ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ: Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου στο Πλατύ Ημαθίας.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστω­σεν ὁ Κύριος».

Ἀνάμεσα στούς ἁγίους πού ἀνέ­δειξε ὁΘεός συγκαταριθμεῖται καί ὁἅ­γι­ος Ἀρσένιος ὁΚαπ­πα­δό­κης, τοῦὁποίου τή μνήμη ἑορ­τά­ζουμε στόν πανηγυρίζοντα αὐτόν ἱε­ρό ναό, πού εἶναι ἀφιερωμένος στή χάρη του. Καί ὀφείλουμε χάριτοας στόν πρώην Δήμαρχο, τόν κ. Στέφανο Δριστά, πού μας παρεχώρησε τό οἰκόπεδο γιά νά ἀνεγείρουμε τόν ἱερό αὐτόν ναό.

Ὅλοι γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁἅγιος Ἀρσένιος. Γιατί εἶναι ἕνας σύγχρονος ἅγιος, πού ἔζησε ὄχι κά­­­ποτε στό παρελ­θόν, ἀλ­λά ἀνά­μεσα στούς γονεῖς καί τούς πα­τέ­ρες μας. Ἔζη­σε ὅλες τίς ταλαι­πω­ρίες καί τίς δοκιμασίες τῶν προσ­­φύγων τῆς Καππα­δοκίας καί τοῦΠόντου πού ἔφθασαν ἐδῶ, ξερ­ρι­ζωμένοι ἀπό τούς τό­πους καί τά σπίτια τους, μέ μοναδικό ἐφό­διο, στή­ριγμα καί πα­ρη­γο­ριά τά ἱε­ρά εἰ­κονί­σμα­τα καί τά χαριτό­βρυ­τα λεί­­ψανα τῶν ἁ­γί­ων· πού ἔφθασαν ἐδῶμέ μονα­δική περιου­σία τήν πί­­στη τους στόν Θεό, πού τούς κρά­τησε τό­σους αἰῶνες ζων­τα­νούς μέσα σέ ἕνα ἀλ­λό­θρησκο πε­ριβάλλον καί τούς βοή­θησε νά δια­τη­ρήσουν τή γλώσ­σα τους καί τήν ἐθνική τους ταυ­τότητα.

Αὐτή τήν πίστη διέ­θε­τε καί ὁἑορ­ταζόμενος ἅγιος Ἀρσένιος. Πί­στη δυνατή καί θεμελιω­μέ­νη στήν πέ­τρα τοῦΧρι­στοῦ. Πίστη σταθερή καί ἀκλόνητη στηριγμένη στήν Ἐκ­­κλησία καί στούς ἁγίους της, ἀλλά καί στήν εὐσεβῆπαράδοση τοῦΓένους μας.

Γι᾽αὐτό καί ὄχι μόνο ἄντεξε στίς δυσκο­λίες καί τίς κακουχίες πού συνάντησεστή ζωή του, ἀλλά κα­τόρθωσε μέσα ἀπό αὐτές νά ἁγιά­σει τόν ἑαυτό του, καί νά ἀξιωθεῖἀπό τόν Θεό τόσο τοῦπροορα­τι­κοῦχαρίσματος ὅσο καί τοῦχα­ρί­σματος τῶν θαυμάτων καί τῶν ἰά­σεων, μέ τά ὁποῖα στήριζε καί πα­ρηγοροῦσε καί τούς ἀδελφούς του.

Καί ἄς μήν μᾶς φανεῖ, ἀδελφοί μου, παράξενο πῶς συνέβη αὐτό σέ ἕναν ἄνθρωπο ἁπλό καί τα­πει­νό, ὅπως ἦταν ὁἅγιος Ἀρσέ­νιος, διότι ὁΘεός «ταπεινοῖς δίδωσι χά­ριν» καί «ἡδύναμίς του ἐν ἀσθε­νείᾳτελειοῦται».

