ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ: Την Τετάρτη 25 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Άννης Νησελουδίου.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι, … καί ἡ φροντίς αὐτῶν παρά Ὑψί­στῳ».

Αὐτοί οἱ λόγοι τοῦ σοφοῦ Σολο­μῶντος βρίσκουν τήν ἐφαρμογή τους στήν τιμωμένη μητέρα τῆς Παναγίας μας, τήν ἁγία Θεο­προ­μήτορα Ἄννα.
«Οἱ δίκαιοι ζοῦν αἰωνίως καί τή μέ­ριμνά τους τήν ἔχει ὁ Θεός». Ποιοί εἶναι οἱ δίκαιοι, ἀδελφοί μου; Δίκαιοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀκο­λουθοῦν στή ζωή τους τό θέ­λημα καί τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, καί τούς ὁποίους ὄχι μόνο προ­στα­τεύει ὁ Κύ­ριος ἀλλά καί τούς ἀντα­μείβει καί στή γῆ καί στόν οὐρανό.

Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη καί συμ­βαίνει καί μέ τήν ἁγία Ἄννα. Ἦταν μία εὐσεβής γυναίκα, ἡ ὁ­ποία ἔζησε σέ ὅλη τή ζωή της ἐφαρμόζοντας τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Τήν ἔζησε μέ προσευχή καί μέ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Τήν ἔζησε παρακαλώντας μαζί μέ τόν εὐσεβῆ σύζυγό της, τόν δίκαιο Ἰωακείμ, νά λύσει τά δεσμά τῆς ἀτεκνίας της.

Καί ὁ Θεός βλέ­πο­ντας τήν εὐσέβειά της καί τήν πίστη της καί τήν ἐμπιστοσύνη της στό θέλημά του τῆς χάρισε ὄχι μό­νο «καρπόν κοιλίας», ἀλλά τήν ἀξίωσε νά γίνει ἡ μητέρα αὐτῆς πού ἐπρόκειτο νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Τήν ἀξίωσε νά τιμᾶται καί νά δοξάζεται αἰῶνες τώρα καί στόν οὐρανό ἀλλά καί στή γῆ ἀπό τούς πιστούς, ἐπιβεβαιώνοντας μέ τόν τρόπο αὐτό, ὅπως εἴπαμε, τούς λόγους τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος. «Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι … καί ἡ φροντίς αὐτῶν παρά Ὑψίστῳ».

Καί ἡ ἐπιβεβαίωση αὐτή στό πρό­σωπο τῆς ἁγίας Ἄννης εἶναι μία ἐλπίδα καί μία παρηγορία καί γιά ὅλους ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, οἱ ὁ­ποῖοι στή ζωή μας προσπαθοῦμε καί ἀγωνιζόμεθα νά ζήσουμε σύμ­φωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιά ὅλους ἐμᾶς πού προσπαθοῦμε νά πᾶ­με ἀντίθετα στό ρεῦμα πού ἐπι­κρατεῖ γύρω μας, ἀντίθετα στήν ἁμαρτία, στήν ἀπιστία, στήν ἀδια­φορία, στήν ἀθεΐα.

Γιά ὅλους ἐμᾶς πού προσπαθοῦμε νά ζή­σου­με ὡς πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, πού προσπαθοῦμε νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, κάνοντας πρά­ξη τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί πολ­λές φορές ἀντιμετωπίζουμε τήν εἰρω­νεία τῶν συνανθρώπων μας γιά τή στάση μας, ἀντιμετωπίζου­με ἀκό­μη τή δυσπιστία ἤ καί τήν ἐχθρό­τητά καί τήν κακία τους, γιατί ἡ εὐσέβεια ἤ ἡ ἀρετή συχνά ἐνοχλεῖ καί ἐλέγχει τούς ἀνθρώ­πους, ὅσο καί ἐάν δέν θέλουν νά τό παρα­δεχθοῦν.

