Το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου έγινε μπροστά από τον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης η υποδοχή της τιμίας Κάρας της Αγίας Υπομονής, που φυλάσσεται στην ιερά μονή οσίου Παταπίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου.

Την αγία Κάρα μετέφερε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος με την ευκαιρία ενάρξεως του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας που φέτος έχει θέμα «Υπομονή και Καρτερία κατά τον απόστολο Παύλο».

Μετά την υποδοχή ακολούθησε πολυαρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ προηγήθηκε προσφώνηση από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα.

Η Αγία Υπομονή

Η Οσία Υπομονή ήταν η μητέρα του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα, του μαρτυρικού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Μετά την κοίμηση του άνδρα της, αυτοκράτορα Μανουηλ δευτέρου του Παλαιολόγου, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και έγινε μοναχή μετονομασθείσα από Ελένη Αυγούστα σε Υπομονή μοναχή. Με ταπείνωση και υπακοή ασκήθηκε επι 25 χρόνια σε Μοναστήρι της Κωνσταντινουπόλεως και αγίασε. Το 1450 παρέδωσε την αγιασμένη της ψυχή στα χέρια του Κυρίου. Η τιμία Κάρα της φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου

Προσφώνηση Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος

Με βαθύτατη συγκί­νη­ση και κατάνυξη υπο­δε­χθήκαμε πριν από λίγο ένα ιερό και θαυμα­τουρ­γο κειμήλιο της πι­στεώς μας, υποδε­χθη­κα­με, εδώ στον ιερό ναό της Παναγίας, της Παντάνασσας και βα­σι­λι­σσας των ουρα­νων, τη σεπτή και χαριτό­βρυ­τη κάρα μιάς άλλης βασίλισσας, μιάς βασί­λισσας του κόσμου, η οποία όμως επέλεξε να ανταλλάξει τη βασιλι­κη πορφύρα με το τα­πει­νο ένδυμα της μο­να­χης. Επέλεξε να ανταλ­λάξει την άνεση του με­γάλου Παλατίου με τη στενότητα του μοναχι­κού κελλίου. Επέλεξε να ανταλλάξει την τρυ­φη του κόσμου με την μυστική απόλαυση της κοινωνίας με τον Θεό. Επέλεξε να ανταλλάξει τη δόξα των ανθρώπων με την ταπείνωση του μοναχικού σχήματος. Ε­πέλεξε να ανταλλάξει τους κρότους και τους θορύβους των επιγείων πραγμάτων με τη σιω­πη της προσευχής και της μελέτης του Θεού. Επέλεξε να ανταλλάξει το βασιλικό όνομα Ελέ­νη, το οποίο έφερε ως αυ­τοκράτειρα του Βυ­ζαντίου, με το όνομα της μεγίστης αρετής της υπομονής, την οποία εβίωσε τόσο ως βα­σίλισσα όσο και ως μοναχή.

Υποδεχθήκαμε, αδελ­φοί μου, τη θαυμα­τουρ­γη κάρα της αγίας Υπο­μονής, της συζύγου του ευσεβούς και σοφού αυ­τοκράτορος Μα­νου­ηλ του Παλαιολόγου και μητέρας του τε­λευ­ταίου αυτοκράτορος του Βυ­ζα­ντίου Κωνστα­ντίνου Παλαιολόγου, την ο­ποία ηγαθύνθη να με­ταφέρει στην Ιερά Μη­τρόπολή μας από την Ιερά Μονή του οσίου Παταπίου, όπου φυλάσ­σεται ως ιερό θη­σαύρι­σμα και πάνσεπτο κει­μήλιο, ο Σεβα­σμιώ­τα­τος Μητρο­πολί­της Κο­­ρίνθου κ.κ. Διο­νυ­σι­ος εις ευλογία και αγι­α­σμο, επ᾽ ευκαιρία των ΚΑ´ Παυλείων, θε­μα των οποίων είναι η ο­μω­­νυμος της αγίας αρε­τη, η υπο­­­­μονή και η καρ­τε­ρία.

Σας ευχαριστούμε, Σε­βα­σμιώτατε, για τη με­γα­λη ευλογία την ο­ποία εκομίσατε στην Ιερά μας Μητρόπολη, η οποία συνδέεται με τη δι­κη σας πνευματικώς, διά του κοινού ιδρυτού και καθηγεμόνος εν τη πίστει, του αποστόλου των Εθνών, του πρω­το­­κορυφαίου απο­στόλου Παύλου.

