Την προηγουμένην εβδομάδα κατέστη γνωστόν από δημοσίευμα  ότι ο Σεβ. Μητροπολίτης Εδέσσης κ. Ιωήλ έλαβεν επιστολήν, δια της οποίας το Φανάρι εκάλει αυτόν να συμμετάσχη εις την Μ. Σύνοδον με την αντιπροσωπίαν του Πατριαρχείου Κων/πόλεως. 

Ως προβλέπεται, ο Σεβασμιώτατος εζήτησεν άδειαν από την προϊσταμένην του αρχήν, δηλ. την Ιεράν Σύνοδον. Κατά την συνεδρίασίν της η ΔΙΣ της 12ης Μαΐου εξέδωσε το ακόλουθον ανακοινωθέν:
«Η ΔΙΣ ενημερώθηκε από τη Συν­οδική Επιτροπή επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας περί του Απολογισμού των Δαπανών για την Φιλανθρωπική Διακονία κατά το έτος 2015, υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το δαπανηθέν ποσό είναι 126.041.801,73 € και καλύπτει όλες τις σιτιστικές ανάγκες ως και τα λειτουργικά έξοδα των Ιδρυμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός, αφού επεξεργάσθηκε τις κατατεθείσες υπό των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών προτάσεις – παρατηρήσεις επί των κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, εισηγήθηκε αυτές στη Δ.Ι.Σ., η οποία και τις ενέκρινε ομόφωνα. Ακολούθως η Δ.Ι.Σ. αποφάσισε όπως αυτές παραπεμφθούν προς τελική έγκριση στην Ιεραρχία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία θα συγκληθεί προς τούτο την 24η και 25η Μαΐου ε.ε.

Κατόπιν εγγράφου του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ επί της προσ­κλήσεως της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να μετάσχει ως Μέλος της Πατριαρχικής Αντιπροσωπίας στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η Δ.Ι.Σ. αποφάσισε να μη επιτρέψει την κατά τα ανωτέρω συμμετοχή του, λαβούσα υπ’ όψιν αφ’ ενός μεν ότι η Πατριαρχική Πράξη του 1928 δεν περιλαμβάνει κάτι σχετικό, αφ’ ετέρου δε τυγχάνει κανονικώς άτοπο να μετέχει ο αυτός Ιεράρχης σε Συνοδικά Όργανα δύο Αυτοκεφάλων Εκκλησιών».

Διατί προσεκλήθη ο Σεβ. Εδέσσης;
Το όλον συμβάν έχει δημιουργήσει απορίας, τας οποίας θα προσ­παθήσωμεν να απαντήσωμεν πειστικώς. Πρώτον ερώτημα είναι δια τι επελέγη ο Εδέσσης και όχι κάποιος άλλος; Κατ’ αρχάς το Πατριαρχείον δεν ηδύνατο να επιλέξη εκ των ήδη συμπεριλαμβανομένων εις την αντιπροσωπίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι θα ήτο όντως μία πολύ «εχθρική» κίνησις. Εκ των εναπομεινάντων ο Σεβ. κ. Ιωήλ τυγχάνει ηπίων τόνων και άπαντες οι Αρχιερείς έχουν καλήν γνώμην δια το πρόσωπόν του, επομένως θα ήτο δύσκολον να του αρνηθούν. Αυτό όμως ήτο το τελευταίον. Ο Σεβασμιώτατος διαθέτει δύο άλλα στοιχεία, τα οποία ικανοποιούν το Φανάρι. Αφ᾽ ενός ήτο εις εκ των τριών Μητροπολιτών που επεσκέφθησαν το Φανάρι, δια να δηλώσουν πλήρη υπακοήν ασπαζόμενος την χείρα του Πατριάρχου, όταν ανεστατώθη ολόκληρος η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως μετά από άρθρον εις την εφημερίδα «Παρόν», το οποίον ελάμβανε θέσιν υπέρ της πλήρους υπαγωγής των κακώς λεγομένων «Νέων Χωρών» εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος και υπεγράφετο ανωνύμως με την φράσιν «ένας μητροπολίτης της Βορείου Ελλάδος». Επομένως, ο Σεβ. Ιωήλ είναι της πλήρους εμπιστοσύνης του Φαναρίου.

