Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 20 Μαΐου 2020. Απόδοση της Μεσοπεντηκοστής. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Θαλλέλαιος ο Ανάργυρος. Η Αγία Λυδία η Φιλιππησία. Οι Όσιοι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ. Ο Όσιος Θαλάσσιος ο Μυροβλήτης. Κατά Ιωάννη: Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 5-14

ἐπάρας οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιππον· πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;
τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλε ποιεῖν.
ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος· διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχύ τι λάβῃ.
λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου.
ἔστι παιδάριον ἓν ὧδε, ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
εἶπε δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς· ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν· ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι.
ἔλαβε δὲ τοὺς ἄρτους ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκε τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
ὡς δέ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.
συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσε τοῖς βεβρωκόσιν.
Οἱ οὖν ἄνθρωποι, ἰδόντες ὃ ἐποίησε σημεῖον ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.

Γνωρίζετε τι είναι η Ζήλια; Πως Θεραπευόμαστε από το Πάθος της;

Νεοελληνική Απόδοση

Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων

Σήκωσε, λοιπόν, ο Ιησούς τα μάτια και παρατήρησε ότι πολύ πλήθος έρχεται προς αυτόν, και τότε λέει προς το Φίλιππο:
Αυτό όμως το έλεγε, για να τον δοκιμάσει. Γιατί αυτός ήξερε τι έμελλε να κάνει.
Ο Φίλιππος τού αποκρίθηκε: «Διακοσίων δηναρίων άρτοι δεν τους αρκούν, για να λάβει καθένας από λίγο».
Του λέει ένας από τους μαθητές του, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου:
«Είναι ένα παιδάκι εδώ, που έχει πέντε άρτους κρίθινους και δύο ψάρια. αλλά αυτά τι είναι για τόσο πολλούς;»
Ο Ιησούς είπε: «Κάντε τους ανθρώπους να ξαπλώσουν στη γη». Υπήρχε, λοιπόν, πολύ χορτάρι στον τόπο εκείνο. Ξάπλωσαν λοιπόν στη γη οι άντρες, που ήταν κατά τον αριθμό περίπου πέντε χιλιάδες.
Ο Ιησούς έλαβε τότε τους άρτους και, αφού ευχαρίστησε το Θεό, τους διαμοίρασε σ’ εκείνους που ήταν ξαπλωμένοι στη γη. Όμοια και από τα ψάρια, όσο ήθελαν.
Και μόλις χόρτασαν, λέει στους μαθητές του: «Συνάξτε τα κομμάτια που περίσσεψαν, για να μη χαθεί τίποτα».
Τα σύναξαν, λοιπόν, και γέμισαν δώδεκα κοφίνια με κομμάτια από τους πέντε άρτους τους κρίθινους, τα οποία περίσσεψαν σ’ αυτούς που είχαν φάει.
Τότε οι άνθρωποι, όταν είδαν αυτό το θαυματουργικό σημείο που έκανε, έλεγαν: «Αυτός είναι αληθινά ο προφήτης ο ερχόμενος στον κόσμο».

Ευαγγελικό απόσπασμα Αγίου Μάρτυρα Θαλλελαίου του Αναργύρου. Το παρακάτω Ευαγγέλιο αναγιγνώσκεται στους ομώνυμους Ιερούς Ναούς ή/και προς τιμήν μνήμης του Αγίου Θαλλελαίου.

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 19-21

ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

᾿Εν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

Νεοελληνική Απόδοση

Η επιστροφή των εβδομήντα δύο

«Ιδού, σας έχω δώσει την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς, και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και τίποτα δε θα σας βλάψει.
Όμως γι’ αυτό να μη χαίρετε, επειδή τα πνεύματα σας υποτάσσονται, αλλά να χαίρετε επειδή τα ονόματά σας έχουν εγγραφεί στους ουρανούς».

