Ο Απόστολος της Τρίτης 10 Ιουλίου 2018. Επιστολή Αποστόλου Παύλου - Προς Κορίνθιους Α': Ο Θεός δοξάζεται με το πνεύμα και με το σώμα μας. Προβλήματα που αφορούν το γάμο. Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Ο Απόστολος κάθε ημέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, ΣΤ'(6) 20

ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

Νεοελληνική Απόδοση

Ο Θεός δοξάζεται με το πνεύμα και με το σώμα μας

Διότι έχετε εξαγορασθεί με πολύτιμο τίμημα, δηλαδή με το ανεκτίμητο αίμα του Χριστού. Αποφεύγετε, λοιπόν, κάθε σαρκική εκτροπή, που μολύνει το σώμα, και δοξάσατε τον Θεό με όλη σας την προσωπικότητα, με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, τα οποία είναι του Θεού.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, Ζ'(7) 1-12

Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι·
διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.
ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ ὁ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ ἡ γυνή.
μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾿ ἐπιταγήν.
θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ᾿ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως.
Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ.
εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν· κρεῖσσον γάρ ἐστι γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι.
τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ᾿ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι·
ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω· καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.
τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

Νεοελληνική Απόδοση

Προβλήματα που αφορούν το γάμο

Ως προς εκείνα δε που μου γράψατε, σας λέω ότι καλό είναι να μη αγγίζει καθόλου ο άνθρωπος γυναίκα.
Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι αδύνατος και υπάρχει φόβος να παρασυρθεί στην πορνεία, ας έχει ο καθένας την γυναίκα του και καθεμία ας έχει τον άνδρα της.
Στην σύζυγόν του ο άνδρας ας αποδίδει, καθ’ ο άλλωστε καθήκον έχει, την στοργή, την συμπάθεια και την προστασία, που της οφείλεται. Ομοίως και η γυναίκα ας αποδίδει τα αυτά στον άνδρα της.
Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και έντος του νόμου του Θεού, το εξουσιάζει ο ανήρ· ομοίως και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά το εξουσιάζει η σύζυγός του.
Μη αποστερείτε δε ο ένας τον άλλον, εκτός εάν αυτό το κάνετε κατόπιν κοινής συμφωνίας και επί ωρισμένο χρονικό διάστημα, για να επιδίδεσθε απερίσπαστοι με μεγαλυτέρη προθυμία και αφωσίωση στην νηστεία και την προσευχή. Και πάλιν να επανέρχεσθε στις συζυγικές σας σχέσεις, για να μη δίδετε αφορμήν και ευκαιρίαν, λόγω της ακρατείας σας, να σας πειράζει ο σατανάς.
Αυτό που σας είπα, να μη αποστερήτε δηλαδή ο ένας τον άλλον, το λέω ως υποχώρηση και συγκατάβαση για την πνευματική σας αδυναμία. Δεν σας το επιβάλλω ως εντολή.
Διότι εγώ θέλω να είναι όλοι οι άνθρωποι όπως είμαι και εγώ, δηλαδή άγαμος και αφωσιωμένος στον Θεόν, αλλ’ ο καθένας έχει από τον Θεόν δικό του ιδιαίτερο χάρισμα, άλλος μεν έχει το χάρισμα να ζει κατ’ αυτόν τον τρόπον, δηλαδή άγαμος· άλλος δε να ζει κατά διαφορετικό τρόπον, δηλαδή έγγαμος.
Λεγω δε στους αγάμους και εις τας χήρας, ότι είναι καλόν και συμφέρον δι’ αυτούς, εάν μείνουν όπως εγώ, δηλαδή άγαμοι.
Εάν όμως δεν αισθάνωνται την δύναμη να εγκρατευθούν, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν το χάρισμα της αγαμίας, και ας προχωρήσουν εις γάμον. Διότι είναι προτιμότερον να έρθει κανείς εις γάμον, παρά να πυρποληται από την φλόγα της σαρκικής επιθυμίας.
Εις εκείνους δε οι οποίοι έχουν έρθει εις γάμο, δίδω την εντολή, όχι εγώ, αλλά ο Κυριος, η γυναίκα να μη χωρισθεί από τον άνδρα της.
Εάν όμως συμβεί και χωρισθεί, ας μένει άγαμος η ας συμφιλιωθεί με τον άνδρα της. Αλλά και ο άνδρας να μη αφίνει την γυναίκα του.
Εις δε τους άλλους εγγάμους, εγώ ως απόστολος του Κυρίου, και όχι κατ’ ευθείαν ο Κυριος, λέω· εάν κανένας αδελφός Χριστιανός έχει γυναίκα άπιστη, που την έλαβε ως σύζυγον, πριν και αυτός πιστεύσει, και αυτή συγκατατίθεται προθύμως να κατοικεί μαζί του, ας μη την απομπέμπει.

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο της Τρίτης 10 Ιουλίου 2018, ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.