Ο Απόστολος της Τεταρτης 19 Ιουλίου 2017. Επιστολή Αποστόλου Παύλου - Προς Κορίνθιους Α: Προβλήματα που αφορούν το γάμο. Να μένουμε στην κατάσταση που μας κάλεσε ο θεός. Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, Ζ'(7) 12-24

τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·
καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν.
ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.
εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις. ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς ὁ Θεός.
τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ Θεός, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Κύριος, οὕτω περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι.
περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη; μὴ περιτεμνέσθω.
ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστι, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ.
ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω.
δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω· ἀλλ᾿ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι.
ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν· ὁμοίως καὶ ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστι Χριστοῦ.
τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.
ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ τῷ Θεῷ.

Νεοελληνική Απόδοση

Προβλήματα που αφορούν το γάμο

Εις δε τους άλλους εγγάμους, εγώ ως απόστολος του Κυρίου, και όχι κατ’ ευθείαν ο Κυριος, λέω· εάν κανένας αδελφός Χριστιανός έχει γυναίκα άπιστη, που την έλαβε ως σύζυγο, πριν και αυτός πιστεύσει, και αυτή συγκατατίθεται προθύμως να κατοικεί μαζί του, ας μη την απομπέμπη.
Και γυναίκα Χριστιανή, που έχει άνδρα άπιστο, και αυτός δέχεται προθύμως να κατοικεί μαζί της, ας μην τον αφήσει.
Διότι ο άνδρας ο άπιστος έχει κατά κάποιον τρόπο και σε κάποιον βαθμό αγιασθεί δια της ενώσεώς του προς την πιστή γυναίκα· και η άπιστη γυναίκα έχει κάπως αγιασθεί και αυτή δια της ενώσεώς της προς τον πιστό άνδρα της. Επειδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η κάποια μετάδοση αγιασμού τα τέκνα θα ήσαν κατά φυσική συνέπεια ακάθαρτα· ενώ τώρα είναι και αυτά άγια.
Εάν δε ο άπιστος σύζυγος επιθυμεί και θέλει χωρισμό, ας χωρίζεται η Χριστιανή γυναίκα. Εις τοιαύτας περιπτώσεις δεν είναι υποδουλωμένος και δεσμευμένος ο πιστός η πιστή. Ο Θεός μας έχει καλέσει να ζούμε με ειρήνη εσωτερική και με ειρήνη προς τους γύρω μας και δεν είναι ορθό να ταλαιπωρείται ο πιστός σύζυγος από τις έριδες και τις μάχες της άπιστης συζύγου.
Ως προς δε την συγκατοίκηση, σας λέω και τούτο· που το ξέρεις συ, η Χριστιανή γυναίκα, εάν στέργουσα να συγκατοικείς με τον άπιστον άνδρα σου, εφ’ όσον και αυτός το θέλει, μήπως τυχόν και τον σώσεις; Η που το ξέρεις συ, ο Χριστιανός σύζυγος, μήπως και σώσεις την άπιστη γυναίκα;

Να μένουμε στην κατάσταση που μας κάλεσε ο θεός

Εκτός όμως αυτών που είπα παραπάνω, ο καθένας ας προσπαθεί να ζει και να πορεύεται σύμφωνα με τις συνθήκες της ζωής, τις οποίες ο Θεός εν τη προνοία του του έχει κανονίσει, να συνεχίσει ομαλά τον βίο του, όπως τον ευρήκεν η κλήσις, που του απηύθηνε ο Κυριος. Εγώ κατ’ αυτόν τον τρόπον κανονίζω και ορίζω εις όλες τις τις Εκκλησίας.
Εκλήθη κανείς εις την Χριστιανική πίστη και εδέχθη το βάπτισμα, ενώ ήταν περιτετμημένος; Ας μη τραβά το δέρμα, για να κρύψει την περιτομή του. Εκλήθη κανείς εις την πίστη και έγινε Χριστιανός, ενώ ήταν απερίτμητος; Ας μη περιτέμνεται.
Τιποτε δεν είναι η περιτομή, και τίποτε δεν είναι η ακροβυστία. Αλλ’ εκείνο που έχει την αξία είναι η τήρηση των εντολών του Θεού.
Καθένας ας μένει στην κατάσταση που ευρέθη, όταν εκλήθη από τον Θεόν εις την πίστη.
Εκλήθης εις την πίστη καθ’ ον χρόνον ήσουν δούλος; Μη σε μέλει για την δουλεία σου αυτή. Αλλά και αν ακόμη μπορείς να γίνεις ελεύθερος, χρησιμοποίησε μάλλον και προτίμα την κατάσταση της δουλείας.
Διότι εκείνος ο οποίος ήταν δούλος, όταν εκλήθη από τον Κυριον εις την πίστη, έχει τώρα απελευθερωθεί υπό του Κυρίου, ο οποίος του εχάρισε την λύτρωση από τον ζυγό της δουλείας και του θανάτου. Ομοίως και εκείνος που εκλήθη εις την πίστη, καθ’ ον χρόνον ήταν ελεύθερος, είναι τώρα δούλος του Χριστού.
Ολοι έχετε εξαγορασθεί από τον Χριστό με ανεκτίμητο τίμημα. Μη γίνεστε, λοιπόν, δούλοι των ανθρώπων, (μη συμμορφώνεσθε και μη υποδουλώνεσθε στις αμαρτωλές απαιτήσεις και συνήθειες των ανθρώπων).
Ο καθένας, αδελφοί, εις όποιαν κατάσταση ευρέθη, όταν εκλήθη, εις αυτήν και ας μένει, (φροντίζων μόνον και αγωνιζόμενος να είναι πάντοτε κοντά στον Θεό).

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.