Παναγία: Τί ανύψωσε τή Μητέρα τού Θεού πάνω από όλα τά δημιουργήματα; Η ταπείνωση.

Ο Θεός «επέβλεψεν επί τήν ταπείνωσιν τής δούλης αυτού» (Λκ. 1, 48), καί γι αυτή τήν επιβραβευμένη ταπείνωσή Της τήν μακαρίζουν όλες οι γενιές.

Καί εσύ περισσότερο από όλα τά άλλα προσπάθησε νά αποκτήσεις ταπείνωση. Ο Θεός στούς ταπεινούς δίνει τή χάρη, ενώ στούς υπερήφανους αντιτάσσεται.

Η Παναγία ευεργετεί

Η Παναγία είναι καί σήμερα ζωντανή. Καί όχι μόνο ζεί, αλλά καί ζωοποιεί καί θεραπεύει τίς ψυχές καί, άν είναι πρός τό συμφέρον τής ψυχής, καί τά σώματα εκείνων τών πιστών πού προσεύχονται σ Αυτήν. Τό ίδιο καί οι Άγιοι ζούν καί μετά τό θάνατο

* * *

Υπεραγία Θεοτόκε Παρθένε! Εξαιτίας τού Σώματος καί τού Αίματος τού Υιού Σου, πού μεταλαμβάνω τόσο συχνά, τολμώ νά πώ ότι έχω μέ Σένα συγγένεια!

Ώ Δέσποινα τού κόσμου! Από Σένα έλαβε ο Υιός τού Θεού αυτό τό Σώμα καί Αίμα. Τό Σώμα καί τό Αίμα τού Κυρίου πού μεταλαμβάνω είναι ίδια μέ τό Σώμα τού Κυρίου πού είναι στούς ουρανούς. Πώς μπορώ νά μήν αγαπάω Εσένα, καί πιό πολύ τόν Υιό Σου, δικό Σου καί δικό μου Θεό;

Ώ Πανάχραντε Δέσποινα! Δώσε μου νά έχω συγγένεια μέ Σένα όχι μόνο εξαιτίας τού Σώματος καί τού Αίματος τού Χριστού, πού πολλές φορές μεταλαμβάνω ανάξια, αλλά νά πλησιάσω καί τό δικό Σου βαθμό τής πίστης, τής αγάπης καί τής ελπίδας, νά ομοιάσω Εσένα στίς σκέψεις καί τά συναισθήματα.

Ώ Πανάχραντε Δέσποινα! Έχω μεγάλη ανάγκη καί θέλω νά αποκτήσω καρδιά καθαρή! Τά πάντα γιά Σένα είναι δυνατά, Υπερευλογημένη· μπορείς νά παρακαλέσεις τόν Υιό καί Θεό Σου νά μού χαρίσει καρδιά καθαρή, όπου κατοικεί πίστη, ελπίδα, καί αγάπη. Κάνε το, Πανάχραντε!

* * *

Τί σημαίνουν τά θαύματα από τίς εικόνες τής Παναγίας;

Σημαίνουν ότι η Δέσποινα Θεοτόκος, η Μητέρα τού Σωτήρα μας, πάντα ακούει τίς προσευχές πού μέ πίστη καί ταπεινή καρδιά, Τής απευθύνονται ενώπιον τών εικόνων της.

Καί σέ μερικές απ αυτές δείχνει φανερά σημάδια τής παρουσίας της. Μετά από όλα αυτά, μέ πόση ευλάβεια πρέπει νά συμπεριφέρονται οι πιστοί πρός τίς εικόνες τής Παναγίας!

Η αόρατη χάρη της είναι παρούσα σέ κάθε εικόνα της, ιδίως άν αυτή η εικόνα αγιογραφήθηκε μέ τό χέρι ενός ευλαβούς ανθρώπου.

* * *

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε! Μέ τίς πρεσβείες Σου, τήν ευσπλαχνία Σου, έχω ηρεμία καί χαρά μέσα μου· η ψυχή μου είναι ελεύθερη καί ανάλαφρη, στήν καρδιά μου έχω ειρήνη καί ησυχία.

Μέ υπεράσπισες, εμένα τόν μετανοούντα άθλιο καί τόν αμαρτωλό, ενώπιον τής δικαιοσύνης τού Υιού Σου καί τού Θεού μας καί Τόν έκανες νά μέ σπλαχνιστεί, εμένα τόν χειρότερο απ όλους.

Φανερή είναι η χάρη Σου γιά τήν ψυχή μου μετά τή δοξολογία πού ψάλλαμε μπροστά στήν εικόνα Σου, τήν εικόνα τής Παναγίας τού Καζάν! 21 Οκτωβριού 1858.

* * *

Ύμνησε τήν Παντάνασσα, μήν ξεχάσεις Αυτήν πού σέ ευεργέτησε, μήν ξεχάσεις νά ευχαριστήσεις «τήν υπέρμαχο στρατηγόν», πού σέ απάλλαξε από τά δεινά.

