Την Κυριακήν, 14/27 Δεκεμβρίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή των Προπατόρων εις τον επ’ ονόματι αυτών ιερόν Ναόν εν τω Μπετσαχούρ, ήτοι Χωρίω των Ποιμένων, εις το οποίον οι αγραυλούντες Ποιμένες πρώτοι εξ όλων ανθρώπων ευηγγελίσθησαν υπό των αγγέλων εξ ουρανού την κατά σάρκα Γέννησιν του Χριστού «και διήλθον έως Βηθλεέμ και είδον το ρήμα τούτο το γεγονός», (Λουκ.2,8-20).

Εις τον Ιερόν τούτον Ναόν, το λατρευτικόν κέντρον της Ελληνορθοδόξου ημών Κοινότητος του Πατριαρχείου, αριθμούσης περί τας 10.000 μέλη εωρτάσθη η μνήμη των προ του Νόμου και εν Νόμω κατά σάρκα Προπατόρων του Χριστού, εν οις πρώτος ως πρόπαππος, ο Πατριάρχης Αβραάμ.

Της εορτής και πανηγύρεως ταύτης προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, εν υποδοχή κατ’ αρχήν παρά την πύλην του Ναού υπό του Ιερατείου, του Δημάρχου της πόλεως και του λαού, εν χοροστασία δε εν συνεχεία του Όρθρου και ακολούθως μετά την Αρτοκλασίαν εν θεία Λειτουργία, εν η συνελειτούργησαν μετ’ Αυτού ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος και ο Πατριαρχικός Επίτροπος εν Κατάρ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος, ο ηγούμενος εν Φχες Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος ως Προεξάρχων ιερεύς, ο πνευματικός της Μονής του Αγίου Σάββα Αρχιμανδρίτης π. Ευδόκιμος, ο ηγούμενος του Προσκυνήματος των Ποιμένων Αρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος, οι ιερείς της ενορίας ταύτης, Πρωθιερείς π. Ιμπραήμ, π. Σάββας, π. Ήσσα και π. Ιωάννης, ο Αρχιδιάκονος π. Ευλόγιος, ο διάκονος π. Μάρκος, ψαλλούσης της εξ ανδρών και γυναικών χορωδίας του ιερού Ναού τούτου και συμψάλλοντος παντός του πληρώματος της Εκκλησίας εις Βυζαντινόν ύφος εις τον ιερόν τούτον Ναόν, ο οποίος έχει λίθινον εικονοστάσιον, λίθινον Θρόνον, λίθινον κιβώριον υπεράνω της Αγίας Τραπέζης και λίθινον αρτοφόριον θαυμασίας εντοπίου γλυπτικής τέχνης και ξύλινα γεγλυμμένα βημόθηρα.
Προς το ευσεβές εκκλησίασμα τούτο εκήρυξε τον θείον λόγον ο Μακαριώτατος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί:
«Θεός ων ειρήνης, Πατήρ οικτιρμών, της μεγάλης βουλής σου τον Άγγελον, ειρήνην παρεχόμενον, απέστειλας ημίν. Όθεν θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες, εκ νυκτός ορθρίζοντες, δοξολογούμεν σε Φιλάνθρωπε».

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί,
Ευλαβείς Χριστιανοί,

Η των σεπτών Προπατόρων μνήμη συνήγαγεν πάντες ημάς σήμερον εν τω αγίω τούτω τόπω των Ποιμένων, ένθα, ως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Άγγελος Κυρίου επέστη αυτοίς και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Καί είπεν αυτοίς ο άγγελος: «μη φοβήσθε. Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστι Χριστός Κύριος εν πόλει Δαυίδ», (Λουκ. 2,9-11), ίνα εορτίως και αξίως τιμήσωμεν αυτούς.
Η των προ του νόμου, δηλονότι της Παλαιάς Διαθήκης, Πατέρων Αβραάμ και των συν αυτώ τελουμένη υπό της αγίας των Ορθοδόξων Εκκλησίας μνήμη ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν, εις το αναμφίβολον γεγονός ότι ο Θεός Λόγος όντως εγένετο σαρξ και εσκήνωσεν εν ημίν ως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.

