Με λαμπρότητα και επισημότητα τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουνίου ο Εσπερινός της εορτής των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου στην πανηγυρίζουσα Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας.

Των πανηγυρικών και λατρευτικών εκδηλώσεων προίσταται φέτος η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ο οποίος χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο κατά τον Εσπερινό και αύριο το πρωί θα τελέσει Πατριαρχική θεία Λειτουργία. Μαζί με τον Παναγιώτατο συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, εκπρόσωπος της ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πριγκηπονήσσου κ. Ιάκωβος, Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, Δράμας κ. Παύλος, Σισανίου κ. Παύλος, Κίτρους κ. Γεώργιος, Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Νέας Κρήνης κ. Ιουστίνος, Γρεβενών κ. Δαβίδ, Βεροίας κ. Παντελεήμων και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων.
Τον Παναγιώτατο προσεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ενώ παρέστησαν ο Περιφεριάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Βουλευτές, όλες οι τοπικές πολιτκές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος κόσμου που συνέρευσε από νωρίς για να υποδεχθεί τον Παναγιώτατο, που έγινε δεκτός με τιμές Αρχηγού Κράτους.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας:

«Ημέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνης ανάπλεως πεφανέρωται σήμερον» διά την πόλιν της Βεροίας και την Ιεράν Μητρόπολιν Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, η ημέρα της εορτής των μεγίστων αποστόλων Παύλου του ιδρυτού της και Πέτρου.

«Αστράπτει και λάμπει» η τοπική Εκκλησία «κεκοσμημένη αναστηλώσεσι» του ιστορικού, βυζαντινού αυτής μητροπολιτικού ναού, του επ᾽ ονόματι τιμωμένου των πρωτοκορυφαίων αποστόλων Παύλου και Πέτρου, ο οποίος ανοίγει επισήμως και πανηγυρικώς τας θύρας του σήμερον, διά πρώτην φοράν μετά τον προσφάτως τελεσθέντα επανεγκαινιασμόν του, διά να υποδεχθή τον πρωτόθρονον και πρωτεύθυνον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον.

«Αστράπτει και λάμπει» η κατά Βέροιαν Εκκλησία τελούσα την ιεράν σύναξιν των ηνωμένων τω πνεύματι αποστόλων του Σωτήρος, και υποδεχομένη τον σεπτόν προκαθήμενον της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, τον κύκλω την οικουμένην διατρέχοντα προς ενίσχυσιν και στήριξιν των πνευματικών Αυτού τέκνων και υπεράσπισιν των δικαίων της αμωμήτου ημών πίστεως.

«Αστράπτει και λάμπει» έχουσα προεξάρχοντα της λατρευτικής ταύτης συνάξεως επί τη εορτή του ιδρυτού της, ουρανοβάμονος αποστόλου Παύλου, τον ου μόνον κλήσιν φέροντα αποστολικήν, αλλά και ζήλον έχοντα αποστολικόν και φωνήν στεντορείαν, κηρύσσουσαν εν παντί καιρώ και τόπω «Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα», και ακαταβλήτως αγωνιζόμενον νύκτα και ημέραν, ενίοτε και μετά πολλών δακρύων, «εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού».

«Αστράπτει και λάμπει», διότι διά πρώτην φοράν μετά σιγήν εξακοσίων και πλέον χρόνων πανηγυρίζει εις την περίκλυτον ταύτην βασιλικήν την ετήσιον πανήγυριν του διδασκάλου και καθηγεμόνος αυτής εν τη πίστει αγίου ενδόξου αποστόλου Παύλου, ο οποίος ομού μετά του ετέρου πρωτοκορυφαίου, του αποστόλου Πέτρου, ουρανόθεν αοράτως συγχαίρουσιν ημίν, διά την προσγενομένην εις ημάς τιμήν όπως λαμπρύνητε διά της σεπτής Υμών χοροστασίας και της Πατριαρχικής Υμών Λειτουργίας, Παναγιώτατε, την πανήγυριν επί τη συνάξει των πρωτοκορυφαίων αποστόλων και την επαναλειτουργίαν του παλαιού Μητροπολιτικού τούτου ναού της Βεροίας, μετά πολυετή και πολυώδυνον προσπάθειαν αποκαταστάσεως και συντηρήσεως αυτού.

Βασιλική μεγαλοπρεπής και περίλαμπρος ανιδρύθη συμφώνως προς τα στοιχεία των προσφάτων αρχαιολογικών ευρημάτων μεταξύ 7ου και 8ου αιώνος και ανεκαινίσθη υπό του επισκόπου Βεροίας Νικήτα περί τα τέλη του 11ου αιώνος.

Φθαρείσα υπό του πλήξαντος την πόλιν της Βεροίας ισχυρού σεισμού ολίγον μετά το 1206, ανεκαινίσθη και πάλιν και επλουτίσθη διά λαμπρού εικονογραφικού διακόσμου, αναπτυσσομένου εις το κεντρικόν κλίτος, ο οποίος συνεπληρώθη κατά την ακολουθήσασαν εξόχως σημαντικήν διά την Βέροιαν παλαιολόγειον εποχήν διά τοιχογραφιών ανυπερβλήτου αισθητικής αξίας και ωραιότητος.

