Ι.Μ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – Τη Δευ­τέ­ρα 20 Νο­εμ­βρίου 2023, ο νέ­ος Μη­τρο­πο­λίτης Πα­ρα­μυ­θίας, Φι­λι­α­τλων, Γη­ρο­με­ρίου και Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πίων, συ­νο­δευ­όμε­νος από τον γενικό αρχιερατικό επίτροπο, Πρωτοπρεσβύτερο κ. Βελισσάριο Σάντα και τους συνεργάτες του, ε­πι­σκέφθη­κε την Ι­ε­ρά Μο­νή Α­γίας Πα­ρα­σκευ­ής Πούν­τας, με σκο­πό να προ­σκυ­νή­σει τον, σύμ­φω­να με την πα­ρά­δο­ση, τό­πο του Μαρ­τυ­ρίου της Α­γιίας, αλ­λά και γι­α να ε­πι­σκε­φθεί και να λά­βει την ευ­χή του Προ­κα­τοόχου του, Μη­τρο­πο­λιίτου πρώ­ην Πα­ρα­μυ­θιίας, Φι­λι­α­τών, Γη­ρο­με­ριίου και Πάρ­γας κ. Τι­του.

Οι Γε­ρόν­τισ­σες της Ι­ε­ράς Μο­νής υ­πο­δεέχθη­καν με ι­δι­αίτε­ρο σε­βα­σμό τον Μητροπολίτη κ. Σεραπίων με κω­δω­νο­κρου­σίες και τον ο­δή­γη­σαν στο Κα­θο­λι­κό της Μο­νής γι­α να προ­σκυ­νηήσει τον τά­φο της Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής.

Στη συ­νέ­χει­α, τον ο­δή­γη­σαν στο κα­τάλυ­μα του Γέρον­τος Μη­τρο­πο­λί­του κ. Τίτου, ό­που τον υ­πο­δέ­χθη­κε θερ­μά η Η­γου­μέ­νη, Γε­ρόν­τισ­σα Παρ­θε­νί­α. Ο Μη­τρο­πο­λίτης αγ­κά­λι­α­σε τον Γε­ρον­τα κ. Τι­το, α­σπά­στη­κε με­θ’ υ­ι­κού σε­βα­σμού την χεί­ρα του, του ζή­τη­σε την πα­τρι­κή ευ­χή του, προ­σφέ­ρον­τας ως ε­λαάχι­στο δείγ­μα α­γά­πης έ­να εγ­κόλ­πι­ο, ει­κο­νίζον την Πα­να­γί­α.

Α­πό την πλευ­ρά του, ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος κ. Τί­τος, κα­λω­σοόρι­σε τον νέ­ο Ποι­με­νάρ­χη και του ευ­χή­θη­κε με θέρ­μη να υ­πη­ρε­τήσει με ε­πι­τυ­χία την ι­στο­ρι­κή Μη­τρό­πο­λη α­κόμη πε­ρισ­σότε­ρα έ­τη α­π’ ό,­τι ο ί­δι­ος.

Του προ­σέ­φε­ρε ως δώ­ρα επιστήθιο σταυ­ρό και εγ­κόλ­πι­ο, αρ­χι­ε­ρα­τι­κά άμ­φι­α και επισκοπική ράβδο, τα ο­ποί­α ο κ. Σε­ρα­πί­ων δέχθη­κε με­τά χα­ράς, α­να­φέ­ρον­τας μά­λι­στα ό­τι θα τα φέρει με τι­μή και ευ­γνω­μο­σύ­νη.

Α­κο­λού­θη­σε εγ­κάρ­δι­α συ­ζή­τη­ση, κα­τά την ο­ποί­α, μά­λι­στα, α­να­κά­λε­σαν στη μνή­μη τους την πε­ρί­ο­δο 2019 – 2020, ό­που ο Γεέρον­τας κ. Τίτος ή­ταν μέ­λος της 163ης Συ­νο­δι­κής Πε­ριό­δου και ο κ. Σε­ρα­πίων Α΄ Γραμ­μα­τεύς της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου και συ­νο­μι­λού­σαν ευ­ρι­σκόμε­νοι σε δι­πλα­νά κα­θί­σμα­τα στην αί­θου­σα Συ­νε­δρι­αάσε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου.

Κα­τό­πιν, α­κο­λού­θη­σε γεύ­μα.

Α­να­χω­ρών­τας, ο Μη­τρο­πο­λίτης ζήτη­σε και πά­λι την ευ­χή του Γε­ρον­τος κ. Τί­του, το­νί­ζον­τας στην Η­γου­μένη Παρ­θε­νία ό­τι θα εί­ναι πάν­τα δίπλα τους σε ό,τι χρει­α­στούν τόσο γι­α την φρον­τίδα του Σε­βα­σμι­ω­τάτου Γέ­ρον­τος, ό­σο και γι­α την Ι­ε­ρά Μο­νή.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.