Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επεσκέφθη την γενέθλιον νήσον αυτού Ίμβρον, μεταξύ 13ης και 20ης Αυγούστου 2016, επ’ ευκαιρία του πανηγυρικού εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ως και διά να παραστή εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις διά την συμπλήρωσιν 25 ετών Πατριαρχίας Του, οργανωθείσας υπό των απανταχού της γης Ιμβριακών Σωματείων και του εν τη Πόλει Συνδέσμου Υποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ).

Σημειωτέον, ότι η εφετεινή χρονιά σηματοδοτεί και μίαν άλλην λίαν αξιοσημείωτον επέτειον, αφορώσαν εις την εν γένει εκκλησιαστικήν σταδιοδρομίαν του Σεπτού Προκαθημένου της Ορθοδοξίας, ήτοι την συμπλήρωσιν 55 ετών από της εισόδου Του εις τας τάξεις του ιερού κλήρου.

Τοιουτοτρόπως, οι ανά τον κόσμον διεσπαρμένοι Ίμβριοι συντοπίται Του έσπευσαν εις τα πάτρια εδάφη, εν συγκινήσει πολλή, όπως καταθέσουν, ως ελάχιστον φόρον τιμής, τας ευγνώμονας ευχαριστίας των διά τα θαυμαστά επιτεύγματα του Πατριάρχου των, γενικώς και ειδικώτερον υπέρ της κοινής πατρίδος, με αποκορύφωμα την αναζωογόνησιν της Ρωμαίηκης παιδείας εν Ίμβρω και την δι’αυτής συνέχισιν του πατροπαραδότου πολιτισμού της.

Αναχωρήσας εκ Πόλεως, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωίαν του Σαββάτου, 13ης Αυγούστου, έφθασεν εις τον λιμένα του Αγίου Κηρύκου, υπαντηθείς μετ᾽ενθουσιωδών και θερμών εκδηλώσεων χαράς και αγάπης, υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου και Μύρων κ. Χρυσοστόμου, του ιερού κλήρου της Νήσου, πλείστων μονίμων κατοίκων, ως και παραθεριστών Ιμβρίων εκ του εξωτερικού. Εκείθεν μετέβη και προσεκύνησεν εις τον εν τη πρωτευούση Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εν τω οποίω είχε χειροτονηθή διάκονος την 13ην Αυγούστου 1961.  

Μέλη της Συνοδείας του Παναγιωτάτου ήσαν οι Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων και Διάκονος κ. Παίσιος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Εντιμ. κ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, Στέφανος Σάλσμαν, Παναγιώτης Γραφιαδέλης και Κωνσταντίνος Ταλιαδούρος, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων.

Την πρωίαν της Κυριακής, 14ης Αυγούστου, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησε και ωμίλησε κατά την τελεσθείσαν Θ. Λειτουργίαν εν τω προσφάτως ανακαινισθέντι εν τη κώμη των Αγίων Θεοδώρων Ι. Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ούτινος τα θυρανοίξια ετέλεσεν Ούτος τον παρελθόντα Απρίλιον. Μετά την Θείαν Λειτουργίαν ετέλεσε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων γονέων και αδελφών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου, ως και έτερον υπέρ των εν τω Κοινοτικώ Κοιμητηρίω αναπαυομένων συγγενών Αυτού.

