Τό πρω­ΐ τῆς Πέμ­πτης, 30 Αὐ­γού­στου, ὁ Ὄρ­θρος ἄρ­χι­σε στίς 7.00 π.μ., ὅ­που χο­ρο­στά­τη­σε ὁ Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­της Μα­ρω­νεί­ας καί Κο­μο­τη­νῆς κ. Παν­τε­λε­ή­μων, ὁ ὁ­ποῖ­ος καί προ­έ­στη τῆς πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πού ἀ­κο­λού­θη­σε, καί ἡ ὁ­ποί­α τε­λέ­στη­κε μέ τή δέ­ου­σα ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή με­γα­λο­πρέ­πεια καί μυ­στα­γω­γί­α σέ ἕ­να κα­τά­με­στο ἀ­πό πι­στούς Να­ό.

Στήν ὁ­μι­λί­α του ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μα­ρω­νεί­ας καί Κο­μο­τη­νῆς εἶ­πε «ὅ­τι ὁ Ἅ­γιος Ἀ­λέ­ξαν­δρος ὑ­πῆρ­ξε τῆς Τριά­δος ὁ πρό­μα­χος. Ὁ Ἅ­γιος Ἀ­λέ­ξαν­δρος, πού τι­μᾶ­ται ἰ­δι­αι­τέ­ρως ἀ­πό τήν πό­λη τοῦ Πα­λαι­οῦ Φα­λή­ρου, δι­α­σώ­ζε­ται ὡς ὁ πρό­μα­χος, ὁ μα­χη­τής τῆς πρώ­της γραμ­μῆς, ὁ μα­χη­τής τῆς ὑ­πε­ρά­σπι­σης τοῦ τρι­α­δο­λο­γι­κοῦ δόγ­μα­τος, τοῦ δόγ­μα­τος πού ἀν­τι­μα­χό­ταν μέ κά­θε τρό­πο ὁ Ἄ­ρει­ος.

Τί εἶ­ναι ὅ­μως τό δόγ­μα; Καί γιά ποι­ό λό­γο εἶ­ναι ση­μαν­τι­κή ἡ ὑ­πε­ρά­σπι­σή του; Δόγ­μα­τα γιά τήν Ἐκ­κλη­σί­α εἶ­ναι οἱ σύν­το­μες δι­α­τυ­πώ­σεις πού ἀ­παν­τοῦν σέ ἐ­ρω­τή­μα­τα γιά τό ποι­ός εἶ­ναι ὁ Θε­ός, ὁ ἄν­θρω­πος, ἡ κτί­ση, τό πε­ρι­βάλ­λον.

Δί­νουν ἀ­παν­τή­σεις στό τί εἶ­ναι ἀ­γά­πη, θά­να­τος, πλη­σί­ον κ.λπ. Ἀ­να­φέ­ρον­ται δη­λα­δή σέ θε­με­λι­ώ­δη καί πρω­τεύ­ον­τα ἐ­ρω­τή­μα­τα πού ἀ­φο­ροῦν ὑ­παρ­ξια­κές ἀ­να­ζη­τή­σεις τῆς ἀν­θρώ­πι­νης ζω­ῆς καί ὄ­χι σέ δευ­τε­ρεύ­ον­τα ζη­τή­μα­τα κοι­νω­νι­κοῦ βί­ου.

Ὅ­λα τά δόγ­μα­τα πε­ρι­έ­χον­ται στό Σύμ­βο­λο τῆς Πί­στε­ως, πού λί­γο πρίν ψελ­λί­σα­με ὅ­λοι. Τό Σύμ­βο­λο τῆς Πί­στε­ως ἀ­να­φέ­ρε­ται στά τρί­α πρό­σω­πα τῆς Ἁ­γί­ας Τριά­δος, πε­ρι­γρά­φε­ται ἡ σχέ­ση πού ἔ­χουν με­τα­ξύ τους, κα­θώς καί μέ­σα ἀ­πό τό χρι­στο­λο­γι­κό δόγ­μα καί τήν ἐ­ναν­θρώ­πη­ση τοῦ Κυ­ρί­ου κα­θο­ρί­ζε­ται ἡ σχέ­ση τῶν τρι­ῶν προ­σώ­πων μέ τό πε­ρι­βάλ­λον, τήν κτί­ση καί τόν ἄν­θρω­πο. Κα­τα­λή­γει μέ τήν προσ­δο­κί­α τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τῶν νε­κρῶν καί τῆς αἰ­ώ­νιας ζω­ῆς.

Ὅ­μως ἡ Ἐκ­κλη­σί­α δέν ἔ­χει τά δόγ­μα­τα μό­νο γιά νά τά γνω­ρί­ζου­με, νά τά ἀ­πο­στη­θί­ζου­με, νά τά ξέρουμε ἤ καί νά τά γρά­φου­με ἀ­κό­μα. Τό δόγ­μα ἔ­χει σω­τη­ρι­ο­λο­γι­κή δι­ά­στα­ση, πρω­τί­στως, πε­ρι­ε­χό­με­νο καί χα­ρα­κτή­ρα. Δέν δι­α­τυ­πώ­νει συν­τα­γές πνευ­μα­τι­κῆς ἀ­νά­πτυ­ξης ἀλ­λά πε­ρι­γρά­φει ἕ­να τρό­πο ζω­ῆς στόν ὁ­ποῖ­ο ἐμ­πλέ­κον­ται κα­τά τρό­πο σω­τη­ρι­ώ­δη Θε­ός, ἄν­θρω­πος καί κτί­ση.

