Άγιος Σίμων ο Απόστολος: Ένας από τους 12 Αποστόλους. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 10 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Σίμων και Σιμώνη.

Άγιος Σίμων ο Απόστολος: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 10 Μαΐου

Ο Σίμων ονομάσθηκε ζηλωτής, διότι, πιθανώς, προ της εκλογής του από τον Κύριο, ανήκε στην ιουδαϊκή θρησκευτικοπολιτική ομάδα, που έφερε την ονομασία Ζηλωτές. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και είναι γνωστός ως Σίμων ο Κανανίτης.

Μετά την ανάληψη του Χριστού και τη χάρη της Πεντηκοστής, ο Σίμων επιδόθηκε σ’ ένα ευρύ ιεραποστολικό έργο.

Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία και την Αίγυπτο, όπου μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο. Μία απίθανη παράδοση φέρει τον απόστολο Σίμωνα να κηρύσσει το Ευαγγέλιο στη Βρετανία, όπου «σταυρώθηκε υπό των απίστων και ετάφη εκεί».

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε Σίμων, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Ζῆλος ἔνθεος, καταλαβῶν σε, τοῦ γνωσθέντος σοι, σαρκὸς ἐν εἴδει, ζηλωτὴν ἐν Ἀποστόλοις ἀνέδειξε καὶ τοῦ Δεσπότου ζηλώσας τὸν θάνατον, διὰ Σταυροῦ πρὸς αὐτὸν ἐξεδήμησας, Σίμων ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.
Τὸν ἀσφαλῶς τὰ τῆς σοφίας δόγματα, ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν εὐσεβούντων θέμενον, ἐν αἰνέσει μακαρίσωμεν, τὸν θεηγόρον πάντες Σίμωνα· τῷ θρόνῳ γὰρ τῆς δόξης νῦν παρίσταται, καὶ σὺν τοῖς Ἀσωμάτοις ἐπαγάλλεται, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.