Δεύτερη ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2023 καὶ τὸ πρωὶ τελέσθηκε Ὅρθρος καὶ Θεία Λειτοουργία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Στὶς δώδεκα τὸ μεσημέρι ἔγινε ἱερὰ Παράκληση στὴν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα καὶ στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό.

Ἡ ὁμιλία τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Χριστόδουλο Μπίθα, Προϊστάμενο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μοσχάτου, εἶχε θέμα: «Πανταχοῦ ἡ προαίρεσις αἰτία, πανταχοῦ ἡ γνώμη κυρία: Προϋποθέσεις εἰλικρινοῦς μετανοίας στὸ σύγχρονο κόσμο, μὲ ὁδηγὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο».

Ὁ π. Χριστόδουλος σὲ ἕναν μεστὸ καὶ βαθιὰ θεολογικό, πατερικὸ καὶ Χριστοκεντρικὸ λόγο παρουσίασε τὸ κυριότερο πρόβλημα τοῦ σύγχρονου χριστιανοῦ, ἀναλύοντάς το μέσα ἀπὸ τὸν εὐαγγελικὸ λόγο καὶ τοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας προτείνοντας ταυτόχρονα καὶ τὴν λύση του μέσα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική ἐμπειρία.

Ξεκινώντας τὴν ὁμιλία του ὑπογράμμισε ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ μέσου χριστιανοῦ εἶναι ἡ στασιμότητα στὴν πνευματικὴ ζωή, ἡ ὁποία προκύπτει ἀπὸ τὶς βιοτικὲς μέριμνες. Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχει εὐλογηθεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχη στὴν ζωή του καὶ νὰ εἶναι διαχειριστής τους, ἡ οἰκογένεια, ὁ γάμος, τὰ παιδιά, ἡ δουλειά, πολλὲς φορὲς ἀντὶ νὰ γίνονται εὐλογία στὴ ζωή, γίνονται ἕνα τεράστιο βαρίδι.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ γεννᾶται εἶναι πῶς μπορεῖ νὰ ἀπαλλαγῆ κάποιος ἀπὸ αὐτὲς τὶς μέριμνες, ποὺ καθηλώνουν τὸν ἄνθρωπο καὶ θέτουν τὴν σχέση του μὲ τὸν Θεὸ σὲ δεύτερη μοῖρα.

Τὴν ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα τὴν δίνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ἄλλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέροντας ὡς βασικὴ προϋπόθεση στὴν λύση τοῦ προβλήματος τὴν προαίρεση.

Κατ’ἀρχὴν ὡς ἐπιθυμία καὶ στὴν συνέχεια ὡς ἀπόφαση ποὺ θὰ ἀνανεώνεται κάθε μέρα καὶ γιὰ ὅλη τὴν ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ. Ὁ τρόπος γιὰ νὰ ἀνανεώνεται αὐτὴ ἡ ἀπόφαση εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν οἱ ἀσκητές: κάθε μέρα βάζω ἀρχὴ μετανοίας.

Ἡ κλήση ποὺ μᾶς ἔκανε ὁ Κύριος εἶναι μιὰ κλήση ποὺ πρέπει νὰ ἀνανεώνουμε κάθε μέρα τὴν ἀπόφασή μας. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι μία διαρκὴς πορεία πρὸς τὴν αὐτογνωσία, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἐρευνᾶ τὸν ἑαυτό του σὲ σχέση μὲ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου γιὰ νὰ διαπιστώση σὲ ποιά κατάσταση βρίσκεται.

Τὴν αὐτογνωσία τὴν ἀποκτοῦμε ὅταν καθημερινὰ ἀνακεφαλαιώνουμε τὴν πορεία μας μέσα στὴν ἡμέρα καὶ τὴν ἐλέγχουμε σὲ σχέση μὲ τὸ θέλημα καὶ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ κτιστὸς ἄνθρωπος σχετίζεται μὲ τὸν ἄκτιστο Θεὸ μόνο μὲ ἕναν τρόπο: διὰ τῶν ἐνεργειῶν του. Ὁταν ὁ ἄνθρωπος ἐνεργῆ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὁ Θεὸς θέλει, τότε καὶ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνεργεῖ στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἐνισχύει.

Γιὰ νὰ ἔχη ὁ ἄνθρωπος τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρέπει καθημερινὰ νὰ άγωνίζεται νὰ ἀποκτήση τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως τοὺς περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ ἄνθρωπος χωρὶς τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἀνενεργὸς.

Βασικὴ προϋπόθεση γιὰ νὰ μπορέση ὁ ἄνθρωπος νὰ πορεύεται μὲ ζωντανὴ τὴν προαίρεση καὶ νὰ δέχεται τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ εὐχαριστία. Γύρω μας ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν χριστιανῶν ὑπάρχει μιὰ νομιμοποιημένη γκρίνια. Κι ὅμως ὅλη ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας δομεῖται στὸ δίπτυχο παράκληση-εὐχαριστία.

Σκοπὸς τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι νὰ νικήση ὁ ἄνθρωπος τὴν τὴν ἀχαριστία του, γιὰ νὰ μπορέση νὰ ζήση τὸ «πάντοτε χαίρετε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε».

Καὶ ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του μὲ τὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου: Νὰ μετανοῆς κάθε μέρα σὰν νὰ πρόκειται νὰ πεθάνης ἀπόψε καὶ νὰ δημιουργῆς σὰν νὰ πρόκειται νὰ ζῆς αἰώνια».

Ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου συζητήθηκαν ἀπορίες καὶ ἐρωτήματα τοῦ ἀκροατηρίου.

Οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις συνέχισαν μὲ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἔκλεισαν μὲ Δοξολογία, Ἀρτοκλασία καὶ βραδινὴ Θεία Λειτουργία.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.