«Ευαγγελικόν γή, χαράν μεγάλην» ψάλλουμε σήμερα οί ’Ορ- θόδοξοι Χριστιανοί στους Ναούς μας, γιά νά τιμήσουμε τόν Ευαγ- γελισμό τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Καί ταυτοχρόνως, σέ κοινή έορτή, ό Ελληνισμός πανηγυρίζει τήν ’Επέτειο τοΰ 1821. Τήν έναρξη τής Μεγάλης Ελληνικής Έπαναστάσεως. Τοΰ ιερού Αγώνα τής άπροσμέτρητης άποφασίστικότητας, τόλμης, θάρρους καί θυσίας γιά τήν ελευθερία.

Οί πρόγονοί μας, οί γενναίοι Φιλικοί, οί πρωταγωνιστές τοΰ
Αγώνα, οί μαχητές τής άπελευθερώσεως, είχαν άπό τήν προηγού-
μενη χρονιά, ήδη άπό τό 1820, ορίσει τήν ήμέρα τού Εύαγγελι-
σμού, ώς ήμέρα τού άπελευθερωτικού ξεσηκωμού. Ήθελαν έτσι
νά έκφράσουν μέ τόν π ιό δυνατό καί συμβολικό τρόπο τούς άρρη-
κτους δεσμούς μεταξύ τής ’Ορθοδοξίας καί τού Γένους. Οί Έλλη-
νες πολέμησαν γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα.

Ή Ελληνική ’Επανάσταση δέν μοιάζει μέ καμμία άλλη επα-
νάσταση τής έποχής. Αξιοποιεϊ μέν ιδέες άπό άλλα επαναστατικά
κινήματα τών χρόνων έκείνων, άλλά δέν είναι άντίγραφο κα-
μμιάς. Είναι έπανάσταση μέ έθνικό καί θρησκευτικό χαρακτήρα.
Έχει ώς κίνητρο τήν άπελευθέρωση τών Ελλήνων άπό τούς ’Οθω-
μανούς. Έχει ώς πνευματικό στήριγμα τήν πίστη στήν θεία Πρό-
νοια καί τόν σεβασμό πρός τούς πολυάριθμους Νεομάρτυρες, πού
βρήκαν θάνατο ομολογώντας τήν πίστη τους στόν Χριστό.

«Μάχου υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος», έγραφε στην Προκή-
ρυξη τής 24ης Φεβρουάριου τοΰ 1821 ό Αλέξανδρος Ύψηλάντης.

Τό φρόνημα καί ή πίστη τών Αγωνιστών τοΰ ’21 υπάρχει
μέσα στόν λόγο καί στίς πράξεις τους. Ό Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης έβαλε τόν Σταυρό στήν πρώτη σημαία πού πρόχειρα κατα-
σκεύασε. Χαρακτηριστικά ό ίδιος είπε, μετά τήν άπελευθέρωση,
στούς μαθητές τοΰ πρώτου Γυμνασίου τής Αθήνας: «Όταν πήραμε
τά όπλα, πρώτα είπαμε υπέρ Πίστεως καί υστέρα υπέρ Πατρίδος».

Καί ό Σαμιώτης λόγιος Γεώργιος Κλεάνθης, κατέγραψε μέ
στίχους τά ιδανικά τών Αγωνιστών: «Γιά τοΰ Χριστού τήν Πίστη
τήν Αγία καί τής Πατρίδος τήν Ελευθερία».

Στά Συντάγματα τών ’Εθνικών Συνελεύσεων τού Αγώνα,
ύπάρχει στό Προοίμιο ή φράση ή όποια καί σήμερα διατηρείται
στό Σύνταγμά μας: «Εις τό όνομα τής Αγίας καί Όμοουσίου καί Αδι-
αιρέτου Τριάδος!».

