ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγοστον πανηγυρίζοντα κατάμεστο Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου και Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας.
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος βγήκε την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία με τους Ιερόπαιδες του Ιερού Ναού.

Άγιος Νεκτάριος – Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περι­πα­τεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σο­φοί,ἐξαγοραζόμενοι τόν και­ρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν».

Μία προτροπή μᾶς ἀπευθύνει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνά­γνωσμα, μία παρότρυνση πού ἀφορᾶ τή ζωή μας καί τήν πορεία μας πρός τόν τελικό προορισμό μας.

Διότι ἡ ζωή μας δέν εἶναι ἕναςἀριθμός ἐτῶν, ἕνα χρονικό διά­στημα, μικρότερο ἤ μεγαλύ­τε­ρο, πού ἔδωσε ὁΘεός στόν καθένα μας γιά νά τό σπαταλήσουμε ἄ­σκο­πα. Εἶναι μία περίοδος στήν ὁποία καλούμεθα νά προε­τοι­μα­σθοῦμε γι᾽ αὐτό πού μᾶς πε­ρι­μένει, γιά νά ζήσουμε, δηλαδή, αἰ­ωνίως κο­ντά στόν Θεό.

Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς, καί γι᾽ αὐτόν τόν σκοπό μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός. Ἐξαρτᾶται ὅμως καί ἀπό ἐμᾶς, ἐάν θά τόν ἐπι­τύχουμε, ἐάν θά θελήσουμε καί θά ἀγωνισθοῦμε νά βαδίσουμε τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ πρός τόν Θεό ἤ θά πάρουμε τόν ἀντίθετο δρόμο, τόν δρόμο πού μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό κοντά του καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια καί τόν αἰώνιο θά­να­το.

Καί ἐπει­δή, ἀδελφοί μου, οἱ ἐπι­λο­γές μας εἶναι κρίσιμες καί μπο­ρεῖ κάθε στιγμή νά μᾶς παρασύ­ρουν σέ ἐπι­κίνδυνα μονοπάτια πού μπορεῖ νά μᾶς ἀπο­μακρύνουν ἀπό τόν στόχο μας ἤ νά μᾶς ρίξουν σέ παγίδες καί κα­κο­­τοπιές πού θά μᾶς κάνουν νά πληγωθοῦμε ἤ νά χάσουμε τόν προ­σανατολισμό μας ἤ καί νά σπα­ταλήσουμε τόν χρόνο μας, προ­σπα­θώντας ἐκ τῶν ὑστέ­ρων νά ἐπι­στρέψουμε στόν σωστό δρόμο, γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συμβουλεύει:

«Βλέπε­τε πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσο­φοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί». Βλέ­πετε, λέει, πῶς ἀ­κρι­­βῶς βαδίζετε. Καί μήν βαδίζετε ὡς ἄσοφοι ἀλλά ὡς σο­φοί, ἀξιοποιώντας τόν χρό­νο σας, γιατί οἱ ἡμέρες εἶναι πονη­ρές.

Τί ἐννοεῖ ὅμως ὁ ἀπόστολος λέ­γο­ντας μή βαδίζετε ὡς ἄσο­φοι ἀλλά ὡς σοφοί,ἀξιοποιώντας τόν χρό­νο σας;

Ἐννοεῖ, ἀδελφοί μου, ὅτι, ὅπως κάθε ὁδοιπόρος γιά νά φθάσει στόν προορισμό του μέ ἀ­σφά­λεια καί ἐπιτυχία χρησιμο­ποιεῖ ὅλα τά μέσα καί τούς τρό­πους πούὑπάρ­χουν, χρησιμοποιεῖ χάρτες, πυξί­δες, περιγραφές πα­λαιό­τερων ἀλλά καίἠλεκτρονικά μέσα σάν αὐτά πού ἔχει στή διάθεσή του ὁ σύγχρονος ὁδοιπόρος,ἔτσι καί ἐμεῖς τόσο στήν πορεία τῆς κα­θη­μερινῆς μας ζωῆς ὅσο καί στήν πο­ρεία τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, κα­λούμεθα νά ἀξιοποιήσουμε τά ἀνάλογα μέσα προκειμένου νά φθά­­­­σουμε μέ ἀσφάλεια καί χωρίς ταλαιπωρίες καί ἀστοχίες στόν προ­ορισμό μας, πού εἶναι ὁ Θεός καί ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Γιατί αὐτή εἶναι ἡ πραγματική σο­φία μέ τήν ὁποία μᾶς καλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά βαδίσουμε, εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐμπειρίας ὅσων ἔχουν κάνει τήν ἴδια πορεία μέ μᾶς.