Ούτος δε ο Θεός Λόγος δεν είναι άλλος από τον υπό του μεγαλοφωνωτάτου Ησαίου προαναγγελθέντα «Άγγελον της μεγάλης Βουλής», (Ησ. 9,6) του Θεού Πατρός, δηλονότι τον Μεσσίαν, Κύριον δε ημών Ιησούν Χριστόν. «Μεγάλη βουλή του Θεού και Πατρός εστι», λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, «το σεσιγημένον και άγνωστον της οικονομίας μυστήριον, όπερ πληρώσας διά της σαρκώσεως ο Μονογενής Υιός απεκάλυψεν, Άγγελος γενόμενος της μεγάλης του Θεού και Πατρός προαιωνίου βουλής».
«Το σεσιγημένον και άγνωστον της Οικονομίας μυστήριον» προανήγγειλε μεν ο Θεός εις τον Αβραάμ, ως διδάσκει ο θείος Παύλος: «Προιδούσα δε η Γραφή, ότι εκ πίστεως δικαιοί τα έθνη ο Θεός, προευηγγελίσατο τω Αβραάμ ότι ενευλογηθήσονται εν σοι πάντα τα έθνη», (Γαλ. 3,8). Προανεφώνησαν δε οι Προφήται διά στόματος Ησαίου λέγοντος: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ», (Ησ. 7,14) «ο εστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ημών ο Θεός», (Ματθ. 1,23).

Με άλλα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, οι άγιοι Προπάτορες εγένοντο συνεργοί εις την εν τω κόσμω φανέρωσιν της μεγάλης βουλής του Θεού. Ούτοι προωδοποίησαν την οδόν, η οποία ωδήγησεν τον άνθρωπον εις το φως της θεογνωσίας. Ο άνθρωπος ευρισκόμενος εις το σκότος της πλάνης και της ειδωλολατρείας ωδηγήθη εις το φως της γνώσεως του αληθινού Θεού. «Επεσκέψατο ημάς ανατολή εξ ύψους επιφάναι τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις, του κατευθήναι τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης», (Λουκ. 1,79) κατά τον ευαγγελιστήν Λουκάν. Διά τούτο ο μελωδός αναφωνεί λέγων: «Προπατόρων μνήμην σήμερον ανευφημήσωμεν, Αδάμ, Άβελ, Σηθ και τον Ενώς, Ενώχ και Νώε, Αβραάμ, Ισαάκ, και τον Ιακώβ, Μωσήν, Ιώβ και τον Ααρών, Ελεάζαρ, Ιησούν, Βαράκ, Σαμσών, Ιεφθάε, Δαυίδ και τον Σολομώντα, εξ ων Χριστός ο Κύριος το κατά σάρκα ωράθη, διά πολλήν ευσπλαχνίαν».

Η κατά σάρκα παρουσία του Χριστού εν μέσω ημών των ανθρώπων είναι αυτή η οποία διέλυσε το σκότος της αγνοίας και εξέθεσε την φθοράν, δηλαδή τον θάνατον, τον οποίον γεννά η αμαρτία, ως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «ει μη ήλθον και ελάλησα αυτοίς, αμαρτίαν ουκ είχον· νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών», Ιωάν. 15, 22. Καί αλλαχού «εάν γαρ μη πιστεύσητε ότι εγώ ειμι- είπεν ο Ιησούς αποθανείσθε εν ταίς αμαρτίαις υμών», (Ιωάν. 8,24). Κατά δε τον Απόστολον Παύλον «το κέντρον του θανάτου, η αμαρτία, η δε δύναμις της αμαρτίας ο νόμος (ο Μωσαικός). Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Η δε δύναμις της αμαρτίας είναι ο νόμος. Διότι αν δεν υπήρχε νόμος, δεν θα ελογαριάζετο η αμαρτία και δεν θα ημάρτανον οι άνθρωποι εν γνώσει», (Α´ Κορ. 15,56).

