Ἀδελφοί, έχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι.

Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

Νεοελληνική Απόδοση:

Αδελφοί, έχοντες χαρίσματα διαφορετικά, σύμφωνα με την χάριν που μας εδόθηκε, ας τα χρησιμοποιήσουμε, εάν προφητεία, ανάλογα με την πίστη μας, εάν υπηρεσία, στο έργο της υπηρεσίας, ο διδάσκαλος, στην διδασκαλία, εκείνος που παρηγορεί, στην παρηγορία, εκείνος που δίνει κάτι, ας το κάνη με γενναιοδωρία, εκείνος που είναι προϊστάμενος, ας εργάζεται με ζήλο, εκείνος που ελεεί, ας ελεεί με χαρά.

Η αγάπη να είναι ειλικρινής. Μισείτε το κακό και προσκολάσθε στο καλό. Ως προς την αδελφική αγάπη, να είσθε γεμάτοι στοργή ο ένας προς τον άλλον· να μη είσθε οκνηροί ως προς τον ζήλο, να είσθε κατά το πνεύμα θερμοί, να υπηρετείτε τον Κύριο, να χαίρετε διά την ελπίδα σας, να έχετε υπομονή στην θλίψη, να επιμένετε στην προσευχή, να συμμετέχετε στις ανάγκες των χριστιανών, την φιλοξενία να επιδιώκετε.

Ευλογείτε εκείνους που σας διώκουν, ευλογείτε και μη καταράσθε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.