Το εσπέρας της ιδίας ο Πατριάρχης εχοροστάτησε και ωμίλησε κατά τον Μ. Εσπερινόν της εορτής της Κοιμήσεως εν τω φερωνύμω Ι. Ναώ, κειμένω εν τη εισόδω του ιδίου χωρίου, ένθα παρέστη συμπροσευχόμενος και ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει ημών, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, την Δευτέραν, 15ην ιδίου, μεταβάς μετά πάντων των ανωτέρω εις την κώμην των Αγριδίων, προέστη της εν πάση μεγαλοπρεπεία τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας εν τω Ι. Ναώ του χωρίου, εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου και Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης ωμίλησε διά την Παναγίαν, αλλά και διά την επ’εσχάτων παρατηρουμένην ανασυγκρότησιν της Νήσου και δη της εν αυτή ομογενειακής παιδείας, και διένειμεν εις τους πολυπληθείς πιστούς ιερά ενθύμια. Είτα, ηυλόγησεν εν τω αυλείω χώρω του Ναού τα παραδοσιακά εδέσματα, συνεχάρη διά συντόμου ομιλίας και ηυχήθη τους εκκλησιασθέντας και απέστειλε χαιρετισμόν και ευλογίαν προς τους απανταχού Ιμβρίους και Τενεδίους. Ηκολούθησεν εόρτιον γεύμα παρατεθέν υπό του Ελλογιμ. κ. Ιωάννου Καμπούρη, Διευθυντού Σπουδών του εκπαιδευτικού ομίλου «Σύγχρονο», εν τη εν τω αυτώ χωρίω οικία αυτού. 

Την επομένην, 16ην ιδίου, ο Πατριάρχης, επραγματοποίησεν εθιμοτυπικήν επίσκεψιν προς τον Έπαρχον της Νήσου Εντιμ. κ. Muhittin Gürel, μεθ’ου έσχεν εγκάρδιον επικοινωνίαν. 

Το άπόγευμα της Τρίτης, 16ης και τας πρωινάς ώρας της Τετάρτης 17ης ιδίου, αφίχθησαν εις την νήσον, εκ Θεσσαλονίκης οι Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Απόστολος και Θεοφιλ. Επίσκοποι Θερμών κ. Δημήτριος και Αμορίου κ. Νικηφόρος∙ εκ της Πόλεως ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αλικαρνασσού κ. Αδριανός∙ εκ δε του Αγιωνύμου Όρους οι Πανοσιολ.

Ιερομόναχοι π. Γεώργιος και Ευδόκιμος Βατοπαιδινοί, άπαντες διά να μετάσχωσιν εις τας διοργανωθείσας, επί τριήμερον, εκδηλώσεις τιμής επί τη συμπληρώσει 25 ετών από της εκλογής και αναρρήσεως της Α.Θ.Παναγιότητος εις τον Πάνσεπτον Οικουμενικόν Θρόνον. Κατά το διάστημα τούτο ο Πατριάρχης ουδέποτε ελησμόνησε την μικράν ιδιαιτέραν πατρίδα Του, παραλλήλως προς τα λοιπά υψηλά και υπεύθυνα Πατριαρχικά καθήκοντα Αυτού.

Την πρωίαν της Τετάρτης, 17ης Αυγούστου, ο Σεπτός Προκαθήμενος μετέβη μεθ’ απάσης της τιμίας Συνοδείας Αυτού, των προσελθόντων Αγίων Αρχιερέων και πατέρων, καθώς και του Έξοχ. κ. Γενικού Προξένου της Ελλάδος, εις το εν τη περιοχή Βαλανάρι Ιερόν Εξωκκλήσιον των Αγίων Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ, διά να συμπροσευχηθούν κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Αλικαρνασσού κ. Αδριανού. Επηκολούθησε γεύμα προσφερθέν υπό των πανηγυριστών κατά τα τοπικά έθιμα.