Η αγία ημών Εκκλησία τιμά την μνήμην των αγίων Προπατόρων, διότι ούτοι διεκρίθησαν ως προς την πίστιν των δικαίων του λαού της Παλαιάς Διαθήκης. Επί πλέον δε, διότι εξ αυτών και μάλιστα του Αβραάμ προήλθεν ο Χριστός, ως κηρύττει ο θείος Παύλος: «ει δε υμείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ᾽ επαγγελίαν κληρονόμοι», (Γαλ. 3,29). Ο δε νόμος του Μωϋσέως εγένετο παιδαγωγός μας. Ούτος ο νόμος μας προπαρασκεύαζεν εις το να ποθήσωμεν και γνωρίσωμεν τον Χριστόν, διά να λάβωμεν την δικαίωσιν εκ της προς αυτόν πίστεως κατά Παύλον: «Προ του ελθείν την πίστιν υπό νόμον εφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένοι εις την μέλλουσαν πίστιν αποκαλυφθήναι, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ίνα εκ πίστεως δικαιωθώμεν. Ελθούσης δε της πίστεως, ουκέτι υπό παιδαγωγόν εσμεν. Πάντες γαρ υιοί Θεού εστέ διά της πίστεως εν Χριστώ Ιησού», (Γαλ. 3, 23-26).
«Ελθούσης της πίστεως», δηλονότι της πίστεως εις Χριστόν, της πίστεως της αγούσης εις την τελείωσιν. «Της πίστεως της εις τέλειον άνδρα αγούσης» κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον. «Ουδέν γαρ ετελείωσεν ο νόμος, επεισαγωγή δε κρείττονος ελπίδος, δι᾽ ης εγγίζομεν τω Θεώ», διδάσκει ο θείος Παύλος.
Με άλλα λόγια, ο νόμος αδυνατούσε να μας οδηγήση εις την ένωσίν μας με τον Θεόν. Εν ω με την Νέαν εν Χριστώ Διαθήκην, δηλονότι την Εκκλησίαν, έχομεν πλέον την ελπίδα να προσεγγίζωμεν τον Θεόν. Εις τούτο ακριβώς τελείται και το μυστήριον της θείας Ευχαριστίας, το οποίον ορθώτατα ονομάζεται και θεία Κοινωνία. Ως δε διδάσκει ο Μέγας Αθανάσιος, «ο γαρ λόγος σαρξ εγένετο, ίνα και προσενέγκη τούτο υπέρ πάντων και ημείς εκ του Πνεύματος αυτού μεταλαβόντες θεοποιηθήναι δυνηθώμεν, άλλως ουκ αν τούτου τυχόντες, ει μη το κτιστόν ημών αυτός ενεδύσατο σώμα».

Παρακαλέσωμεν τους αγίους Προπάτορας ημών, ίνα αξιωθώμεν και ημείς οι αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς επί των αγίων τόπων των ποιμένων να διέλθωμεν εν καθαρά καρδία έως Βηθλεέμ και καταθέσωμεν εις το εν φάτνη κείμενον βρέφος το εκ των αγνών αιμάτων της αειπαρθένου Μαρίας της Θεοτόκου γεννηθέν, Χριστόν τον Θεόν ημών, τα δώρα της μετανοίας και λατρείας ημών, αινούντες τον Θεόν και λέγοντες: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί της ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», (Λουκ. 2,14). Αμήν.
Έτη πολλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
και αραβιστί ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: (αναρτηθήσεται προσεχώς)
Τον λόγον τούτον ηκολούθησεν η θεία Μετάληψις προς άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον.
Μετά την θ. Λειτουργίαν, ο Μακαριώτατος διένειμε ενί εκάστω των μελών του εκκλησιάσματος εικόνας ευλογίας.
Μετά την Απόλυσιν ηκολούθησε δεξίωσις εις την αίθουσαν την παρακειμένην τω Ναώ.

Εν ταύτη ο Μακαριώτατος προσεφώνησε αραβιστί (αναρτηθήσεται προσεχώς), προσεφώνησαν δε μετά τον Μακαριώτατον ιερείς και διακεκριμένα μέλη της Κοινότητος ως ο εκπρόσωπος των Μ.Μ.Ε. του Πατριαρχείου εις την Αραβικήν και εφημέριος του Ναού τούτου π. Ήσσα Μούσλεχ και ο Δήμαρχος της πόλεως κ. Χάικ.
Τη μεσημβρία η Κοινότης παρέθεσε γεύμα εις την Πατριαρχικήν Συνοδείαν και εις πολλούς άλλους εις εστιατόριον της πόλεως.

 

eor1.JPG

 

eor2.JPG

eor3.JPG

eor4.JPG

eor5.JPG

eor6.jpg

eor7.jpg

eor8.jpg

eor10.JPG

 

eor11.JPG

eor13.JPG

eor15.jpg

eor17.JPG

Sgourou Stauroula
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.