Η ετήσια Ποιμαντική και Θεολογική συνάντηση του Κλήρου της Μητρόπολης Ιταλίας και Μελίτης πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Ο Μητροπολίτης Γεννάδιος μίλησε θερμά προς τους Ιερείς δίνοντάς τους συγχαρητήρια για το έργο τους.

Στην ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρεται συγκεκριμένα: «Το θέμα της εφετεινής ετησίας Ποιμαντικής και Θεολογικής Συναντήσεως του Κλήρου της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης: «Η Εκκλησία κατά τον άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομον, Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως», ηκούσθη μετ’ ευχαριστήσεως πολλής και χαράς μεγάλης μέσα εις τους επιστημονικούς κύκλους και τας Θεολογικάς Σχολάς εν Ιταλία. Μάλιστα, προυκάλεσεν εις μερικάς τάξεις διανοουμένων ιδιαιτέραν εντύπωσιν, τινές δε Καθηγηταί εζήτησαν τας διαλέξεις της Συναντήσεως ταύτης, καθόσον η ουσία και τα μηνύματα του σπουδαιοτάτου τούτου θέματος είναι άγνωστα εις τον σημερινόν άνθρωπον. Ο άνθρωπος έχει ανάγκην αξίων προτύπων και φωτεινών παραδειγμάτων διά την κατά Χριστόν πρόοδον και ανάπτυξιν αυτού, θα καταστήσουν δε αυτόν ωφέλιμον και χρήσιμον εις την κοινωνίαν, και γενικά εις την ανθρωπότητα, η οποία υποφέρει, βασανίζεται, διώκεται, αδικείται και γίνεται άφιλος και ανάδελφος, χωρίς Θεόν, επομένως χωρίς ελευθερίαν, χωρίς προσωπικότητα, χωρίς αξιοπρέπειαν, χωρίς υπακοήν, χωρίς το πνεύμα της θυσίας, χωρίς αγάπην.

Μία από τας πόλεις της Καλαβρινής Απουλίας, το Βρινδήσιον, ένθα υπάρχει ιστορικός Ελληνικός Ορθόδοξος Ναός, επ’ ονόματι του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας του Θαυματουργού, εφιλοξένησε την «Ποιμαντικήν και Θεολογικήν Συνάντησιν του Κλήρου της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης», η οποία, πράγματι, είχε μεγίστην επιτυχίαν, κυρίως εις την συνείδησιν του λαού του Θεού, ο οποίος δίδει τους Κατηχουμένους, τους Αναγνώστας, τους Διακόνους, τους Ιερείς, τους Επισκόπους, οι οποίοι αποτελούν την αέναον δύναμιν και το μεγαλείον, είναι δε πάνυ χρήσιμοι, αναγκαιότατοι, διά να ζη και να είναι πλουσιωτάτη η Εκκλησία του Χριστού, πνευματικά, εκκλησιαστικά και πολιτιστικά.

Προστάτης της μικράς (διά τα Ιταλικά δεδομένα) πόλεως του Βρινδησίου, ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ο Τήρων, αγκαλιάζει και διαφυλάσσει την Απουλίαν με την ειρηνικήν ανάπαυσιν εις αυτήν των ιερών αυτού Λειψάνων, η οποία ευωδιάζει από «Ελληνικότητα» και «Spiritualità Ortodossa», χάρις εις την Ορθόδοξον Μητρόπολιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία, με την τοποθέτησιν εις την επίκαιρον αυτήν θέσιν του Αρχιμανδρίτου Αρσενίου, Αρχιερατικού Επιτρόπου Απουλίας, και του Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Γιαννόκολλου, και δη με την απόφασιν του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, να είναι πάντοτε ανοικτός ο περιώνυμος αυτός ελληνορθόδοξος νάος του Αγίου Νικολάου, προς διακονίαν των Ορθοδόξων αδελφών μας, οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα και δυσκολίας, διότι αυτοί είναι κυρίως μετανάσται, πάντα δε τα ανωτέρω εγγυώνται και την σταθεροποίησιν και αδιάλειπτον ύπαρξιν της Ορθοδόξου Λατρείας και την κανονικότητα του ιερού τούτου χώρου.

