Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 7 Δεκεμβρίου 2018. Εορτή της Ορθοδοξίας: O Άγιος Αμβρόσιος ο Επίσκοπος Μεδιολάνων. Ο Άγιος Αθηνόδωρος ο Μάρτυρας. Όσιος Γεράσιμος ο εξ Ευρίπου ο Ασκητής. Κατά Λουκά: Ανάγκη επαγρύπνησης. Η προδοσία του Ιούδα. Το Πάσχα με τους μαθητές. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Σημείωση: Σήμερα 7 Δεκεμβρίου, νηστεία.

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΑ'(21) 37-38

῏Ην δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν·
καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει ἀκούειν αὐτοῦ.

Νεοελληνική Απόδοση

Ανάγκη επαγρύπνησης

Και τις ημέρες δίδασκε συνεχώς στο ναό, ενώ τις νύχτες εξερχόταν και διανυχτέρευε στο όρος το καλούμενο των Ελαιών.
Και όλος ο λαός ερχόταν με τον όρθρο προς αυτόν στο ναό, για να τον ακούει.

Γνωρίζετε ποιες είναι οι δέκα εντολές του Κυρίου;

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΒ'(22) 1-8

Ἢγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα.
καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν· ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.
Εἰσῆλθε δὲ ὁ σατανᾶς εἰς ᾿Ιούδαν τὸν ἐπικαλούμενον ᾿Ισκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα,
καὶ ἀπελθὼν συνελάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτὸν παραδῶ αὐτοῖς.
καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύρια δοῦναι·
καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου.

῏Ηλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα,
καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην εἰπών· πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν.

Νεοελληνική Απόδοση

Η προδοσία του Ιούδα

Πλησίαζε τότε η εορτή των αζύμων, που λέγεται Πάσχα.
Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς ζητούσαν το πώς να τον θανατώσουν, γιατί φοβούνταν το λαό.
Εισήλθε τότε ο Σατανάς στον Ιούδα, που καλείται Ισκαριώτης, ο οποίος ήταν από τον αριθμό των δώδεκα.
Και πήγε και συνομίλησε με τους αρχιερείς και με τους στρατηγούς το πώς να τους τον παραδώσει.
Και χάρηκαν και συμφώνησαν να του δώσουν αργυρά νομίσματα.
Και υποσχέθηκε, και ζητούσε ευκαιρία να τον παραδώσει σ’ αυτούς χωρίς πλήθος γύρω του.

Το Πάσχα με τους μαθητές

Ήρθε λοιπόν η ημέρα των αζύμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιάσουν το Πάσχα.
Και απέστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη και είπε: «Πηγαίνετε και ετοιμάστε μας το Πάσχα να φάμε».

7 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Αμβρόσιο τον Επίσκοπο Μεδιολάνων. Διαβάστε για τον βίο του Αγίου Αμβροσίου και ποιοι εορτάζουν 7 Δεκεμβρίου.

Όλες οι σημαντικότερες ειδήσεις σήμερα 6 και 7 Δεκεμβρίου 2018 από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.