«Ή Ελληνική Επανάσταση είναι ή πιό πνευματική επανά-
σταση πού έγινε στόν κόσμο. Είναι άγιασμένη», επισημαίνει ό Φώ-
της Κόντογλου. Καί συνεχίζει: «Στήν Πόλη κρεμάστηκε ό Πατριάρ-
χης Γρηγόριος, άνοίγοντας πρώτος τό μαρτυρολογίο τής Επανάστα-
σης. Ό Αθανάσιος Διάκος πολέμησε σάν νέος Λεωνίδας καί σουβλί-
στηκε γιά τήν πίστη του. Ό Παλαιών Πατρών Γερμανός, ό Ήσαίας
Σαλώνων, ό Ρωγών Ιωσήφ, ό Παπαφλέσσας… καί άλλοι πολλοί πο-
λεμήσανε γιά τήν άγιασμένη πατρίδα τους. Στήν Τριπολιτσά κλει-
στήκανε στή φυλακή κατά τήν Επανάσταση οί δεσποτάδες τοΰ Μό-
ριά καί οί περισσότεροι πεθάνανε μέ αβάσταχτα μαρτύρια. Τό ίδιο
καί στήν Πόλη, φυλακωθήκανε καί κρεμαστήκανε πολλοί δεσποτά-
δες».

Οί πρωτεργάτες τού 1821, ήσαν ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εί-
χαν συνείδηση τής διαχρονικής συνέχειας τού Ελληνισμού. Τό
ομολογούν άπερίφραστα οί ίδιοι. Τό λόγο τους άκούμε καί σήμερα
νά άντηχει. «Γι’ αύτά πολεμήσαμε», έλεγε ό Μακρυγιάννης, δεί-
χνοντας σπασμένες άρχαίες κολώνες. Καί ό πρώτος Κυβερνήτης
τής ελεύθερης Ελλάδος, ό Ιωάννης Καποδίστριας, ήθελε τά ελλη-
νόπουλα νά λαμβάνουν παιδεία ελληνορθόδοξη μέ κείμενα Χρι-
στιανικά καί Αρχαία Ελληνικά.

Τιμούμε σήμερα όλους αύτούς, γνωστούς καί άγνώστους
ήρωες πού μέ αύτοθυσία άγωνίσθηκαν καί έπεσαν γιά τήν ’Ελευ-
θερία μας. Κληρικούς καί λαϊκούς, άνδρες καί γυναίκες, οπλαρχη-
γούς στήν στεριά, ναυτικούς στήν θάλασσα. Τιμούμε σήμερα, Έλ-
ληνες καί Φιλέλληνες.

Στους πρωτεργάτες καί τούς όραματιστές, σέ έκείνους οί
όποιοι σχέδιασαν καί σέ έκείνους οί όποιοι πραγματοποίησαν τό
έπος τοϋ 1821, δεν οφείλουμε μόνο πολλά, οφείλουμε τά πάντα·
την μετέπειτα ιστορική καί εθνική ύπαρξή μας.

Σε ένα χρόνο συμπληρώνονται 200 έτη άπό τήν ’Επανά-
σταση. Έν όψει τού 2021, ή ’Εκκλησία μας προετοιμάζεται γιά νά
τιμήσει με τόν τρόπο πού άρμόζει τήν μεγάλη αύτή ’Επέτειο. Γιά
νά ξαναφέρουμε στήν μνήμη τά γεγονότα. Γιά νά συναντηθούμε
μέ τίς άξιες πού τροφοδότησαν τό έπαναστατίκό φρόνημα, τήν
μαχητικότητα, τόν πατριωτισμό καί τά δημοκρατικά ιδανικά των
Αγωνιστών.

Ή Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, άπό τό 2012,
έχει ξεκινήσει τήν διοργάνωση δέκα έπιστημονικών συνεδρίων
γιά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας καί τό 1821. Στό τέλος τού
2021 θά κυκλοφορηθούν οί δέκα τόμοι τών Πρακτικών μέ όλες τίς
εισηγήσεις καί θά είναι στήν διάθεση κάθε άναγνώστη.

Σέ συνεργασία μέ τό Υπουργείο Παιδείας, έχει προγραμμα-
τισθεΐ, καί ήδη υλοποιείται, ή διοργάνωση μαθητικών διαγωνι-
σμών γιά τήν προετοιμασία βίντεο μικρής διάρκειας άπό μαθητές
καί μαθήτριες Γυμνασίων. Τά θέματα άφοροϋν στήν ζωή καί στήν
δράση μεγάλων μορφών τής προεπαναστατικής, τής έπαναστατι-
κής καί τής μετεπαναστατικής περιόδου.