Τον Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας, και πάσαν την Ορθόδοξον ομήγυριν, εχαιρέτισε με εγκαρδιότητα ο Σεβασμιώτατος Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος κ. Caliandro, ο οποίος, με τον Γενικόν αυτού Βικάριον και πλείστους ιερείς της Κουρίας, υπεδέχθη αυτόν και ωδήγησεν εις το Παρεκκλήσιον, ένθα φυλάσσεται το ιερόν Λείψανον του αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος.
Το Βρινδήσιον, μέσω των αρχών αυτού, ετίμησε την Συνάντησιν του Κλήρου της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, ενώ ραμαιοκαθολικαί ενορίαι, με τους ιερείς αυτών, συνηντήθησαν με την εκλεκτήν ομήγυριν της Μητροπόλεως.

Η Συνάντησις, σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτής, είχεν εις την διάθεσίν της πολλάς πόλεις, με αποστάσεις, από Βρινδησίου μέχρι του Lecce, και από του Μπάρι μέχρι του Carpignano και του Otranto (η ιστορική Βυζαντινή Μητρόπολις Υδρούς), ήρχισε με την προσκύνησιν του ιερού Λειψάνου του αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος (30.04.2015) και έφθασεν εις πέρας με την Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν επί του Τάφου του Αγίου Νικολάου, εις Μπάρι (02.05.2015), το οποίον φημίζεται ότι είναι το Μιλάνον της Απουλίας, λιμήν εμπορικός και τουριστικός.

Μεγίστης σημασίας διά τον Ελληνισμόν της Ιταλίας υπήρξαν αι συναντήσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου με τας Ελληνικάς Κοινότητας, αι οποίαι ανεστήθησαν, ενδυναμώθησαν και εγέμισαν από ελπίδα και θάρρος διά την πιστήν διατήρησιν των ηθών και εθίμων, αλλά και την προβολήν του Γένους μας. Τόσον η Ελληνική Κοινότης του Βρινδησίου, με Πρόεδρον τον κ. Ιωάννην Νταβίλλην όσον και εκείνη του Μπάρι, με Πρόεδρον τον κ. Θαλασσινόν Γριτάνην, έμειναν κατευχαριστημένοι και ευγνώμονες διά την επίσκεψιν του Ποιμενάρχου αυτών, ο οποίος εσυνωδεύετο υπό του Πρωτοσυγκέλλου του, Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου, Ευαγγέλου Υφαντίδη. Τόσον αι Ελληνικαί Κοινότητες, όσον και τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των ενοριών αυτών, ήκουσαν με προσοχήν και θαυμασμόν τον λόγον και τας συμβουλάς του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, συνεζήτησαν δε όλως ιδιαιτέρως την μελλοντικήν πορείαν των ενοριών και των Κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Βρινδησίου κ. Ιωάννης Νταβίλης, άριστος συνεργάτης όχι μόνον με τον Αρχιερατικόν Επίτροπον Απουλίας, αλλά και με τας Τοπικάς Αρχάς, προσέφερεν όλην την αγάπην του και όλην την καλήν του θέλησιν διά την προβολήν και την επιτυχίαν της Συναντήσεως, μη παραλείψας να διοργανώση και επίσημον Συνέντευξιν Τύπου, εις την επίσημον Αίθουσαν του Δημαρχείου της πόλεως, παρόντος και του ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου. Εις το σημείον τούτο δέον να σημειωθή η αξιόλογος συμμετοχή των Κυριών των Ελληνικών Κοινοτήτων Βρινδησίου και Μπάρι, αι οποίαι ηκολούθησαν ως αι λαμπραί Παρθέναι του Ευαγγελίου, ως αι Μυροφόροι Γυναίκες, με τας λαμπάδας της Αναστάσεως, πάντοτε έτοιμαι και πρόθυμαι. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συνήντησε και την Πρόεδρον της Ελληνικής Κοινότητος «Άγιος Νικόλαος ο Μύρων», καν Μαρίαν Θεοδωρίδου, καθώς και την Γραμματέα αυτής.

