Αγία Αγριππίνα: Αύτη η Αγία ήτον γέννημα και θρέμμα της περιδόξου πόλεως Ρώμης, και εκ νεότητός της παρέδωκε τον εαυτόν της εις τον Θεόν.

Αγία Αγριππίνα: O βίος της Αγίας

Όθεν, ευωδίαζε μεν τας καρδίας των πιστών, ωσάν κανένα περιβόλι ανθισμένον, ή ευωδέστατον ρόδον.

Απεδίωκε δε την δυσωδίαν και βρώμαν των παθών. Εστόλισε γαρ την ψυχήν της η μακαρία με την παρθενίαν και καθαρότητα.

Και λοιπόν επειδή αρραβωνίσθη πνευματικώς με τον Χριστόν, δια τούτο ανδρείως και θαρσαλέως εμβήκεν εις το μαρτύριον.

Και δια τον έρωτα και αγάπην του εδικού της νυμφίου Χριστού, παρέδωκε τον εαυτόν της εις πολλά βάσανα και μαρτύρια.

Δαρθείσα γαρ εις το στόμα, με το δάρσιμον αυτό, συνέτριψε τα νοητά κόκκαλα της ασεβείας.

Γυμνωθείσα δε από τα φορέματά της, την γύμνωσιν του εχθρού Διαβόλου επόμπευσε, και δεθείσα με δεσμά, και δοκιμάσασα στρέβλας, πάσαν την πλάνην των Ελλήνων διέλυσε.

Τελευταίον δε, μέσα εις αυτάς τας βασάνους, παρέδωκε την ψυχήν της εις χείρας Θεού η αοίδιμος, και ούτως έλαβε τον αμάραντον στέφανον της αθλήσεως.

Βάσσα δε και Παύλα και Αγαθονίκη, πέρνουσαι κρυφίως το σώμα της Μάρτυρος, επήγαιναν από τόπον εις τόπον, και διαπεράσασαι πολλά πελάγη, έφθασαν τελευταίον εις την νήσον της Σικελίας, και εκεί απεθησαύρισαν το άγιον λείψανον.

Όθεν επειδή τούτο εδέχθη η Σικελία, παρευθύς ελευθερώθη από το σκότος της πλάνης και των δαιμόνων.

Αλλά και Αγαρηνοί ποτε τολμήσαντες να κουρσεύσουν το κάστρον, εν ω ευρίσκετο ο Ναός της Αγίας, αφανίσθησαν παντελώς.

Από τότε λοιπόν και έως της σήμερον, λεπροί προσερχόμενοι εις το λείψανόν της, καθαρίζονται, και κάθε άλλη ασθένεια ιατρεύεται δια των πρεσβειών της.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.