Ο Απόστολος της Δευτέρας 4 Νοεμβρίου 2019. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ο εν Ολύμπω». Οι Άγιοι Νίκανδρος ο Επίσκοπος Μύρων και Ερμαίος ο Πρεσβύτερος οι Ιερομάρτυρες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βατατζής ο ελεήμονας βασιλιάς. Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης ο Ομολογητής ο εν Δράμα. Επιστολή Αποστόλου Παύλου - Προς Φιλιππήσιους: Ευγνωμοσύνη για την προσφορά των Φιλιππησίων. Τελικοί χαιρετισμοί. Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε Ευαγγέλιο και Απόστολο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Φιλιππήσιους, Δ'(4) 10-23

᾿Εχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν· ἐφ’ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ.
οὐχ ὅτι καθ’ ὑστέρησιν λέγω· ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι.
οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι·
πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.
πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.
οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι,
ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε.
οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλ’ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν.
ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ ᾿Επαφροδίτου τὰ παρ’ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ.
ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.
Τῷ δὲ Θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

᾿Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.
ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας.
῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Νεοελληνική Απόδοση

Ευγνωμοσύνη για την προσφορά των Φιλιππησίων

Χάρηκα επίσης πολύ στον Κύριο, γιατί τώρα επιτέλους ξαναβλάστησε η φροντίδα σας για μένα, για την οποία και φροντίζατε, αλλά δεν είχατε ευκαιρία να την εκδηλώσετε.
Όχι ότι το λέω κάτω από στέρηση, γιατί εγώ έμαθα να είμαι αυτάρκης σε αυτά που βρίσκομαι.
Ξέρω να ζω και ταπεινά, ξέρω και να περισσεύω. Σε καθετί και σε όλα έχω μυηθεί, και να χορταίνω και να πεινώ, και να περισσεύω και να στερούμαι.
Όλα τα μπορώ μέσω Αυτού που με ενδυναμώνει.
Όμως καλά κάνατε που συμμετείχατε στη θλίψη μου.
Ξέρετε λοιπόν κι εσείς, Φιλιππήσιοι, ότι κατά την αρχή του έργου του ευαγγελίου, όταν εξήλθα από τη Μακεδονία, καμιά εκκλησία δεν επικοινώνησε μ’ εμένα για λογαριασμό δοσίματος και λήψης παρά εσείς μόνο.
Γιατί και στη Θεσσαλονίκη και μια και δυο φορές μού στείλατε στην ανάγκη μου.
Όχι ότι επιζητώ το δώρο, αλλά επιζητώ τον καρπό που πλεονάζει για λογαριασμό σας.
Τα έχω πλήρως όλα, λοιπόν, και περισσεύω. Είμαι πλήρης, αφού δέχτηκα από τον Επαφρόδιτο αυτά που είναι από εσάς, σαν οσμή ευωδίας, θυσία δεκτή, ευάρεστη στο Θεό.
Και ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο του μέσα στη δόξα του διαμέσου του Χριστού Ιησού.
Και στο Θεό και Πατέρα μας ας είναι η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Γνωρίζετε ποιος ήταν ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος;

Τελικοί χαιρετισμοί

Χαιρετήστε κάθε άγιο που βρίσκεται στο Χριστό Ιησού. Σας χαιρετούν οι αδελφοί που είναι μαζί μου.
Σας χαιρετούν όλοι οι άγιοι, και μάλιστα αυτοί που είναι από την οικία του Καίσαρα.
Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι μαζί με το πνεύμα σας.

Αποστολικό απόσπασμα Οσίου Πατρός ημών, Ιωαννικίου του Μεγάλου, και των Αγίων Ιερομαρτύρων, Νικάνδρου, Επισκόπου Μύρων, και Ερμαίου Πρεσβυτέρου. Ο παρακάτω Απόστολος αναγιγνώσκεται στους ομώνυμους Ιερούς Ναούς ή/και προς τιμήν μνήμης του Οσίου Ιωαννικίου ή/και των Αγίων Νικάνδρου, και Ερμαίου.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Β’, Θ'(9) 6-11

Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει.
ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.
δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν,
καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν·
ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ·

Νεοελληνική Απόδοση

Η συνεισφορά για τους αγίους

Και τούτο να ξέρετε: αυτός που σπέρνει φειδωλά, φειδωλά και θα θερίσει. και αυτός που σπέρνει άφθονα, άφθονα και θα θερίσει.
Καθένας ας δώσει καθώς έχει προτιμήσει στην καρδιά του, όχι από λύπη ή από ανάγκη. γιατί τον ιλαρό δότη αγαπά ο Θεός.
Και είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σ’ εσάς, ώστε σε καθετί, πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια, να περισσεύετε σε κάθε έργο αγαθό
καθώς είναι γραμμένο: Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα.
Και εκείνος που χορηγεί άφθονα σπόρο στο σπορέα και άρτο για τροφή θα χορηγήσει και θα πληθύνει το σπόρο σας, και θα αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας,
ώστε να πλουτίζετε σε καθετί για να πράττετε κάθε γενναιοδωρία, η οποία κατεργάζεται διαμέσου μας ευχαριστία στο Θεό.

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο Δευτέρας 4 Νοεμβρίου 2019, κατά την εορτή του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου και των Αγίων Ιερομαρτύρων, Νικάνδρου του Επισκόπου Μύρων και Ερμαίου του Πρεσβυτέρου. Ευαγγέλιο κατά Λουκά με την παραβολή του άφρονα πλουσίου και μέριμνες και άγχος.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.