Πιλοτική εφαρµογή µέτρου διαχείρισης κινδύνων, µε 9,5 εκατ. ευρώ ώστε να προστατευθεί το γεωργικό εισόδηµα από σοβαρές και απρόβλεπτες διακυµάνσεις του εξαιτίας κρίσεων, µέσα από την ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας ταµείων αλληλοβοήθειας.

Πρόκειται για το πολυαναµενόµενο Μέτρο ∆άσωσης Γαιών (90 εκατ. ευρώ), την πιλοτική δράση σταθεροποίησης εισοδήµατος αγροτών, την επιδότηση κτηνοτρόφων έως 500 ευρώ ανά ΜΜΖ για καλύτερη διαχείριση της εκµετάλλευσής τους και τις µικροπιστώσεις για την κάλυψη µέρους της ίδιας συµµετοχής για επενδύσεις που θα τρέξουν µέσω των καινούργιων Σχεδίων Βελτίωσης. Πρόκειται για προγράµµατα που είχαν ακυρωθεί αλλά οι διαχειριστικές αρχές αποφάσισαν να τα επανεντάξουν στον προγραµµατισµό τους, µε τις προκηρύξεις να αναµένονται το 2022, τα κύρια στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες (σελ. 28-30). Υπενθυµίζεται εδώ πως πρώτα αναµένεται να τρέξουν τα εµβληµατικά Μέτρα του ΠΑΑ, Βιολογικά, Σχέδια Βελτίωσης, Απονιτροποίηση και Νέοι Αγρότες. Τα νέα Μέτρα έχουν ως εξής:

Μ4.2.4 Νέα ευέλικτα χρηµατοδοτικά εργαλεία, µε 21 εκατ. ευρώ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παραγωγών σε ρευστότητα µε ευνοϊκούς όρους (εργαλείο µικροπιστώσεων σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα).

Μ8.1 «∆άσωση γεωργικών γαιών», µε 90 εκατ. ευρώ για την αύξηση της δέσµευσης άνθρακα και συµβολή στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

Μ14 «Ευζωία των ζώων», µε 45 εκατ. ευρώ για την βελτίωση των συνθηκών εκτροφής, την καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων και την αειφορική ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τοµέα µε σεβασµό στην ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Το παρόν µέτρο συµπεριλαµβανόταν στην αρχική έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 και είχε απενεργοποιηθεί δεδοµένου ότι δε λειτουργούσε ο βασικός ελεγκτικός µηχανισµός του µέτρου ό «Κτηνίατρος εκτροφής». Το µέτρο επανυποβάλλεται µε την αντικατάσταση του «Κτηνιάτρου εκτροφής» από ιδιώτες κτηνιάτρους.

Μ17.3 Πιλοτική εφαρµογή µέτρου διαχείρισης κινδύνων, µε 9,5 εκατ. ευρώ ώστε να προστατευθεί το γεωργικό εισόδηµα από σοβαρές και απρόβλεπτες διακυµάνσεις του εξαιτίας κρίσεων, µέσα από την ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας ταµείων αλληλοβοήθειας.

Έως 500 ευρώ ανά μεγάλη μονάδα ζώου στο Μέτρο 14

Το Μέτρο 14 που χρηματοδοτεί ανά ΜΜΖ ειδικές φροντίδες στο ζωικό κεφάλαιο όλων των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων επενέρχεται με κεφάλαια ύψους 45 εκατ. ευρώ

Με κεφάλαια ύψους 45 εκατ. ευρώ φιλοδοξούν να θέσουν σε εφαρµογή οι διαχειριστικές αρχές το Μέτρο 14 «Ευζωία» που προσφέρει στους κτηνοτρόφους µέγιστη ενίσχυση έως 500 ευρώ ανά ΜΜΖ. Πρόκειται για ένα Μέτρο που εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία σε άλλα κράτη της ΕΕ, καθώς επιδοτεί παρεµβάσεις στη διατροφή, τη διαβίωση και την υγεία των ζώων µε σχετικά υψηλά πριµ για όλες τις πτηνοκτηνοτροφικές κατευθύνσεις. Ωστόσο, στη χώρα µας, λόγω της εµπλοκής µε τον ορισµό του «κτηνίατρου εκτροφής» δεν έτρεξε παρότι είχε προβλεφθεί στο τρέχον ΠΑΑ. Πλέον, οι αρχές τροποποίησαν το πρόγραµµα και θα το τρέξουν µε ιδιώτες κτηνιάτρους. Προς το παρόν, δεν έχουν βγει στη δηµοσιότητα επίσηµα στοιχεία για το τι θα περιέχει το Μέτρο. Σύµφωνα πάντως µε τα όσα είχαν προβλεφθεί την τρέχουσα περίοδο και πριν την ακύρωσή του, το Μέτρο χωρίζονταν σε πέντε ∆ράσεις, ανάλογα µε το είδος και την εκτροφή (για τα πουλερικά) του ζώου, και συγκεκριµένα:

Καλή µεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή: Έξοδος των βοοειδών στον προαύλιο χώρο και συντήρηση του προαυλίου 4 φορές το χρόνο, εργασίες που αφορούν απολυµάνσεις, αποπαρασιτώσεις, απεντοµώσεις και αλλαγή στρώµνης. 210 ευρώ ανά ΜΖΚ το έτος.

