Συνέχεια σήμερα (8/6) στις Πανελλήνιες 2023, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε Λατινικά, Πληροφορική, Χημεία - Διαβάστε τις προτεινόμενες απαντήσεις και την εκτίμηση των θεμάτων που έπεσαν.

Συνέχεια σήμερα Πέμπτη 8/6 στις Πανελλήνιες 2023, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να εξετάζονται στα Λατινικά, την Πληροφορική και τη Χημεία.

Το ηλεκτρονικό ΒΗΜΑ σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Κερατσινίου – Δραπετσώνας παρουσιάζει τα θέματα και τις προτεινόμενες απαντήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι απαντήσεις στα θέματα των Λατινικών

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 2023Α1.O Σκριβωνιανός στασίασε εναντίον του Κλαύδιου στην Ιλλυρία. Ο Παίτοςείχε πάει με το μέρος του και ,όταν σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, οδηγούνταν στη Ρώμη. Επρόκειτο να επιβιβαστεί σε καράβι. Η Αρρίαπαρακαλούσε τους στρατιώτες να επιβιβαστεί μαζί του. Δεν το πέτυχε: νοίκιασε ένα ψαράδικο καραβάκι και ακολούθησε το πελώριο πλοίο.Δηλαδή, μία νύχτα καθόταν σε ένα ιερό με την κόρη της αδελφής της και περίμενε μέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στο σκοπό τους. Κάποτε πια η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία της να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικίλια είπε στην κοπέλα: “Εγώ ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση μου”. Λίγο αργότερα η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσεαυτόν τον λόγο.Β1. 1: Σ2: Λ3:Σ4: Λ5: ΛΒ2.μετάδοση: dabatναυάγιο:naviculamνυχτερινός:nocteαπόσταση:standiμητρότητα:materteramΓ1α. nocte:noctiumsororis:sororumvox:vocumsede: sedumΓ1β.lacrimae:lacrimadiu:diutius / diutissimesiccis:siccāeius:eaingentem(que):ingentiorem(que) / ingentissimam(que)hocdictum:haec dictaresipsa:rei ipsaeΓ2α.orābat: orabuntimpetrāvit:impetrabuntconduxit:conducentsecutaest:sequentur
Δείτε τα θέματα στα Λατινικά
ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙΔΑΣΗΜΕΡΗΣΙΩΝΚΑΙΕΣΠΕΡΙΝΩΝΓΕΝΙΚΩΝΛΥΚΕΙΩΝΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣΗΜΕΡΗΣΙΩΝΚΑΙΕΣΠΕΡΙΝΩΝΓΕΝΙΚΩΝΛΥΚΕΙΩΝΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣΥΝΟΛΟΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΑDeinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo post siccis oculis redībat. Scribōniānus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occīso Scribōniāno, Rōmam trahebātur. Erat ascensūrus navem; Arria milites orābat, ut simul imponerētur. Non impetrāvit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secūta est. ………………………………………………………………………………………… Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiāle petit filiae sorōris, ipsa fēcit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sorōris filiā persedēbat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audirētur. Tandem puella, longā morāstandi fessa, rogāvit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi meā sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmāvit. ………………………………………………………………………………………… Α1.Ναγράψετεστοτετράδιόσαςτημετάφρασητωναποσπασμάτων«Scribōniānus arma in Illyrico … secūta est» και «Nam in sacello …res ipsa confirmāvit». Μονάδες 20 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΒ1.ΝαχαρακτηρίσετετιςπαρακάτωπροτάσειςμεβάσητοπεριεχόμενότουςωςΣωστές (Σ) ήΛανθασμένες (Λ): 1. Ηλατινικήγλώσσαέχεικαταγωγήαπότηνινδοευρωπαϊκήομάδαγλωσσών. 2. ΟΚικέρωνδιακρίνεταικυρίωςγιατοποιητικότουέργο. 3. ΟΙούλιοςΚαίσαρδιέπρεψεστοείδοςτωναπομνημονευμάτωνμειστορικόπεριεχόμενο. 4. ΟΤίτοςΛίβιοςθεωρείταιοευρετήςτουείδουςτηςποιητικήςεπιστολής. 5. ΟΒιτρούβιοςείναιοσυγγραφέαςτουέργου «Γιατηφύσητωνπραγμάτων» (De rerum natura). Μονάδες 10
Οι απαντήσεις στα θέματα της Πληροφορικής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΘΕΜΑ ΑΑ1.Λ Σ Σ Λ ΛΑ2.Κ1: 20Κ2: 6 Κ3: 4 Κ4: 15 Κ5: 34Α3Σχολικό Πληροφορικής σελ 43Α4Σχολικό ΑΕΕΠ σελ 33ΘΕΜΑ ΒB1.1 . 3 φορές 2. Καμια 3. 4 φορέςΒ2.1. ΟΧΙ2. ΟΧΙ3. ΝΑΙ 4. ΝΑΙ 5.ΟΧΙΒ31.top=02. Rear=NκαιFront=1 3. top=1 4. Rear=Front+1Β4.1. ΚΑΙ 2. π+1 3. 0 4. π_α+1 5. 0ΘΕΜΑ ΓΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_ΓΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΑΚΕΡΑΙΕΣ :ΚΛ,ΚΛ2,ΔΚΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :ΧΡ,ΣΧΡ,ΠΟΣΑΡΧΗΚΛ 0! ΠΛΗΘΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝΚΛ20! ΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ 2 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩΣΧΡ0! ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗΟΣΟΣΧΡ<=10 ΚΑΙΚΛ<100ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΓΡΑΨΕ ‘ΔΩΣΤΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ’ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΔΙΑΒΑΣΕ ΔΚΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥΔΚ>0ΧΡΧΡΕΩΣΗ(ΔΚ)
Δείτε τα θέματα στην Πληροφορική
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝΓΕΝΙΚΩΝΛΥΚΕΙΩΝΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣΥΝΟΛΟΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑΑΑ1. Ναγράψετεστοτετράδιόσαςτοναριθμόκαθεμιάςαπότιςπαρακάτωπροτάσεις 1 έως 5 καιδίπλατηλέξηΣΩΣΤΟ, ανηπρότασηείναισωστήήτηλέξηΛΑΘΟΣ, ανηπρότασηείναιλανθασμένη. 1. ΟποιαδήποτεεντολήεπανάληψηςΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕμπορείναμετατραπείσεεντολήεπανάληψηςΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ…ΜΕ_ΒΗΜΑ. 2. Ημέθοδοςεπεξεργασίας «πρώτομέσαπρώτοέξω» (FIFO) εφαρμόζεταιστηδομήδεδομένωνΟΥΡΑ. 3. Κάθεσυνάρτησηεπιστρέφειμόνομιατιμή. 4. ΗέκφρασηA MOD 5είναισυντακτικάσωστήστηΓΛΩΣΣΑ, όταντοΑείναιπραγματικήμεταβλητή. 5. Σεμιαλίσταταστοιχείαδενμπορούνναπροστεθούνστηναρχήήστοτέλοςτης, παράμόνοστημέσητης. Μονάδες 10 Α2. Δίνεταιτοπαρακάτωδυαδικόδένδρο, στοοποίοεμφανίζονταιπέντεκενοίκόμβοι: Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5. ΓιακαθέναναπότουςκόμβουςναγράψετεστοτετράδιόσαςταΚ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5 καιδίπλατηνκατάλληλητιμήαπότιςτιμές: 4, 6, 15, 20, 34,ώστετοδένδροναείναιδυαδικόδένδροαναζήτησης. Μονάδες 5 Α3.Νααναφέρετετιςβασικέςπράξειςτωνσυνδεδεμένωνλιστών.Μονάδες 5 Α4.Νααναφέρετεεπιγραμματικάτακριτήριαπουπρέπειναικανοποιείέναςαλγόριθμος. Μονάδες 5
Οι απαντήσεις στα θέματα της Χημείας