Αι από του 15ου αιώνος επισυμβάσαι ιστορικαί εξελίξεις και η μετατροπή του ναού εις τέμενος υπήρξαν αιτία αλλοιώσεων και καταστροφών, σοβαρωτέρα των οποίων υπήρξεν η κατάρρευσις του νοτίου κλίτους, έχουσα ως αποτέλεσμα ο περικαλλής ούτος ναός να παραμένη ερείπιον ακόμη και μετά την απελευθέρωσιν της πόλεως κατά το έτος 1912.

Από της ημέρας της χάριτι Θεού καταστάσεως της ημετέρας ελαχιστότητος εις την ιεράν ταύτην Μητρόπολιν ηγωνίσθην παντί σθένει και παντί τρόπω διά την αποκατάστασιν και ανακαίνισιν του ιστορικού Μητροπολιτικού ναού της Βεροίας, τη αρωγή και συμπαραστάσει της Υμετέρας πεπνυμένης Παναγιότητος, ήτις δι᾽ επιστολών και λόγων προς τους Υπουργούς Πολιτισμού απ᾽ αρχής εστήριξεν την ταπεινήν ημών προσπάθειαν.

Μετά παρέλευσιν εικοσιδύο ετών ο αγών και η προσπάθεια ημών εστέφθη χάριτι Θεού υπό επιτυχίας. Η ευχή την οποίαν είχομεν διατυπώσει προπέμποντες την Υμετέραν Παναγιότητα κατά την πρώτην Αυτής επίσκεψιν εις την Βέροιαν, όπως Σας υποδεχθώμεν εκ νέου εις τον παλαιόν Μητροπολιτικόν ναόν των πρωτοκορυφαίων, όταν δι᾽ ευχών Σας θα απεκαθίστατο, εγένετο επί τέλους πραγματικότης. Το μεγάλον έργον της αποκαταστάσεως και ανακαινίσεως του παλαιού Μητροπολιτικού ναού των πρωτοκορυφαίων αποστόλων Παύλου και Πέτρου ωλοκληρώθη, χάρις εις την αγαστήν συνεργασίαν μετά των εκάστοτε προισταμένων της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και των συνεργατών αυτών από του κ. Αντωνίου Πέτκου μέχρι της κ. Αγγελικής Κοτταρίδη, το ενδιαφέρον και την υποστήριξιν των εκάστοτε υπουργών Πολιτισμού, από του κ. Θάνου Μικρούτσικου και του κ. Αντωνίου Σαμαρά, μέχρι του κ. Παύλου Γερουλάνου και του νυν υπουργού κ. Αριστείδου Μπαλτά, εκπροσωπουμένου σήμερον υπό της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρίας Μαρίας Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη, η οποία και ως Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς είχε ενδιαφερθεί τα μέγιστα διά την πρόοδον των εργασιών της αποκαταστάσεως του ιερού τούτου ναού, αλλά και την συμπαράστασιν της Κινήσεως Πολιτών και των εκάστοτε τοπικών αρχόντων.

Κατά τήν εὔσημον ταύτην ἑσπέραν ἐπιτρέψατέ μοι, Παναγιώτατε, νά ἐκφράσω ὁλοκαρδίους εὐχαριστίας τόσον πρός τήν Ὑμετέραν θεοτίμητον Κορυφήν ὅσον καί πρός ἅπαντας τούς συμβαλόντας καί ἐργασαμένους πρός ὁλοκλήρωσιν τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου ἔργου καί τήν ἀπόδοσιν τοῦ περιλάμπρου τούτου ναοῦ εἰς τήν θείαν λατρείαν.
Εἰς αὐτόν τόν περίκλυτον ναόν τῶν ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ἀποστόλων, τῶν πρωτοκορυφαίων Παύλου καί Πέτρου, τήν παλαιάν ἕδραν τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, ὁ εὐαγής κλῆρος καί οἱ εὐσεβεῖς χορεῖες τῶν μοναζόντων, οἱ φιλόθεοι ἄρχοντες καί ὁ φιλάγιος λαός τῆς Βεροίας καί τῆς Ἠμαθίας, ὑποδεχόμεθα σήμερον Ὑμᾶς, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί πνευματικόν Πατέρα πάντων ἡμῶν, μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ἀνεκλαλήτου χαρᾶς, καί ἀδυνατοῦντες νά ἐκφράσωμεν ἐν ἀνθρωπίναις λέξεσι τά συνέχοντα καί πλημμυρίζοντα τήν ψυχήν ἡμῶν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας, στρέφομεν προσευχητικῶς τόν νοῦν καί τήν καρδίαν μας πρός τόν ἐν τῷ βορείῳ πεσσῷ εἰκονιζόμενον Χριστόν τόν Χαλκίτην καί πρός τήν ἐν τῷ δυτικῷ πεσσῷ ἱεράν μορφήν τῆς δεομένης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί ἱκετεύομεν ταπεινῶς «πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἡμῶν κύριον κύριον Βαρθολομαῖον· Κύριε, φύλαττε αὐτόν εἰς πολλά ἔτη».

Γιώργος Λακαφώσης

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.