Σεβασμιώτατε καί Ἀγαπητέ μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ.

Σας εκφράζω την ευγνωμοσύνην μου διά την αυθημερόν γενομένην προς με απάντησίν Σας εις την ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ μου, την οποίαν στη συνέχεια και αναδημοσιεύω, ώστε να ενημερωθούν οι αναγνώστες μας, να σχηματίσουν την ιδικήν των άποψιν και να μας κρίνουν αμφοτέρους, κρίνοντες έκαστος «την δικαίαν κρίσιν»!
Σημειώνω εξ αρχής, το γεγονός, ότι αρχίζετε την απάντησίν Σας, χρησιμοποιώντας έναν ειρωνικόν τρόπον κατ’ εμού, ο οποίος όχι μόνον δεν Σας τιμά, αλλά συγχρόνως αποδεικνύει περίτρανα, ότι δεν αναγνώ-σατε στοχαστικά και με ταπείνωσιν τα όσα έγραψα προς Υμάς, αλλ’ εσπεύσατε να δώσετε μίαν απάντησιν με σκοπόν και μοναδικόν στόχον να προστατεύσετε και να διατηρήσετε το κύρος Σας!!!!
Η πρώτη ειρωνεία Σας είναι, ότι μετά την λέξιν ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΑ (;) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ) τοποθετείτε ένα ερωτηματικόν! Επομένως με ειρωνεύεσθε, αμφισβητώντας το γεγονός, ότι όντως είμαι ένας εφησυχά-ζων Αρχιερεύς, ο οποίος όμως δεν έπαυσε να πονάει διά το κατάντημα της Εκκλησίας μας από την ώραν, που ενεφανίσθη ο Κορωνοϊός και να εξωτερι-κεύη τον πόνον του! Η εκ μέρους πολλών Αδελφών Αρχιερέων συντελου-μένη προδοσία της αμωμήτου Πίστεώς μας όχι μόνον με αφυπνίζει, αλλά και με εξοργίζει, κατά το αγιογραφικόν: «οργίζεσθε και μη αμαρτά-νετε»! (Εφες. 4,26)! Πως άραγε να ησυχάσω, πως δηλ. να παραμείνω σιωπών και εφησυχάζων, όταν π.χ. Αδελφός μας Αρχιερεύς, όλως ανερυ-θριάστως προβάλλων τον εαυτόν του, εξαγγέλλει, ότι «ἡ καταπολέμηση τοῦ ἀντισημιτισμοῦ» θά εἶναι ἡ «προτεραιότητά» του, ( ;;;), ότι δηλ. θα συμμαχήση με τον Σιωνισμόν, με τους Ραββίνους, γενικώς με το Εβραϊκόν Lobby της Παγκοσμιοποιήσεως, ἤτοι των πολεμίων της αγίας Ορθοδοξίας μας, των σταυρωσάντων τον Κύριόν μας, αυτό δε το ἔργον τῆς προδοσίας του Χριστοῦ θα είναι και η προτεραιότητα της ζωής του;;;;
Η δεύτερη ειρωνεία Σας εμπεριέχεται εις την πρότασιν: «Σας ευχαριστώ, που τιμήσατε την ελαχιστότητά μου με ανοικτή επιστολή. Ήδη απορούσα, γιατί αργήσατε».
Η ειρωνεία, λοιπόν, είναι ο τρόπος συμπεριφοράς ενός Αρχιερέως, ο οποίος ανήλθεν εις τον αρχιερατικόν θώκον μόλις την 7ην. 10.2018 προς ένα πρεσβύτερον εν Χριστώ γέροντα Αδελφόν του, ο οποίος όμως εις τον αρχι-ερατικόν θρόνον ανήλθεν την 17ην.08.1976 !!!!!, συνεπώς δε αριθμεί, με την Χάριν του Κυρίου μας, ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ και ΔΥΟ ΕΤΗ (42) μιᾶς ταπεινής ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ έναντι ΤΡΙΩΝ ΜΟΛΙΣ ΕΤΩΝ (3) της Υμετέρας τοιαύτης!!!!!!
Και τελικώς ἐπισφραγίζετε την απαντητικήν προς με επιστολήν Σας με τα εξής λόγια: «Παραιτηθήκατε γιά νά ἐφησυχάσετε καί νά ἑτοιμαστεῖτε, ὅπως εἴχατε πεῖ, γιά τήν σπουδαιότερη στιγμή τῆς ζωῆς, τόν θάνατο. Γιατί δέν τό τηρεῖτε; Μέ ἀναγκάζετε νά δαπανῶ χρόνο γιά νά ἀναιρέσω ἐπιχειρήματα τά ὁποῖα δέν ταιριάζουν σέ ἕναν συνετό καί πολιό Ἱεράρχη. Προσπαθῶ νά Σᾶς πείσω νά προφυλάξετε τόν Ἑαυτό Σας καί νά μήν ἐκτίθεσθε». Από την παρατεθείσαν περικοπήν τῆς προς με απαντήσεώς Σας απουσιάζει παντελώς έστω και ένα τυπικό «συγγνώμην» όχι προς ικανοποίησιν του «πολιοῦ Ιεράρχη», αλλά διά την βίωσιν τῆς ταπεινοφροσύνης !!!!!