Απαντήσεις Θεμάτων Χημείας ΠροσανατολισμούΘΕΜΑ ΑΑ1. γ.Α2. δ.Α3. β.Α4. δ.Α5. 1. (Σ)2. (Λ)3. (Σ)4. (Λ)5. (Λ)ΘΕΜΑ ΒΒ1.α. As> P> NΗ ατομική ακτίνα αυξάνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά κατά μήκος μιας περιόδου και από πάνω προς τα κάτω σε μία ομάδα.β. 𝐴𝑠𝐻3< 𝑃𝐻3< 𝑁𝐻3< 𝐶𝐻3𝑁𝐻2Σε μια ομάδα η ισχύς των βάσεων αυξάνεται από κάτωπρος τα πάνω. Μεταξύ 𝑁𝐻3και 𝐶𝐻3𝑁𝐻2υπάρχει +Iεπαγωγικό φαινόμενο που αυξάνει την ισχύ των βάσεων.B2α) CH3OH-> 65 OCH2 -> -253OCCH4 -> -162 OCTο μόριο CH3OH είναι πολικό. Μεταξύ των μορίων της CH3OHσχηματίζεται δεσμός υδρογόνου, οπότε έχει υψηλότερο σημείο ζέσεως σε σχέση με τaυπόλοιπα.Το CH4είναιμη πολικό μόριο, μεταξύ των μορίων ασκούνται και δυνάμεις London. Επίσης έχειμεγαλύτερο μοριακό βάρος σε σχέση με το Η2, αρά έχει και μεγαλύτερο σημείο ζέσεως.β)Αυξάνεται ο όγκος το δοχείου και μειώνεται η πίεση .Οπότε από την αρχή του LeChatelierη Χ.Ι. θα μετατοπιστεί προς τα περισσότερα molτων αέριων δηλαδή αριστερά.Αρά τα molτου Η2θα αυξηθούν.
Δείτε τα θέματα στη Χημεία
ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙΔΑΣΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝΓΕΝΙΚΩΝΛΥΚΕΙΩΝΤΕΛΟΣ 1ΗΣΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣHMEΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝΓΕΝΙΚΩΝΛΥΚΕΙΩΝΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣΥΝΟΛΟΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑΑΓιατιςπροτάσειςΑ1έωςκαιΑ4ναγράψετεστοτετράδιόσαςτοναριθμότηςπρότασηςκαιδίπλατογράμμαπουαντιστοιχείστησωστήεπιλογή. Α1.Στοπροπίνιο1233CHC CH, ταάτοματουάνθρακα 1, 2, 3 έχουνυβριδικάτροχιακά, αντίστοιχαα. 322sp , sp , sp.β. 22sp , sp, sp.γ. 3sp , sp, sp.δ. 223sp , sp , sp.Μονάδες 5 Α2.Ομέγιστοςαριθμόςηλεκτρονίωνμεκβαντικούςαριθμούςn4, 2, m1σεάτομοπουβρίσκεταισεθεμελιώδηκατάστασηείναια. 7. β. 10. γ. 14. δ. 2. Μονάδες 5 Α3. Τονιτρυλοβρωμίδιο, 2NO Br, διασπάταισύμφωναμετηναντίδραση: ggg2222NOBr() 2NO() Br(). Έναςπροτεινόμενοςμηχανισμόςείναι: ggg22NO Br ( )NO ( )Br ( )αργήαντίδρασηggg g222NOBr() Br() NO() Br() γρήγορηαντίδρασηΟνόμοςτηςταχύτηταςπουπροβλέπεταιαπόαυτόντονμηχανισμόείναια. υk2[NO Br][Br ]. β. υk2[NO Br]. γ. υk22[NO ][Br ]. δ. υk22[NO Br]. Μονάδες 5
Πώς εκτιμούν τα θέματα οι εκπαιδευτικοί
Η εκτίμηση για Λατινικά
Σχετικά με τη μετάφραση, το κείμενο που τέθηκε είναι από τα αναμενόμενα.
Οι ερωτήσεις της εισαγωγής και η ετυμολογική άσκηση είναι επίσης βατές.
Τα θέματα της γραμματικής, ιδίως αυτά που αφορούν στα ρήματα, απευθύνονται σε καλά διαβασμένους.
Τα θέματα του συντακτικού είναι σχετικά βατά, εκτός από τη μετατροπή σε Πλάγιο Λόγο που απαιτεί προσοχή.
Η εκτίμηση για Χημεία
Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης, απαιτούν χρόνο και είναι απαιτητικά.