Καλή µεταχείριση των ζώων στους Χοίρους: Μείωση του αριθµού των ζώων ώστε ο διαθέσιµος χώρος να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20%, 135,70 ευρώ ανά ΜΜΖ. Τρίµηνη πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν οι χοίροι, 160 ευρώ ανά ΜΜΖ. Τοποθέτηση παιχνιδιών στους χώρους διαβίωσης των χοίρων και τακτική αντικατάστασή τους, 30 ευρώ ανά ΜΜΖ. Χρήση ανοσοευνουχισµού, 52 ευρώ ανά ΜΜΖ. Συνεχής προσθήκη µυκοδεσµευτικών (φυσικοί ή συνθετικοί ζεόλιθοι, ζύµες, βακτήρια και ένζυµα) στις ζωοτροφές για την καλύτερη προστασία της υγείας των ζώων, 31,20 ευρώ ανά ΜΜΖ.

Καλή µεταχείριση των ζώων στα Ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα: Ετήσια πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν τα πουλερικά, 30,80 ευρώ ανά ΜΜΖ. Αύξηση φωτισµού στον ορνιθώνα, ώστε να φωτίζεται το 100% της χρησιµοποιήσιµης περιοχής και βελτίωση της έντασης του φωτός τουλάχιστον κατά 20% και της ποιότητας φωτισµού µε σταδιακή µετατροπή λαµπτήρων σε led φωτισµού µε ρυθµό 20% ανά έτος, 7,70 ευρώ ανά ΜΜΖ. Μείωση πυκνότητας φόρτισης του δαπέδου από 33 σε 25 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο, 153,90 ευρώ ανά ΜΜΖ.

Καλή µεταχείριση των ζώων στις Όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής: Ετήσια πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν τα πουλερικά, 30,80 ευρώ ανά ΜΜΖ. Συντήρηση σε ετήσια βάση του λειµώνα για τα ελευθέρας βοσκής πτηνά (εκ περιτροπής βοσκηση, ανανέωση της γράστης, καθαρισµοί, απολυµάνσεις), 169,50 ευρώ ανά ΜΜΖ.

Καλή µεταχείριση των ζώων στις Αίγες και στα Πρόβατα: ∆ιάγνωση εγκυµοσύνης µε υπερηχογραφία, ώστε ο κτηνοτρόφος να γνωρίζει τα πρόβατα που εγκυµονούν µε περισσότερα από ένα αρνιά ώστε να προβεί στους κατάλληλους διατροφικούς διαχειρισµούς, 10,50 ευρώ ανά ΜΜΖ. ∆ιατήρηση χώρου γαλουχίας και χώρου αρσενικών γεννητόρων πριν από την αναπαραγωγική περίοδο, 300,30 ευρώ ανά ΜΜΖ. Χρήση θερµαντικών πηγών στα νεογέννητα, 22,40 ευρώ ανά ΜΜΖ. Έλεγχος του οίστρου των θηλυκών για 35 ηµέρες µε αρσενικά «ανιχνευτές» µε την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου, 51,38 ευρώ ανά ΜΜΖ. Εργασίας περιποίησης χηλών σε όλα τα ζώα δύο φορές το χρόνο (εξαρτάται από τη φυλή και το σύστηµα εκτροφής), 5,25 ευρώ ανά ΜΜΖ.

Προσεχώς µικροπιστώσεις για νέα Σχέδια Βελτίωσης

Τις Μικρο-πιστώσεις, µε ενωσιακή κατανοµή 21,5 εκατ. ευρώ τόσο για δικαιούχους των νέων Σχεδίων Βελτίωσης, όσο και για µη δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2022, φιλοδοξούν να ρίξουν στην αγορά οι διαχειριστικές αρχές µέσα στο επόµενο έτος. Πρόκειται για ένα καινοτόµο χρηµατοδοτικό εργαλείο σύµφωνα µε τον γ.γ Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών, ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη, το οποίο θα χρηµατοδοτεί εξολοκλήρου το µισό κεφάλαιο δανεισµού, για δάνεια έως 25.000 ευρώ. Σύντοµα µάλιστα αναµένεται να γίνει αναλυτική παρουσίαση του συγκεκριµένου Μέτρου, το οποίο σχεδιάζεται σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σκοπός είναι να ενεργοποιηθεί το συγκεκριµένο εργαλείο και, να βγουν στην αγορά τραπεζικά προϊόντα που θα έχουν αρκετά µειωµένο επιτόκιο, και, να προσφέρονται τα δάνεια ακόµα και µε µηδενικές εξασφαλίσεις.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.