Το εσπέρας της ιδίας, άπαντες οι άνωτέρω μετέβησαν εις τα Αγρίδια διά να ευλογήση διά της υψηλής παρουσίας Του ο Πατριάρχης την εν τη αιθούση τελετών του Γυμνασίου-Λυκείου διοργανωθείσαν προς τιμήν Του εκδήλωσιν. Μετά τας εισαγωγικάς ομιλίας και τους χαιρετισμούς, προεβλήθη οπτικο-ακουστικόν υλικόν (video), δι΄ ου επαρουσιάσθησαν διάφοροι πτυχαί εκ του βίου και του πολυσχιδούς έργου του τιμωμένου Πατριάρχου. Μετά ταύτα εγένετο η παρουσίασις του βιβλίου με τίτλον: «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ίμβρο», με πλείστας φωτογραφίας της Βασιλικής Ξεινού, εκδοσις του εν Αθήναις Συλλόγου Ιμβρίων, ως και ετέρου Λευκώματος τιτλοφορουμένου: «100 λέξεις για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Ίμβριο», εκδόσεως της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας-Θράκης. Μετά τας προσφωνήσεις υπό του τε Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου και των Προέδρων του εν Αθήναις Συλλόγου Ιμβρίων κ. Πάρι Ασανάκη και της εν Βορείω Ελλάδι δραστηριοποιουμένης Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας-Θράκης κ. Παύλου Σταματίδου, ως και εκπροσώπων Ιμβριακών Συλλόγων Νοτίου Αφρικής και Αυστραλίας, και την αντιφώνησιν της Α.Θ.Παναγιότητος, οι παρόντες εξεναγήθησαν εν τω χώρω της φωτογραφικής εκθέσεως διά την Ίμβρον και επηκολούθησε δείπνον παρατεθέν υπό των διοργανωτών εν εστιατορίω των Αγριδίων. 

Την επομένην, Πέμπτην, 18ην Αυγούστου, ετελέσθη υπαίθριος Θεία Λειτουργία εν τη περιοχή «Σπηλιά» των Αγριδίων, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Αποστόλου, ευλογήσαντος και αγιάσαντος τους παρισταμένους πιστούς και ομιλήσαντος καταλλήλως. Περατωθείσης της Θείας Λειτουργίας, προσεφέρθη μεσημβρινόν γεύμα υπό της Ι. Μητροπόλεως Ίμβρου και Τενέδου εις το υπέροχον τοπίον που περιβάλλει τον αιωνόβιον πλάτανον. 

Το εσπέρας της ιδίας, άπαντες, παρόντος και του Δημάρχου της Νήσου Εντιμ. κ. Ünal Çetin, συμμετέσχον εις τας διεξαχθείσας εορταστικάς εκδηλώσεις εις τον προ του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων χώρον, όπου εγένοντο επίσημοι χαιρετισμοί υπό εκπροσώπων των αρμοδίων Ιμβριακών Σωματείων, ως και υπό των Εντιμολ. κ.κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Άρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος της Μ.τ.Χ.Ε. και Προέδρου του Εκπαιδευτικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ίμβρου (ΕΜΣΙ), Ελλογιμ. κ. Αντωνίου Παριζιάνου, Προέδρου του Συνδέσμου Υποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), Εντιμ. κ. Δημητρίου Φραντζή, εκπροσώπου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, καθώς και του κ. Δημητρίου Ζορλού, Προέδρου του Συλλόγου Προστασίας, Αλληλεγγύης και Βιωσίμου Αναπτύξεως Ίμβρου, αναφερθέντων εις την μεγίστην σημασίαν της εορταζομένης επετείου της Α.Θ.Παναγιότητος διά την οικουμενικήν και την τοπικήν Εκκλησίαν και τον τόπον τούτον, εν τω οποίω συνετελείται σταδιακώς και σταθερώς η αποκατάστασις και προαγωγή της Ελληνογλώσσου Παιδείας και του Ρωμαίηκου πολιτισμού. Η εκδήλωσις διηνθίσθη διά της εκτελέσεως τοπικών χορών υπό του χορευτικού συγκροτήματος νεολαίας Ιμβρίων. 

Ηκολούθησε καλλιτεχνική βραδυά υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό της εξεχούσης και πανελληνίου κύρους καλλιτέχνιδος Ευγεν. κ. Ευανθίας Ρεμπούτσικα, επ’ ευκαιρία των εορτασμών διά τα 25 έτη της ευκάρπου και τετιμημένης πατριαρχίας του Ιμβρίου Προκαθημένου. Μετά το πέρας της συναυλίας, λαβών τον λόγον ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κατέθεσεν εις το υπερπληρώσαν τον πέριξ χώρον ακροατήριον λόγον χαράς και συγκινήσεως, επευλογών τα μέχρι τούδε λίαν επιτυχώς πεπραγμένα, εκφράζων, συνάμα, την ελπίδα διά μίαν μακροπρόθεσμον και ευοίωνον προοπτικήν διά το μέλλον της ιδιαιτέρας πατρίδος Του, παροτρύνας κυρίως την συνέχισιν των κοινών προσπαθειών και της δραστηριοποιήσεως των συμπατριωτών Του διά την επίτευξιν του ιερού τούτου στόχου. 

