Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀ­γα­πη­τά μου παι­διά,

Σὲ λί­γες ἡ­μέ­ρες ξε­κι­νᾶ ἡ πρώ­τη ἴ­σως με­γά­λη προ­σπά­θει­α τῆς ζω­ῆς σας. Μί­α προσπάθεια, ποὺ ἀ­νε­ξαρ­τή­τως τῆς ἔκ­βα­σής της, θὰ μεί­νει βα­θι­ὰ χα­ραγ­μέ­νη στὴ μνή­μη σας καὶ θὰ τὴν ἀ­να­κα­λεῖ­τε μὲ τὸ πέ­ρα­σμα τῶν ἐ­τῶν μὲ μιὰ γλυ­κι­ὰ νο­σταλ­γί­α.

Ἦλ­θε ἡ ὥ­ρα ὁ πο­λυ­ε­τὴς σχολικός σας κό­πος καὶ οἱ καλές σας προσπάθειες νὰ ἀ­πο­δώ­σουν καρ­πούς. Στὸν ἀ­γώ­να αὐ­τὸ δὲν εἶ­σθε μό­νοι σας.

Ἔ­χε­τε μα­ζί σας τοὺς γο­νεῖς σας, ποὺ ἐ­μό­χθη­σαν γιὰ ἐ­σᾶς, τοὺς ἐκ­παι­δευ­τι­κούς σας, τοὺς συγ­γε­νεῖς καὶ φί­λους σας, μὰ πά­νω ἀπ’ ὅ­λα ἔ­χε­τε μα­ζί σας τὸν Πα­νά­γα­θο Θε­ό μας.

Ἡ εἰ­λι­κρι­νὴς καὶ ἐγ­κάρ­δι­α ἐ­πικοινωνία μα­ζί Του δι­ὰ τῆς προ­σευ­χῆς θὰ σᾶς χα­ρί­σει ἡρε­μί­α, αὐ­το­πε­ποί­θη­ση, πνευ­μα­τι­κὴ δι­αύ­γει­α καὶ σω­μα­τι­κὴ δύ­να­μη γιὰ νὰ ἀν­τε­πε­ξέλ­θε­τε τὶς ἀπαιτητικές ἡ­μέ­ρες τῶν γενικῶν ἐξετάσεων.

Νὰ ἔ­χε­τε πάν­τα στό νοῦ σας ὅ­τι στὶς δυ­σκο­λί­ες ποὺ θὰ συ­ναν­τή­σε­τε στὴ ζω­ή σας, ὁ Θε­ὸς εἶ­ναι πάν­τα μα­ζί σας γιὰ νὰ σᾶς ἐνισχύσει καί νὰ σᾶς χαριτώσει στούς ἀγώνες σας.

Δῶ­στε τὸν κα­λύ­τε­ρο ἑ­αυ­τό σας σ΄ αὐτήν τήν προσπάθεια καὶ ἀ­πο­βάλ­λε­τε, κατά τό δυνατόν, τό ἄγχος. Ἡ ζω­ὴ εἶ­ναι μπρο­στά σας καὶ οἱ εὐ­και­ρί­ες ποὺ θὰ σᾶς δο­θοῦν θὰ εἶ­ναι πολ­λές, ἀρ­κεῖ νὰ ἔ­χε­τε τὴν ἑ­τοι­μό­τη­τα καὶ τὴ σύ­νε­ση νὰ τὶς ἀξιοποιήσετε.

Ἡ Πα­τρί­δα μας δι­α­νύ­ει μί­α ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ δύ­σκο­λη πε­ρί­ο­δο κι ἐ­σεῖς ἀ­πο­τε­λεῖ­τε τὴν ἐλ­πί­δα μας γιὰ ἕ­να κα­λύ­τε­ρο μέλ­λον. Προσευχηθεῖτε καρδιακά παιδιά μου καί ἀγωνισθεῖτε μέ σθένος, διότι ὅ­λα εἶ­ναι δυ­να­τὰ μὲ τὴν βο­ή­θει­α τοῦ Θε­οῦ καί τόν καλόν σας ἀγώνα.

Ἀ­γα­πη­τά μου παι­διά,

Ἀ­πὸ τὰ βά­θη τῆς καρ­διᾶς μου προσεύχομαι γιά σᾶς, ὥστε νὰ εὐ­ο­δω­θοῦν οἱ κό­ποι σας καὶ νὰ ἐ­πι­τύ­χε­τε τοὺς στό­χους σας. Κα­λὴ ἐ­πι­τυ­χί­α στὴν ὄ­μορ­φη καὶ εὐ­λο­γη­μέ­νη ἀ­πὸ τὸ Θε­ὸ προ­σπά­θει­ά σας!»

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.