Ως Αδελφός-Επίσκοπος Σας καλώ, λοιπόν, εις μετάνοιαν και άμεσον επανόρθωσιν των «ἡμαρτημένων» Σας. Παρακαλώ Υμάς, παύσατε νά ὑπηρετῆτε τήν πλάνην! Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ ἐλάχιστος, ἀλλά καί πρεσβύτερος, ἐν Χριστῷ Ἀδελφός- Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Σεβασμιώτατε Άγιε Λαρίσης,
Είσθε εκ των νεωτέρων Μελών της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας με μίαν σεμνήν μέχρι χθές και αγλαόκαρπον διακονίαν Σας στις Υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου! Διατί τώρα πιά αμαυρώνετε την έως χθές φωτεινήν πορείαν Σας; Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω προς Υμάς τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Παύλου πρός Γαλάτας:

Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος;
Τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾿ ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
Οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;
Τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ.
Ο οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
(Γαλ. 3, 1-5)
ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Ω ανόητοι Γαλάται, ποιός σας εβάσκανε, ώστε τώρα να μη πείθεσθε και να μη υπακούετε εις την αλήθειαν, σεις εμπρός εις τα μάτια των οποίων, ολοκάθαρα και ξάστερα παρεστάθη και σαν να εζωγραφήθη ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός;
Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας· το Πνεύμα το Αγιον, τα πολλά και θαυμαστά χαρίσματά του, τα ελάβατε από τας τυπικάς διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου η τα ελάβατε από το κήρυγμα της πίστεως που ακούσατε και εδεχθήκατε;
Είσθε, λοιπόν, τόσον ανόητοι; Αφού αρχίσατε τόσον καλά με την χάριν του Αγίου Πνεύματος, τώρα καταλήγετε εις τας διατάξεις του Νόμου, που έχουν να κάμουν με την σάρκα και όχι με τον αγιασμόν της καρδίας;
Τόσας δωρεάς και ευεργεσίας, που ελάβατε από το Πνεύμα το Άγιον, ματαίως τας έχετε λάβει; Εάν βέβαια ημπορή να λεχθή ότι τας ελάβατε ματαίως, διότι το βέβαιον είναι ότι, εάν τας περιφρονήσετε, θα γίνουν εις καταδίκην σας.
Ο Θεός, λοιπόν, ο οποίος πλούσια σας χορηγεί το Πνεύμα το Αγιον και ενεργεί μεταξύ σας θαύματα μεγάλα με την άπειρον δύναμίν Του, σας χορηγεί και ενεργεί αυτά από τα έργα του Νόμου, που τάχα επράξατε η από την πίστιν στο κήρυγμα που έχετε ακούσει;

Σεβασμιώτατε Άγιε Αδελφέ,
Επαναλαμβάνω προς Υμάς: «Τις Υμάς εβάσκανεν»; Στις παλαι-ότερες γενεές οι κληρικοί μας ωδηγούσαν τούς πιστούς στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ μας καί ὄχι στά χέρια τῶν Κυβερνητικών παραγόντων και τοῦ ἐπάρατου ἐμβολιασμού! Αφού, λοιπόν, με την χάριν του Αγίου Πνεύματος, αρχίσατε τόσον καλά την ιερατικήν Σας πορείαν, διατί τώρα κηρύσσετε τις διατάξεις του Νόμου, που έχουν να κάμουν με την προφύλαξιν της σαρκός και όχι με τον αγιασμόν της καρδίας;
Σας διαβεβαιώ, ότι το εμβόλιον ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, όπως διακηρύσσετε, ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!
Ως Αδελφός-Επίσκοπος Σας καλώ, λοιπόν, εις μετάνοιαν και άμεσον επανόρθωσιν των «ἡμαρτημένων» Σας. Παρακαλώ Υμάς, παύσατε νά ὑπηρετῆτε τήν πλάνην!
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ ἐλάχιστος, ἀλλά καί πρεσβύτερος, ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.