Την πρωίαν της 19ης ιδίου, άπαντες μετέβησαν εις το χωρίον του Σχοινουδίου, ένθα η Σεπτή Κορυφή ετέλεσε τον Μικρόν Αγιασμόν, δι’ ου ενεκαινίασεν δύο κτήρια, τούτο μεν, το κείμενον εν τω αυλείω χώρω του Ι. Ναού Αγίας Μαρίνης, γνωστόν ως «Μητρόπολις» και άρτι ανακαινισθέν τη γενναιοδώρω προσφορά του εν Η.Π.Α. διαβιούντος, Ιμβρίου επιχειρηματίου Εντιμ. κ. Αντωνίου Ξεινού, τούτο δε, την προσφάτως ανακατασκευασθείσαν τη αρωγή του Δήμου Νέας Σμύρνης και τη υλική συμβολή του συμπατριώτου Εντιμ. κ. Τάκη Κοτζίνη έδραν του αρτισυστάτου Συλλόγου Αλληλεγγύης και Αλληλοβοηθείας Σχοινουδίου. Ακολούθως, ωμίλησαν ο Πρόεδρος αυτού Εντιμ. κ. Νικολάος Λαφιατής, όστις και ανεφέρθη εις το ιστορικόν της ιδρύσεως και τους εν γένει στόχους του ειρημένου Συλλόγου, και ο Ελλογιμ. κ. Γεώργιος Ξεινός με θέμα: «Συλλογική Δράση στο Σχοινούδι και Κοινωνικός Μετασχηματισμός την Δεκαετία 1940-1950». 

Εν συνεχεία έλαβον τον λόγον ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Εντιμ. κ. Σταύρος Τζουλάκης, όστις προσήλθεν εις την Νήσον μεθ’ ομίλου προσκυνητών, εκφράζων την χαράν και τα κατακλύζοντα την ψυχήν του αισθήματα ικανοποιήσεως διά την παρουσίαν του εις τον ευλογημένον τούτον τόπον, επαναλαμβάνων δε, διά μίαν εισέτι φοράν, την συνεχή στήριξιν που προτίθεται να παρέχη ο υπ’ αυτόν Δήμος διά την αναγέννησιν και ανάδειξιν της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Τέλος, ωμίλησεν ο εν τη Πόλει Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, όστις εξέφρασε τον θαυμασμόν, την εκτίμησιν και τον σεβασμόν του διά το «μικρόν θαύμα», όπως το εχαρακτήρισε, που συντελείται εις αυτήν την, άλλοτε ξεχασμένην, γωνίαν της υφηλίου, και κατέκλεισεν η Α.Θ.Παναγιότης. 

Προ της λήξεως της τελετής, εγένετο η απονομή τιμητικής πλακέτας υπό των εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη Συλλόγων, καθώς και του τοπικού Συνδέσμου, προς τους ευεργέτας κ.κ. Αντώνιον Ξεινόν και Τάκην Κοτζίνην, εις ανάμνησιν των ευγενών προσφορών των εις το χωρίον του Σχοινουδίου. 

Την επομένην, 20ην ιδίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανεχώρησε μετά της τιμίας συνοδείας Του εκ της Νήσου, προπεμφθείς τιμητικώς υπό του οικείου Ποιμενάρχου, του ιερού κλήρου και πολλών προσκυνητών, με προορισμόν την Πόλιν, εις ην αφίχθη αργά το εσπέρας αυθημερόν.

im1.jpg

im2.jpg

im3.jpg

im4.jpg

im5.jpg

im6.jpg

im7.jpg

im8.jpg 

 

Γιώργος Λακαφώσης
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.