Καί αὐτοί δέν εἶναι, ἀδε­λφοί μου, ἄλλοι ἀπό τούς ἁγίους τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας πού ἔζησαν καί βάδι­σαν σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο πρίν ἀπό ἐμᾶς καί ἔφθασαν στόν προ­ο­ρισμό τους καί ἐπέτυχαν τόν στό­χο πού καί ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα νάἐπιτύχουμε, δηλαδή τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἑορ­ταζόμενος καί τιμώμενος σή­με­ρα προστάτης τῆς ἐνορίας σας, ὁ ἅγι­ος Νεκτάριος, ἀρχιεπίσκοπος Πε­ντα­πόλεως, ὁθαυματουργός.

Ἄν διαβάσουμε τόν βίο του, ἄν με­λετήσουμε τή ζωή του, θά δια­πι­­­στώσουμε πόσα κοινά ἔχει ἡ δι­κή του ἐπί­γεια πορεία, οἱ δυσκο­λίες καί ἀντιξοότητες πούἀντι­με­τώπισε, ἡ φτώχεια, ἡ κακία τῶν ἀν­θρώπων, οἱ συκοφαντίες καί οἱ ἀδικίες, μέ τή δική μας ζωή καί μέ αὐτά πού καί ἐμεῖς καλούμεθα νά ἀντιμετωπίσουμε καθημερινά.

Θά δοῦμε ὅμως καί πῶς τά ἀντι­με­­τώ­πιζε ὅλα αὐτά ὁ ἅγιος Νεκτά­ριος. Θά δοῦμε πῶς ἀντιμετώπιζε καί τούς πειρασμούς καί τήν ἀδι­κία καί τή σκληρότητα τῶν ἀν­θρώ­­πων, χωρίς νά ἀνταποδίδει τό κα­κό, ἀλλά ὑπομένοντας μέ ταπεί­νωση καί πίστη στόν Θεό.

Θά δοῦ­με πῶς τά ἀντιμετώπιζε, προ­σπα­θώντας νά τά ἀξιοποιήσει γιά τό πνευματικό του ὄφελος, γιά νά προ­οδεύσει στήν ἀρετή, γιά νά συνδεθεῖπερισσότερο μέ τόν Θεό, γιά νά ἑνωθεῖ περισσότερο μαζί του μέ τήν προσευχή, μέ τήν ἀνε­ξι­κακία, μέ τήν ὑπομονή καί τήν καρτερία.
Καί μέσα ἀπό ὅλα αὐτά, μέσα ἀπό τή ζωή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, θά δι­δαχθοῦμε καί ἐμεῖς πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε ὅσα συμβαί­νουν στή δική μας ζωή, χωρίς νά χρει­ά­ζεται νά αὐτοσχεδιάζουμε ἤ νά κά­νoυμε λανθασμένεςἐπιλο­γές, πού θά μᾶς ὁδηγήσουν σέ πε­ρι­πέ­τει­ες καί θά μᾶς κάνουν νά ἀπο­­κλί­νου­με ἀπό τόν στόχο μας.

Ἄν ἀκολουθήσουμε τό παράδειγ­μα τῆς ζωῆς του, ἄν μιμηθοῦμε τόν τρόπο του, ἀδελφοί μου, τότε δέν εἴμεθα ἄσοφοι, ἀλλά θά εἴμε­θα σοφοί, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Καί ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἀξιο­ποιήσουμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας, ὥστε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, νά φθάσου­με καί ἐμεῖς στόν προορισμό μας καί νά κερδίσουμε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ στήν ὁποία καί ἐκεῖνος ἀνα­παύ­ε­ται ἀπολαμβάνοντας τάἀγα­θά, τά ὁποῖα «ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγα­πῶσιν αὐτόν».
αγιος νεκταριος

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.