Μέ ὅσα παραπάνω ἐξετέθησαν, Κύριε Τσίπρα, ἀσύ-νετος ὤν καί ἀσεβέστατος ἄνθρωπος, μπορεῖτε νά φέρετε ὡς δικαιολογιαν τό «περσινά ξυνά σταφύλια καί προπέρσινα κεράσια»! Πλήν ὅμως ἄς μή ξεχνᾶτε, ὅτι «πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τήν οὐρά», ἀλλά καί τήν ἄλλη ρήση, ὅτι «ἔχω ράμματα γιά τή γούνα σου!». Ὑπάρχουν, λοιπόν, καί ἄλλα συντριπτικά επιχειρήματα. Θά ἐπικαλεσθοῦμε, λοιπόν, καί ἄλλα ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα, εἰς τρόπον ὥστε νά συντρίψουμε ὄχι μόνον τήν ὑπεροψία Σας, ἀλλά καί τό μῖσος, τό ὁποῖον τρέφετε ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Ἄς ἔλθουμε, λοιπόν, ἐγγύτερα χρονικῶς, διά νά ἐξετά-σουμε καί πάλιν τήν ἀνεκτίμητη πρόσφορά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τό Ἔθνος. Θά ἀναφερθοῦμε τώρα στήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, ὅπου καί πάλιν ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἔδωσε τά πάντα! Ποταμοί αἵματος Κληρικῶν καί Μοναχῶν ἐπότισαν τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας! Ἑκατόν ὀγδοήκοντα τρεῖς (183) Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-δος ἦσαν οἱ Μάρτυρες κατά τήν περίοδον ἐκείνην!

Νά ὅμως, ὅτι καί πάλιν ἡ μαρτυρική Ἐπαρχία μας καί στόν τομέα αὐτό ἔδωσε τό μεγαλύτερο μέρος! Ἄς προσεγγίσουμε, λοιπόν, τό θέμα καί ἄς ἀνακαλέσουμε στή μνήμη μας:

· Τά μαρτυρικά καί ἡρωϊκά Καλάβρυτα κατέβαλον τό μεγαλύτερο τίμημα. Τά Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχῆς στίς 13 Δεκεμβρίου 1943 εἰσέβαλαν στά Καλάβρυτα, ὅπου

· Ἐτυφέκισαν ὅλους τούς ἄρρενας κατοίκους, περισσότερα ἀπό χίλια (1.000) θύματα!

· Ἔκλεισαν τά Γυναικόπαιδα στό Δημοτικό Σχολεῖο!
· Ἔλήστευσαν τίς Τράπεζες καί τά σπίτια τῶν Καλαβρυτινῶν!
· Ἔβαλαν φωτιά καί κατέκαυσαν ὅλη τήν πόλη!
· Κατέστρεψαν καί τόν ἐνοριακό ἱερό Ναό!

· Ἐφόνευσαν καί τόν ἱερέα-ἐφημέριο!
· Ἐδολοφόνησαν 14 Μοναχούς-Ἀδελφούς τῆς ἱστορι-κῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, τούς ὁποίους κατεκτήμνισαν από ἕνα γκρεμό!
· Ἐδολοφόνησαν ἐπίσης 12 Μοναχούς-Ἀδελφούς τῆς ἄλλης ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας!

· Ἐδολοφόνησαν τούς Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν τῶν Καλαβρύτων, τοῦ Παγκρατίου, τῶν Ρωγῶν καί τῆς Ἀναστάσοβας, ὡς καί τῶν Εἰσοδίων στό Αἴγιο, ἤτοι συνολικῶς ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ (31) Ἐφημερίους μας. Μεγάλος ἀριθμός διά μίαν μικράν καί ὀρεινήν ἐκκλησιαστικήν Ἐπαρχίαν!

Κατά τήν μαρτυρική ἐκείνη περίοδο ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἐξεκένωσε τόν ἑαυτό της καί διά τῶν Κληρικῶν της δέν ἔπαυσε νά σπογγίζῃ τούς ποταμούς δακρύων ἀπό τά μάτια τῆς Καλαβρυτινῆς Γυναίκας, ἡ ὁποία ἐντελῶς αἰφινίως ἔχασε τόν Σύζυγό της, τό σπίτι της, τά ὑπάρχοντά της! Ὡσαύτως τά δάκρυα ἀπό τά μάτα τῶν μικρῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα ἔμειναν ὀρφανά καί ἀπροστάτευτα!

Στά Καλάβρυτα τότε οὔτε Ἑλληνικό Κράτος ὑπῆρχε, οὔτε Κρατική Μέριμνα, οὔτε Κοινωνική Πρόνοια, οὔτε.., οὔτε…οὔτε…Ἦταν ὅμως παροῦσα ἡ Μεγάλη Μάννα τοῦ Ἕλληνος, ἡ Μάννα Ἐκκλησία, δηλ. ἡ τοπική Ἱερά Μητρόπολις, ἤτοι ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἀγαθόνικος καί οἱ ἱερεῖς!

