Μὲ Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία ξεκίνησε καὶ ἡ Πέμπτη ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2023. Τὸ μεσημέρι στὶς 12:00 ἐψάλη Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Ἀμβρόσιο, Ἐπίσκοπο Μεδιολάνων, καὶ στὴν συνέχεια Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὸ Εὐχέλαιο.

Τὸ ἀπόγευμα στὶς 7:00 ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρνάβας Θεοχάρης ὁμίλησε μὲ θέμα: «Ὑγεία καὶ ἀσθένεια κατὰ τοὺς Πατέρες».

Εἶναι γνωστό, ἀνέφερε ὁ π. Βαρνάβας, ὅτι ὁ Κύριος διῆλθε τὸν βίο του εύεργετῶν καὶ ἰώμενος τοὺς ἀσθενεῖς καὶ πάσχοντες. Ἔδειξε εὐσπλαχνία πρὸς ὅλους, χωρὶς νὰ ἀποκλείη κανέναν ἀπὸ τὴν σωτηρία. Ὁ Κύριος θεράπευε τὶς ἀσθένειες τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος στὶς βαθύτερες αἰτίες τους καὶ ὄχι στὰ συμπτώματά τους.

Ἀνιχνεύοντας τὰ πνευματικὰ αἴτια ποὺ προκαλοῦν τὶς ἀσθένειες στὸν ἄνθρωπο ὁ π. Βαρνάβας εἶπε τὰ ἑξῆς: Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀποδίδει τὶς ἀσθένειες στὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, ἀφοῦ ὁ Θεὸς «ἐποίησε τὰ πάντα καλὰ λίαν». Καὶ ὁ Μ. Βασίλειος θὰ πῆ: «ὁ Θεὸς δὲν εἶναι αἴτιος κακῶν».

Στὴν Καινὴ Διαθήκη ἡ ἀσθένεια συνδέεται μὲ τὴν ἁμαρτία. Ἔτσι στὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο βλέπουμε πολλὲς περιπτώσεις ἀσθενῶν ποὺ ὁ Κύριος θεραπεύει τὸ σῶμα ἀλλὰ ἀπαλλάσσει καὶ τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει ὅτι τὰ παραδείγματα τῶν παραλυτικῶν ὑποδεικνύουν ὅτι αἰτία τῶν σωματικῶν κακῶν εἶναι ἡ κακία τῆς ψυχῆς. Ἀλλά, σχολιάζει ὁ π. Βαρνάβας, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς εἶναι κακοί. Καὶ ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ στοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ μὴν ἀποφαίνονται μὲ εὐκολία γιὰ τὴν αἰτία τῆς ἀσθένειας τοῦ συνανθρώπου. Οἱ Πατέρες ἐπίσης ἀναφέρουν ὅτι πολλὰ πάθη τοῦ ἀνθρώπου ὁδηγοῦν στὴν σωματικὴ ἀσθένεια, ὅπως π.χ. ἡ γαστριμαργία.

Μιὰ ἄλλη αἰτία ἀσθενείας εἶναι ἡ φανέρωση τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῆς θεραπείας, ὅπως συνέβη στὸν ἐκ γενετῆς τυφλό.

Ἐπίσης ὁ διάβολος γίνεται αἴτιος ἀσθενειῶν, ὄπως ἡ συγκύπτουσα τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἀλλὰ καὶ οἱ δίκαιοι ταλαιπωροῦνται ἀπὸ ἀσθένειες, διότι, ὅπως σημειώνει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸν διάβολο νὰ πειράξη καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἀνθρώπους, ἔτσι ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν μέσῳ τοῦ πάθους λαμπρότεροι καὶ καθαρώτεροι. Ὁ Μ. Βασίλειος ἀναφέρει ἕναν ἀκόμη λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ἀσθενοῦν οἱ ἅγιοι.

