Οµολογητής του 40 αι. διαβλήθηκε από Αρειανούς, καθαιρέθηκε και πέθανε εξόριστος Αποδείχθηκε µετά θάνατον αθώος και αποκαταστάθηκε η µνήµη του το 477.

Eustathios, Patriarch Of Antioch. Α confessor of the 4th century, he was slandered by the Arians, dethroned and died in exile, but his reputation was restored in 477.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείας ἔμπλεως σοφίας πέλων, ὁμοούσιον Πατρὶ τὸν Λόγον ἐν τῇ συνόδῳ τῇ πρώτῃ ἐκήρυξας, καὶ διωγμοῖς ὁμιλήσας καὶ θλίψεσιν δόξης ἀρρήτου μετέσχες, Εὐστάθιε. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ευστάθιος Αρχιεπ. Αντιοχείας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.