Ο Κύριος όλα μας τα είπε με ευθύτητα και αλήθεια, ποτέ δεν εγκατέλειψε, και ούτε υποσχέθηκε ότι θα ζούμε χωρίς προβλήματα.

Ο Κύριος ποτέ δεν εγκατέλειψε, και ούτε υποσχέθηκε ότι θα ζούμε χωρίς προβλήματα, γιατί δεν ήρθε ακόμα εκείνη η μεγάλη ημέρα που οι δίκαιοι θα ζουν για πάντα μαζί με τον Κύριο.

Ο Κύριος θέλει να νικήσουμε όλες τις δοκιμασίες που περνάμε, και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας έδωσε, γι’ αυτό πρέπει να βάλουμε την Προσευχή και την Μετάνοια στην ζωή μας, και μαζί με την Αγία Γραφή και τον τακτικό Εκκλησιασμό, θα πάρουμε την δύναμη που χρειαζόμαστε ώστε να νικήσουμε.

Ας θυμηθούμε τι μας είπε ο Χριστός σε αυτό το απόσπασμα, για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μας είπε, απλός κάποιοι δεν θέλουν να μάθουν:

Και ενώ αυτός εκάθητο στον όρος των Ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθηταί ιδιαιτέρως και του είπαν· “πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιό θα είναι το σημείον, που θα προαναγγέλη την ένδοξον παρουσίαν σου και το τέλος του κόσμου;”

Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε· “προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς.

Διότι πολλοί θα έρθουν με το ιδικόν μου όνομα και θα λέγουν· εγώ είμαι ο Χριστός και θα παρασύρουν πολλούς στον δρόμον της πλάνης.

Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμες περί πολέμων, που γίνονται μακράν. Προσέχετε, μη ταράσσεσθε, νομίζοντες ότι αυτά είναι σημεία του τέλους. Διότι πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν, αλλά ακόμα δεν θα έλθη το τέλος.

Διότι θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους, και το ένα βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου και θα συμβούν στερήσεις και πείνες και επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί εις διαφόρους τόπους.

Ολα όμως αυτά θα είναι αρχή των ταλαιπωριών και πόνων.

Τοτε θα σας παραδώσουν εις θλίψεις και βασανηστήρια και θα σας φονεύσουν, και θα είσθε οι μισούμενοι από όλα τα έθνη, διότι θα πιστεύετε και θα κηρύτετε το όνομά μου.

Και τότε θα κλονισθούν πολλοί εις την πίστιν και θα παραδώσουν στους διώκτας ο ένας τον άλλον και θα μισηθούν μεταξύ των.

Και πολλοί ψευδοπροφήται θα ξεπροβάλλουν και θα παρασύρουν εις την πλάνην πολλούς.

Και επειδή θα έχη πληθυνθή η αμαρτία και η κακία, θα κρυώση η αγάπη των πολλών προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους. (Η καταπάτησις του νόμου του Θεού, η φαυλότης και η διαφθορά είναι κατάστασις ιδιοτελείας, η οποία συνεπάγεται κατάπτωσιν πνευματικήν, ψύξιν της αγάπης και προς αυτούς ακόμη τους οικείους, απομάκρυνσιν από τον Θεόν και απιστίαν. Η απιστία είναι κατά κανόνα γέννημα της αμαρτίας).

Εκείνος όμως, ο οποίος κατά το διάστημα των δοκιμασιών αυτών θα δείξη μέχρι τέλους υπομονήν, αυτός θα σωθή.

Και θα κηρυχθή αυτό το Ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού εις όλην την οικουμένην, ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρίαν δι’ όλα τα έθνη, και τότε θα έλθη το τέλος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.