Το Φανάρι, μέσω επισήμου ανακοίνωσης, ανέφερε όλες τις λεπτομέρειες από την Πατριαρχική επίσκεψη στην Ιμβρο, καθώς και τις συναντήσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Αναλυτικά:

Μετά την επιστροφήν Του εκ Παρισίων η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, την Παρασκευήν, 24ην Ιουλίου, μετέβη εις την γενέτειράν Του νήσον Ίμβρον, όπου την επομένην, συλλειτουργήσας μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου και Μύρων κ. Χρυσοστόμου εν τω Ι. Ναώ Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ετέλεσε μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων των τραγικών θαλασσίων δυστυχημάτων τα οποία συνέβησαν εις την περιοχήν του Πύργου της νήσου, επί τη συμπληρώσει εφέτος 65 και 60 ετών αντιστοίχως από του Ιουλίου 1950 και 1955.

Μετά την συγκινητικήν ομιλίαν του Πατριάρχου και την Απόλυσιν, Ούτος μετέβη εις το παρακείμενον κοιμητήριον όπου έψαλε Τρισάγιον προ του τάφου του εκ των θυμάτων Δημητρίου Πινήρου, τελειοφοίτου της Ι. Θεολογικής Σχολής Χάλκης, μνημονεύσας τα ονόματα πάντων των 25 νέων οι οποίοι απώλεσαν την ζωήν των τότε.

Εν συνεχεία ο Πατριάρχης και πλείστοι συμπατριώται Αυτού μετέβησαν εις τον Πύργον, όπου επίσης έψαλε Τρισάγιον και έρριψεν άνθη του αγρού εις την θάλασσαν εις τιμήν και μνήμην των υπέρ ων ετελέσθη το μνημόσυνον, άπαντες δε ακολούθως ανήλθον εις τον λόφον όπου ευρίσκετο το εξωκκλήσιον της Αγίας Άννης και έψαλον το απολυτίκιον της εορτής της κοιμήσεώς της. Σήμερον το ναΐδιον δεν υφίσταται καθώς όλη η περιοχή έχει απαλλοτριωθή υπό του κράτους.

Το εσπέρας η Α. Θ. Παναγιότης εχοροστάτησε κατά τον Εσπερινόν εν τω ενοριακώ Ναώ της Κοινότητος Γλυκέος, εις το τέλος του οποίου ωμίλησε προς το εκκλησίασμα και εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Υπομνηματογράφου τον Εξοχώτατον εν ιατροίς κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Καρδιολόγον, εξ Ίμβρου, υπηρετούντα σήμερον εν Χαλκίδι. Επηκολούθησε δείπνον εν τη πλατεία του χωρίου, όπερ ήτο το γενέθλιον χωρίον του πολλού Ιερομονάχου Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού και πολλών άλλων λογίων της Ίμβρου.

Κατά τα λοιπά

Την επομένην, Κυριακήν, 26ην ιδίου, ο Πατριάρχης ιερουργήσας μετά του οικείου Ποιμενάρχου και του Θεοφιλ. Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου, Ηγουμένου της εν Θεσσαλονίκη Ι. Μονής Βαλτάδων, εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ Παναγίας ετέλεσε την εις Επίσκοπον χειροτονίαν του εψηφισμένου Επισκόπου Αλικαρνασσού κ. Νικολάου, ον και μετωνόμασεν εις Αδριανόν, εν μέσω πλήθους πιστών εξ Ίμβρου, εκ της Πόλεως και εξ Ελλάδος. Εις την προσφώνησιν του προεξάρχοντος Πατριάρχου απήντησεν ο νέος Αρχιερεύς, όστις και αργότερον παρέθεσεν επίσημον γεύμα εις το εστιατόριον «Ελένη» του Κάστρου, ευλογηθέν υπό του Πατριάρχου.

Μεταξύ των συνδαιτυμόνων ήσαν και οι επισκεπτόμενοι τας ημέρας εκείνας την νήσον Εξοχ. Πρέσβυς κ. Φωτεινή Τομαή, επί κεφαλής της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, και Ελλογ. κ. Gülay Barbarosoğlu, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Βοσπόρου, μετά των Αντιπρυτάνεων Ayşe Mumcu και Fikret Adaman.

Την Δευτέραν, 27ην ιδίου, ο Πατριάρχης συμπροσηυχήθη κατά την Θείαν Λειτουργίαν ην ετέλεσεν εις το πανηγυρίζον εξωκκλήσιον του Αγίου Παντελεήμονος ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αλικαρνασσού και ηυλόγησε την παρατεθείσαν εις πάντας τράπεζαν με τα σφάγια-αφιερώματα εις τον Άγιον, κατά τα παραδοσιακά έθιμα της νήσου.

Ο υψηλός επισκέπτης και γόνος της Ίμβρου κατά την παραμονήν Του εν αυτή, προσέτι:
-Επεσκέφθη εθιμοτυπικώς τον Έπαρχον Εντιμ. κ. Muhittin Gürel, ενώ έσχε τηλεφωνικήν επικοινωνίαν μετά του απουσιάζοντος εις την Πόλιν Δημάρχου Ίμβρου Εντιμ. κ. Ünal Çetin, τον οποίον και ηυχαρίστησε διά τας προσφάτους θετικάς υπέρ των Ιμβρίων ομογενών δηλώσεις του.