Διότι ὁΘεός δέν κρίνει τούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ τά πτυ­χία, τήν κοσμική τους μόρφωση ἤτήν κοινωνική τους κα­ταξίωση, προκειμένου νά τούς δώσει τή χάρη καί τήν εὐλογία του, ἀλλά τή δίδει κατά τήν πίστη καί τήν καρδία τους.
Ἁ­πλοί καί ταπεινοί, ἀγράμ­ματοι ἁλιεῖς, ἦ­ταν οἱμαθητές τοῦΧρι­­στοῦ, τούς ὁποίους ὅμως Ἐκεῖ­νος ἐπέλεξε γιά νά γίνουνἀπό­στο­λοί του καί νά κηρύξουν τό Εὐ­αγγέλιό του σέ ὅλη τήν κτίση, καί σέἐκεί­νους ὑποσχέθηκε ὅτι «ὁπι­στεύ­­ων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅἐγώ ποιῶκἀκεῖ­νος ποι­ή­σει, καί μείζο­να τού­των ποι­ή­σει».

Καί ἡὑπόσχεση αὐ­τή τοῦΚυρίου δέν ἔμεινε στά λό­για· ἔγινε πράξη καί ἐπιβεβαιώ­θη­κε ὄχι μόνο στά πρό­σωπα τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἀλλά καί στά πρόσωπα ὅλων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκ­κλησίας μας, γιατί καί ἡπαρουσία τους μόνο στή γῆκαί ἁγιότητα τήν ὁποία ἐπέτυχαν, ἀποτελοῦν ἕνα θαῦμα τῆς πίστε­ως, ἀποτε­λοῦν ἕνα γεγονός πού δέν ἐξηγεῖ­ται καί δέν ἑρμηνεύεται μέ τήν ἀν­θρώπινη λογική ἀλλά μό­νο μέ τήν πίστη.

Καί τό πιό θαυμαστό εἶναι, ἀδελ­φοί μου, ὅτι αὐτή ἡὑπόσχεση τοῦΚυρίου δέν ἴσχυε μόνο κάποτε, σέ μία ἐποχή, στό παρελθόν. Ἰσχύει καί σήμερα καί ἀποδεικνύεται μέ τά θαύματα καί τῶν συγχρόνων ἁγίων, μέ τά θαύματα πού ἐπιτέ­λεσε καί ἐπιτελεῖκαί ὁἑορτα­ζό­με­νος ἅγιος Ἀρσένιος ὁΚαππαδό­κης.

Καί εἶναι ὄντως μεγά­λα καί θαυ­μαστά ὅσα ἔκα­νε καί ἐν ζωῇκαί μετά τήν κοί­μη­σή του ὁἅγιος Ἀρ­σέ­νιος, ὁὁποῖ­ος καί συ­νεχίζει νά θαυμα­τουρ­­γεῖγιά χάρη ὅσων προσ­­­τρέχουν στή βοή­θειά του καί ἐπικα­λοῦ­νται τή με­σι­τεία.

Εἶναι ὄντως μεγάλα καί θαυ­­μα­στά καί ὀφείλουμε νά εὐχα­ρι­στοῦ­με τόν Θεό, γιατί δέν ἔπαυ­σε καί στίς ἡμέρες μας νά ἀναδει­κνύει ἁγίους, οἱὁποῖοι μέ τήν πί­στη τους καί μέ τή ζωή τους, μέ τά θαύματά τους καί τίς ἐμφα­νί­σεις τους στηρί­ζουν καί ἐμᾶς στήν πί­στη.

Δέν εἶναι μάλιστα καθόλου τυ­χαῖο ὅτι ὁΘεός ἐπιλέγει νά θαυ­μα­τουργεῖπερισσότερο διά τῶν νέων αὐτῶν ἁγίων του, τῶν ἁγί­ων πού ἔζησαν στίς ἡμέρες μας, ὅπως ὁἅγιος Ἀρσένιος, ὁσύγχρονός του ἅγιος Νεκτάριος, τόν ὁποῖο ἑορτά­σα­με σήμερα, ἀλλά καί οἱνέοι ἅγιοι οἱὁποῖοι ἀναγνωρίσθηκαν τά τε­λευ­ταῖα χρόνια ἀπό τό Οἰ­κουμε­νικό μας Πατριαρχεῖο, ὅπως ὁἅγιος Παΐσιος, τόν ὁποῖο ἐβάπτισε ὁἅγιος Ἀρσένιος, ἅγιοι οἱὁποῖοι συ­να­να­­στρά­φηκαν ἀνθρώ­πους πού γνω­ρίζουμε καί ἐμεῖς, ἔτσι ὥστε ἡμαρτυρία τους νά εἶναι ἀκόμη ἰσχυ­­­ρότερη καί νά μήν χω­ρᾶκα­μία ἀμ­φιβολία ὅτι ὁΘεός, στόν ὁποῖο πι­στεύ­ουμε, εἶναι «χθές καί σήμερον ὁαὐτός καί εἰς τούς αἰῶ­νας».