Έπειτα από τα εισαγωγικά αυτά σχόλια, διά των οποίων προσδιο-ρίζεται ο χαρακτήρας Υμών, ας έλθωμεν τώρα εις την ουσίαν του θέματος.

Διά της μακροσκελούς απαντήσεώς Σας ἀναφέρεσθε εις πλείστα όσα ζητήματα, τα οποία έχουν σχέσιν με τον εμβολιασμόν κατά του Κορωνοϊού, ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ όμως να απαντήσετε επί της ουσίας του θέματος, διά το οποίον και Σας κατήγγειλα δημοσίως!

Το προς διευκρίνησιν ζήτημα, λοιπόν, το οποίον έθεσε η ελαχιστότης μου προς Υμάς, συνοψίζεται στο ερώτημα:

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

ΔΩΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ προς ημάς

ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ;

Παρά ταύτα εις την απάντησίν Σας ασχολείσθε, το επαναλαμβάνω, με πολλά άλλα σημεία, που έχουν βέβαια σχέσιν με το εμβόλιον, αλλά ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ εις το προς Υμάς τεθέν ερώτημα! Με άλλα λόγια εφαρμόζετε αυτό που λέγει η λαϊκή μούσα: «Παιδιά, ἄλλα λόγια λέτε, ν’ἀγαπιώμαστε»!!!!!
Ασχολείσθε, λοιπόν, με την εγκυρότητα ή μη των μαχητικών Εφημερίδων ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ και ΜΑΚΕΛΕΙΟ, των οποίων δημοσιεύματα επικαλούμαι, και ΟΧΙ με την ακρίβεια και την ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕ-ΩΝ, τις οποίες αναγράφουν και τις οποίες επικαλούμαι. Δηλ. το πρόβλημα δεν είναι ποιά Εφημερίδα έγραψε την είδησιν, ότι π.χ. είναι πενταπλάσιοι οι θάνατοι των εμβολιασμένων σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, αλλ’ εάν η είδησις αυτή είναι ΑΛΗΘΙΝΗ ἤ ΨΕΥΔΗΣ!
Μη έχοντας, λοιπόν, στοιχεία πειστικά, διά να αποδείξετε την αθωότητά Σας, καταφεύγετε εις κρίσεις εναντίον της Εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, η οποία κατά τρόπον αξιοθαύμαστον υπηρετεί την Ορθοδοξίαν μας και την Ελλάδα μας, (μη χρηματοδοτηθείσα και μη εξαγορασθείσα από τα 28.000.000 € του Υπουργού της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη κ. Πέτσα, διά των οποίων εξαγοράσθησαν Μ.Μ.Ε. και συνειδήσεις), και εκφράζεσθε κατά τρόπον περιφρονητικόν με λόγια, όπως π.χ. «…δεν το είπα, αλλά έτσι έγραψε, ότι είπα η γνωστή για τον προσανατολισμό και την ποιότητά της εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ». Χρεώνετε δε όλως αδίκως εις την ιδίαν Εφημερίδα και τον όρον «θεόσταλτον δώρον», του οποίου όμως συντάκτης και ανάδοχος δεν είναι η συγκεκριμένη Εφημερίδα, αλλ’οι παράγοντες του Διαδικτύου «news12.gr»!
(Βλ. https://news12.gr/theostalto-charaktirizei-to-emvolio-o-m/).

Ας επανέλθωμεν, λοιπόν, εις το κύριον θέμα μας. Το πρόβλημα δεν είναι ποιά Εφημερίδα έγραψε την είδησιν, ότι είναι πενταπλάσιοι οι θάνατοι των εμβολιασμένων σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, αλλά τι είναι η είδησις αυτή; ΑΛΗΘΙΝΗ ἤ ΨΕΥΔΗΣ;
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι την είδησιν αυτήν μας την παρέσχεν ο κ. Κωνστ. Αρβανίτης, Δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιατρός Καρδιολόγος, την οποίαν και εδημοσίευσεν η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, αναφέρεται δε σε έρευνα, πού έγινε στην Μεγάλη Βρετανία. «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΑ», γράφει ο Ερευνητής κ. Αρβανίτης και παρα-πέμπει σε Βρετανικές πηγές, όπως π.χ. το Public Health England, δηλ. τον ΕΟΔΥ της Αγγλίας, ἤ το UK Health Security Agency, δηλ. τον Βρετανικόν ΕΟΠΠΥ!!!!
Έπειτα τα τεκμήρια, τα οποία Σας προσεκόμισα ως απόδειξιν, αγαπητέ μου Αδελφέ, εἶναι και από άλλες Εφημερίδες, όπως ΤΟ ΠΑΡΟΝ, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ των Πατρών! Αντί, λοιπόν, να καταφέρεσθε εναντίον των συγκεκριμένων Εφημερίδων, θα ήταν καλύτερα να ασχοληθήτε με την μελέτην των παρεχομένων ειδήσεων! Ώστε, λοιπόν, με εξαναγκάζετε να επικαλεσθώ και πάλιν τα της λαϊκής μούσας: «Απορία ψάλτου, βηξ»! Δηλ. ο ψάλτης στην εκκλησία, όταν δεν γνωρίζει πως η τι να ψάλη, τότε κάνει ότι βήχει, για να κρύψη την ανικανότητά του!
Επανέρχομαι τώρα και εις το καίριον σημείον της διαμάχης μας, εις το οποίον θα ήθελα όλως ιδιαιτέρως να επιστήσω την προσοχήν Σας: Πρόκειται διά τον όρον «θεόσταλτον δώρον»!
Η βασική πηγή, εκ της οποίας ήντλησα αυτήν την είδησιν, δεν είναι η Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, όπως γράφετε, αλλά ο ιστότοπος
https://news12.gr/theostalto-charaktirizei-to-emvolio-o-m/.
Το βλέπετε; Αναγράφεται και εις τον υπότιτλον της συγκεκριμένης ιστοσελίδος!