Προσφέρονται δέ νέα κατηχητικά βοηθήματα σέ γονείς καί
κατηχητές, ώστε νά μαθαίνουν τά παιδιά μας μέ κατανοητό καί
εύχάριστο μαζί τρόπο, τήν Ελληνική Ιστορία άπό τήν άρχαώτητα
μέχρι σήμερα.

Ή Ειδική Συνοδική ’Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος σέ
συνεργασία μέ τίς κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις έχει προγραμ-
ματίσει σειρά λατρευτικών, έπιστημονικών, πολιτιστικών καί
καλλιτεχνικών έκδηλώσεων γιά τό έτος 2021, ώστε νά διαδοθεί
στίς τοπικές κοινωνίες τό Χριστιανικό καί πατριωτικό μήνυμα τοϋ
1821, μέσα στήν πληρότητά του.

Ό κόσμος έξελίσσεται. Αλλάζει. Οί κοινωνίες μεταβάλλον-
ται. Ή Ελλάδα προχωράει. Εμείς, ώς άπόγονοι τών Ελλήνων πού
άπελευθέρωσαν «μιά χώρα μικρή· ένα πέτρινο άκρωτήρι στήν
Μεσόγειο» (Γ. Σεφέρης), έχουμε πάντα τήν άνάγκη νά κοίνω-
νοϋμε τό «άθάνατο κρασί τοϋ ’21».

Προχωρούμε μέ έπίγνωση τών έξελίξεων, τών άπαιτήσεων
καί τών άναγκών τής έποχής μας. Στήν πορεία αύτή, κρατούμε
στήν ψυχή μας ζωντανό τόν σεβασμό τών προγόνων μας πρός
τόν Χριστό καί τήν Ελλάδα.

Σήμερα ή πατρίδα μας καί ή ανθρωπότητα ολόκληρη αντι-
μετωπίζει την πανδημία τού κορωνοϊοΰ. Στους Ιερούς Ναούς μας
πρός αποφυγή τών συναθροίσεων καί τής μεταδόσεως τής νόσου
δεν τελούνται τά Ιερά καί Ζωηφόρα Μυστήρια. Ή ένότητά μας
αποκτά τήν χάρη τών Αγίων Νεομαρτύρων μέσα άπό τήν θερ-
μουργό πίστη μας, τήν προσευχή μας, τήν μελέτη τού Εύαγγε-
λίου, τήν ύπομονή καί τήν άγάπη μας. Οί ’Ορθόδοξοι Έλληνες
στεκόμαστε όρθιοι μέ ύπευθυνότητα, έχοντας τήν έλπίδα μας
στόν Θεό. Όπως τό Γένος μας άντεξε τήν καταπίεση τής μακράς
δουλείας μέ πίστη καί μέ προσευχή καί άνέστη, έτσι καί σήμερα
θά άντιμετωπίσουμε τόν κίνδυνο γιά τήν ύγεία μας μέ σταθερή
τήν πίστη μας, εύαγγελιζόμενοι τό φώς τής Αναστάσεως τού Κυ-
ρίου μας.

Τό 1821 μάς έμπνέει. Ώς άνεξάντλητη πηγή καί πρόσκληση
έγρηγόρσεως. Έχουμε χρέος ποτέ νά μή λησμονούμε…

Αίωνία ή μνήμη τών ύπέρ Πίστεως καί Πατρίδος εύκλεώς
άγωνισαμένων καί ήρωικώς πεσόντων!

+ Ό Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

+ Ό Θεσσαλονίκης Άνθιμος

+ Ό Παραμυθίας, Φιλιατών καί Γηρομερίου Τίτος

+ Ό Μηθύμνης Χρυσόστομος

+ Ό Τριφυλίας καί ’Ολυμπίας Χρυσόστομος

+Ό Μεσσηνίας Χρυσόστομος

+ Ό Λευκάδος καί ’Ιθάκης Θεόφιλος

+ Ό Θηβών καί Λεβαδείας Γεώργιος

+ Ό Παροναξίας Καλλίνικος

+ Ό Φωκίδος Θεόκτιστος

+Ό Νέας Κρήνης καί Καλαμαριάς ’Ιουστίνος

+ Ό Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος

+Ό Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὀ Αρχιγραμματεύς

+ Ο Ωρεῶν Φιλόθεος

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.