΣ ΣΩΘΉΣΕΤΑΙ, Ὁ ΔῈ ἈΠΙΣΤΉΣΑΣ ΚΑΤΑΚΡΙΘΉΣΕΤΑΙ. ΣΗΜΕΙ͂Α ΔῈ ΤΟΙ͂Σ ΠΙΣΤΕΎΣΑΣΙ ΤΑΥ͂ΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ· ἘΝ ΤΩ͂Ι ὈΝΌΜΑΤΊ ΜΟΥ ΔΑΙΜΌΝΙΑ ἘΚΒΑΛΟΥ͂ΣΙ· ΓΛΏΣΣΑΙΣ ΛΑΛΉΣΟΥΣΙ ΚΑΙὌΦΕΙΣ ἈΡΟΥ͂ΣΙ· ΚἊΝ ΘΑΝΆΣΙΜΌΝ ΤΙ ΠΊΩΣΙΝ, ΟΥ̓ ΜῊ ΑΥ̓ΤΟῪΣ ΒΛΆΨ ἘΠῚ ἈΡΡΏΣΤΟΥΣ ΧΕΙ͂ΡΑΣ ἘΠΙΘΉΣΟΥΣΙ, ΚΑῚ ΚΑΛΩ͂Σ ἝΞΟΥΣΙ (ΜΑΡΚ. ΚΕΦ 16, 15-18)
Δυστυχῶς δι’ Ὑμᾶς ὁ Κύριος δέν εἶπε πρός τούς μαθητάς Του: Προσοχή, εἰσερχόμενοι είς τόν Οἶκον Μου, νά φέρετε τήν μάσκαν εἰς τό πρόσωπόν σας, ἵνα μή μολυνθῆτε! Ἀλλ’ ἀντιθέτως: ἐάν πιστεύετε εἰς Ἐμέ, τότε ἀκόμη καί ἐάν σᾶς ποτίσουν με δηλητήριο, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ! ‘Υμεῖς, λοιπόν, διά τήν ἀπιστίαν Ὑμῶν, καταφεύγετε εἰς τήν προστασίαν τῆς μάσκας;

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

«Στῶμεν καλῶς»! Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί! Ζῶμεν εἰς ἐποχήν, ὅπου βάλλεται ἡ Πίστις πρό τόν Πανάγαθον Θεόν! Διά τῶν ὅσων καθ’ ἡμέραν ἐξαγγέλλονται ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ἐξασθενεῖ ἡ Πίσστις πρός τον Θεόν! Διά τῶν νέων βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν τά παιδιά μας εἰς τά Δημόσια Σχολεία θά διδάσκωνται τήν Θρησκειολογίαν καί οὐχί βεβαίως τήν εἰς τόν Σωτῆρα Χριστόν μόνην ἀληθινήν Πίστιν. Ἡμεῖς ἐλάβομεν τήν ἐντολήν: «πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει». Τό Εὐαγγέλιον καί ὄχι τήν μάσκαν, τἠν ὁποίαν εἰσήγαγον καί ἐπέβαλον οἱ παράγοντες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, δηλ. αἱ δαιμονικαί ὀργανώσεις τοῦ σκότους!

«Εἶπον καί ἐλάλησα! Ἁμαρτίαν οὐκ ἔχω».
Ἐν ταπεινώσει ψυχῆς ὑποκλίνομαι ἐνώπιόν Σας καί Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ!
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ταῦτα συνέθεσεν τήν 14ην Σεπτεμβρίου,

ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,

ἕνας σχολάζων Ἀρχιερεύς, ἄγων σήμερον τό 83ον ἔτος!

Περίοδος τῆς ἐνεργοῦ ἀρχιερατικῆς Διακονίας:

Ἀπό τῆς 17ης.08.1976 ἕως 17ης.08.2019

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 3.67 (3 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.