Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος υφίσταται αυτόν τον πόνο του αποκεφαλισμού, ακριβώς διότι είναι ο προφήτης, ο μεγαλύτερος προφήτης, ο μείζων εν γεννητοίς γυναικών, ο μεγαλύτερος από όλους τους ανθρώπους, αυτός που προετοίμασε τον δρόμο του Χριστού και εδώ στη γη και κάτω στον άδη.

Ιωάννης ο Πρόδρομος – Εορτή 7 Ιανουαρίου

Διότι αυτός πρώτος πήγε στον άδη, και προετοίμασε και εκεί τα πράγματα, και έπειτα πήγε ο Χριστός. Και τα υπέστη όλα αυτά, ακριβώς διότι είναι του Χριστού, ο προφήτης του Χριστού, ο άγιος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, ο απεσταλμένος του Θεού, το όργανο του Θεού. Και όλοι οι άλλοι άγιοι πέρασαν όσα πέρασαν, ακριβώς γιατί ήταν του Χριστού.

Καλό είναι σήμερα να δούμε μια ιδιαίτερη συγγένεια, μια βαθιά σχέση που υπάρχει μεταξύ της Παναγίας και του τιμίου Προδρόμου ως προς το θέμα των παθημάτων τους. Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μαρτύρησε· του έκοψαν το κεφάλι. Και ο άγιος Συμεών ο Θεοδόχος, αναφερόμενος στην Παναγία είπε: «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Αυτό κυρίως αναφέρεται στο μεγάλο μαρτύριο που πέρασε η Παναγία τις ώρες εκείνες κατά τις οποίες σταυρώθηκε ο Χριστός. Η Παναγία δεν είναι μητέρα του Θεού για να απαλλαγεί από αυτά, αλλά ακριβώς διότι είναι μητέρα του Θεού, επιτρέπει ο Θεός να περάσει αυτόν τον πόνο η μητέρα του. Και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος υφίσταται αυτόν τον πόνο του αποκεφαλισμού, ακριβώς διότι είναι ο μεγαλύτερος προφήτης.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β’.
Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων· σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γάρ ὄντως καί Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καί ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τόν κηρυττόμενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καί τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεόν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καί παρέχοντα ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος πλάγιος β’.
Τήν σωματικήν σου παρουσίαν δεδοικώς ὁ Ἰορδάνης, φόβῳ ἀπεστρέφετο· τήν προφητικήν δέ λειτουργίαν ἐκπληρῶν ὁ Ἰωάννης, τρόμῳ ὑπεστέλλετο· τῶν Ἀγγέλων αἱ τάξεις ἐξεπλήττοντο, ὁρῶσαί σε ἐν ῥείθροις σαρκί βαπτιζόμενον· καί πάντες οἱ ἐν τῷ σκότει κατηυγάζοντο, ἀνυμνοῦντες σέ τόν φανέντα, καί φωτίσαντα τά πάντα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.