Σας ευχαριστούμε, Σε­βα­σμιώτατε, διότι δι­δε­τε και σε μας την ευ­και­ρία όχι μόνο να λα­βου­με την χάρη που ενοι­κεί στο ιερό λείψανο της αγίας βασιλίσσης, και θαυματουργεί και θεραπεύει, αλλά και να μελετήσουμε και να προβάλλουμε τη ζωή της ως παράδειγμα υπο­­­μονής και καρ­τε­ρι­ας. Διότι ήταν όντως υπό­δειγμα υπομονής η αγία τόσο στην εν τω κόσμω ζωή της όσο και ως μοναχή.

Διότι παρότι ήτο γο­νος ηγεμονικής οικογε­νείας και έζησε ως αυ­τοκράτειρα του Βυ­ζα­ντίου, έζησε σε μία δυ­σκολη εποχή για το Βυ­ζάντιο, σε μία εποχή κα­τα την οποία οι έξω­θεν μάχες και οι ένδο­θεν κίνδυνοι απαιτού­σαν υπομονή και καρ­τε­­ρία. Επωμίσθηκε μαζί με τον αυτοκράτορα συ­­­ζυγό της, Μανουήλ, το βάρος των ευθυνών της αυτοκρατορίας σε δύσκολες στιγμές της ιστορίας της. Επω­μι­σθη­­κε όμως συγχρόνως και τα βάρη μιάς πο­λυ­μελούς οικογενείας, κα­­­­­θως υπήρξε μητέρα οκτώ τέκνων, δύο από τα οποία αξιώθηκε να δεί στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνστα­ντι­νουπόλεως, αφού όμως προηγουμένως είχε υπο­­­­μείνει καρτερικά τον πρόωρο θάνατο των δύο νεαρών θυ­γατέρων της.

Η πίστη της στον Θεό ήταν αυτή που της έδι­νε δύναμη και υπομονή για να σηκώ­νει και το βάρος της οδύνης του θα­νάτου και των παι­διών της και του συ­ζύγου, μετά τον οποίο ενεδύθη το μοναχικό σχη­μα, για να δοκιμα­σθεί και να ασκη­­θεί και στη μονα­χική υπομονή. Επί ει­κο­σιπέντε χρόνια έζη­σε ως μο­να­χη μέσα στην άσκη­ση, τη νη­στεία, την προ­σευχή, την ταπείνωση και τον πνευματικό αγώνα, υπο­μένοντας με καρ­τερία τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και ηγιάσθη «ως χρυ­σος εν χωνευτηρίω»,ώστε να θαυμάζεται από όλους για την αρετή και την αγιότητά της, η οποία απεδείχθη και μετά την οσιακή κοί­μησή της με τα θαύματα που επέ­τρε­ψε ο Θεός να τελούνται διά του αγίου λειψάνου της και διά των θεο­πει­θων πρεσβειών της, και τα οποία ενεργούνται και μέχρι σήμερα.

Γι᾽ αυτό και είμεθα ιδι­αιτέρως ευγνώμονες, Σε­βασμιώτατε, γιατί απο­λαμβάνουμε και ε­μείς τη χάρη της αγίας Υπομονής, οι ευχές και πρεσβείες της οποίας ευ­­­χομαι ταπεινώς να συνοδεύουν και όλους τους ευσεβείς και φι­λα­γίους προσκυνητές της και το παράδειγμα της ζωής να εμπνεύει και να ενισχύει όλους μας στον καθ᾽ ημέραν αγώ­να μας για να τρέχουμε και εμείς, όπως μας προτρέπει ο απόστολος Παύλος, δι᾽ υπομονής τον προκείμενον ημίν αγώνα.

AgYpomoni2015-100.jpg

AgYpomoni2015-102.jpg

AgYpomoni2015-105.jpg

AgYpomoni2015-108.jpg

AgYpomoni2015-113.jpg

AgYpomoni2015-114.jpg

AgYpomoni2015-123.jpg

AgYpomoni2015-124.jpg

AgYpomoni2015-135.jpg

Νταλιάρης Γιώργος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.