Η Παναγία φέρνει γαλήνη

Τό έλεος τής Παναγίας. Στίς 24 Φεβρουαρίου ήμουν στή Ραμπόβ. Συμμετείχα στήν κηδεία τής συζύγου τού ιερέα Σοκολόβ.

Όταν μπήκα μέσα σέ μία εκκλησία απ αυτές πού βρίσκονται στό νεκροταφείο, είχα στήν καρδιά μου θλίψη, η οποία προέρχεται από ολιγοπιστία καί τήν οποία προκαλεί τό πνεύμα τής κακίας.

Έριξα τό βλέμμα μου στήν εικόνα τής Παναγίας τού Τύχβιν καί δέν μπορούσα νά πάρω απ αυτήν τά μάτια μου.

Τό πρόσωπό Της ήταν γαλήνιο, ταπεινό καί γεμάτο αγάπη.

Είπα μέσα μου: «Πόση γαλήνη καί ησυχία, πού δέν είναι αυτού τού κόσμου, υπάρχουν στό πρόσωπό Σου, Άχραντε Παρθένε!», καί σάν νά άκουσα απ Αυτήν μία απάντηση, πού πολύ καθαρά αντήχησε στήν καρδιά μου: « Τί σέ εμποδίζει νά έχεις ειρήνη καί ησυχία στήν καρδιά σου; Δέ γνωρίζεις πού πρέπει νά ψάχνεις γιά νά τά βρείς;»

Μέ τή σκέψη καί τήν καρδιά μου στράφηκα σ Αυτόν πού είναι η Πηγή τής ειρήνης καί αμέσως απέκτησα τήν ποθητή ησυχία

* * *

Δέσποινα Θεοτόκε! Παρηγοριά τών θλιβομένων, Σέ δοξολογούμε καί Σέ ευχαριστούμε!

Τά βάσανα τής καρδιάς μας τά μεταμορφώνεις σέ γαλήνη καί τή θύελλα τών παθών σέ ησυχία τής χάριτος τού Θεού!

Ασταθής καί πονηρή καρδιά μου! Νά μήν τολμήσεις ποτέ νά αμφισβητήσεις τίς φανερές ευεργεσίες τής Βασίλισσας τών Ουρανών!

* * *

Από τή στιγμή πού προσευχήθηκα από τήν καρδιά μου στή Βασίλισσα όλου τού κόσμου, αισθάνθηκα στήν ψυχή ανακούφιση. Καί στό εξής μή μέ αφήνεις, Παντάνασσα.

Εξύμνηση τής Παναγίας

Μητέρα τής δικής μας Ειρήνης, Μητέρα τής δικής μας Χαράς, Μητέρα τής δικής μας Ελπίδας καί δικής μας Αγάπης. Μητέρα Αυτού πού υπάρχει, Αυτού πού ουσιώνει τά πάντα.

Μητέρα Άχραντε, τό ύψος τής δικής σου αγνότητας δέν μπορεί νά φαντασθεί η δική μας ακάθαρτη ψυχή. Μητέρα Παμμακάριστε, τήν αγαθότητά σου δέν μπορεί νά συλλάβει ο νούς τού ανθρώπου.

Μητέρα πάντων τών χριστιανών, οι εικόνες σου είναι σέ κάθε πόλη καί κάθε χωριό καί μαρτυρούν τή γρήγορη βοήθεια πού προσφέρεις σέ μάς. Νά είσαι καί γιά μένα τόν αμαρτωλό καί τρισάθλιο γρήγορη βοήθεια καί προστάτρια στούς πόνους, στίς θλίψεις καί στούς πειρασμούς!

Πώς νά προσευχόμαστε στήν Παναγία

Νά φανταστείς ότι στέκεσαι μπροστά στή βασίλισσα καί τήν παρακαλείς νά πραγματοποιήσει κάποιες δικές σου επιθυμίες. Μέ τί δέος καί τί σεβασμό θά τό έκανες! Σκέψου τώρα ότι και αυτή είναι άνθρωπος, όπως καί εσύ.

Σκέψου τώρα πώς πρέπει νά στέκεσαι μπροστά στή Βασίλισσα τού ουρανού καί τής γής, στή Μητέρα τού Θεού τού Υψίστου, μέ τί δέος καί τί ειλικρίνεια!

Ανέκφραστη είναι η μεγαλωσύνη της καί απερίγραπτη η τελειότητα. «Πάσα η δόξα τής θυγατρός τού βασιλέως έσωθεν» (Ψαλ. 44, 14).

Αυτή είναι τόσο κοντά στό Θεό. Πρόσεχε, νά προσεύχεσαι σ Αυτήν μέ ανάλογο δέος, μέ καθαρή καί συντετριμμένη καρδιά.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.