1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν (Α’ Κορ 8,6 – Εφεσ 4,6 – Α’ Τιμ 2,5), Πατέρα, παντοκρά­τορα (Γεν 17,1, 35,11 – Β’ Κορ 6,18 – Αποκ 16,7), ποιητήν οὐρανού καί γῆς (Γεν 1,1 – Πραξ 4,24), ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων (Α’Κορ 8,6 – Κολ 1,16).

2. Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν (Α΄Κορ 8,6), τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ (Ματθ 16,16 – Ιωαν 1,14-18 – Ιωαν 3,16), τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα (Α’ Ιωαν 5,1-5) πρό πάντων τῶν αἰώνων (Ιωαν 17,5 – Κολ 1,17 – Εβρ 1,1-2 – Εβρ 7,3), Φῶς ἐκ φωτός (Ιωαν 1,9 – 8,12 – Α’Ιωαν 1,5 – Α’ Τιμ 6,16), Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ (Α’ Ιωαν ε,20 – Ιωαν 1,1), γεννηθέντα (Κολ 1,15) οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί (Φιλιπ 2,5-7 – Εβρ 1,3), δι’ οὖ τά πάντα ἐγένετο (Κολ 1,16 – Α΄Κορ 8,6 – Εφεσ 3,9 – Εβρ 2,10).
3. Τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν (Ιωαν 3,14-17 – Πραξ 4,12) κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν (Ιωαν 3,13 – Εφεσ 4,9) καί σαρκωθέντα (Ιωαν 1,14 – Α΄Κορ 8,6 – Εφεσ 3,9 – Εβρ 2,10) ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου (Λουκ 1 ως 26,35 – Ματθ 1,18) καί ἐνανθρωπήσαντα (Ιωαν 1,14 – Φιλιπ 2,7-8).
4. Σταυρωθέντα τε (Λουκ 23,33 – Ιωαν 19,16-18) ὑπέρ ἡμῶν (Ιωαν 11,49-52 – Β’ Κορ 5,14-15) ἐπί Ποντίου Πιλάτου (Ματθ 27,2-24) καί παθόντα (Ματθ 27,33 – Ιωαν 19,16-18) καί ταφέντα (Ιωαν 19, 38-42 – Α’ Κορ 15,4).
5. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς (Α’ Κορ 15,4 – Πραξ 10,40).
6. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς (Μαρκ 16,19 – Λουκ 24,51 – Πραξ 1,9 – Α’ Τιμ 3,16), καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός (Ματθ 26,14 – Κολ 3,1 – Εβρ 1,3 – Α’ Πετρ 3,22).
7. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης (Ματθ 24,30, 16,27 – Μαρκ 13,16) κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς (Πραξ 10,42 – Β΄Τιμ 4,1), οὖ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος (Λουκ 1,33 – Αποκ 22,5).
8. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν (Ρωμ 8,11 – Ιωαν 6,63), τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον (Ιωαν 15,26), τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον (Ματθ 28,19 – Β’ Κορ 13,13), το λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν (Β’ Πετρ 1,21).
9. Εἰς μίαν, ἁγίαν (Α’ Κορ 1,2 – Β’ Κορ 1,1), καθολικήν (Εφ 2,17-18 – Ιωαν 10,16), καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν (Πραξ 2,42,47).
10. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα (Εφεσ 4,5) εἰς ἄφεσιν ἁμαρ­τιῶν (Πραξ 2,38 – Κολ 2,12-14).
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν (Ιωαν 5,25-29 6,39-40, 44-54 11,24 – Α’ Κορ 15,50-53 – Β΄Κορ 4,14 – Α΄Θεσ 4,13-17).
12. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος (Ματθ 25,46 – Ιωαν 5,29 – Ιωαν 5,29 – Ρωμ 2,7 – Αποκ 21 & 22) Ἀμήν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.