Το σημερινό ευαγγελικό ανά­γνω­σμα είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπως όλα τα αναγνώσματα αυ­της της περιόδου, και συγκε­κρι­με­να από την αρχιερατική προσευχή του Κυ­ρίου μας. ῾Ο Κύριός μας μετά το μυστικό δείπνο βαδίζοντας προς τη Γεθ­σημανή για να φθάσει στο πα­θος του προσευχήθηκε. Η προσευχή αυτή ονομάζεται προσευχή της δια­θήκης ή αρχιερατική προσευχή. Σ᾽ αυ­­την ο Κύρι­ος μας ως ο μεγάλος αρχιερεύς προσ­­εύχεται για να τελέ­σει την αρχι­ερα­τική θυσία για τη σω­τηρία του κο­σμου.

Από την προσευχή αυτή θα με­λε­τήσουμε δύο σημεία που είναι μεγά­λες αποκαλύψεις του Κυρίου μας. Το ένα σημείο είναι τα λόγια του: «᾿Ε­φανέρωσά σου το ο­νο­μα τοις αν­θρω­ποις». ῾Ο Κύριος ομιλεί προς τον ου­ρα­νιο πατέρα και λέγει ότι φανέ­ρωσε το αληθινό όνομα του Θε­ου στους αν­θρώπους. Ποιο ει­ναι το όνο­μα αυ­το;
Οι αιρετικοί, οι ψευδομάρ­τυρες του ᾿Ιεχωβά, λένε ότι είναι το όνομα ᾿Ιε­χω­βα. Μα αυτό το γνώριζε τότε ο ᾿Ι­σρα­ηλ. Είναι χιλιάδες φορές γραμμέ­νο στην Παλαιά Δια­θη­κη.

Ποιο όνομα φα­νέρωσε; Αν δια­βάσουμε στα προη­γού­μενα κεφά­λαια, 14-16, θα δούμε ότι ομιλεί ξε­κάθαρα για τον Πατέρα, τον Υιό και το άγιο Πνεύμα. ῾Ο Πα­τε­ρας, λέει, έστειλε εμένα. Φεύ­γω εγώ, θα έλθει τώρα ο άλλος, ο Πα­ρα­κλη­τος, και εκείνος θα σας οδηγήσει «εις πάσαν την αλή­θειαν». ᾿Αποκάλυψε, λοιπόν, ο Κύριός μας το ο­νομα του τριαδικού Θεού. Αυτό το όνομα ήταν άγνωστο. Ούτε οι αγ­γε­λοι γνω­ριζαν περί Τριάδος. ῾Ο Παύ­λος λε­γει ότι και οι άγγελοι έμα­θαν ότι ο Θε­ος είναι τρι­αδικός από μας, από την Εκκλη­σία, μετά από την αποκάλυψη που έκανε ο Κύριός μας.

Και το άλλο σημείο, αδέλφια μου, πολύ ενδιαφέρον για όλους μας, ει­ναι ότι αυτός ο τριαδικός Θεός είναι ο πα­τέρας μου και ο πατέρας σας. ῾Ο Κυ­ριος μας έδωσε το δικαίωμα τον τριαδικό Θεό, την παναγία Τριάδα, να την αποκαλούμε πατέρα μας.
«Πα­τερ ημών…». Και είναι μεγάλο πράγμα εγώ κι εσύ, αδελφέ μου, να ονομάζουμε τον Θεό πατέρα. Γι᾿ αυ­το στη θεία Λειτουργία ο ιερέας λέγει: «μετά παρ­ρη­σίας τολμάν επικα­λεί­σθαί σε τον ε­πουράνιον Θεόν πατέρα και λέγειν· Πάτερ ημών…». Το να λε­με το «Πα­τερ ημών», να ονομάζουμε τον Θεό πατέ­ρα μας, είναι τόλμη και χρειάζεται παρ­ρησία. Και αυτό το θάρρος, αυτή την παρ­ρησία, αυτή την τόλμη μας τη δίδει ο Κύριός μας που με το αίμα του μας καθάρισε και μας έκανε περιουσία του.

Εμένα και σένα, όλους εμάς, τα μέλη της Εκ­κλησίας, μας απέκτησε ο Κύριός μας με το αίμα του και μας ξε­πλυνε και μας τρέφει, ώστε να ονο­μα­ζουμε τον Θεό πατέρα.
Πόσο μεγάλο πράγμα είναι να λέμε ο καθένας τον Θεό πατέρα και να έχουμε εμείς οι φτωχοί και αδύ­ναμοι πατέρα τον παν­τοδύναμο Θεό, δεν χρει­άζεται να το αναπτύξω. Χρει­άζεται να βάλω το χέρι μου στην καρ­διά και να σκεφθώ ποιος είμαι μέσα στο σύμπαν και ότι κυβερνήτης και δη­μι­ουργός του σύμπαντος ει­ναι ο πατέρας μου, που με αγαπάει, που με φρον­τι­ζει, που με κατευ­θυ­νει, που όταν πέφτω με σηκώ­νει, όταν λερώνο­μαι με καθαρίζει, όταν τραυ­ματίζομαι με θεραπεύει.

Να, λοιπόν, οι μεγάλες αποκαλύψεις του Κυ­ρίου μας, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι ο Κύριός μας ᾿Ιησούς Χριστός είναι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα και έδωσε και σε μας με τη θυσία του το δι­καίωμα να ονομάζουμε τον Θεό πατέρα.

Αυτή την αλήθεια πρόσβαλε ο Άρειος και οι άλλοι αι­ρετικοί στη συνέχεια, διότι ο Άρειος αρνήθηκε τη θεότητα του Χριστού. Και αν αρνηθούμε τη θεότητα του Χριστού, ούτε αγία Τριάδα πι­στεύουμε ούτε Πνεύμα άγιο ούτε τον Θεό μπορούμε να λέμε πατέρα ούτε αι­ώνια ζωή έχουμε. Τότε και μόνο τότε έχουμε αιώνια ζωή, το τονίζει ο Ιωάννης, όταν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και στον Πατέρα. Το λέει στο σημερινό Ευαγγέλιο· «αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέ­στειλας ᾿Ιησούν Χριστόν». Γι᾿ αυτό και οι πατέρες μας από τα πέρατα της οι­κουμένης συνήλθαν σε σύναξη. Συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας και έκαναν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325. Καταπολέμησαν τον Άρειο και θεμέλιωσαν το δόγμα, το μεγάλο δόγμα της Ορθοδοξίας μας, ότι ο Χρι­στος ει­ναι Θεός και ότι ο Θεός είναι τριαδικός.

Αυτούς τους πατέρες τιμούμε και δοξάζουμε σήμερα για την παράδοση που μας παρέδωσαν, για τα δόγματα τα ακριβή τα οποία μας χάρισαν. Τους εξυ­μνούμε που είναι «η θεία παρεμβολή», το θεικό στρατόπεδο «της παρατάξεως Κυρίου», όπως ψάλλεται στα τροπάρια.
Πατέρες άγιοι, σείς που είστε οι ακαθαίρετοι πύργοι, τα πάγχρυσα στόματα του λόγου, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, πρεσβεύσατε για μας, για την Ορθοδοξία! Ιδιαίτερα πρεσβεύσατε για τους ποιμένες της Εκκλησίας να έχουν ειρήνη, να είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι, ώστε έτσι να κατευθύνουν με την αγάπη του Χριστού και την ορθόδοξη πίστη τον λαό του Θεού στη βασιλεία των ουρανών. Αμήν!

Στ. Ν. Σάκκος
Κυριακή 23-5-2004, Φίλυρο

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.