Ἄγ­γί­ζει τήν ἴ­δια μας τήν ὕ­παρ­ξη ἡ σω­τη­ρι­ο­λο­γι­κή δι­ά­στα­ση τῶν δογ­μά­των, ἀρ­κεῖ ὁ τρό­πος ἑρ­μη­νεί­ας τους νά εἶ­ναι ὁ ὀρ­θός. Καί ὁ τρό­πος ἑρ­μη­νεί­ας ἔ­χει νά κά­νει μέ τόν τρό­π­ο πού κα­τα­λα­βαί­νου­με τόν Θε­ό. Ἀν­τα­να­κλᾶ­ται παν­τοῦ, ἀ­κό­μα καί μέ­σα ἀ­πό τίς πρό­σφα­τες καί κα­τα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γι­ές πού κα­τέ­στρε­ψαν γιά μιά ἀ­κό­μη φο­ρά τήν Ἀτ­τι­κή καί συγ­κλό­νι­σαν το πα­νελ­λή­νιο μέ τίς ἀ­πώ­λει­ες δε­κά­δων ἀν­θρώ­πι­νων ζω­ῶν.

Ἀν­τα­να­κλᾶ­ται ἐ­πί­σης στίς με­τα­ξύ τῶν ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν σχέ­σεις, στίς σχέ­σεις μας μέ τίς ἑ­τε­ρό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες, μέ τήν Πο­λι­τεί­α, μέ τόν κό­σμο, τόν πρό­σφυ­γα, τόν ξέ­νο, τόν με­τα­νά­στη, τούς ἀλλόθρησκους. Ἄν κά­ποι­ος ἀν­τι­λαμ­βά­νε­ται τή σχέ­ση του μέ τόν Θε­ό μέ βά­ση τόν ἑ­αυ­τό του, τό­τε αὐ­τός ζεῖ μό­νο βι­ο­λο­γι­κά καί ὄ­χι ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά.

Ἔ­τσι ἀν­τι­λαμ­βα­νό­ταν τά δόγ­μα­τα καί ὁ Ἅ­γιος Ἀ­λέ­ξαν­δρος· ὄ­χι μέ­σα ἀ­πό τό πρί­σμα τοῦ ἑ­αυ­τοῦ του ἀλ­λά μέ­σα ἀ­πό τό σῶ­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί δι­α­μέ­σου τοῦ θε­αν­θρώ­που Κυ­ρί­ου μας. Ἄς μποῦ­με στόν κό­πο νά δι­α­βά­σου­με τήν πρός Δι­ό­γνη­τον Ἐ­πι­στο­λή τοῦ 2ου αἰ­ῶ­νος μ.Χ. Ἐ­κεῖ θά δοῦ­με πῶς οἱ πρώ­τοι χρι­στια­νοί ἀν­τι­λαμ­βά­νον­ταν τόν κό­σμο γύ­ρω τους καί πῶς προ­σέγ­γι­ζαν τόν Θε­ό, κά­τι πού ὁ Ἅ­γιος Ἀ­λέ­ξαν­δρος φαί­νε­ται πώς γνω­ρί­ζει κα­λύ­τε­ρα ἀ­πό ὅ­λους μας».

Στό τέλος τοῦ κηρύγματος ὁ Σεβ. Μαρωνείας εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών γιά τήν πρόσκλησή του νά παραστεῖ στήν Πανήγυρη καί νά προστεῖ τῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Κατά τήν ἀπόλυση ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀπηύθηνε θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους, τούς τοπικούς ἄρχοντες, τούς πιστούς πού παρευρέθηκαν στίς ἀκολουθίες τῆς Πανηγύρεως, ἀλλά πρωτίστως θερμές εὐχαριστίες ἀπηύθυνε στούς δύο Σεβασμ. ἀδελφούς του, τόν Σεβασμ. Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Πάντελεήμονα καί τόν Σεβασμ. Μάνης κ. Χρυσόστομο γιά τόν φιλόθεο κόπο πού κατέβαλαν γιά νά παρευρεθοῦν στήν Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου. Τούς εὐχήθηκε νά τούς στηρίζει ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος στό ἱεραποστολικό ἔργο, ἐκεῖ πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τούς ἔταξε νά ποιμαίνουν τό θεοφιλές ποίμνιό Του.
Άγιος Αλέξανδρος: Λαμπρό Συλλείτουργο για τον Πολιούχο του Παλαιού Φαλήρου

Άγιος Αλέξανδρος: Λαμπρό Συλλείτουργο για τον Πολιούχο του Παλαιού Φαλήρου

Άγιος Αλέξανδρος: Λαμπρό Συλλείτουργο για τον Πολιούχο του Παλαιού Φαλήρου


Άγιος Αλέξανδρος: Λαμπρό Συλλείτουργο για τον Πολιούχο του Παλαιού Φαλήρου

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.