Όσοι μάλιστα εκ των αναγνωστών μας θέλουν να Σας ακούσουν ομιλούντα, δύνανται να καταφύγουν εις το YouTube:

ώστε να επιβεβαιώσουν τα υφ’ ημών υποστηριζόμενα.
Επαναλαμβάνω, λοιπόν, εδώ τις Δηλώσεις Σας, όπως αναγράφονται εις την προαναφερθείσαν ιστοσελίδα:

Το επίμαχον σημείον των Δηλώσεών Σας, Σεβασμιώτατε, είναι η πρότασις: «Ο Θεός ….μας έδωσε τα μέσα, που μας προτείνουν οι υγειονομικοί και το εμβόλιο»! Διατί, λοιπόν, διαμαρτύρεσθε; Σεις, με περισσήν μάλιστα υπεροψίαν, με άλλα βέβαια λόγια, δεν ισχυρίζεσθε, ότι το εμβόλιον είναι και θεόσταλτον και ουρανόσταλτον δώρον! Τι άλλο σημαίνουν τά λόγια Σας: «Ο Θεός μας έδωσε τα μέσα, που μας προτείνουν οι υγειονομικοί και το εμβόλιο»! Γι’ αυτό άλλωστε και η ελαχιστότης μου Σας παρεκάλεσε να προσκομίσετε τα αναγκαία ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αντ’ αυτού όμως Σεις, το επαναλαμβάνω, προτιμήσατε να εφαρμόσετε το γνωστόν γνωμικόν «Παιδιά, άλλα λόγια λέτε, ν’αγαπιώμαστε»!!!!
Σας υπενθυμίζω, λοιπόν, και πάλιν τα λόγια, διά των οποίων επεσφράγισα την πρός Υμᾶς ενοχλητικήν επιστολήν μου:

«Σας διαβεβαιώ, ότι το εμβόλιον ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,
όπως διακηρύσσετε,
ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!»

Συνεπώς υποκρίνεσθε, Σεβασμιώτατε Άγιε Λαρίσης! Αλλοιώνετε τα ΥΦ’ ΗΜΏΝ ΛΕΧΘΕΝΤΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΘΩΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΑΣ! Άρα ένα «συγγνώμην, Σεβασμιώτατε», ἤ «έκαμα λάθος» ἤ «δεν επρόσεξα» ἤ κάτι παρόμοιον, που θα διώρθωνε τα πράγματα, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΙΣ ΥΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΓΕΝΙΑΣ!
Σεις, λοιπόν, οι νεώτεροι εις την Αρχιερωσύνην, είσθε οι ΣΟΦΟΙ και οι ΞΕΡΟΛΕΣ, εμείς δε, οι παλαιότεροι, εἴμεθα οι ΧΑΖΟΙ και οι ΒΛΑΚΕΣ!!!!
Παρακαλώ, μη θυμώνετε! Μου το γράφετε με διπλωματικό τρόπο: «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος στα γεράματα να ανατιναχθούν οι κόποι μιᾶς ζωής»!

Απαντώ, λοιπόν, διά της παρούσης νεωτέρας επιστολής μου προς Υμᾶς, ὄχι διά να Σας πείσω, αλλά προς ενημέρωσιν και φωτισμόν των πιστών της Εκκλησίας τέκνων και διά την ιστορίαν! Ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κρίνη όλους! Προ πάντων δε ο Κριτής του κόσμου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θα μας κρίνη και θα μας δικάση! Προσεύχομαι, λοιπόν, και ικετεύω τον Νυμφίον Χριστόν με τα γνωστά ικετευτικά λόγια: «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογίαν, τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα».

Αδελφικώς Σας εύχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ και διατελώ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.