Ο Απόστολος της Τρίτης 1 Ιανουαρίου 2019. Πρωτοχρονιά. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Περιτομή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Επιστολή Αποστόλου Παύλου - Προς Κολοσσαείς: Πληρότητα ζωής με το Χριστό. Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε Ευαγγέλιο και Απόστολο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Σημείωση: Κατά την Θ’ Ώρα Δευτέρας 31 Δεκεμβρίου το Απολυτίκιο: «Ἡ Γέννησίς σου, Χριστέ…».

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κολοσσαείς, Β’ (2) 8-12

Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·
ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς,
καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας,
ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ,
συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν.

Διαβάστε την προσευχή για νέα καλή χρονιά 2019.

Νεοελληνική Απόδοση

Πληρότητα ζωής με το Χριστό

Προσέχετε μήπως υπάρξει κάποιος που σας αρπάξει σαν λάφυρό του με τη φιλοσοφία και με τη μάταιη απάτη κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστό.
Γιατί μέσα σ’ αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά,
και είστε τοποθετημένοι ως πλήρωμα μέσα σ’ αυτόν, ο οποίος είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας.
Μέσω αυτού και περιτμηθήκατε με περιτομή αχειροποίητη, με το γδύσιμο του σώματος της σάρκας, με την περιτομή του Χριστού,
αφού ταφήκατε μαζί του στο βάφτισμα, με τον οποίο και εγερθήκατε μαζί διαμέσου της πίστης στην ενέργεια του Θεού ο οποίος τον έγειρε από τους νεκρούς.

Καλή Χρονιά σε όλους! Ευτυχισμένο 2019 με υγεία και αγάπη!

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο Τρίτης 1 Ιανουαρίου 2019, Πρωτοχρονιάς και ημέρας εορτής της κατά σάρκας περιτομής του Κυρίου Ιησού μας Χριστού και του Αγίου Βασιλείου του Μέγα. Κατά Λουκά, τα παιδικά χρόνια του Ιησού και ο Ιησούς δωδεκαετής στο ναό.

«Ἡ Γέννησίς σου, Χριστέ…»

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.