Όσιος Τιμόθεος ὁ ἐν Συμβόλοις: Όσιος Τιμόθεος, όπως προκύπτει από τη σωζόμενη Ακολουθία αυτού, έζησε κατά την περίοδο της εικονομαχίας και καταδιώχθηκε από τους εικονομάχους.

Άγιος Τιμόθεος: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Ακολούθησε το μοναχικό βίο και εκάρη μοναχός σε πολύ νεαρή ηλικία. Ασκήτεψε θεοφιλώς και διέπρεψε στη σωφροσύνη και παρθενία γενόμενος δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

Διακρίθηκε δε στην φιλανθρωπία και υπήρξε τροφή των πεινώντων και προστάτης των ορφανών.

Η αναφορά των Συναξαριστών στη διατύπωση «εν τοις Συμβόλοις» ίσως φανερώνει τον τόπο του ενταφιασμού του ιερού λειψάνου αυτού.
Ο Όσιος Τιμόθεος κοιμήθηκε με ειρήνη σε βαθύ γήρας.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Φερωνύμως τιμήσας Θεόν Τιμόθεε, διά ζωῆς ἐναρέτου ἀπό παιδός ὡς σοφός, ἐτιμήθης παρ’ αὐτοῦ ἀξίως Ὅσιε· τῶν γάρ ἐνθέων δωρεῶν, σκεῦος ὤφθης ἱερόν, παρέχων ἑνί ἑκάστῳ, πολυτελεῖς χορηγίας, πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς ἀστήρ πολύφωτος ἐκ τῆς Ἑῴας, ἀναλάμψας ηὔγασας, ἐν ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν, τάς ἀρετάς τῶν θαυμάτων σου, θαυματοφόρε, παμμάκαρ Τιμόθεε.

Μεγαλυνάριον.
Ἄρας τόν σταυρόν σου ἀπό παιδός, ἴχνεσι τοῦ Λόγου, ἐπορεύθης ἀσκητικῶς, καί τῆς ἀπαθείας, τήν ἔλλαμψιν πλουτήσας, παθῶν ἡμᾶς ἀχλύος, ῥῦσαι Τιμόθεε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.