Αφ᾽ ετέρου, είναι τοις πάσι γνωστόν ότι ο Σεβ. Εδέσσης ήτο πνευματικόν τέκνον του μακαριστού γέροντος π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Με­τα την δημοσίευσιν εις τον Ο.Τ. αποσπάσματος εξ επιστολής του π. Επιφανίου, εις την οποίαν έλεγεν ότι «μυριάκις να καταποντισθή το Φανάρι εις τα βάθη του Βοσπόρου» παρά να γίνη υποχώρησις εις ζητήματα πίστεως και επανάληψιν του αποσπάσματος αυτού από δύο αγωνιστάς Ιεράρχας εις την ημερίδα της Ι. Μ. Πειραιώς κατά της Μ. Συνόδου, το Φανάρι έκρινεν ότι το να λάβη με το μέρος του ένα εκ των «Επιφανιακών» Μητροπολιτών θα έδιδε το σήμα ότι επρόκειτο δια «λόγια του αέρος» και ότι «να, υπάρχουν και πνευματικά παιδιά του π. Επιφανίου, τα οποία στηρίζουν ανεπιφυλάκτως το Φανάρι».

Διατί από τας «Νέας Χώρας»;
Ανεγνώσαμεν εις το διαδίκτυον την απορίαν: δια τι να επιλεγή ένας επιπλέον Ιεράρχης από τας «Νέας Χώρας», αφ’ ης στιγμής ήδη αυταί αντιπροσωπεύονται από τους 12, τους οποίους επέλεξε κατά την συνεδρίασιν του Μαρτίου η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος; Το Πατριαρχείον γνωρίζει καλώς ότι κατά την υπογραφήν των Πρακτικών της Μ. Συνόδου θα καταχωρηθούν και τα ονόματα των μελών κάθε Αυτοκεφάλου Εκκλησίας, τα οποία και θα υπογράψουν αυτά. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν Ιεράρχαι των «Νέων Χωρών» υπάρχουν μόνον εις την αντιπροσωπίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι εις εκείνην του Πατριαρχείου είναι ως αι 14 Αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι να αναγνωρίζουν ότι αι Μητροπόλεις αυταί ανήκουν εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος και μόνον. Όχι μόνον αι γενικαί εντυπώσεις όλων των Εκκλησιών κατά την Σύνοδον θα διαμορφωθούν παγίως περί του ζητήματος, αλλά εις το μέλλον η Εκκλησία της Ελλάδος θα κατέχη εις τας χείρας της ένα αποδεικτικόν από οιονεί «Οικουμενικήν» Σύνοδον, το οποίον θα είναι πολύ ισχυρότερον από μίαν αντικανονικήν Πατριαρχικήν Πρα­ξιν ως αυτή του 1928 και εις το οποίον θα αναγράφεται η Πανορθόδοξος αναγνώρισις ότι αι «Νέαι Χώραι» ανήκουν εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος.

Ένας δημοσιογράφος αμφισβήτησε την αιτιολόγησιν εκ μέρους της Συνόδου, δηλ. ότι το επιχείρημα συμμετοχής εις δύο Συνοδικά όργανα δεν ευσταθεί, διότι δεν εκλήθη, δια να συμμετάσχη εις την Σύνοδον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά εις την Μεγάλην Σύνοδον των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αγνοεί ότι εις την Μ. Σύνοδον συμμετέχουν αι Εκκλησίαι συνοδικώς; Υπήρξαν συνοδικαί αποφάσεις όλων των Εκκλησιών δια την κατάρτισιν των αντιπροσωπιών! Επομένως είναι ως να συμμετέχη εις την Σύνοδον του Πατριαρχείου. Επιπροσθέτως η κοινή λογική λέγει ότι εφ᾽ όσον αι περιοχαί αυταί αντιπροσωπεύονται από την Εκκλησίαν της Ελλάδος πως είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύωνται και από άλλην Εκκλησίαν;

Ποίαι εξελίξεις αναμένονται;
Το Φανάρι θα ασκήση αφορήτους πιέσεις εις τον Σεβ. Εδέσσης, ο οποίος δεν θα δυνηθή να αντιταχθή. Βεβαίως, αν αθετήση την απόφασιν της Ι. Συνόδου θα κληθή εις απολογίαν με κίνδυνον την έκπτωσιν. Πιθανόν πρόθυμος είναι και η άλλη πλευρά να τον αποκαταστήση… όμως τι υπαγορεύει η συνείδησίς του έναντι των παρακαταθηκών του π. Επιφανίου;

Rousou Mina

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.