Η αγαλλίαση του Ιησού

Αυτήν την ώρα ο Ιησούς αγαλλίασε στο Πνεύμα το Άγιο και είπε: «Ομολογώ τη δόξα σου, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί απέκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια. Ναι, Πατέρα, γιατί έτσι ευαρεστήθηκες.»

20 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Θαλλελαίου του ιατρού του Αναργύρου και της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας. Διαβάστε για τη βάπτιση της πρώτης Χριστιανής της Μακεδονίας της Αγίας Λυδίας.

Δείτε στο βίντεο παρακάτω για τον βίο, την προσφορά αφιλοκερδώς των ιατρικών του υπηρεσιών, τον μαρτυρικός θάνατο, το Απολυτίκιο και το Μεγαλυνάριο του Αγίου Θαλλελαίου του Αναργύρου, από τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, Αθανάσιο Μισσό.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Όλες οι σημαντικότερες ειδήσεις τώρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.

2 Σχόλια

Νεότερο
Καλύτερο Νεότερο Παλαιότερο
1
Κωσταντινος Παπαιωαννου

Γραμμα απο την πλανευτρα Ξενητεια. Κωσταντινος Παπαιωαννου Βουππερταλ Γερμανιας. 50 χρονια στα κατεργα της ξενητειας. Τυγχανω και θυμα πολεμου. Το 1943 τον Μακαριτην πατερα μου τον πιασανε οι Τοτε Γερμανοι γιατι ητανε στην αντισταση των Στο Χωριο Μαρμαρα Ιωαννινων.Τον μεταφερανε στα Γιαννινα ποδαροδρομον 10 χιλιομετρα ,τους ειχανε κλισμενους αιχμαλωτους στην Παλια Ζωσημαια,Μετεπειτα Γυμνασιον Αρρενων και τωρινα Λυκειον Ο Παπους μου Δημητριος Παπαιωαννου τελειωσε στο ιδιο κτιριον το τοτε σχολαρχιον,ο μακαριτης πατερας μου πηγε μονον 2 Ταξεις κι εγω πηγα δυο ταξεις στο Γυμνασιον Αρρενων. Στα τοτε υπογεια ητανε ολο χωμα και πολλες ψιρες, οπως μας ελεγε ο πατερας μας.Τους φορτωσανε στα Γερμανικα Οχηματα για μεσου Φλωρινης για την Θεσσαλονικη.Στο δρομο οι Τοτε Γερμανοι φανταροι οχι καναν το νερο τους αλλα και τα υπολοιπα πανω στα πτωματα.Στην Θεσσαλονικη τους περασανε 2 φορες στρατοδικειον.Δεν βρηκανε καννενα ελαφρυντικον να τους αθωοσουν .Την Νυχτα πηδησανε το τοιχον και εφυγαν οι τοτε φανταροι πυροβολησαν και οι σφαιρες πηγαινανε επανω κατα τις αφηγησεις των τοτε Γερμανων Φανταρων στο Βερολινο.Διερμηνεας ητανε ο Καθηγητης κ Κωστας Βουζεκιδης οπου ητανε συμαθητης με τον Αδολφον Χιτλερ. Εγω λογω φτωχιας μεταναστευσα στην Γερμανια να δουλεψω με τους Βασανιστες του Μακαριτη πατερα μου,κι ο Γυιος μου Βασιλειος Παπαιωαννου ο πρωτος εγγονος του Μακαριτη πατερα μου σημερα στην Γερμανια μαθενει Γραμματα ΕΛΛΗΝΙΚΑ τα παιδια ,τα εγγονια και τα δισεγκωνα των βασανιστων του μακαριτην πατερα μου ειναι καθηγητης Φιλολογος.Τελειωνοντας Εμεις ολα τα παραπανω τα εξειγουμε οτι ητανε ΘΕΛΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΣΙΜΦΙΛΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΛΑΟΙ

2
Κωσταντινος Παπαιωαννου

Περιμενω μια απαντηση