Το προσκύνημα των Βυζαντινών ιερών Κρυπτών του 9ου και 10ου αιώνος εις Carpignano Salentino, ένθα η θαυματουργός εικών της αγίας Παρθενομάρτυρος Χριστίνης (24 Ιουλίου), έργον καλλιτεχνικόν, αριστούργημα αληθινόν, συνεκίνησε κλήρον και λαόν. Ετελέσθη εσπερινός και εκηρύχθη υπό του Μητροπολίτου μας ο λόγος του Θεού, ο οποίος ήτο σχετικός με την ένδοξον καταγωγήν των Σαλεντίνων, καθώς και με την υιικήν αυτών σχέσιν προς την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν. Εις το Βρινδήσιον ο Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος, και η συνοδεία αυτού, προσεκύνησε και προσηυχήθη εις την παλαίφατον Κρύπτην της Αγίας Λουκίας, γνωστήν διά τας περιφήμους τοιχογραφίας της.

Αι τρεις διαλέξεις, (30.04.2015) από τρεις ειδικούς Καθηγητάς, σχετικά με την «Grecità» και την «Ορθοδοξίαν» εις το Βρινδήσιον, απέδειξαν την στενοτάτην σχέσιν της Απουλίας με το Βυζάντιον. Οι Καθηγηταί Caputo, Carito και De Giorgio, οι οποίοι ελάμπρυναν το πρόγραμμα της Συναντήσεως του Κλήρου της Μητροπόλεως, κατεχειροκροτήθησαν.
Η Καθηγήτρια κ. Isabella Bernardini, αρίστη συνεργάτις της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, εκ Κωνσταντινουπόλεως καταγομένης, ανεψιά του αειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων κυρού Καλλινίκου, εφιλοξένησε, με την Πολίτικην αρχοντιάν της, όλην την ομήγυριν με ένα πλούσιον Γεύμα αγάπης και συνεργασίας.

Προηγήθη Αγιασμός υπό του Σεβ. Ποιμενάρχου μας εις την Βιβλιοθήκην της Prof.ssa I. Bernardini, εις ην προσετέθη και η Βιβλιοθήκη του αοιδίμου Μητροπολίτου Λύστρων Καλλινίκου, η οποία εδωρήθη τη Μητροπόλει Ιταλίας και Μελίτης. Μέσα εις την Βιβλιοθήκην έλαβε χώραν «Έκθεσις Φωτογραφίας», έργον της καλλιτέχνιδος ευγενεστάτης κυρίας Λίζας Έβερτ, η οποία κατεχειροκροτήθη και εθαυμάσθη υφ’ όλων, αφήσασα ανεπαναλήπτους εντυπώσεις.

Πάντα ταύτα συνετέλεσαν εις την έκπαγλον επιτυχίαν της Συναντήσεως, η οποία έδωσεν αγαλλίασιν και χαράν εις όλους τους συνέδρους και εκίνησε το πνεύμα όλων προς διάθεσιν, γνωριμίαν και επικοινωνίαν, και μάλιστα διά μίαν μελλοντικήν σταθεράν συμπόρευσιν, ώστε η πορεία διά την επικράτησιν της αγάπης, της ειρήνης, της αδελφοσύνης και του θελήματος του Θεού εις τας ενορίας αυτών, και γενικά εις την κοινωνίαν, να είναι ενωτική, ισχυρά, ιερωτάτη και αποτελεσματική, να είναι λυτρωτική, να έχη αρχήν και τέλος τον Θεόν.

Άξιον μνείας και θαυμασμού η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των Κληρικών της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, οι οποίοι επαρουσίασαν εισαγωγάς και διαλέξεις με ουσίαν και αυθεντίαν. Όπως ανέφερεν ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος, «οι ηρωικοί Κληρικοί της Μητροπόλεως Ιταλίας είναι άξιοι συγχαρητηρίων και εντόνων ειλικρινών χειροκροτημάτων διά την θυσίαν αυτών, η οποία δημιουργεί και καρποφορεί, φανερώνει δε την πιστότητα και αφοσίωσιν αυτών τη Μητρί ημών Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία».