Αὐτό ὅμως δέν θά πρέπει νά μᾶς παραξενεύει, διότι ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος, μᾶς ἔχει προειδοποιήσει ὅτι «οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν διω­χθήσονται». Ὅσοι θέλουν νά ζή­σουν μέ εὐσέβεια, ὅσοι θέλουν νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτοί θά διωχθοῦν καί θά ζήσουν τή θλίψη καί τό μίσος τοῦ κόσμου. «Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μι­σεῖ, γινώσκεται ὅτι ἐμέ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν». Ἄν ὁ κόσμος σᾶς μισεῖ, νά γνωρίζετε, λέγει ὁ Χρι­στός, ὅτι ἐμένα μίσησε πρίν ἀπό σᾶς. Καί σᾶς μισεῖ, γιατί δέν εἶστε «ἐκ τοῦ κόσμου».

Ὅλα αὐτά θά πρέπει, ἀδελφοί μου, νά τά γνωρίζουμε καί νά τά ἔχουμε ὑπόψη μας ὥστε νά μήν ἀπο­­­γοητευόμεθα καί νά μήν ἀπελ­­πιζόμεθα, ὅταν συναντοῦμε θλί­ψεις καί διωγμούς. Διότι ὁ Χριστός δέν μᾶς προειδοποιεῖ μό­νο γιά ὅ,τι θά ἀντιμετωπίσουμε στή ζωή μας, ἀλλά μᾶς διαβε­βαι­ώνει ὅτι θά ἔχουμε μαζί μας καί τή δική του δύναμη καί προ­στασία. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε ἀλλά θαρσεῖ­τε, ἐγώ νενί­κη­κα τόν κό­σμο», μᾶς λέγει.

Ἄρα καί σεῖς μέ τή δική μου δύναμη καί φροντίδα θά νικήσετε καί τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς πού θά συνα­ντήσετε στή ζωή σας. Θά τίς νική­σετε, διότι «ἡ φροντίς τῶν δι­καί­ων παρά Ὑψίστῳ», ὅπως ἀκού­σαμε νά λέγει καί ὁ σοφός Σο­λο­μῶν.

Καί ὄντως ὁ Θεός δέν ἐγκα­τα­λεί­πει ποτέ τούς ἀφοσιωμένους σέ Αὐτόν ἀνθρώπους. Μπορεῖ νά ἐπι­τρέπει νά δοκιμασθοῦν, ἀλλά δέν ἐπιτρέπει νά συντριβοῦν. Ἔχει πά­ντοτε τή μέριμνά τους, ὅπως ὁ στοργικός πατέρας δέν ἐγκατα­λεί­πει ποτέ τά παιδιά του ἀλλά τά φροντίζει καί εἶναι πάντοτε πα­ρών γιά νά τά παρακολουθεῖ καί γιά νά ἐπέμβει, ὅποτε χρειαστεῖ, προκειμένου νά τά προστατεύσει καί νά τά σώσει.

Γι᾽αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς ἀγωνι­ζό­­μεθα καί ἄς προσπαθοῦμε ἐμεῖς νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔζησε καί ἡ ἁγία Θεοπρομήτωρ Ἄννα, τήν ὁποία τι­μοῦ­με σήμερα ἐδῶ στόν πανη­γυ­ρίζοντα ἱερό ναό της καί ἄς μήν ἀγωνιοῦμε γιά ὅ,τι μᾶς συμβαίνει, γιά ὅ,τι λένε οἱ ἄνθρωποι ἐνα­ντί­ον μας, διότι ὁ Θεός ἔχει καί τή δι­κή μας φροντίδα καί τή δική μας μέριμνα καί δέν θά μᾶς ἀφήσει οὔ­τε νά δοκιμασθοῦμε «ὑπέρ ὅ δυνά­μεθα», οὔτε πολύ περισσό­τερο νά συντριβοῦμε καί νά κατα­στραφοῦ­με.

Ἀρκεῖ νά ἔχουμε ἐμπι­στοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί στή δύ­ναμή του καί νά παραμέ­νουμε κο­ντά του ἀκολουθώντας πάντοτε τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν του, ὅπως ἔκα­νε καί ἡ Αγία Άννα.

Αγία Άννα: Εορτάστηκε η Κοίμηση της Αγίας Άννης στη Μητρόπολη Βεροίας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.