Γιὰ νὰ μὴ φανῆ ὅτι ὑπερβαίνουν τὰ ὅρια τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ θεωρηθῆ ὅτι ἡ φυσική τους κατασκευὴ ἔχει κάτι περισσότερο ἀπὸ αὐτὴ τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπων. Ἡ ἀσθένεια, δηλ. μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα θείας παιδαγωγίας.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχουν ἀσθένειες γιὰ τὸν καθαρισμὸ τῶν πταισμάτων καὶ ἀσθένειες γιὰ νὰ ταπεινωθῆ τὸ ἐγωιστικὸ φρόνημα τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος τονίζει πὼς ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τοὺς πειρασμοὺς πρὸς πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν ἀνθρώπων, ἀνάλογα μὲ τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τους. Ἔτσι οἱ ἀγωνιστὲς πειράζονται γιὰ νὰ αὐξήσουν τὸν πνευματικό τους πλοῦτο, οἱ ἀμελεῖς γιὰ νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ τοὺς βλάπτουν, αὐτοὶ ποὺ κοιμοῦνται γιὰ νὰ ξυπνήσουν, αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ νὰ τὸν πλησιάσουν καὶ οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἔχουν παρρησία.

Στὴν συνέχεια ὁ π. Βαρνάβας ἀναφέρθηκε στὸ πῶς ὁ ἄνθρωπος διαχειρίζεται τὴν ἀσθένεια τοῦ σώματος. Ἀφοῦ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ἀσθένεια εἶναι ἕνα δύσκολο κεφάλαιο στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, τόνισε ὅτι ὁ πόνος καὶ ἡ ταπείνωση μποροῦν νὰ γίνουν κέρδος γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἐὰν τὰ ὑποδεχθῆ ὡς ἐνέργειες τῆς ἀγάπης καὶ τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ καλλιεργημένος ἄνθρωπος βλέπει τὴν ἀσθένεια ὡς εὐκαιρία νὰ σπάση τὰ σίδερα τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου καὶ νὰ πετάξη στὴν ἀπεραντοσύνη τῆς αἰωνιότητας. Ἡ σωματικὴ ἀσθένεια μπορεῖ νὰ ἀποβῆ ἀφορμὴ σωτηρίας ἄν ὁ ἀσθενὴς στραφῆ πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ μέσα στὸν πόνο σπουδάζη τὴν προσευχὴ μὲ ταπείνωση καὶ εὐγνωμοσύνη.

Ὅσο γιὰ τὴν θαυματουργικὴ θεραπεία, αὐτὴ προϋποθέτει ἀκλόνητη πίστη, ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ θάρρος καὶ ταπείνωση. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀναλύοντας τὴν περίπτωση τῆς Χαναναίας τοῦ Εὐαγγελίου, καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ κόρη της θεραπεύτηκε, γιατὶ ἡ ἴδια ἔδειξε καρτερικότητα, πίστη καὶ ταπείνωση, ὑποδεικνύοντας ἔτσι τὸν τρόπο ὀρθῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν ἀσθενειῶν.

Ἄλλα ὅπλα στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας ἀναφέρθηκαν ἡ ὑπομονή, ποὺ εἶναι πολὺ μεγάλη ἄσκηση, καὶ ἡ προσευχὴ μπροστὰ στὶς δύσκολες στιγμές. Τὸ ἴδιο ἔπραξε ὁ Κύριος πρὸ τοῦ πάθους του. Ἡ πονεμένη προσευχή, τόνισε ὁ π. Βαρνάβας, ἀνεβαίνει γρήγορα στὸν οὐρανό, ἀρκεῖ νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ταπείνωση καὶ εὐγνωμοσύνη.

Καὶ κατέληξε μὲ τὴν προτροπὴ νὰ προστατεύουμε τὴν ὑγεία μας μὲ κάθε τρόπο, διότι εἶναι ἀπὸ τὰ πολυτιμότερα δῶρα ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός. ΚΙ ὅταν κλονισθῆ, ἄς καταφεύγουμε μὲ πίστη στὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ στοὺς γιατρούς.

Ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ π. Βαρνάβας δέχθηκε ἐρωτήματα καὶ ἀπορίες τοῦ ἀκροατηρίου.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὴν μονολόγιστη εὺχή.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.