-Έπεθεώρησε τας συνεχιζομένας ανακαινιστικάς εργασίας εις τους Ι. Ναούς των Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων και Αγριδίων, οίτινες είχον υποστή ζημίας κατά τους σεισμούς του παρελθόντος έτους, ως και το εν Αγριδίοις σχολικόν κτήριον όπερ θα στεγάση το Λύκειον της νήσου από του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

-Ωμίλησε προς τα παιδία, νήπια και σχολικής ηλικίας, και τους γονείς αυτών, συγκεντρωθέντας εις καφενείον των Αγίων Θεοδώρων, απαντών και εις την προσφώνησιν του Εκπαιδευτικού Ελλογ. κ. Ιωακείμ Καμπουροπούλου, εντός συγκινητικής ατμοσφαίρας πλήρους ενθουσιασμού ως εκ της επανόδου της ελληνικής παιδείας εις την νήσον μετά διακοπήν ημίσεος αιώνος, της λειτουργίας δε διά πρώτην φοράν και Λυκείου εν αυτή.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος εξεδήλωσε πλουσιοπαρόχως την Ιμβριακήν φιλοξενίαν προς τε την Α. Θ. Παναγιότητα, την συνοδείαν Αυτής και προς τους λοιπούς επισήμους επισκέπτας της Επαρχίας αυτού καθ᾿ όλην την εν αυτή διαμονήν των.
Ο Πατριάρχης ημών επέστρεψεν εις την έδραν Αυτού την Τετάρτην, 29ην τ.μ. .

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Αθηναγόραν, μετά των Ελλογ. κ. Rik Torfs, Πρυτάνεως του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain, και κ. Peter de Mey, Καθηγητού εν αυτώ.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ρούσσης κ. Ναούμ, Ιεράρχην της Εκκλησίας Βουλγαρίας, μετά του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου, Αρχιγραμματέως της Ι. Συνόδου αυτής, και του Ευλαβ. Διακόνου κ. Ιωάννου Petkov.
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ναυκράτιδος κ. Μελέτιον, Ιεράρχην του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, μετά των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Αστεριάδου, εκ της Ι. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, Αρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Σουλιμιώτου, εκ της Ι. Μητροπόλεως Γλυφάδας, και Ελλογ. κ. Αθανασίου Κυρέζη, Φιλολόγου, εκ Κομοτηνής.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Ντελήν, Ηγούμενον της Ι. Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου, μετά του Εντιμ. κ. Άρη Μπέλλου, εκ Φιλιατών.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Πέτρον Μποζίνην, εκ της Ι. Μητροπόλεως Πατρών.
– Τον Εντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Άρχοντα Έκδικον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εξ Αθηνών. Τον Ελλογ. κ. Σταύρον Ανεστίδην, Διευθυντήν του εν Αθήναις Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Ευαγγελίας Σταμούλη, Φιλολόγου.
– Τον Εντιμ. κ. Jeffery Chrones μετά της οικογενείας αυτού, εξ Αμερικής.

Επίσημος Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποτελουμένη εκ των Σεβ. Μητροπολιτών Μιλήτου κ. Αποστόλου και Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου και του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, εξεπροσώπησε την Μητέρα Εκκλησίαν κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ι. Καθεδρικώ Ναώ Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μόσχας, επί τη χιλιετηρίδι από της κοιμήσεως του Πρίγκηπος Αγίου Βλαδιμήρου, την Τρίτην, 28ην Ιουλίου.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
-Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ανδρέου, κατά το υπό της Κοινότητος Αγίου Νικολάου Χάλκης διοργανωθέν ετήσιον εν πλω δείπνον, το εσπέρας του Σαββάτου, 25ης Ιουλίου. Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Αμβροσίου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Παναγιώτου Αμπατζή, εκ του Ι. Νού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μ. Ρεύματος, την Τετάρτην, 29ην Ιουλίου.
-Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Νεοφύτου Μαρουλή, Κληρικού της Ι. Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Αγγελικής Καλύβα, εκ του Κοιμητηρίου Παλαιού Φαλήρου, την Δευτέραν, 20ην τ.μ. .
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την εν τω ξενοδοχείω «Swiss» δοθείσαν υπό της Ευγεν. κ. Monica Schmutz Kırgöz, Γεν. Προξένου της Ελβετίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ᾿ ευκαιρία της εθνικής εορτής της Χώρας, το εσπέρας της Πέμπτης, 30ης ιδίου.
– Υπό του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Γεωργίου Δεμιρτζή, εκ του Κοιμητηρίου «Κοκκίνου Μύλου» την Δευτέραν, 20ην Ιουλίου.
– Υπό του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά την υπό της Ενώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), διοργανωθείσαν εκδήλωσιν, επί τη 107η επετείω της καταργήσεως της λογοκρισίας του Τύπου, εν τω εν Πέραν Ξενοδοχείω «The Marmara», την Παρασκευήν, 24ην ιδίου.

3107patr.jpg

3107patr1.jpg

3107patr2.jpg

3107patr3.jpg

3107patr4.jpg

3107patr5.jpg

3107patr6.jpg

Νταλιάρης Γιώργος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.