Κατά την Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εις Μπάρι εχειροθετήθησαν υπό του Ποιμενάρχου μας ο π. Ιωάννης Γιαννόκολλος εις Πρωτοπρεσβύτερον και ο νέος Σπυρίδων Κολούτσι, φοιτητής εις το Πανεπιστήμιον του Λέτσε, εις Αναγνώστην.

Ο Αρχιμανδρίτης Αρσένιος, Αρχιερατικός Επίτροπος Απουλίας, βοηθούμενος υπό του εφημερίου Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Γιαννόκολλου, υπήρξεν εν γενικαίς γραμαίς τέλειος εις την οργάνωσιν και εις την συμπεριφοράν, όλοι δε ανεχώρησαν, δοξάζοντες τον Αναστάντα Χριστόν, με την ευχήν: «Καλή Συνάντησι τον Μαΐον εις την Αιωνίαν Πόλιν», την Ρώμην, ένθα θα λάβη χώραν η ετησία συνάντησις διά το 2016.

Τα ΜΜΕ, και ιδία τα Τοπικά, εσχολίασαν με επαινετικά λόγια την Ποιμαντικήν και Θεολογικήν Συνάντησιν των Κληρικών της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης. Η ετησία αυτή Συνάντησις είχε λαμπράν επιτυχίαν, διότι ήνωσεν όλον τον Κλήρον, η παρουσία του οποίου εις τας διαφόρους πόλεις και η επικοινωνία αυτού με κληρικούς άλλων Εκκλησιών και Ομολογιών, καθώς και η συνάντησις αυτών με τας άλλας Κοινότητας, και με προσωπικότητας, ημετέρας και ξένας, έκαμεν αυτήν γνωστήν εις ολόκληρον την Ιταλίαν, και ιδία εις τας ρωμαιοκαθολικάς Επισκοπάς και Αρχιεπισκοπάς, αι οποίαι επιδιώκουν τώρα την μετά της Μητροπόλεως επικοινωνίαν, με πνευματικάς και εκκλησιαστικάς Συναντήσεις, με ποιμαντικάς και δη εις στυλ εκλαικευμένης Θεολογίας συζητήσεις, προς ωφέλειαν του λαού του Θεού.

Εις την ευτυχή και επιτυχή αυτήν Συνάντησιν του Κλήρου της Μητροπόλεως, βοηθός εξαίρετος και συνεργάτης λαμπρότατος του Μητροπολίτου υπήρξεν ο Πρωτοσύγκελλος αυτού, Αρχιμ. Ευάγγελος, ο οποίος έφερεν εις θαυμάσιον πέρας πάντα όσα εκκλησιαστικά πράγματα ανετέθησαν αυτώ, με σεβασμόν τω Ποιμενάρχη μας, υπακούων εις την ορθήν τελικήν και αντικειμενικήν λύσιν του προβλήματος.

Χαίρουσα η Ορθόδοξος Μητρόπολις δι’ όσα καλά και αγαθά γίνονται εν αυτή, έργα καταλλαγής και ειρήνης, έργα αδελφοσύνης και ελπίδος, η Μητρόπολις του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει γίνει σήμερον ισχυρά και ακλόνητος Γέφυρα αγάπης και καλής συμβιώσεως, παραμένει μία Γέφυρα η οποία ενώνει, σέβεται και αγκαλιάζει τον άνθρωπον, κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως, διά τον οποίον εγεννήθη, εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη ο Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου».

Immagine 062.jpg

Immagine 070.jpg

Immagine 124.jpg

Immagine 166.jpg

Immagine 207.jpg

Immagine 226.jpg

Immagine 245.jpg

Immagine 247.jpg

Immagine 370.jpg

Immagine 416.jpg

Immagine 453.jpg

Immagine 469.jpg

Immagine 502.jpg

Immagine 552.jpg

Νταλιάρης Γιώργος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.