Θέμα Α: Αναμενόμενο, απαιτεί κρίση
Θέμα Β: Είναι χρονοβόρο και απαιτητικό
Θέμα Γ και Δ: Αναμενόμενα θέματα που χρειάζονται αρκετή εργασία
Η εκτίμηση για Πληροφορική
Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο εύρος ύλης ωστόσο η λύση τους απαιτεί χρόνο και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Το θέμα Α δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες
Το θέμα Β αποτελείται από 4 ερωτήματα σύντομης απάντησης. Προσοχή απαιτεί το Β4.
Το θέμα Γ κρίνεται απαιτητικό χωρίς χρήση πινάκων.
Το θέμα 4 είναι αναμενόμενο πρόγραμμα πινάκων.
Ακολουθεί αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα των εξετάσεων:
Πρόγραμμα Πανελλαδικών σε Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

Δευτέρα, 12/6/2023 Ιστορία, Φυσική, Οικονομία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Υγείας, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Παρασκευή, 9/6/2023 Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Σάββατο, 10/6/2023 Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών
Τρίτη, 13/6/2023 Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές
Πέμπτη, 15/6/2023 Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ ΙΙ), Ψηφιακά Συστήματα
Παρασκευή, 16/6/2023 Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Πρόγραμμα για τα Ειδικά και τα Μουσικά Μαθήματα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Σάββατο, 17/6/2023 Αγγλικά 10.00 πμ
Δευτέρα, 19/6/2023 Γερμανικά 8.30 πμ
Τρίτη, 20/6/2023 Ελεύθερο Σχέδιο 8.30 πμ
Τετάρτη, 21/6/2023 Γραμμικό Σχέδιο 8.30 πμ
Πέμπτη, 22/6/2023 Αρμονία 8.30 πμ
Παρασκευή, 23/6/2023 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 16.30 πμ
Σάββατο, 24/6/2023 Μουσική Αντίληψη και Γνώση 12.30 πμ
Δευτέρα, 26/6/2023 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία 8.30 πμ
Τρίτη, 27/6/2023 Γαλλικά 8.30 πμ
Τετάρτη, 28/6/2023 Ισπανικά 8.30 πμ
Πέμπτη, 29/6/2023 Ιταλικά 8.30 πμ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.