Θά πρέπει, λοιπόν, ἀδελ­φοί μου, ἐνισχυόμενοι καί ἐμεῖς ἀπό τή δι­κή τους πίστη νά μένου­με στα­θε­ρά καί ἀκλόνητα κοντά στόν Χρι­στό καί τήν Ἐκκλησία του καί νά ἐρ­γα­ζόμεθα γιά τόν ἁγια­σμό τῶν ψυ­χῶν μας, ὁὁποῖος εἶ­ναι ἀνα­γκαῖος γιά νά ἀξιωθοῦμε νά δοῦμε τό πρόσωπο τοῦΘεοῦ, τό ὁποῖο ἀτε­­νίζει εὐ­φραι­­νόμενος στόν οὐ­ρα­νό καί ὁἅγιος Ἀρσένιος ὁΚαπ­παδόκης.

Γιά ὅλους μας ἰσχύουν αὐτά, ἀλλά περισσότερο γιά σᾶς τούς Φαρασιῶτες πού ἔχετε τήν παράδοση τῶν ἁγίων, τῶν μεγάλων ἁγίων τῆς Καππαδοκίας, καί τοῦἁγίου Ἀρσενίου καί τοῦἁγίου Παϊσίου ἀλλά καί τῶν παλαιοτέρων, καί τοῦΜεγάλου Βασιλείου. Καί χαίρομαι ἰδιαιτέρως πού οἱΦαρασιῶτες καί ὁΣύλλογος τῶν Καππαδοκῶν ἤρθατε γιά νά τιμήσετε ἀπόψε τόν συμπατριώτη σας ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη.

Θά πρέπει ὅμως νά ἔχουμε ὑπόψη μας ὅτι δέν ἀρκεῖνά ἔρθουμε στήν Ἐκκλησία καί νά ἀνάψουμε τά κεριά μας. Εἶναι καλά καί αὐτά καί χρήσιμα, ἀλλά χρειάζεται ἡἀγάπη μας γιά νά ζήσουμε ὅπως ἔζησαν αὐτοί οἱἅγιοι. Δέν ἐννοῶβεβαίως νά ζήσουμε τόσο ἀσκητικά, ὅπως ἔζησε ὁἄγιος Ἀρσένιος, ἀλλά νά ζήσουμε τηρώντας τίς ἐντολές τοῦΘεοῦ.

Ἔχουμε ὅμως ἀκόμη ἀπόψε τή χαρά νά ἔχουμε ἀνάμεσά μας καί ἕνα ἐγγονό, θά ἔλεγα, τοῦἁγίου Ἀρσενίου, τόν π. Διονύσιο Ἀνθόπουλο, τοῦὁποίου ὁπαππούς εἶχε διδάσκαλο τόν ἅγιο Ἀρσένιο. Καί μάλιστα πήγαμε στά Φάρασα καί ἐπισκεφθήκαμε τόν τόπο ὅπου βρισκόταν τό σπίτι τοῦἁγίου Ἀρσενίου καί τοῦἁγίου Παϊσίου καί φέραμε πέτρες ἀπό ἐκεῖκαί τίς βάλαμε στόνἱερό αὐτό ναό πού κτιζόταν.

Καί ὅταν ὁπαππούς του ἔμαθε ὅτι φέραμε αὐτές τίς πέτρες ἀπό τά Φάρασα, ἀπό τό σπίτι τοῦἁγίου Ἀρσενίου, τοῦδιδασκάλου, ἐκοιμήθη εἰρηνικός.
Εὔχομαι, λοιπόν, ἡχάρη τοῦἁγίου Ἀρσενίου νά εἶναι πλούσια σέ ὅλους μας.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.