Αὐτή, λοιπόν, ἡ Μεγάλη Μάννα ἔσπευσε ἀμέσως τότε μέν νά δημιουργήσῃ τό γνωστό Ἐκκλησιαστικό Ὀρφανοτροφεῖο τῶν Καλαβρύτων, ὅπου ἐστέγασε τά ὀρφανά, ἀργότερα δέ καί τό Καλλιμανοπούλειο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο, ὅπου ἐστέγασε καί προστάτευσε τήν πρόωρα γηρασμένη πιά ἀπό τά βάσανα Καλαβρυτινή Μάννα! Γενικώτερα, μέ τό ἔργο μιᾶς καθημερινῆς Κοινωνικῆς στοργικῆς μερίμνης ἀναπλήρωνε τό ἀνύπαρκτο τότε, ὡς ὑποδουλωμένο, Ἑλληνικό Κράτος!

Ἀνίδεε καί ἀνιστόρητε κ. Πρωθυπουργέ,

Καί πάλιν Σᾶς ἐρωτῶ:

Πῶς θά ἀποτιμηθῇ αὐτή ἡ μεγάλη θυσία Προσώπων καί ἀγαθῶν ὑπέρ τῆς Πατρίδος μας; Εἶναι δυνατόν νά ἐξοφληθῇ μέ ἕνα οἱασδήποτε ἀξίας καί οἱουδήποτε μεγέθους χρηματικό ποσό, τό ὁποῖον καταβάλλει σήμερα ἡ Ἑλληνική Πολιτείας ὑπό τήν μορφήν μισθοδοσίας στόν Ἐφημεριακό μας Κλῆρο; Ἡ προσφορά μας εἶναι ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ! Τό ποσόν τῶν διακοσίων χιλιάδων (200.000) εὐρώ περίπου, τό ὁποῖον καταβάλλει ἡ Πολιτεία σήμερα διά τήν μισθοδοσίαν τῶν 130 περίπου Κληρικῶν κλπ. τῆς Μητροπόλεώς μας δύναται νά θεωρηθῇ ὡς ἐξόφλησις; Μέ ποιό δικαίωμα, λοιπόν, θέλετε νά διακόψετε τήν μισθοδοσία τῶν Ἐφη-μερίων μας;

Μᾶς χρεωστάτε, Κύριοι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας! Μᾶς χρεωστάτε! Μᾶς χρεωστάτε! Ὅ,τι καί ὅσα καί ἄν μᾶς δώσετε, τό χρέος Σας ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ! Ἄς μή συγχέετε, λοιπόν, τά πρά-γματα! Ἡ μισθοδοσία τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου παρέχεται ἀπό τήν Πολιτεία ἔναντι τῶν διαχρονικῶς παρασχεθεισῶν ἤδη καί τῶν ἀδιακόπως καθημερινῶς παρεχομένων εὐεργετικῶν ὑπηρε-σιῶν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου πρός τόν Ἕλληνα πολίτην καί ἄρα πρός τήν Ἑλληνικήν Πολιτείαν! Ἄς μή προσπαθεῖτε, λοιπόν, νά συσχετίσετε τήν μισθοδοσία μέ ἀνταλλάγματα περιουσιακῶν στοιχείων!

Σᾶς ἔχουμε δώσει τήν καρδιά μας καί ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας! Ὑπηρετοῦμε τόν Ἕλληνα! Δέν ἀνήκουμε σέ κάποιο Φιλανθρωπικό Ἵδρυμα, ὥστε νά μᾶς ἐπιχορηγεῖτε μέ…. ἐπιδόματα! Τό «ἐπίδομα» εἶναι δῶρο! Εἶναι ἐλεημοσύνη! Δέν ἔχουμε ἀνάγκην ἀπό «Κρατικά ἐπιδόματα», τά ὁποῖα σήμερα ἀποφασίζονται καί αὔριο καταργοῦνται! Δέν ἔχουμε ἀνάγκην ἀπό τήν «ἐλεημοσύνην» τῆς Πολιτείας! Δέν εἴμεθα «ζήτουλες», δηλ. ἐπαῖτες! Εἴμεθα Ἕλληνες Πολίτες! Ἔχουμε δικαιώματα! Ἔχετε ὑποχρεώσεις! Ἔχετε χρέη ἀνεξόφλητα πρός τό τιμημένο Ράσο!

Αἶσχος, κ. Τσίπρα! Σκέπτεσθε πολύ ἄκαρδα! Δέν νοιώθετε εὐγνωμοσύνη πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία!

Θά Σᾶς τό ἐπαναλάβω: τό χρέος τῆς Πολιτείας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία τυγχάνει ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΝ! Ἐμεῖς, λοιπόν, μέ κάθε νόμιμο τρόπο καί μέσο θά ἀγωνισθοῦμε ὑπέρ τῶν πνευματικῶν μας τέκνων, τ.ἔ. τῶν Αἰδεσιμωτάτων Ἐφημερίων τῆς ἐνδό-ξου καί μαρτυρικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! Εἶσθε ὁ Σαούλ, δηλ. ὁ διώκτης καί ὁ ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας μας!

Δυστυχῶς, ἔχετε ξεγελάσει ἀκόμη καί τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Ἱερώνυμον, ὁ Ὁποῖος, πλανώμενος καί Αὐτός πλάνην οἰκτράν, πιστεύει, ὅτι θά μεταστραφῆτε καί τελικά θά γίνετε ἕνας νέος Ἀπόστολος Παῦλος! Τό εὐχόμεθα, ἀλλά δέν τό πιστεύομεν!

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.